На головну

з курсу "Історія української літератури

  1. C) немонетарные статьи, которые оцениваются по справедливой стоимости в иностранной валюте, переводятся по обменному курсу на дату определения справедливой стоимости.
  2. Quot;Послання до єпископів" - найяскравіший зразок української полемічної літератури.
  3. А) Зміна елементів навігаційного трикутника швидкостей при зміні курсу літального апарата.
  4. Авторська програма курсу
  5. Аналіз навчальної, методичної та наукової літератури з трудової підготовки школярів. (Самостійна робота).
  6. Б) Різноманітність жанрів оригінальної літератури.
  7. Боротьба за возз»єднання Української держави (червень 1663- вересень 1676 р.) Внутрішня і зовнішня політика гетьманів П. Дорошенка, Д. Многогрішного.

(40-60-і рр. ХІХ ст.)"

1. Суспільно-історичні умови функціонування української літератури 40-60-х рр.

2. Кирило-Мефодіївське товариство і розвиток української літератури 40-60-х рр.

3. Українська періодика 50-60-х рр.

4. Журнал "Основа" (1861-1862) як перший український "литературно-ученый вестник".

5. Переслідування царизмом українського слова як продовження утисків української культури.

6. Діяльність Громад щодо збереження українського менталітету.

7. Селянська тема в українській літературі 50-60-х рр. Поєднання "бальзаківської" та "жоржсандівської" тенденцій у її висвітленні.

8. Зародження і утвердження в українській літературі 50-60-х рр. розвинутого реалізму, його ознаки.

9. Розвиток української літературної критики. Роль П. Куліша у становленні української професійної літературної критики.

10. Тематично-жанрове розширення творчих меж розвиненого реалізму у 50-60-х рр. ХІХ ст.

11. Періодизація творчості Т. Шевченка. Загальна характеристика кожного періоду.

12. Еволюція образу жінки-матері у поемах Т. Шевченка. Художній аналіз поеми "Марія".

13. Проблематика та новизна порушеної теми у поемі Т. Шевченка "Гайдамаки".

14. Жанрова своєрідність та особливості композиції поеми Т. Шевченка "Гайдамаки".

15. Романтичний характер поеми Т. Шевченка "Гайдамаки".

16. "Кобзар" Т. Шевченка 1840 р. як явище літературного життя 40-х років ХІХ ст.

17. Жанрово-композиційні особливості поеми Т. Шевченка "Великий льох".

18. Еволюція історіософського осмислення минулого у творчості Т. Шевченка.

19. Мотив національної провини у творчості Т. Шевченка. Художній аналіз поезії "Стоїть в селі Суботові...".

20. Біблійні жанри у творчості Т. Шевченка (молитва, псалом, пророцтво). Художній аналіз поезії "Осії. Глава ХVІ".

21. Новаторство та художня майстерність Т. Шевченка у жанрі балади. Художній аналіз балади "Тополя".

22. Поема "Сон" (1844) Т. Шевченка як сатира на самодержавно-кріпосницьку систему, засоби реалізації авторського задуму.

23. Роль історичних ремінісценцій у поемі Т. Шевченка "Сон". Образ Петра Полуботка.

24. Жанрова своєрідність та ідейно-тематичне багатство поеми Т. Шевченка "Кавказ".

25. Інонаціональні мотиви та їх авторське потрактування у творчості Т. Шевченка. Художній аналіз поезії "У Бога за дверима лежала сокира...".

26. Проблематика послання "І мертвим, і живим, і ненарожденним..." Т. Шевченка у контексті творчості періоду "трьох літ".

27. Проблематика лірики Т. Шевченка періоду "трьох літ". Художній аналіз поезії "Розрита могила".

28. Жанр соціально-побутової поеми у творчості Т. Шевченка. Художній аналіз поеми "Наймичка".

29. Мотиви й образи поезій циклу "В казематі" Т. Шевченка. Художній аналіз поезії "Мені однаково...".

30. Жанрове різноманіття поезій циклу "В казематі" Т. Шевченка. Художній аналіз поезії "Садок вишневий...".

31. Образи національних героїв у творчості Т. Шевченка. Художній аналіз поезії "Іван Підкова".

32. Мотиви та образи поезій Т. Шевченка періоду заслання. Художній аналіз поезії "Полякам".

33. Ідейно-тематичний зміст поеми Т. Шевченка "Неофіти". Образ нової людини.

34. Мотиви й образи лірики Т. Шевченка останнього періоду життя і творчості. Художній аналіз поезії "Чи не покинуть нам, небого...".

35. Ідейно-тематичне спрямування триптиха Т. Шевченка "Доля", "Муза", "Слава".

36. Майбутнє України та шляхи його здобуття у творчості Т. Шевченка. Художній аналіз поезії "Заповіт".

37. Автобіографічна лірика Т. Шевченка. Художній аналіз поезії "І виріс я на чужині...".

38. Порівняльний аналіз поеми "Наймичка" та однойменної повісті Т. Шевченка.

39. Повісті Т. Шевченка "Художник", "Музыкант": тематично-ідейний аналіз.

40. Біблійні сюжети та образи у творчості Т. Шевченка. Художній аналіз поезії "Во Іудеї во дні они...".

41. Фольклорні образи та прийоми у творчості Т. Шевченка. Художній аналіз поезії "Ой три шляхи широкії...".

42. Осмислення Т. Шевченком власних мистецьких завдань. Художній аналіз поезії "Думи мої, думи мої...".

43. Тираноборчі мотиви у творчості Т. Шевченка. Художній аналіз поеми "Царі".

44. Мотиви самотності та сирітства у творчості Т. Шевченка. Художній аналіз поезії "Хіба самому написать...".

45. Драми Т. Шевченка у контексті розвитку національної драматургії.

46. Соціальна проблематика прози Марка Вовчка.

47. "Інститутка" Марка Вовчка: жанрова природа, проблематика, система образів.

48. "Народні оповідання" Марка Вовчка як якісно нове явище української прози. Тематичні групи оповідань.

49. Художній аналіз оповідання Марка Вовчка "Козачка".

50. Образ нової людини у романі Марка Вовчка "Живая душа".

51. "Три долі " Марка Вовчка як спроба створення психологічної повісті.

52. Повісті-казки Марка Вовчка: синтез романтичного і реалістичного. Жанрові особливості.

53. Проблематика романтичних оповідань Марка Вовчка.

54. Продовження Марком Вовчком традицій Т. Шевченка.

55. Образ людини-протестанта у прозі Марка Вовчка.

56. Православний клір, його життя та звичаї у "Записках причетника" Марка Вовчка.

57. "Рассказы из русского быта" Марка Вовчка у зв"язку з проблематикою попередніх україномовних творів.

58. Повість Марка Вовчка "Маруся": специфіка історизму.

59. Перекладацька діяльність Марка Вовчка.

60. Образ Кармелюка у однойменній казці Марка Вовчка.

61. Характер оповідної манери прози Марка Вовчка. Образ оповідача.

62. Традиції і новаторство у байкарській творчості Л. Глібова.

63. Тематика байок Л. Глібова.

64. Народність байок Л. Глібова.

65. Художній аналіз байки Л. Глібова "Вовк і Ягня".

66. Художній аналіз байки Л. Глібова "Мірошник".

67. Мотиви й образи, жанрова своєрідність лірики Л. Глібова.

68. Твори Л. Глібова для дитячого читання.

69. Історія публікації роману А. Свидницького "Люборацькі".

70. Роман А. Свидницького "Люборацькі": розширення тематичних меж української прози.

71. Жанрова природа роману А. Свидницького "Люборацькі".

72. Проблематика роману А. Свидницького "Люборацькі".

73. Проблема національно-культурних взаємин у романі А. Свидницького "Люборацькі".

74. Етнографічно-фольклорна діяльність А. Свидницького.

75. Погляди С. Руданського на фольклор і авторську літературну творчість.

76. Жанр "небилиці" у творчості С. Руданського: традиції і новаторство.

77. Мотив неволі України у національно-патріотичній поезії С. Руданського.

78. Панорама життя України середини ХІХ ст. у приказках С. Руданського.

79. Історичні поеми С. Руданського: здобутки і прорахунки.

80. Перекладацька діяльність С. Руданського. Особливості перекладу "Слова про Ігорів похід".

81. Приказки С. Руданського: жанрова природа, фольклорні традиції, система образів.

82. Художній аналіз поезії С. Руданського " Повій, вітре, на Вкраїну".

83. Художній аналіз поезій С. Руданського "Наука" та "Над колискою".

84. Козаччина і козаки у творчості П. Куліша.

85. . Суперечності світогляду П. Куліша.

86. Історіософські погляди П. Куліша.

87. Ідея хутірства у творчості П. Куліша.

88. Просвітницькі тенденції у громадській діяльності та літературній творчості П. Куліша.

89. "Чорна рада" П. Куліша як історично-соціальний роман.

90. Ідея християнського гуманізму у романі П. Куліша "Чорна рада".

91. Проблема індивудума і маси у романі П. Куліша "Чорна рада".

92. Історіософія роману П. Куліша "Чорна рада", його полемічність.

93. Романтичні тенденції роману П. Куліша "Чорна рада".

94. Поетизація патріархальних звичаїв у оповідання П. Куліша "Орисі".

95. Жанр ідилії у творчості П. Куліша.

96. Художній аналіз оповідання П. Куліша "Дівоче серце".

97. "Чорна рада" П. Куліша як роман ідей.

98. Вальтерскоттівські традиції у "Чорній раді" П. Куліша.

99. Просвітницько-народницький характер поезій збірки П. Куліша "Досвітки".

100. Втілення ідеї культурництва, просвіти у збірці П. Куліша "Хуторна поезія".

101. Протест проти "демона тьми" - деспотизму в поезіях "Кривавим манівцем...", "Дума-пересторога" (збірка П. Куліша "Дзвін").

102. Мотив скорботи за трагічну долю України у поезії П. Куліша "Народна слава".

103. Творче опрацювання фольклорних сюжетів в "Українських оповіданнях" О. Стороженка.

104. Фантастичний елемент "Українських оповідань" О. Стороженка.

105. Образ козака, гайдамаки у прозі О. Стороженка.

106. Фольклорно-легендарна основа "Марка Проклятого" О. Стороженка.

107. Жанрова природа "Марка Проклятого" О. Стороженка (ознаки готичного роману).

108. Історіографічний аспект "Марка Проклятого" О. Стороженка: визначення причин народних повстань, ставлення до козацтва.

109. Образ Марка Проклятого у однойменному творі О. Стороженка. Варіації легендарного образу Агасфера.

110. Запорозька старовина у оповіданнях О. Стороженка.

111. Романтичний характер прози О. Стороженка.

112. Цикл О. Стороженка "З народних уст": художній аналіз.

113. Вплив М. Гоголя на оригінальну творчість О. Стороженка.

114. Художній аналіз оповідання О. Стороженка "Закоханий чорт".

115. Громадська діяльність та світогляд Ю. Федьковича.

116. Мотиви та образи лірики Ю. Федьковича.

117. Фольклорно-літературна основа поетичної творчості Ю. Федьковича. Продовження традицій Т. Шевченка.

118. Національно-патріотичний пафос поем Ю. Федьковича "Новобранчик" та "Дезертир".

119. Історизм поеми Ю. Федьковича "Лук"ян Кобилиця".

120. Поєднання реалістичних та романтичних прийомів у прозі Ю. Федьковича.

121. Образи народних героїв-визволителів у творчості Ю. Федьковича.

122. Національний колорит, образи та обставини у оповіданні Ю. Федьковича "Люба-згуба".

123. Художній аналіз поезії Ю. Федьковича "Пречиста діво, радуйся, Маріє!".

124. Художнє розкриття жовнірської теми у прозі Ю. Федьковича.

125. Завдання митця і мистецтва у поезіях Ю. Федьковича ("Окресни, Бояне", "До руського боянства", "Нива", "Осьмий поменник Тарасові Шевченку").[1] Псевдоніми Дармограй, Кобзарь Дармограй

[2] Псевдонім Патриченко

[3] Псевдоніми Вешняк, Гладкій штаб-лекарь, Горницький, Гургурдядько, Забоцень Петро, Іродчук, Казюка Панько, Кулеш Нечипор, Ломусь, Макаров, Небреха Панько, Необачний Н., Прач Опанас, Ратай Павло, Хуторянин та ін.  26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41

ІРИНА САВЧЕНКО | Література | Д. Наливайко | І. Франко | І. Дзюба | Література | ТЕМА 4. Життєвий і творчий шлях Леоніда Глібова | Література | С.Єфремов | Б. Лепкий |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати