Головна

Тема заняття: Хірургічні методи лікування ортодонтичних хворих.

  1.  Event-менеджмент - поняття, основні методи.
  2.  I група Організаційно-стимулюючі методи
  3.  I. Об'єкти, методи і завдання інженерної геології
  4.  I. ПРЕДМЕТ, МЕТОДИ І СТРУКТУРА ЮРИДИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ
  5.  II. МЕТОДИ (МЕТОДИКИ) Патопсихологическое дослідження МЕТОДИКИ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ УВАГИ І сенсомоторної реакції
  6.  II. Методи аналізу травматизму
  7.  II. Структурні і персональні методи управління організаційними конфліктами.

nehmende; фр. observation en partici-pante; чешок,pozorovdni zucastnene. Тип спостереження, введений у вжиток Е. Ліндеманн, при к-роь дослідник отримує інформацію будучи дійсним учасників досліджуваної групи в процесі непо безпосередніх контакту з нею.

СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЛАБОРАТОРНЕ (ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ)- англ.observation, experimental; ньому.Labor beobachtung; фр. observation en laboratoire; чешок,pozorovdni laboratorni (experimentdlni).

Тип спостереження, при к-ром збір інформації проводиться в штучно створених для досліджуваної групи умовах, контрольованих дослідником.

СПОСТЕРЕЖЕННЯ невключення- англ.observation, non-participant; ньому.Beobachtung, nichtteilneh-mende; фр. observation поп partici-pante; чешок,pozorovdni nezucastnene. Тип спостереження, при к-ром дослідник отримує інформацію про досліджуваної групи, які не включаючись в хід подій і не стаючи членом цієї групи.

СПОСТЕРЕЖЕННЯ несплошном-англ.observation, non-complete; ньому.Beobachtung, unvollstandige; фр. observation incomplete; чешок,pozorovdni neuplne.

Тип спостереження, при к-ром обстеженню підлягають не всі одиниці досліджуваної сукупності, а тільки певна частина, достатня для отримання узагальнюючих статист, характеристик. Див. Вибірка, МЕТОД ВИБІРКОВИЙ.

СПОСТЕРЕЖЕННЯ нестандарт-зірованного (неформалізованих)- англ.observation, non-standardized; ньому.Beobachtung, nich-tstandardisierte; фр. observation поп standardisee; чешок,pozorovdni nestan-dardizovane.

Тип спостереження, структурований лише планом, в к-ром заздалегідь не визначаються елементи процесу, що підлягають вивченню; найчастіше використовується з метою розуміння проблемної ситуації.

СПОСТЕРЕЖЕННЯ ПОЛЬОВЕ- Англ.observation, field; ньому.Feldbeobach-tung; фр. observation sur le terrain; чешок,pozorovdni tereni. Тип спостереження, що здійснюється в природних умовах реального життя.

СПОСТЕРЕЖЕННЯ СИСТЕМАТИЧНЕ- англ.observation, systematic;

ньому.Beobachtung, systematische; фр. observation methodique; чешок,pozorovdni systematicke. Тип спостереження, що здійснюється за заздалегідь розробленим планом вивчення об'єкта протягом певного часу.

СПОСТЕРЕЖЕННЯ ВИПАДКОВЕ-англ.observation, random; ньому.Beobachtung, zufdllige; фр. observation АІ hasard; чешок,pozorovdni ndhodne. Тип спостереження, що характеризується отриманням несподіваною, що не передбачалася дослідником інформації

СПОСТЕРЕЖЕННЯ стандартизованих (формалізованих) - англ.observation, standardized; ньому.Beobachtung, standardisierte; фр. observation standardisee; чешок,pozo-rovdni standardizovane. Тип цілеспрямованого структурованого жорсткої програмою спостереження, при к-ром заздалегідь визначаються процедури дослідження і елементи досліджуваної ситуації, що мають найбільше значення для реалізації цілей дослідження. Використовується для перевірки гіпотез, уточнення вже наявних даних, опису предмета дослідження.

СПОСТЕРЕЖЕННЯ СТАТИСТИЧНЕ- англ.observation, statistic; ньому.Beobachtung, statistische; фр. observation statistique; чешок,pozorovdni sta-tisticke.Збір кількісних даних про соц.-екон. явищах шляхом реєстрації їх істотних ознак за заздалегідь складеною програмою.

СПОСТЕРЕЖЕННЯ ОДИНИЦЯ - англ.observation unit; ньому.Beobachtungsein-heit; фр. unite d'observation; чешок.jednotka pozorovdni. Елементи певного класу об'єктів або індивідів, к-які піддаються реєстрації або виміру.

ОПИТУВАННЯ - Англ. survey / opinion poll; ньому. Befragung; фр. enquete; чешок. dotazovdni / pruzkum / anketa. Метод збору первинної інформації за допомогою звернення з питаннями до певної групи людей (респондентам). Розрізняють О. письмові (анкетування) й усні (інтерв'ювання), очні та заочні (поштові, телефонні, пресові), експертні та масові, вибіркові і суцільні (напр., Референдум), загальнонаціональні, регіональні, локальні та ін.

ОПИТУВАННЯ анкетні.Див. АНКЕТА.

ОПИТУВАННЯ вилковим- англ.survey, forked; ньому. Gdbelbefragung; фр. enquete par sondage; чешок, dotazovdni / pruzkum / anketa sonddzni. Опитування, що проводиться за допомогою двох варіантів однієї анкети, що пропонуються двом вибірковим совокупностям населення.

ОПИТУВАННЯ ВИБІРКОВИЙ. Див.Вибірка.

ОПИТУВАННЯ ГРОМАДСЬКОЇ ДУМКИ- Англ. poll / survey, public opin ion; ньому. Meinungsumfrage; фр. Enquete de I'opinion publique; чешок, vyzkum vefejniho mineni.

Опитування, як правило, вибірковий, спрямований на отримання ршформаціі про ставлення різних категорій населення до проблем, подій і фактів в конкретній соц.-політ. ситуації. Див. ДУМКА ГРОМАДСЬКЕ.

ОПИТУВАННЯ панельні - англ.survey, panel; ньому. Panellbefragung; фр. enquete panele / panele; чешок, dotazo-vdni panelove.

Багаторазове опитування, що проводиться через певні часові інтервали на одній і тій же сукупності з метою дослідження соц. явищ і процесів в їх динаміці.

ОПИТУВАННЯ ПОШТОВА - англ.survey, mail; ньому.Briefumfrage; фр. enquete par poste; чешок,anketa postovni. Вид заочного анкетного опитування, при к-ром анкета поширюється поштою, по спеціально підібраним адресами.

ОПИТУВАННЯ пресове - англ.survey, press; ньому.Befragung, konzen-trierte; фр. enquete par les journaux; чешок,anketa tiskovd. Вид заочного анкетного опитування за допомогою публікації анкет в періодичній пресі.

ОПИТУВАННЯ репрезентативності- англ.survey, representative; ньому.Befragung, representative; фр. enquete representative; чешок,dotazovdni / pruzkum / anketa reprezentativni. Опитування, що проводиться на основі вибіркової сукупності, що дозволяє екстраполювати висновки на всю генеральну сукупність. Див. РЕПРЕЗЕНТАТИВНІСТЬ.

ОПИТУВАННЯ СОЦІОМЕТРИЧНЕ- гл.survey, sociometric; ньому.Befragung, soziometrische; фр. enquete so-ciometrique; чешок,dotazovdni socio-metricke.

Опитування, спрямований на отримання інформації про міжособистісних відносинах в групі шляхом фіксації переваг, почуття симпатії, антипатії і т. Д.

ОПИТУВАННЯ СУЦІЛЬНИЙ- Англ. survey, complete; ньому.Totalbefragung; фр. enquete auprcs de Vensemble d'une population; чешок,dotazovdni uplne. Опитування, що охоплює всю генеральну сукупність.

ОПИТУВАННЯ ТЕЛЕФОННА- англ.survey, telephone; ньому.Telefonumfrage; фр. enquete par telephone; чешок.dotazovdni '/ pruzkum /' anketa telefonni. Вид заочного опитування, коли реципієнт ставить запитання респонденту по телефону.

ОПИТУВАННЯ ЕКСПЕРТІВ.Див МЕТОД ЕКСПЕРТНИХ ОЦІНОК.

ОПИТУВАЛЬНИЙ ЛИСТ.Див. АНКЕТА.

АНКЕТА (ОПИТУВАЛЬНИЙ ЛИСТ)(Від фр. enquete - розслідування) - англ.questionnaire; ньому.Fragebogen; фр. questionnaire; чешок,anketa / dotaznik. 1. Інструмент збору первинної інформації, ряд питань і висловлювань у формі опитувального листа. 2. У соціології - метод збору емпіричної інформації. Різниться: А. пряма, домашня, поштова, пряма групова і ін. Див. АНКЕТУВАННЯ, ІНТЕРВ'Ю, ОПИТУВАННЯ, соціометрія.

АНКЕТУВАННЯ- англ.survey; ньому.Befragung; фр. enquete; чешок.dotaznikove setfeni (dotazovdni). Метод отримання первинної інформації, що полягає в складанні анкет і проведення опитування; застосовується в товариств, науках, при переписах населення, в вивченні товариств, думки

ІНТЕРВ'Ю(Від англ. interview - зустріч, бесіда) - англ.interview; ньому.Interview; фр. interview; чешок.interview / r ozhovor. Метод збору даних соціол. дослідження, що полягає в тому, що спеціально навчений інтерв'юер, як правило, в безпосередньому контакті з респондентом усно задає питання, передбачені програмою дослідження.

ІНТЕРВ'Ю глибина- Англ. interview, in depth / depth; ньому.Tief en-interview; фр. interview / entretien en profondeur; чешок,interview / rozhovor hlubinny / hloubkovy. Інтенсивне і детальне інтерв'ю, призначене для з'ясування невідомих змінних глибоких шарів ширшого соц.-психол. контексту, недоступних при стандартизованому інтерв'ю.

ІНТЕРВ'Ю ГРУПОВЕ- англ.interview, group; ньому.Gruppeninter-view; фр. discussion collective; чешок.interview / rozhovor skupinovy. Вид інтерв'ю, в к-ром одночасно беруть участь кілька респондентів.

ІНТЕРВ'Ю КЛІНІЧНЕ - англ.interview, clinical; ньому.Interview, klinisches; фр. entretien clinique; чешок.interview / rozhovor klinicky. Вид глибинного інтерв'ю, призначений для з'ясування причин поведінки, установок, мотивації, іноді випливають з біографії опитуваного.

ІНТЕРВ'Ю ОСОБИСТЕ- англ.interview, personal; ньому.Interview, personliches; фр. entretien personnel; чешок,interview / rozhovor osdbni. Інтерв'ю, проведене в умовах безпосереднього соц. взаємодії.

ІНТЕРВ'Ю "М'ЯКЕ"- "ЖОРСТКЕ"- англ.interview, soft - hard; ньому.Interview, weiches - hartes; фр. entretien тієї - strict; чешок,interview / rozhovor тёкку - tvrdy. Форма інтерв'ю, що характеризується поведінкою інтерв'юера по відношенню до опитуваному. При «м'якому" інтерв'ю інтерв'юер прагне досягти довіри опитуваного, демонструючи йому свою симпатію. При "жорсткому" інтерв'ю інтерв'юер займає виключно авторитетну позицію по відношенню до опитуваному, т. Е. Інтерв'ю в певної міри приймає техніку допиту.

ІНТЕРВ'Ю напрямку-англ.interview, structured / guided; ньому.Interview, gerichtetes; фр. entretien dirige; чешок,interview / rozhovor fizeny. Інтерв'ю, в к-ром інтерв'юер задає ретельно підготовлений заздалегідь набір питань, призначених для дослідження попередньо визначених проблем.

ІНТЕРВ'Ю ненаправленим- англ.interview, non-directive / unguided; ньому.Interview, ungerichtetes; фр. entretien non-dirige; чешок,inter view / rozhovor nefizene / nefizeny.
Інтерв'ю, в к-ром представляється максимум свободи вести спонтанну розмову на теми, обраним респондентом.

ІНТЕРВ'Ю опосередкованої- англ.interview, mediated; ньому.Interview, vermitteltes; фр. entretien mediatise; чешок,interview / rozhovor prostredkovany.

Вид інтерв'ю, при к-ром взаємодія між інтерв'юером і респондентом здійснюється за допомогою техн. засобів (напр., телефон, магнітофон, телебачення, пошта).

ІНТЕРВ'Ю ПЛАН- англ.interview desin; ньому.Interviewplan; фр. plan d * entretien; чешок,plan rozhovoru. Список тем при відносно неструктурованому інтерв'ю, необхідний для впорядкування інтерв'ю і є гарантією того, що всі важливі проблеми будуть охоплені

інтерв'юером. І. п. Відрізняється від запитальника тим, що не містить наборів сфокусованих питань, і тому сприяє більшій гнучкості та інформованості у відносинах між опитуваним і інтерв'юером.

ІНТЕРВ'Ю стандартизованих- англ.interview, standardized; ньому.Interview, standardisi-ertes; фр. entretien standartise; чешок.interview / rozhovor standardizovany. Інтерв'ю, при к-ром використовується опитувальний лист з чітко визначеними порядком і формулюваннями питань, з метою отримання максимальної порівнянності даних, зібраних різними інтерв'юерами.

ІНТЕРВ'Ю структурувати- англ.interview, structured; ньому.Interview, strukturiertes; фр. entretien structure; чешок,interview / rozhovor strukturovany. Інтерв'ю, при к-ром заздалегідь визначається порядок проходження питань, пропонованих респонденту, або порядок подачі тематичних областей (блоків питань).

ІНТЕРВ'Ю ТЕРАПЕВТИЧНЕ- англ.interview, therapeutic; ньому.Interview, therapeutisches; фр. entretien therapeutique; чешок,interview / rozhovor terapeuticky. Інтерв'ю, призначене не тільки для отримання інформації, скільки для того, щоб дати можливість респонденту розповісти про свої неприємності, фрустрації, досягти великого саморозуміння.

ІНТЕРВ'Ю фокусуватися- англ.interview, focused; ньому.Interview, fokussiertes; фр. entretien focalise; чешок,interview / rozhovor orientovany. Інтерв'ю, сконцентроване на дослідженні певних аспектів якогось особливого події або ситуації, пережитої респондентом.

ІНТЕРВ'Ю ЕКСПЕРТІВ- англ.interview, expert; ньому.Experteninter-view; фр. entretien d 'expert; чешок.interview / rozhovor expertu.
Вид інтерв'ю з компетентними особами, які не є об'єктами дослідження, що дають важливу інформацію.

ИНТЕРВЬЮЕРА ЕФЕКТ- англ.interviewer, effect / bias; ньому.Interviewereffekt; фр. effet d 'enqueteur; чешок.efekt tazatele.

Спотворення в відповідях респондентів, зумовлені впливом з боку інтерв'юера.

РЕСПОНДЕНТ(Від лат. responsum - відповідь) - англ.respondent; ньому.Proband / Befrager; фр. repondant / interviewe / enquete; чешок,respondent. Учасник конкретного соціол. дослідження, що є джерелом усної або письмової інформації.

ЕКСПЕРИМЕНТ(Від лат. experimen-tum -проба, спроба, досвід) -англ.experiment; ньому.Experiment; фр. experience / epreuve; чешок,experiment. Загально метод отримання в контрольованих і керованих умовах нових знань про причинно-наслідкових відносинах між явищами і процесами соц. дійсності.

ЕКСПЕРИМЕНТ ЛАБОРАТОРНИЙ- англ.experiment, laboratory; ньому.Laborexperiment; фр. experience de laboratoire; чешок,experiment la-boratorni.

Контрольований експеримент, в ході догрого експериментатор має можливість визначати і змінювати його умови.

ЕКСПЕРИМЕНТ однофакторном- англ.experiment, one / single-factorial; ньому.Experiment, einfak-torielles; фр. experience monofactori-elle; чешок,experiment jednofaktorovy. Експеримент, в процесі догрого спостерігається зміна однієї незалежної змінної, тоді як ін. Змінні залишаються незмінними.

ЕКСПЕРИМЕНТ СОЦІАЛЬНИЙ-англ.experiment, social; ньому.Experiment, soziales; фр. experience sociale; чешок,experiment socidlni. Метод вивчення соц. явищ і процесів, що здійснюється шляхом спостереження за зміною соц. об'єкта під впливом чинників, к-які контролюють і направляють його розвиток відповідно до програм і практичними цілями дослідження. Е. с. передбачає внесення змін до сформовані відносини; контроль за впливом змін на діяльність і поведінку особистості і соц. груп; аналіз і оцінку результатів цього впливу. Е. с. виконує пізнавальні функції перевірки гіпотези і отримання нового знання, практичної перевірки ефективності форм і методів діяльності з метою їх вдосконалення.

ЕКСПЕРИМЕНТ ФАКТОРНИЙ-англ.experiment, factorial; ньому.Experiment, faktorielles; фр. experience fac-torielle; чешок,experiment faktorovy.

Експеримент, при к-ром оцінюється вплив двох або більше змінних одночасно. При цьому досліджуються їх взаємозв'язку і вплив на кінцеві результати.

КОНТЕНТ-АНАЛІЗ- англ.content analysis; ньому.Content-Analyse;

фр. analyse du contenu; чешок.obsahovd analiza.

1. Метод якісно-кількісного аналізу змісту документів з метою виявлення наявних тенденцій розвитку соц. чинників. 2. Формалізований метод дослідження змісту соц. інформації за допомогою виявлення стійко повторюваних смислових одиниць тексту (назв, понять, імен, суджень і т. д.).

АНАЛІЗ ДОКУМЕНТІВ - англ.analysis, document; ньому.Dokumente-nanalyse; фр. analyse des documents; чешок,analyza dokumentu. Оцінка різних документів (дипломатичних документів, політ, концепцій і т. Д.) За допомогою формальних методів аналізу змісту.


Тема заняття: Хірургічні методи лікування ортодонтичних хворих.

1. Актуальність теми:

Знання хірургічних методів лікування дітей з аномаліями зубощелепної системи є важливою складовою частиною в роботі лікаря ортодонта.

Слід акцентувати увагу студентів на оволодіння сучасними хірургічними методами лікування хворих з аномаліями зубощелепної системи в ортодонтії в при складанні плану лікування дітей з аномаліями розвитку зубощелепної системи, що є необхідним для комплексного лікування, прогнозування його результатів, аналізу динаміки та результатів лікування.

2. Навчальні цілі заняття:

Навчити використовувати хірургічні методи лікування ортодонтичних пацієнтів з використанням сучасних хірургічних методів в необхідному обсязі, в залежності від стадії формування зубощелепної системи.

3. Цілі розвитку особистості.Навчити студентів коректному ставленні до пацієнтів під час проведення клінічних досліджень, з'ясування скарг, збору анамнезу, вивчення об'єктивних даних кожного пацієнта, проведення рентгенологічних досліджень і аналізу отриманих даних.
 Завдання для письмової самостійної роботи. |  Хірургічні методи лікування ортодонтичних хворих. |  Пластика, переміщення вуздечки верхньої губи. |  Видалення окремих зубів за ортодонтичними показаннями. |  Послідовне видалення окремих зубів з метою управління прорізуванням інших показано при наступних умовах. |  Компактостеотомія. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати