Головна

Загальна хімія 1 сторінка

  1.  1 сторінка
  2.  1 сторінка
  3.  1 сторінка
  4.  1 сторінка
  5.  1 сторінка
  6.  1 сторінка
  7.  1 сторінка

к. пс. н. Капбасова Г. Б.

Кількість тестових завдань: 250

Дата складання: 16.10.2009

Призначення: пробне тестування ПГК

$$$ 1

Яка мета прикладної психології:

A) Виклад історії психології.

B) Вивчення психологічних теорій.

C) Використання досягнень теоретичної психології в різних сферах діяльності людини.

D) Використання даних історії, соціології та інших дисциплін в контексті психології.

E) Розробка психологічних методів вивчення людини.

$$$ 2

Що є предметом вивчення загальної психології:

A) Людина.

B) Поведінка.

C) Психіка.

D) Психічне розвиток.

E) Психічні процеси і властивості особистості.

$$$ 3

Який метод психологічного дослідження описаний в прикладі: Для виявлення схильності, інтересів школярів їм запропонували усно відповісти на ряд питань.

A) Бесіда.

B) Анкета.

C) Спостереження.

D) Тест.

E) Експеримент.

$$$ 4

Визнання психології як самостійної науки було пов'язано:

A) Зі створенням спеціальних науково-дослідних установ.

B) З розвитком методу інтроспекції.

C) З розвитком методу спостереження.

D) З виходом трактату Аристотеля «Про душу».

E) З появою тестів.

$$$ 5

Психологія як наука про свідомість виникла:

A) У XV в.

B) У XVI ст.

C) У XVII в.

D) У XVIII ст.

E) У IX ст.

$$$ 6

Психологія як наука про поведінку виникла:

A) У XVII в.

B) У XVIII ст.

C) У XIX ст.

D) У XX в.

E) В кінці XVII ст.

$$$ 7

Визначення психології як науки про душу було дано:

A) Понад три тисячі років тому.

B) Понад дві тисячі років тому.

C) У XVI ст.

D) У XVII в.

E) У XVIII ст.

$$$ 8

Поняття «самоспостереження» є синонімом терміна:

A) Интроверсия.

B) Интроекция.

C) Інтроспекція.

D) Інтроскопія.

E) екстроверсія.

$$$ 9

Активне втручання дослідника в діяльність випробуваного з метою створення умов для встановлення психологічного факту називається:

A) Контент-аналізом.

B) Аналізом продуктів діяльності.

C) Бесідою.

D) Експериментом.

E) Спостереженням.

$$$ 10

Вперше експериментальна психологічна лабораторія була відкрита:

A) У. Джемс.

B) Г. Еббінгаузом.

C) В. Вундтом.

D) Х. Вольфом.

E) Т. Гоббсом.

$$$ 11

Можливість дослідника викликати якийсь психічний процес або властивість є головною перевагою:

A) Спостереження.

B) Експерименту.

C) Контент-аналізу.

D) Аналізу продуктів діяльності.

E) Інтерв'ю.

$$$ 12

Прояв будь пізнавальних процесів визначають чуттєву форму пізнання світу:

A) Емоції-уяву.

B) Уява-мислення.

C) Емоції-пам'ять.

D) Відчуття-сприйняття.

E) Сприйняття-уяву.

$$$ 13

Який із зазначених методів психології полягає в багаторазовому обстеженні одних і тих же випробовуваних протягом тривалого періоду часу:

A) порівняльний.

B) комплексний.

C) генетичний.

D) лонгітюдний.

E) структурний.

$$$ 14

Який з психологічних методів дозволив психології виділитися в самостійну наукову дисципліну:

A) Інтроспекція.

B) Експеримент.

C) аналіз продуктів діяльності.

D) спостереження.

E) Опитування.

$$$ 15

Визначте метод дослідження психології за пропонованим опису: випробуваному пропонують письмово відповісти на наступні питання. Багато чи мало у вас друзів: Ви швидко або повільно знайомитеся з новими людьми: Невимушено або натягнуто ведете себе в новій компанії:

A) Бесіда.

B) Анкетування.

C) інтерв'ю.

D) лабораторний експеримент.

E) Тестування.

$$$ 16

Предметом вивчення психології є:

A) нервова система.

B) психіка.

C) людина.

D) душа.

E) індивідуальні особливості.

$$$ 17

Хто вперше відкрив експериментальну лабораторію: Коли і де:

A) З. Фрейд. 1979 р Ляйпціг.

B) Р. Кеттел 1897 р Ляйпціг.

C) Зейгарник 1917 р Петербург.

D) Павлов 1860 г. Москва.

E) В. Вунд 1879 м.Лондон.

$$$ 18

Як називається метод навмисного систематичного і цілеспрямованого сприйняття психічних явищ:

A) Експеримент.

B) Спостереження.

C) Анкетування.

D) Бесіда.

E) Тести.

$$$ 19

Хто з психологів заснував першу в світі експериментально-психологічну лабораторію:

A) Ф. Скіннер.

B) Дж. Уотсон.

C) В. Вундт.

D) В. Келер.

E) М. Вертхаймер.

$$$ 20

Який з методів психології вважається основним методом збору емпіричних даних:

A) Бесіда.

B) Експеримент.

C) Спостереження.

D) Інтерв'ю.

E) Анкетування.

$$$ 21

Життєва психологія:

A) Орієнтація на вирішення науково-технічних проблем психології.

B) Виявляє приховані істотні властивості предмета психологічного пізнання.

C) Активно використовує можливості методів збору психологічної інформації.

D) Грунтується на знаннях, які з'являються в ході повсякденної практики.

E) Прагне до вироблення нових знаків, теорій і концепцій.

$$$ 22

Оцінка особистістю себе, своїх можливостей, особистісних якостей і місця в системі міжособистісних відносин називається:

A) Самооцінкою.

B) самопрезентації.

C) Сомовоспріятіем.

D) самовідчуття.

E) самопринятию.

$$$ 23

Засновником біхевіоризму вважається:

A) Дж. Уотсон.

B) В. Келер.

C) Б. Скіннер.

D) Е. Торндайк.

E) Е. Толмен.

$$$ 24

Який з варіантів відповідає за Фрейдом механізму трансформації сексуальної та агресивної енергії в дозволений суспільством вид діяльності:

A) Воно (Ід).

B) Я (Его).

C) Більше - Я (Супер - Его).

D) Лібідо.

E) Сублімація.

$$$ 25

Яка група мотивів А. Маслоу реалізує потребу людини в осмисленні світу і себе в ньому, потреба реалізації своїх можливостей:

A) фізіологічно обумовлених мотивів.

B) мотивів безпеки.

C) мотивів приєднання.

D) мотивів досягнення визнання.

E) мотивів самоактуалізації.

$$$ 26

Основоположник гуманістичного напрямку в психології:

A) Уотсон.

B) Вертгеймер.

C) Фрейд.

D) Роджерс.

E) Ассадхіолі.

$$$ 27

Галузь психології, що вивчає психічне розвитку дитини, це:

A) Медична психологія.

B) Юридична психологія.

C) Вікова психологія.

D) Психологія спорту.

E) Загальна психологія.

$$$ 28

В якому напрямку психології провідними потребами поведінки людини виступають сексуальна і агресивна потреби:

A) психоаналіз.

B) гуманістична психологія.

C) гештальт - психологія.

D) біхевіоризм.

E) психологія особистості.

$$$ 29

Який із напрямів психології розглядає поведінку людини як ланцюжок умовних реакцій:

A) психоаналіз.

B) гуманістична психологія.

C) гештальт - психологія.

D) біхевіоризм.

E) интроспективная психологія.

$$$ 30

Що є біологічним фундаментом для формування особистості:

A) Характер.

B) Здібності.

C) Інтелект.

D) Задатки.

E) Темперамент.

$$$ 31

Хто з російських психологів є автором культурно-історичної теорії:

A) С. Л. Рубінштейн.

B) А. Н. Леонтьєв.

C) П. Я. Гальперін.

D) Л. С. Виготський.

E) А. В. Брушлинский.

$$$ 32

Що є предметом вивчення для біхевіористів:

A) Свідомість.

B) Несвідоме.

C) Поведінка.

D) Інтелект.

E) Установка.

$$$ 33

Основоположником психодинамической теорії особистості є:

A) К. Юнг.

B) А. Адлер.

C) З. Фрейд.

D) Е. Фромм.

E) К. Хорні.

$$$ 34

Фрейд вважав, що едипів комплекс розвивається на стадії:

A) Оральний.

B) анальний.

C) фалічний.

D) генітальний.

E) Латентної.

$$$ 35

Перетворення енергії інстинктивних потягів в соціально прийнятні способи діяльності називається:

A) Раціоналізацією.

B) Ідентифікацією.

C) Сублімації.

D) витіснення.

E) аскетизм.

$$$ 36

Прийнято вважати, що найбільш адекватним способом психологічного захисту є:

A) Проекція.

B) Витіснення.

C) Сублімація.

D) Придушення.

E) Регресія.

$$$ 37

У дівчинки комплексу Едіпа відповідає комплексу:

A) Електри.

B) Афродіти.

C) Медеї.

D) А. Фрейда.

E) Нарциса.

$$$ 38

Як елементи особистості бихевиористская теорія особистості називає:

A) Задатки.

B) Рефлекси і соціальні навички.

C) Інтелект.

D) Здібності.

E) Темперамент.

$$$ 39

Що вивчає сфера психології, що займається проблемами мотивації:

A) Вчинки і поведінку людей.

B) Причини поведінки.

C) Досягнення і успіхи.

D) Витіснення.

E) Етапи розвитку людини.

$$$ 40

Хто з наступних персонажів найімовірніше має високу самооцінку:

A) Костя, який любить грати з дітьми молодше себе.

B) Ольга, яка вважає за краще самостійність.

C) Асель, яка любить компліменти.

D) Олег, яким все зневажає.

E) Аліна, яка виявляє схильність до деспотизму.

$$$ 41

Закінчіть речення. Стан потреби людини або тварини, в певних умовах, необхідних для існування і розвитку, це:

A) Характер.

B) Темперамент.

C) Потреби.

D) Здібності.

E) Мислення.

$$$ 42

Відбір інформації, що надходить в мозок з навколишнього середовища, не залежить:

A) Від потреб.

B) Від інтересів.

C) Від очікувань.

D) Від задатків.

E) Від здібностей.

$$$ 43

Властивість людини, що виявляється як здатність помічати в сприйманому маловідомі, але суттєві деталі, характеризує:

A) Ілюзії.

B) Перцептивні дії.

C) Спостережливість.

D) Дотик.

E) Цілісність.

$$$ 44

Пережите людиною стан потреби в чому-небудь - це:

A) Мотив.

B) Потреба.

C) Інтерес.

D) Схильність.

E) Захопленість.

$$$ 45

Найбільш стійким утворенням особистості є:

A) індивідуальний стиль діяльності.

B) cистема потреб.

C) система мотивів.

D) система цілей діяльності.

E) система цінностей.

$$$ 46

Перед іспитом викладач запитав у студентів яку оцінку вони хотіли б отримати. Одні називали "відмінно", інші - "добре", треті - "задовільно". Про яке явище йдеться в прикладі:

A) інтерес.

B) рівень домагань.

C) ціннісні орієнтації.

D) темперамент.

E) здібності.

$$$ 47

Закінчіть речення: "Спонукання до діяльності, пов'язане з задоволенням певних потреб - це...":

A) мотив.

B) властивість особистості.

C) емоція.

D) воля.

E) потреба.

$$$ 48

До якої форми психічних явищ можна віднести таке явище як мотивація:

A) психічні процеси.

B) Психічні стану.

C) індивідуально - психологічні властивості особистості.

D) мотивація виступає як самостійна форма психіки.

E) Психічні якості.

$$$ 49

Система стійких переваг і мотивів особистості, що орієнтують динаміку її розвитку, що задає основні тенденції її поведінки, - це:

A) Темперамент.

B) Характер.

C) Здібності.

D) Спрямованість.

E) Стійкість.

$$$ 50

Ступінь труднощі тих цілей, до яких прагне людина і досягнення яких представляється людині привабливим і можливим, характеризує:

A) Рівень домагань.

B) Локус контролю.

C) Самооцінка.

D) Самоотношение.

E) Впевненість у собі.

$$$ 51

Основне джерело активності особистості, внутрішній стан потреби, що виражає залежність від умов існування, - це:

A) Мотив.

B) Переконання.

C) Установка.

D) Особистісний сенс.

E) Потреба.

$$$ 52

Які з наступних подразників знаходяться нижче Вашого сенсорного порога:

A) Сліпуче яскрава лампочка.

B) Запах крупинки солі.

C) Низькі ноти бас гітари.

D) Матеріали лекції, яка Вас не цікавить.

E) Цокання годинника.

$$$ 53

В якому варіанті наведені три види екстроцептівних відчуттів:

A) Відчуття рівноваги, зір, слух.

B) Зір, слух, дотик.

C) Слух, почуття часу, слух.

D) Відчуття рівноваги, почуття часу, смак.

E) Слух, дотик, відчуття часу.

$$$ 54

Який з наведених прикладів найкраще ілюструє ілюзії сприйняття:

A) Студент боїться іспиту, і все сприймає в негативному світлі.

B) Бідна людина вважає, що гроші важливіше за все на світі.

C) Повний чоловік виглядає більш струнким у вільній, темному одязі.

D) Більшість чоловіків вважає, що у більшості блондинок нижчий рівень інтелекту.

E) Між тещею і зятем, найчастіше, напружені відносини.

$$$ 55

Як сліпим вдається відчути, що вони проходять через дверний проріз:

A) Вони покладаються на інтроцептівние відчуття і на ті з ектроцептівних, які функціонують нормально.

B) Вони використовують екстрасенсорні здібності.

C) Вони використовують електронні системи з імплантованими в мозок електродами.

D) Вони не можуть цього відчути, їм повідомляють про це оточуючі.

E) Вони користуються спеціальної тростиною для сліпих.

$$$ 56

Що таке ілюзія сприйняття:

A) Неправильне відчуття.

B) Невірна інтерпретація сприйнятого об'єкта.

C) Неправильне, спотворене потребою сприйняття.

D) Невірні орієнтири.

E) Вплив упередження.

$$$ 57

Відображення окремих властивостей предметів і явищ матеріального світу представляє:

A) Відчуття.

B) Сприйняття.

C) Пам'ять.

D) Уява.

E) Мислення.

$$$ 58

Здатність до сприйняття змін подразника або до розрізнення близьких подразників називається:

A) Абсолютною чутливістю.

B) Диференціальної чутливістю.

C) сенсибілізація.

D) Адаптацією.

E) Тимчасовим порогом відчуттів.

$$$ 59

Мінімальна величина подразника, що викликає ледь помітне відчуття, - це поріг відчуттів:

A) Нижній абсолютний.

B) Диференціальний.

C) Тимчасовий.

D) Верхній абсолютний.

E) Латентний.

$$$ 60

Максимальна величина подразника, яку здатний адекватно сприймати аналізатор, називається порогом відчуттів:

A) Нижній абсолютний.

B) Диференціальний.

C) Тимчасовий.

D) Верхній абсолютний.

E) Латентний.

$$$ 61

До основних властивостей відчуттів не відноситься:

A) Якість.

B) Інтенсивність.

C) Тривалість.

D) Обсяг.

E) Модальність.

$$$ 62

Сприйняття часто прийнято називати:

A) дотику.

B) апперцепцією.

C) перцепції.

D) Спостережливістю.

E) агнозію.

$$$ 63

Помилкові сприйняття реальних речей або явищ називаються:

A) агнозію.

B) галюцинації.

C) Ілюзією.

D) Бредом.

E) Фантазією.

$$$ 64

Приклад малюнка, який сприймається то як ваза, той як два людських профілю, ілюструє закон:

A) Транспозиції.

B) Фігури і фону.

C) прегнантность.

D) константності.

E) Ілюзії.

$$$ 65

Залежність сприйняття від змісту психічного життя людини і від особливостей його особистості називається:

A) Інсайт.

B) перцепції.

C) апперцепцією.

D) Сенсібельностью.

E) евристики.

$$$ 66

Стосовно сприйняття феномен відносної незалежності параметрів від змін її фону відомий як:

A) Ілюзія.

B) Константность.

C) Цілісність.

D) Предметність.

E) Структурність.

$$$ 67

Константность сприйняття - це властивість:

A) Вроджена.

B) Придбане.

C) Генетично обумовлене.

D) Приватне.

E) Загальна.

$$$ 68

У здатності людини дізнаватися предмет по його неповного або помилкового зображення проявляється така властивість сприйняття, як:

A) Цілісність.

B) Предметність.

C) Константность.

D) Структурність.

E) Ілюзія.

$$$ 69

Якісна характеристика відчуттів і сприйнять, яка вказує на їх приналежність певним органам почуттів:

A) Чутливість.

B) Апперцепція.

C) прегнантность.

D) Модальність.

E) Інтенсивність.

$$$ 70

Якісною характеристикою яких пізнавальних процесів є модальність:

A) Відчуття-пам'ять.

B) Пам'ять-мислення.

C) Мислення-уяву.

D) Сприйняття-пам'ять.

E) Відчуття-сприйняття.

$$$ 71

Які пізнавальні процеси виникають при одних і тих же умовах: впливі матеріальних подразників на органи чуття:

A) Емоції-увагу.

B) Пам'ять-емоції.

C) Сприйняття-відчуття.

D) Уява-емоції.

E) Мислення-уяву.

$$$ 72

Який вид відчуттів деякі вчені вважають "контактним слухом" людини:

A) Тактильні.

B) Вестібюлярние.

C) кинестезически.

D) Вібраційні.

E) Глядачеві.

$$$ 73

Після занурення руки в холодну воду подразник, нагрітий до 30 градусів С, сприймається як теплий, хоча його температура нижче нормальної, шкірної температури руки. Назвіть цю закономірність відчуттів:

A) Адаптація.

B) Температурний контраст.

C) Поріг відчуттів.

D) Контраст.

E) Сенсибілізація.

$$$ 74

Орієнтування сліпоглухих в навколишньому світі спирається переважно на відчутні, нюхові, рухові і вібраційні відчуття. Яка закономірність відчуттів проявляється в даному прикладі:

A) Професійна сенсибілізація.

B) позитивна адаптація.

C) пороги відчуттів.

D) взаємодія відчуттів.

E) компенсаційна сенсибілізація.

$$$ 75

Ми часто вживаємо і добре розуміємо зміст таких виразів: "кричущий колір", "гострий смак", "солодкі звуки", "важкі фарби", "пишна музика", "плоский звук", "кислий запах", "холодний колорит картини" . Про яку закономірності відчуттів тут йдеться:

A) Адаптація.

B) сенсибілізація.

C) пороги відчуттів.

D) синестезія.

E) компенсаційна сенсибілізація.

$$$ 76

Виберіть той варіант, який відповідає таким законом сприйняття як спотворене відображення реальності, що носить стійкий характер:

A) Близькості.

B) однорідною.

C) замкнутість.

D) Впливи цілого на сприйняття частин.

E) Ілюзії.

$$$ 77

Вкажіть, що не відноситься до основних структурним одиницям процесу сприйняття:

A) Виявлення.

B) розрізнення.

C) ідентифікація.

D) впізнання.

E) Припоминание.

$$$ 78

Для якого виду відчуттів характерна "потужна пам'ять": нерідко пам'ять про несприятливий раздражителе зберігається місяцями і навіть роками, що змушує людину уникати даного подразника:

A) Глядачеві відчуття.

B) Смакові відчуття.

C) Нюхові відчуття.

D) Вібраційні відчуття.

E) Температурні відчуття.

$$$ 79

Вкажіть найбільш повне визначення сприйняття:

A) Відображення в корі головного мозку цілісності предметів і явищ, що впливають на органи чуття людини.

B) Найпростіший психічний процес.

C) Відображення окремих властивостей предметів і явищ навколишнього світу при безпосередньому впливі на органи чуття.

D) Відображення предметів і явищ при безпосередній дії на органи зору.

E) Виявлення окремих фізичних характеристик предмета.

$$$ 80

Тривало впливає неприємний запах перестає відчуватися. Як називається ця закономірність відчуттів і її різновид:

A) Негативна неповна адаптація.

B) Сенсибілізація.

C) Негативна повна адаптація.

D) Позитивна адаптація.

E) Взаємодія відчуттів.

$$$ 81

Яка закономірність проявляється в даному прикладі: Текстильники, що спеціалізувалися на виробленні чорних тканин, розрізняють до 40 відтінків чорного кольору, де око людини - неспеціаліста розрізняють 2-3 відтінки:

A) професійна сенсибілізація.

B) компенсаторна сенсибілізація.

C) синестезія.

D) повна адаптація.

E) неповна адаптація.

$$$ 82

Яка закономірність сприйняття і її різновид проявляється в наступному прикладі: Якщо сприймається на деякій відстані предмет видалити від сприймає, то відображення предмета на сітківці зменшаться, а тим часом у сприйнятті образ зберігає постійну, властиву предмет величину:

A) Предметність.

B) полимодальность.

C) вибірковість.

D) обсяг.

E) константность.

$$$ 83

Залежність сприйняття від минулого досвіду, від загального змісту психічної життя людини, це:

A) Апперцепція.

B) Каузальна атрибуція.

C) Антиципація.

D) Аккомодация.

E) Сенсибілізація.

$$$ 84

«Відчуття голоду ставало нестерпним, він буквально відчував свій шлунок, сжавшийся в грудку і так наполегливо залучав до себе увагу ...». До якого виду і групи відчуттів ставитися відчуття, описане в даному прикладі:

A) вібраційне, Интероцептивні.

B) смакове Интероцептивні.

C) смакове Екстероцептивні.

D) фізіологічне, проприоцептивное.

E) органічне Интероцептивні.

$$$ 85

Яка закономірність сприйняття і її різновид проявляється в наступному прикладі? Якщо сприймається на деякій відстані предмет видалити від сприймає, то відображення предмета на сітківці зменшаться, а тим часом у сприйнятті образ зберігає постійну, властиву предмету величину:

A) Предметність.

B) полимодальность.

C) вибірковість.

D) обсяг.

E) константность.

$$$ 86

Тривало впливає неприємний запах перестає відчуватися. Як називається ця закономірність відчуттів і її різновид:

A) негативна неповна адаптація.

B) Сенсибілізація.

C) негативна повна адаптація.

D) позитивна адаптація.

E) Взаємодія відчуттів.

$$$ 87

Якісною характеристикою яких пізнавальних процесів є модальність:

A) відчуття-пам'ять.

B) пам'ять-мислення.

C) мислення-уяву.

D) сприйняття-пам'ять.

E) відчуття-сприйняття.

$$$ 88

Прояв будь пізнавальних процесів визначають чуттєву форму пізнання світу:

A) емоції-уяву.

B) уяву-мислення.

C) емоції-пам'ять.

D) відчуття-сприйняття.

E) сприйняття-уяву.

$$$ 89

Тривало впливає неприємний запах перестає відчуватися. Як називається ця закономірність відчуттів і її різновид:

A) Негативна неповна адаптація.

B) сенсибілізація.

C) негативна повна адаптація.

D) позитивна адаптація.

E) взаємодія відчуттів.

$$$ 90

Вкажіть найбільш повне визначення сприйняття:

A) Відображення в корі головного мозку цілісності предметів і явищ, що впливають на органи чуття людини.

B) Найпростіший психічний процес.

C) Відображення окремих властивостей предметів і явищ навколишнього світу при безпосередньому впливі на органи чуття.

D) Відображення предметів і явищ при безпосередній дії на органи зору.

E) Виявлення окремих фізичних характеристик предмета.

$$$ 91

Побувши у приміщенні, людина незабаром перестав відчувати запах гару, хоча знову увійшла, чітко відчув його. Назвіть вид відчуттів, закономірність відчуттів і її різновид:

A) Смакові відчуття. Взаємодія відчуттів.

B) Нюхові відчуття. негативна повна адаптація.

C) тактильні відчуття. сенсибілізація.

D) смакові відчуття. поріг відчуттів.

E) Нюхові відчуття. сенсибілізація.

$$$ 92

Зосередженість свідомості на якомусь предметі, явищі чи переживанні забезпечує:

A) Рефлексія.

B) Сприйняття.

C) Увага.

D) Пам'ять.

E) Емпатія.

$$$ 93

Підставою класифікації уваги на зорове і слухове виступає:

A) Ведучий аналізатор.

B) Предмет відображення.

C) Форма існування матерії.

D) Характер зв'язку з практикою.

E) Зміст матеріалу.

$$$ 94

Терміни «мимовільне увагу» і «пасивна увага»:

A) є синонімами.

B) позначають різні види уваги.

C) Пасивне увагу є різновидом мимовільної уваги.

D) Мимовільне увагу є різновидом пасивної уваги.

E) Між даними поняттями немає зв'язку.

$$$ 95

Довільний уваги не обумовлено:

A) Усвідомленням боргу і обов'язки.

B) Наявністю інтересів, мотивів, спонукань.

C) Звичкою працювати, виконувати ту чи іншу діяльність.

D) контрастність зовнішніх впливів.

E) цілеспрямованість.

$$$ 96

Причиною виникнення довільної уваги до будь-якого об'єкта є:

A) Відсутність мети діяльності.

B) Постановка мети діяльності.

C) Новизна подразника.

D) Емоційна значимість об'єкта.

E) Контрастність.

$$$ 97

Про можливості суб'єкта направляти і зосереджувати увагу на декількох незалежних змінних одночасно свідчить такий показник уваги, як:

A) Концентрація.

B) Розподіл.

C) Стійкість.

D) Вибірковість.

E) Обсяг уваги.

$$$ 98

Ступінь зосередженості свідомості на об'єкті - це такий показник уваги, як:

A) Обсяг.

B) Концентрація.

C) Розподіл.

D) Перемикання.

E) Вибірковість.

$$$ 99

Тимчасові параметри тривалості психічної активності без відхилення від вихідного якісного рівня є такою характеристикою уваги, як:

A) Обсяг.

B) Вибірковість.

C) Стійкість.

D) Розподіл.

E) Концентрація.

$$$ 100

Позначте той варіант, який вказує на необхідна умова будь-якої діяльності, особливу форму психічної активності людини:
 Загальна хімія 3 сторінка |  Вступ |  Правила роботи в лабораторії |  Загальні відомості |  Виконання роботи |  Обробка результатів експерименту |  Виконання роботи. |  Обробка результатів експерименту |  Загальні відомості |  Дослід 4. Вплив каталізатора на швидкість реакції |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати