Головна

Зовнішня і внутрішня підприємницьке середовище

  1.  I. Зовнішня і внутрішня обстановка Жовтневої революції
  2.  VI. ЗОВНІШНЯ СТОРОНА (ВИКЛАД) ПРОПОВІДІ
  3.  VII. Росія в XVII столітті: соціально-економічний і політичний розвиток. Внутрішня і зовнішня політика
  4.  XI. МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ І ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ
  5.  Автоволнових процеси в активних середовищах
  6.  активне середовище
  7.  Андрій Лівадний середу виживання

Як інтегрована складна система підприємницької ська середу підрозділяється на зовнішню, як правило, не залежність мую від самих підприємців, так і внутрішню, яка формується безпосередньо самими підприємцями.

Зовнішнє середовище підприємництва представляється слож- ним, неоднорідним за складом освітою. Зовнішнє середовище

утворює своєрідне системно-організований простір, в якому функціонують і розвиваються процеси, ограничи- вающие або активізують підприємницьку діяльність

ність. Причому підприємець не в змозі надати прямий вплив на фактори зовнішнього середовища.

А. Н. Асаул виділяє в зовнішньому середовищі мікроокружающую

середу і макроокружающую середу (рис.2.1) [7].

Мікроокружающая середовище може відчувати певний вплив з боку підприємницької організації та адек-

ватно реагувати на її поведінку на ринку. У свою чергу, елементи микроокружения роблять помітний вплив на стиль і характер підприємницької діяльності.


Елементи зовнішнього середовища


Елементи мікроокружающей середовища


Елементи макроокружающей середовищаБанки, агенства по вивченню ринку, рекламні агенції, транспортні агентів ства, страхові ком-панії та ін.


1. Політичні

2. Правові

3. Екологічні

4. Соціальні

5. Економічні


Мал. 2.1.Структура елементів зовнішнього середовища

Фактори макроокружающей середовища мають більш «жорсткий» характер і носять обмежувальний характер. На ці фактори не- можливо впливати, до них необхідно пристосовуватися.

В основі класифікації елементів макрооточення зна водяться п'ять великих факторів, що відображають різні сторони соціально-економічних взаємин.

політичні фактори - відображає стабільність демокра- тичних перетворень, ймовірність повернення до минулого полі- тичної основі, кількість страйків, кримінальну обста-

новку, кількість політичних фракцій, наявність домінірую- щей партії, лобіювання цієї партії, рішення правітельст- ських органів, політичні цілі і завдання.

правове середовище - Закони та правові акти. правові доку-

менти часто є дозвільними і обмежують підприємницьку діяльність. Слабкість правового режиму від- ражает слабкість державної влади, що призводить еко-


ку до негативних тенденцій, а точніше - до нездатності соби- рать в повному обсязі податки, істотного зростання трансакці- ційних витрат, вирішення соціально-політичних завдань в про- противаги економічної ефективності.

екологічні фактори - Природно-кліматичні фак- тори (особливості географічного розташування споживач

нізації ринку), природно-ресурсні чинники (обсяг і якос- ство сировини, води, палива, енергії), природоохоронні фактори (ступінь забруднення екосистеми).

соціальні чинники - Об'єкти соціальної інфраструкту- ри (інженерного забезпечення, транспортної схеми, культурні но-побутової сфери та ін.), Соціально-духовне середовище (інститут

етичних норм і правил, принципи моралі, моральні ус тої).

економічні чинники - Відображають обсяг грошових

коштів, які споживач може направити на ринок конкретної продукції. До економічних елементів відноситься ри нок праці (наявність робочої сили або її недолік), дефіцит грошового бюджету, середньорічні темпи інфляції тощо. Про- тіворечівость і помилковість економічних заходів можуть знеці- нивать оборотні кошти організації, ускладнювати доступ до кре- дитно ресурсів, можуть створювати надмірну податкову на- грузку, що в кінцевому підсумку може погіршити платежеспособ- ність організації і привести до банкрутства.

Внутрішнє середовище охоплює широке коло елементів, що представляють сукупність внутрішніх умов функціонують вання підприємницької організації і повністю залежить від підприємця.

При формуванні внутрішнього середовища підприємництва зазвичай виділяють дві її складові: ситуаційні фактори та елементи внутрішнього середовища. Ситуаційні чинники - це внут-

ренние змінні, які створюються підприємцем исхо- дя з аналізу зовнішнього середовища, і використовуються для визначення граничних умов функціонування фірми, до них відносяться:

· Цілі підприємництва;

· Етика і культура підприємця;


· Внутрі фірмове интрапренерства (внутрі фірмове підприємництво).

До елементів внутрішнього середовища відносять: наявність капіталу

(Власного і позикового), вибір організаційно-правової форми та об'єкта підприємницької діяльності (засоби

виробництва), організаційна структура, якість матеріальних

но-технічної бази, ступінь зносу основних фондів, запаси сировини і матеріалів у підприємця та ін.

питання

1. Дайте поняття підприємницькому середовищі.

2. Наведіть поняття зовнішньої і внутрішньої підприємницькою середовища.

3. Назвіть елементи зовнішньої підприємницького середовища.

4. Що входить в елементи мікро і макроокружающей середовища.

5. Назвіть складові елементи внутрішнього середовища.

 
 Поняття підприємця і підприємництва. Ознаки підприємницької діяльності |  Ознаки підприємницької діяльності |  Принцип неприпустимість довільного вмешательст- ва в приватні справи. |  Нормативно-правовий режим підприємництва |  Класифікація нормативних актів комерційного |  Об'єкти та суб'єкти підприємницької діяль-ності |  Класифікація суб'єктів ПД |  права підприємців |  Проблеми підприємців в Ленінградській області |  Метод цільових обговорень |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати