Головна

З курсу "Історія української літератури

 1. C) немонетарные статьи, которые оцениваются по справедливой стоимости в иностранной валюте, переводятся по обменному курсу на дату определения справедливой стоимости.
 2. Quot;Послання до єпископів" - найяскравіший зразок української полемічної літератури.
 3. А) Зміна елементів навігаційного трикутника швидкостей при зміні курсу літального апарата.
 4. Авторська програма курсу
 5. Аналіз навчальної, методичної та наукової літератури з трудової підготовки школярів. (Самостійна робота).
 6. Б) Різноманітність жанрів оригінальної літератури.
 7. Боротьба за возз»єднання Української держави (червень 1663- вересень 1676 р.) Внутрішня і зовнішня політика гетьманів П. Дорошенка, Д. Многогрішного.

(40-60-і рр. ХІХ ст.)"

Тести як форма контролю розраховані на ерудицію, а також на спеціальні знання та здібності студентів аналізувати матеріал, на вміння розмірковувати про предмет вивчення. Особливістю тестів є їх інформаційна ємність, тобто вони містять у власній конструкції конкретно-історичні факти, імена, події, дати тощо. Це дає можливість навіть при незнанні студентом точної відповіді розвивати його пізнавальні здібності, знайомити з чимось новим, допомагати згадати те, що забулося тощо.

Виберіть із запропонованих одну чи декілька правильних відповідей:

 1. Серед особливостей української літератури 40-60-х рр. ХІХ ст. є такі:

· формування нової жанрової системи;

· зародження і формування розвинутого реалізму;

· співіснування реалізму з романтизмом;

· стильовий синкретизм.

 1. Вкажіть ідейно-художні та проблемно-тематичні особливості романтизму:

· зображення типового героя у типових обставинах;

· спрямованість на розкриття соціальних вад, які стають на заваді вільному розвиткові людини;

· підвищена увага до одиничного, неповторного;

· ствердження самоцінності людини, народу, нації.

 1. В українській літературі 40-60х рр. ХІХ ст. домінує...

· антиклерикальна тематика;

· урбаністична тематика;

· селянська тематика;

· виробнича тематика.

 1. Який твір став програмним документом Кирило-Мефодіївського братства?

· "Історія русів";

· "Закон Божий, або Книга буття українського народу" М. Костомарова;

· "Повесть об украинском народе" П. Куліша;

· "Записки э Южной Руси".

 1. Яка історико-літературна праця ХVІІІ ст. вплинула на формування ідей Кирило-Мефодіївського братства?

· Літопис Самовидця;

· Історія русів;

· Літопис Г. Граб"янки;

· Літопис С. Величка.

 1. Хто з учасників Кирило-Мефодіївського братства працював у царині поезії?

· М. Костомаров;

· В. Білозерський;

· М. Гулак;

· П. Куліш.

 1. Як називалися культурно-освітні демократичні об"єднання, утворені на східних землях України в 60-х рр. ХІХ ст.?

· братства;

· Просвіти;

· Громади;

· недільні гуртки.

 1. У якому українському місті була відкрита перша недільна школа?

· Одеса;

· Харків;

· Чернігів;

· Київ.

 1. Яким роком датується поява Валуєвського циркуляру?

· 1861;

· 1863;

· 1872;

· 1867.

 1. Основними сферами діяльності Громад стали...

· революційна пропаганда;

· видання та розповсюдження нелегальної літератури;

· організація недільних шкіл;

· організація культурно-освітньої, наукової та видавничої роботи.

 1. Який альманах видає протягом 1861 року в Петербурзі П. Куліш?

· "Хата";

· "Молодик";

· "Сніп";

· "Ластівка".

 1. Першим українським літературно-науковим вісником стало видання...

· "Хата";

· "Черниговский листок";

· "Основа";

· "Записки о Южной Руси".

9. Хто з українських письменників стає засновником і видавцем тижневика "Черниговский листок"?

· М. Костомаров;

· Л. Глібов;

· П. Куліш;

· О. Стороженко.

10. Кого з українських письменників 40-60-х рр. ХІХ ст. вважають першим професійним критиком?

· Л. Глібов;

· Марко Вовчок;

· Т. Шевченко;

· П. Куліш.

11. Хто з діячів українського громадсько-літературного руху входив у редколегію журналу "Основа"?

· М. Гулак;

· В. Білозерський;

· Т. Шевченко;

· П. Куліш.

12. Яке українське літературне-наукове видання започаткувало публікацію розвідок з давнього українського письменства?

· альманах "Киевлянин";

· журнал "Основа";

· альманах "Ластівка";

· "Записки о Южной Руси".

13. З яким літературно-науковим виданням пов"язують становлення української професійної критики?

· "Молодик";

· "Ластівка";

· "Сніп";

· "Основа".

14. Про кого з українських письменників Д. Чижевський писав, що той - "представник того романтичного типу, який стремить досягнути ідеалу всебічності шляхом постійного руху, постійних змін"?

· Т. Шевченко;

· С. Руданський;

· А. Свидницький;

· П. Куліш.

15. Кому з українських письменників 40-60-х років ХІХ ст. належать слова: "Історія мого життя є часткою історії моєї батьківщини"?

· П. Кулішу;

· Т. Шевченку;

· Марку Вовчку;

· С. Руданському.

16. Хто з дослідників творчості Т. Шевченка назвав перший період творчості поета "добою романтичного націоналізму"?

· І. Франко;

· П. Куліш;

· Ю.Івакін;

· О. Бородін.

17. Хто був учителем Т. Шевченка у Петербурзькій Академії мистецтв?

· І. Сошенко;

· О. Венеціанов;

· К. Брюллов;

· С. Васильченко.

18. Чий портрет розігрувався у лотареї для збирання коштів з метою викупу Т. Шевченка з кріпацтва?

· К. Брюллова;

· Є. Гребінки;

· В. Жуковського;

· О. Пушкіна.

25. Дата викупу Т. Шевченка з кріпацтва?

· 22.04.1838;

· 22.04.1843;

· 09.03.1838;

· 10.03.1838.

26. Який з періодів літературної творчості Т. Шевченка вважається найпліднішим?

· 1837-1843;

· 1843-1847;

· 1847-1857;

· 1857-1861.

27. Перша подорож Т. Шевченка в Україну після викупу з кріпацтва відбулася:

· 1840;

· 1843-1844;

· 1859;

· 1845-1847.

28. Як називалася серія картин Т. Шевченка про історичну Україну?

· "Историческая Украина";

· "Живописная Украина";

· "Минувшая Украина";

· "Забытая Украина".

29. На чиї кошти було здійснено видання "Кобзаря" Т. Шевченка 1840 року?

· Є. Гребінка;

· І. Сошенко;

· В. Григорович;

· П. Мартос.

30. Де Т. Шевченко перебував у час заслання?

· Кавказ;

· Оренбург;

· Казахстан;

· Сибір.

31. Як називалася наукова експедиція, у якій протягом 1848-1849 рр. брав участь Т. Шевченко?

· Аральська;

· Каспійська;

· Азовська;

· Каспійсько-Аральська.

32. Твори Т. Шевченка якого періоду, на думку Ю.Івакіна, можна розглядати як "своєрідний ліричний щоденник, в якому відтворено духовне життя поета"?

· ранній період творчості;

· період "трьох літ";

· період заслання;

· останній період творчості.

33. Остання мандрівка Т. Шевченка в Україну відбулася у:

· 1857;

· 1860;

· 1859;

· 1861.

34. Коли був перепохований Т. Шевченко?

· 9 березня 1861 р.;

· 10 березня 1861 р.;

· 22 травня 1861 р.;

· 22 квітня 1861 р.

35. Який період життя Т. Шевченка відображений у його "Журналі"?

· 1847-1850;

· 1847-1857;

· 1857-1861;

· 1857-1858.

36. У який період творчості Т. Шевченка в його поезії відбувається посилення реалістичних тенденцій та політичного пафосу?

· 1837-1843;

· 1843-1847;

· 1847-1857;

· 1857-1861.

37. Скільки поезій увійшло до "Кобзаря" (1840) Т. Шевченка?

· вісім;

· двадцять п"ять;

· десять;

· п"ятнадцять.

38. Якою поезією починався "Кобзар" (1840) Т. Шевченка?

· "Причинна";

· "Думи мої, думи мої";

· "На вічну пам"ять І. Котляревському";

· "Перебендя".

39. Романтизм Т. Шевченка вирізняється такими особливостями:

· втеча у світ фантастики;

· відсутність почуття національної приреченості;

· розмежування власного "я" і "я" народу;

· історіософський універсалізм.

40. Жанр балади у творчості Т. Шевченка представлений такими творами:

· "Катерина";

· "Причинна";

· "Тополя";

· "Перебендя".

41. Які ознаки романтичної образності використані Т. Шевченком у баладі "Причинна"?

· динамічний і драматичний сюжет;

· поєднання у творі високого емоційного напруження із буденністю ситуацій, в яких відбуваються події;

· зображення емоцій і переживань героїв фольклорними образними засобами;

· напружений конфлікт між почуттями та дійсністю.

42. Новаторство Т. Шевченка у жанрі балади виявляється у таких ознаках:

· конфлікт тяжіє до соціального;

· конфлікт побутовий;

· широке застосування фантастики і містики;

· відображення звичайних життєвих явищ.

43. Який твір Т. Шевченка був опублікований у альманасі "Ластівка" (1841)?

· "Утоплена";

· "Катерина";

· "Русалка";

· "Причинна".

44. У якому творі Т. Шевченко використовує фольклорний прийом метаморфози?

· "Тополя";

· "Причинна";

· "Мар"яна-черниця";

· "Перебендя".

45. Які ознаки жанру послання властиві поезії Т. Шевченка "До Основ"яненка"?

· повчальність і алегоризм оповіді;

· авторські ліричні відступи;

· наявність конкретного адресата, що зумовлює прохання, роздуми тощо;

· епічність.

46. Кому і з приводу якої події присвячено поему Т. Шевченка "Катерина"?

· К. Брюллову з нагоди закінчення Т. Шевченком навчання в Академії художеств;

· В. Жуковському з нагоди викупу поета з кріпацтва;

· В. Григоровичу з нагоди викупу поета з кірпацтва;

· Є. Гребінці з нагоди виходу "Кобзаря" (1840).

47. Першою в українській літературі ліро-епічною поемою стала поема Т. Шевченка:

· "Гайдамаки";

· "Наймичка";

· "Катерина";

· "Сова".

48. Визначте жанр поеми Т. Шевченка "Катерина":

· ліро-епічна соціально-побутова;

· бурлескно-травестійна;

· героїко-фантастична;

· ліро-епічна історична.

49. Які з історичних поем Т. Шевченка присвячені боротьбі козацтва з турецько-татарськими завойовниками?

· "Іван Підкова";

· "Гамалія";

· "Тарасова ніч";

· "Гайдамаки".

50. Яка з історичних поем Т. Шевченка починається плачем-піснею козаків-бранців?

· "Іван Підкова";

· "Гамалія";

· "Тарасова ніч";

· "Гайдамаки".

51. Кому була присвячена поема Т. Шевченка "Гайдамаки"?

· В. Жуковському;

· І. Сошенку;

· В. Григоровичу;

· Є. Гребінці.

52. Яка історична подія зображена в поемі Т. Шевченка "Гайдамаки"?

· руйнування Запорізької Січі;

· Коліївщина;

· національно-визвольна війна під проводом Б. Хмельницького;

· селянське повстання у селі Турбаї.

53. Який матеріал став джерельною базою поеми Т. Шевченка "Гайдамаки"?

· мемуари учасників подій;

· "Історія русів";

· праці європейських істориків;

· народні перекази.

54. З якою метою Т. Шевченко у поемі "Гайдамаки" звертається до історичного минулого України?

· уславлення своїх сучасників;

· замилування героїчною красою і величчю власного народу, спроможного на захист своїх одвічних людських і національних прав;

· протиставлення великого минулого і мізерного сучасного;

· пробудження у сучасників прагнення до волі і боротьби за неї.

55. Яку дискусію спричинило видання поеми Т. Шевченка "Гайдамаки"?

· про місце історичних подій і фактів у літературних творах І половини ХІХ ст.;

· про національну свідомість українців;

· про неприпустимість включення у літературний твір сцен жорстокості і насильства;

· про право україномовної літератури на самостійний повноцінний розвиток.

56. Які романтичні елементи використані Т. Шевченком у поемі "Гайдамаки"?

· авторський суб"єктивізм;

· прийом метаморфози;

· розірваність композиції;

· любовний трикутник.

57. У якій частині поеми "Гайдамаки" Т. Шевченко пояснює власне бачення поетичної творчості?

· епілог;

· передмова;

· звернення до передплатників;

· вступ.

58. Примітки до поеми Т. Шевченка "Гайдамаки" складені:

· Т. Шевченком;

· В. Григоровичем;

· М. Максимовичем;

· М. Костомаровим.

59. Яка з поем Т. Шевченка присвячена В. Репніній?

· "Гайдамаки";

· "Марія";

· "Тризна";

· "Слепая".

60. Друг Т. Шевченка, художник-ілюстратор рукописного "Кобзаря" (1844):

· І. Сошенко;

· Я. де Бальмен;

· К. Брюллов;

· В. Штернберг.

61. У якому році вийшов друком "Чигиринський Кобзар" Т. Шевченка?

· 1840;

· 1845;

· 1844;

· 1860.

62. У яких творах Т. Шевченка оспівуються подвиги М. Залізняка?

· "Гайдамаки";

· "Гамалія";

· "Варнак";

· "Холодний Яр".

63. У яких історичних творах Т. Шевченка використано матеріали "Історії русів"?

· "Іван Підкова";

· "Тарасова ніч";

· "Іржавець";

· "Єретик".

64. До кого з українських письменників-попередників звертався Т. Шевченко у своїх поезіях?

· Г. Квітка-Основ"яненко;

· Г. Сковорода;

· І. Котляревський;

· А. Метлинський.

65. У яких творах Т. Шевченка першого періоду творчості (1837-1843) зустрічається образ народного співця?

· "Тополя";

· "Перебендя";

· "Гайдамаки";

· "Причинна".

66. У чому простежується зміна ідейно-тематичної спрямованості творів Т. Шевченка періоду "трьох літ"?

· у соціально-критичній, реалістичній спрямованості творів;

· у зверненні до античних образів та сюжетів;

· у розробці інонаціональної тематики;

· у посиленій увазі до фольклорної образності і поетики.

67. Яка з поем Т. Шевченка своїм змістом пов"язана з ідеями та боротьбою декабристів?

· "Юродивий";

· "Петрусь";

· "Москалева криниця";

· "Тризна".

68. Який твір, на думку Н. Чамати, став першим зразком політичної сатири у поезії Т. Шевченка?

· "Гайдамаки";

· "Тризна";

· "Розрита могила";

· "Сон" (1844).

69. Поезія Т. Шевченка "Розрита могила" побудована у формі:

· розповіді;

· оповіді;

· монологу-сповіді;

· діалогу-медитації.

70. Яка історична подія, на думку Т. Шевченка (поезія "Розрита могила", поема "Великий льох"), стала основною причиною національної трагедії України?

· руйнування Запорізької Січі;

· поразка І. Мазепи;

· Переяславська угода;

· Берестейська унія.

71. Який образ стає у Т. Шевченка у період "трьох літ" символом героїчного минулого України?

· шабля;

· могила;

· бандура;

· козак.

72. Яке авторське жанрове визначення має поема Т. Шевченка "Сон" (1844)?

· містерія;

· поема;

· комедія;

· подражаніє.

73. Що є сюжетно-композиційною основою поеми Т. Шевченка "Сон" (1844)?

· мандрівка Україною;

· політ ліричного героя уві сні над просторами Російської імперії;

· історія формування Російської мперії;

· російсько-кавказька війна.

74. З якою метою Т. Шевченко застосовує прийом сну у поемі "Сон" (1844)?

· приховати справжній сенс поеми від цензури;

· показати повну панораму суспільного життя Російської імперії ХІХ ст.;

· передати внутрішній стан ліричного героя;

· перейти від конкретики до узагальнення.

75. Хто з українських діячів показаний у поемі Т. Шевченка "Сон" (1844) як ідеальний образ, як символ усіх кривд, що їх зазнала Україна від Петра І?

· Богдан Хмельницький;

· Павло Полуботок;

· Іван Мазепа;

· Петро Сагайдачний.

76. Які твори Т. Шевченка присвячені дискусії про роль Коліївщини в українській історії?

· "Сон";

· "Гайдамаки";

· "Холодний Яр";

· "Іржавець".

77. У якому році був написаний "Заповіт" Т. Шевченка?

· 1861;

· 1845;

· 1847;

· 1857.

78. Яке авторське жанрове визначення має поема Т. Шевченка "Великий льох"?

· поема;

· комедія;

· містерія;

· ораторія.

79. У яких гетьманських столицях відбувається дія у поемі Т. Шевченка "Великий льох"?

· Суботів;

· Глухів;

· Чигирин;

· Батурин.

80. Які російські історичні діячі згадуються у поемі Т. Шевченка "Великий льох"?

· Іван Грозний;

· Петро І;

· Микола І;

· Катерина ІІ.

81. Який твір періоду "трьох літ" за змістом є епілогом поеми Т. Шевченка "Великий льох"?

· "Іржавець";

· "Холодний Яр";

· "Стоїть в селі Суботові...";

· "Розрита могила".

82. Яка група алегоричних образів у поемі Т. Шевченка "Великий льох" показано у знижено-реалістичному плані?

· три душі;

· три ворони;

· три лірники.

83. Твір Т. Шевченка, присвячений Якову де Бальмену:

· "Наймичка";

· "Єретик";

· "Кавказ";

· "І мертвим, і живими, і ненарожденним землякам моїм...".

84. Які події спричинили написання Т. Шевченком поеми "Кавказ"?

· національно-визвольна війна кавказьких народів (1817-1864);

· події часів створення Грузинського царства;

· Даргинський похід російської армії проти Шаміля;

· турецько-російські війни під командуванням О. Суворова, участь у них горців та українців.

85. Звідки Т. Шевченком запозичено образ Прометея (поема "Кавказ")?

· давньогрецька міфологія;

· давньоруське язичництво;

· християнство;

· буддизм.

86. Яка частина поеми Т. Шевченка "Кавказ" є поетичним звертанням до Якова де Бальмена?

· вступ;

· монолог російського царизму;

· ліричний епілог;

· звертання до Ісуса Христа: "За кого ж ти розіп"явся...".

87. Який реальний історико-суспільний матеріал ліг в основу поеми Т. Шевченка "Кавказ"?

· Російсько-турецька війна;

· Російсько-японська війна;

· селянська реформа 1861 р.;

· Російсько-кавказька війна.

88. Яку поему Т. Шевченка І. Франко назвав "гнівною інвективою"?

· "Сон" (1844);

· "Кавказ";

· "І мертвим, і живим, і ненарожденним землякам моїм...";

· "Єретик".

89. Про якого історичного діяча йдеть у поемі Т. Шевченка "Єретик"?

· Копернік;

· Галілео Галілей;

· Ян Гус;

· Джордано Бруно.

90. Які події відтворено у історичній соціально-політичній поемі Т. Шевченка "Єретик"?

· події європейського середньовіччя;

· гуситські війни;

· часи перших християн;

· укладання Берестейської унії.

91. Кому присвячено поему Т. Шевченка "Єретик"?

· Я. Де Бальмену;

· П. Шафарикові;

· Я Колларові;

· М. Щепкіну.

92. Яка основана тема розробляється у поемі Т. Шевченка "Єретик"?

· тема національно-визвольної боротьби пригноблених народів;

· тема міжконфесійної боротьби;

· тема боротьби за державну незалежність4

· тема антивоєнної боротьби.

93. До якого слов"янського народу звертається у своєму монологі Іван Гус (поема Т. Шевченка "Єретик")?

· українці;

· чехи;

· поляки;

· болгари.

94. Суспільно-побутовий колорит якої історичної доби відтворено у п"єсі Т. Шевченка "Назар Стодоля"?

· кінець ХVІ - початок ХVІІ ст.;

· друга половина ХVІІ ст.;

· середина ХVІІІ ст.;

· середина ХІХ ст.

95. З якими історичними подіями пов"язаний зміст поеми Т. Шевченка "Іржавець"?

· події російсько-кавказької війни;

· події після російсько-шведської війни;

· події російсько-турецької війни;

· події російсько-японської війни.

96. Які соціальні верстви українського народу є адресатом послання Т. Шевченка "І мертвим, і живим, і ненарожденним землякам моїм..."?

· українське селянство;

· українське панство;

· українська інтелігенція;

· українське священництво.

97. У якій з поем Т. Шевченка, присвячених темі трагедії жінки-матері, наявні елементи сентименталізму?

· "Катерина";

· "Наймичка";

· "Сова";

· "Марія".

98. До яких поем Т. Шевченка епіграфом є висловлювання з Біблії?

· "Неофіти";

· "Москалева криниця";

· "Великий льох";

· "Саул".

99. Скільки поетичних текстів включає цикл Т. Шевченка "Давидові псалми"?

· 13;

· 10;

· 25;

· 14.

100. Цикл Т. Шевченка "В казематі" присвячено:

· декабристам;

· ув"язненим кириломефодіївцям;

· загиблим у російсько-турецькій війні;

· рідним сестрам.

101. Скільки поезій входить до циклу Т. Шевченка "В казематі"?

· 10;

· 13;

· 14;

· 7.

102. Який головний мотив поезій циклу Т. Шевченка "В казематі"?

· протест проти сваволі кріпосників;

· утвердження ідеї християнського смиріння;

· заклик бути вірним своєму народові і Батьківщині, жити і працювати задля її блага і свободи;

· заклик до збройного повстання.

103. У яких поезіях циклу Т. Шевченка "В казематі" використано народно-пісенні мотиви?

· "Ой одна я, одна...";

· "Рано-вранці новобранці...";

· "Косар";

· "Садок вишневий коло хати".

104. У якій поезії циклу Т. Шевченка "В казематі" використано аксесуари романтичної балади?

· "Садок вишневий коло хати";

· "За байраком байраком";

· "Косар";

· "Рано-вранці новобранці...".

105. Який вірш циклу Т. Шевченка "В казематі" за своєю жанровою природою є ідилією?

· "Весело сонечко ховалось...";

· "Садок вишневий коло хати";

· "Ой три шляхи широкої";

· "За байраком байрак".

106. Про яку поезію Т. Шевченка із циклу "В казематі" І. Франко писав: ".. Перший рядок торкає органів зору, другий - слуху, третій - зору і дотику; спеціально кольористичних акцентів немає зовсім, а проте цілісність - український вечір - встає перед нашою уявою з усіма своїми кольорами, контурами і гуками як жива..."?

· "За байраком байрак...";

· "Ой одна я, одна...";

· "Садок вишневий коло хати...";

· "Ой три шляхи широкії...".

107. Який жанр у творчості Т. Шевченка характеризується обов"язковою наявністю адресата?

· думка;

· подражаніє;

· послання;

· поема.

108. У якій з поезій циклу Т. Шевченка "В казематі" показаний традиційний для народної творчості образ смерті?

· "За байраком байрак";

· "Косар";

· "Ой три шляхи широкії";

· "Рано-вранці новобранці".

109. Кому із кириломефодіївців Т. Шевченко присвячує поезію "Веселе сонечко ховалось" (цикл "В казематі")?

· П. Кулішу;

· В. Білозерському;

· М. Гулак;

· М. Костомаров.

110. Яка з євангельських притч стає наскрізною у творчості Т. Шевченка?

· притча про доброго самарянина;

· притча про сіяча;

· притча про блудного сина;

· притча про загублену вівцю й загублену

111. Яка з повістей Т. Шевченка написана у формі подорожніх нотаток?

· "Варнак";

· "Прогулка с удовольствием и не без морали";

· "Художник";

· "Музыкант".

112. У яких повістях Т. Шевченко порушує тему життя митця в кріпосницькому суспільстві?

· "Прогулка с удовольствием и не без морали";

· "Художник";

· "Варнак";

· "Наймичка".

113. Які з повістей Т. Шевченка є переробкою сюжетів поем?

· "Княжна";

· "Варнак";

· "Художник";

· "Музыкант".

114. Для яких поетичних текстів Т. Шевченко запозичив мотиви із старозавітних біблійних книг?

· "Давидові псалми";

· "Марія";

· "Подражаніє Едуарду Сові";

· "Саул".

115. Які твори Т. Шевченка розробляють інонаціональні мотиви?

· "Єретик";

· "Огні горять, музика грає...";

· "У Бога за дверима лежала сокира";

· "Саул".

116. У яких поезіях Т. Шевченка періоду "невольничої лірики" виявляються автобіографічні мотиви?

· "Один у другого питаєм...";

· "Не гріє сонце на чужині";

· "І золотої, й дорогої...";

· "А нумо знову віршувать...".

117. У якій з поем Т. Шевченка періоду заслання використано літописний сюжет про викрадення київським князем Володимиром полоцької княгині Рогніди?

· "Іржавець";

· "Титарівна";

· "Княжна";

· "Царі".

118. В основу якої поезії Т. Шевченка періоду заслання покладена народна казахська легенда про "святе дерево"?

· "Один у другого питаєм...";

· "І небо невмите, і заспані хмари...";

· "У бога за дверима лежала сокира...";

· "Меж скалами, неначе злодій...".

119. У яких творах Т. Шевченка порушена проблема українсько-польських взаємин?

· "Ще як були ми козаками...";

· "Буває, іноді старий...";

· "Якби ви знали, паничі...";

· "Буває, в неволі іноді згадаю...".

120. Час появи автобіографії Т. Шевченка:

· 1845;

· 1847;

· 1857;

· 1860.

121. Яка з поем Т. Шевченка написана на основі євангельського сюжету?

· "Неофіти";

· "Юродивий";

· "Марія";

· "Великий льох".

122. Поема Т. Шевченка "Неофіти" розповідає про :

· події староримської історії;

· події євангельського оповідання;

· події української історії;

· сучасні поетові події.

123. Яку "нову правду" проповідують неофіти у однойменній поемі Т. Шевченка?

· про занепад Римської імперії;

· про необхідність боротьби проти римської тиранії;

· про виникнення і утвердження християнства;

· про перемогу у війні над франками.

124. Образ кесаря Нерона (Т. Шевченко "Неофіти") є алегоричним втіленням:

· Миколи І;

· Олексія Михайловича;

· Володимира Хрестителя;

· Ярослава Мудрого.

125. Про яку із своїх поем Т. Шевченко писав, що вона "... притчею стане / Розпинателям народним, / Грядущим тиранам..."?

· "Юродивий";

· "Кавказ";

· "Марія";

· "Неофіти".

126. В основі якої поеми Т. Шевченка лежить дійсний факт із життя звичайного російського чиновництва?

· "Юродивий";

· "Неофіти";

· "Марія";

· "Іржавець".

127. Поема Т. Шевченка "Неофіти" присвячена:

· В. Жуковському;

· Я. Де Бальмену;

· Ф. Толстому;

· М. Щепкіну.

128. Який основний зміст поезії Т. Шевченка "Ісаія. Глава 35"?

· пророцтво про кінець світу;

· пророцтво про щасливе майбутнє;

· пророцтво про народження Месії;

· пророцтво про знищення держави.

129. Кого із старозавітних пророків наслідує Т. Шевченко у поезії останніх років життя?

· Даниїл;

· Єзекиїль;

· Осія;

· Йона.

130. Який із творів Т. Шевченка останніх років життя, окрім "Ісаія. Глава 35", побудований на позитивному пророцтві?

· "Подражаніє Ієзекиїлю. Глава 19";

· "Во Іудеї во дні они...";

· "І Архімед, і Галілей...";

· "Світе ясний! Світе тихий!".

131. Які уривки "Слова про Ігорів похід" були перекладені Т. Шевченком?

· Золоте слово Святослава;

· Бій на ріці Каялі;

· Плач Ярославни;

· Вступ.

132. Як називався посібник для навчання грамоти українською мовою в недільних школах, укладений Т. Шевченка?

· "Букварь";

· "Букварь южнорусский";

· "Грамотка";

· "Читанка".

133. У якій із поезій триптиха "Доля. Муза. Слава" Т. Шевченко використав бурлескну традицію?

· "Доля";

· "Муза";

· "Слава".

134. Останнім твором Т. Шевченка є поезія:

· "І день іде, і ніч іде...";

· "Якби з ким сісти хліба з"їсти...";

· "О люди! люди небораки!";

· "Чи не покинуть нам, небого...".

135. Світове значення літературної творчості Т. Шевченка виявляється:

· у зверненні до сторінок національної історії;

· у розробці образу жінки-матері;

· в утвердженні українського світу як самодостатнього предмета зображення;

· у популяризації української народної поетичної творчості.

136. Який твір Т. Шевченко присвятив Марку Вовчку?

· "Я не нездужаю, нівроку...";

· "Сон" ("На панщині пшеницю жала...");

· "Марія";

· "Титарівна-Немирівна...".

137. Кого із своїх сучасників-письменників Т. Шевченко назвав "обличителем жестоких людей неситих"?

· П. Куліша;

· М. Костомарова;

· Марка Вовчка;

· Є. Гребінку.

138. З яким виданням активно співпрацювала Марко Вовчок, публікуючи власні твори та переклади?

· "Русалка Дністрова";

· "Основа";

· "Отечественные записки";

· "Колокол".

139. Хто став першим редактором і видавцем "Народних оповідань" Марка Вовчка?

· О. Маркович;

· П. Куліш;

· І. Тургенєв;

· Д. Писарєв.

140. Соціальний мотив є визначальним у оповіданнях Марка Вовчка:

· "Сон";

· "Отець Андрій";

· "Козачка";

· "Одарка".

141. Серед особливостей компонування оповідань Марка Вовчка є такі:

· тричленна структура;

· простий однолінійний сюжет;

· багатолінійний сюжет;

· значна кількість позасюжетних елементів.

142. Яке з оповідань Марка Вовчка порушує тему солдатчини?

· "Козачка";

· "Два сини";

· "Сестра";

· "Чумак".

143. "Ліро-епічними поемами в прозі" О. Білецький назвав у творчості Марка Вовчка:

· "Народні оповідання";

· "Листи з Парижа";

· "Рассказы из народного русского быта";

· казки "Кармелюк", "Невільничка".

144. Які з оповідань Марка Вовчка мають баладну основу?

· "Сон";

· "Свекруха";

· "Данило Гурч";

· "Чари".

145. Чим баладні оповідання Марка Вовчка відрізняються від фольклорної балади?

· детальне виписування характерів;

· соціально-побутовий конфлікт;

· фантастичний елемент;

· поглиблення психологічної та моральної проблематики.

146. Які романтичні тенденції виявляються у баладних оповіданнях Марка Вовчка?

· емоційно-експресивна настроєвість;

· антитетична система образів;

· мотив національного смутку;

· конфлікт мрії і дійсності.

147. Які ознаки відрізняють нарацію Марка Вочка від нарації Г. Квітки-Основ"яненка?

· відсутність дидактичних настанов;

· введення у нарацію роздумів персонажів;

· вияв авторської ідеї у сюжетові, а не у мовленні наратора;

· моралізаторство.

148. Першою в українській літературі соціальною повістю став твір:

· "Прогулка с удовольствием и не без морали" Т. Шевченка;

· "Варнак" Т. Шевченка;

· "Січові гості" П. Куліша;

· "Інститутка" Марка Вовчка;

149. У якому із творів Марка Вовчка лейтмотивом проходить думка: "Любо на волі дихнути"?

· "Ледащиця";

· "Інститутка";

· "Два сини";

· "Козачка".

150. У який час відбуваються події у повісті Марка Вовчка "Маруся"?

· кінець ХVІ ст.;

· початок ХVІІ ст.;

· 60-і рр. ХVІІ ст.;

· ІІ половина ХVІІІ ст.

151. Які історичні особи представлені у повісті Марка Вовчка "Маруся"?

· Б. Хмельницький;

· П. Дорошенко;

· І. Брюховецький;

· І. Мазепа.

152. Які риси притаманні образові січовика у повісті Марка Вовчка "Маруся"?

· характерництво;

· патріотизм;

· грубуватість;

· емоційність.

153. Які з казок Марка Вовчка мають історичне підгрунтя?

· "Дев"ять братів і десята сестриця Галя";

· "Кармелюк";

· "Ведмідь";

· "Невільничка";

154. Які з художніх особливостей повісті Марка Вовчка "Кармелюк" дають підстави характеризувати її як казку?

· алегоричність;

· відсутність точного географічного і часового прикріплення дії;

· несподіваний поворот дії;

· "чарівність".

155. Яка з повістей Марка Вовчка має баладну основу?

· "Кармелюк";

· "Невільничка";

· "Маруся";

· "Дев"ять братів і десята сестриця Галя".

156. У якій повісті-казці Марко Вовчок вдається до зіставлення "минуле-сучасне"?

· "Невільничка";

· "Кармелюк";

· "Ведмідь";

· "Дев"ять братів і десята сестриця Галя".

157. Який твір Марка Вовчка написаний у формі мемуарів?

· "Живая душа";

· "В глуши";

· "Записки причетника";

· "Игрушечка".

158. Яка з повістей Марка Вовчка, на думку І. Франка, "має менший соціальний, але дуже великий психологічний інтерес"?

· "Три долі";

· "Інститутка";

· "Кармелюк";

· "Маруся".

159. Який з російськомовних романів Марка Вовчка має автобіографічну основу?

· "Записки причетника";

· "Живая душа";

· "В глуши";

· "Отдых в деревне".

160. Хто з персонажів роману Марка Вовчка "Живая душа" є типом "нової людини"?

· Павло Іванович Протасов;

· Надія Сергіївна Рославлєва;

· Загайний;

· Роман Аркадійович Квач.

161. У якому творі, на думку Марка Вовчка, подано "верное и нелицеприятное изображение быта, нравов и обычаев священнослужительских"?

· "Сестра";

· "Отець Андрій""

· "Записки причетника";

· "Саша".

162. Яке із "Рассказов из народного русского быта" Марка Вовчка за змістом близьке до оповідання "Ледащиця"?

· "Саша";

· "Маша";

· "Купеческая дочка";

· "Игрушечка".

163. Хто з українських критиків стверджував, що "Глібов трохи припізнився зі своїми байками"?

· П. Куліш;

· М. Драгоманов;

· І. Пипін;

· О. Кониський.

164. Творчість якого поета-байкаря стала для Л. Глібова першозразком?

· І. Красіцький;

· Г. Сковорода;

· Л. Боровиковський;

· І. Крилов.

165. Якими засобами Л. Глібову вдається надати сюжетам І. Крилова нового оригінального звучання?

· введення етнографічних описів;

· мотивація вчинків персонажів;

· введення широких діалогів;

· розширення моралізаторської частини.

166. Яка сфера дільності Л. Глібова, на думку І. Франка, є "головним титулом заслуги" письменника?

· видавнича діяльність;

· байкарська творчість;

· педагогічна діяльність;

· творчість для дітей.

167. У яких байках Л. Глібова наявне ліричне начало?

· "Осел і Хазіїн";

· "Вовк та Ягня";

· "Цяцькований Осел";

· "Мальований Стовп".

168. Які лексичні засоби інтимізують розповідь у байках Л. Глібова?

· емоційно-експресивні слова;

· професійна лексика;

· зменшено-пестливі форми;

· архаїзми.

169. У чому виявилося новаторство Л. Глібова-байкаря?

· ліризація байки;

· збільшення обсягу моралі байки;

· психологізація байки;

· посилення алегоричності образів і сюжетів.

170. Яка байка Л. Глібова за своїм тематично-ідейним змістом близько до байки Є. Гребінки "Ведмежий суд"?

· "Вовк і Ягня";

· "Щука";

· "Ведмідь-пасічник";

· "Мишача рада".

171. Якими засобами Л. Глібов у своїх байках створює індивідуалізовані характери персонажів?

· побутово-етнографічні деталі;

· мовна характеристика;

· портрет;

· авторська характеристика.

172. У яких байках Л. Глібов висміює окремі побутові людські вади?

· "Цуцик";

· "Лисиця й Виноград";

· "Лев на облаві";

· "Мальований Стовп".

173. Який твір Л. Глібова І. Франко зарахував до "правдивих перлин української лірики"?

· "Зіронька";

· "У степу;"

· "Над Дніпром";

· "Журба".

174. Як Л. Глібов визначає жанр своєї поезії "Квіткове весілля"?

· байка;

· алегоричний жанр;

· казка;

· анекдот.

175. Як Л. Глібов подає відгадки до загадок у циклі "Загадки й відгадки"?

· вміщує після тексту загадки;

· вміщує у самому тексті;

· загадки мають форму акровірша, де відгадкою є слово, що складається з перших літер рядків;

· вміщує у кінці циклу після всіх загадок.

176. Який жанр курйозної поезії відроджує у своїй творчості для дітей Л. Глібов?

· паліндром;

· акровірш;

· кабалістичний вірш;

· фігурний вірш.

177. Про кого з українських письменників 40-60-х рр. ХІХ ст. І. Франко писав, що той належить "до тих талановитих, а нещасних людей, котрих чи то життя, чи то зла доля ламають у цвіті літ"?

· С. Руданський;

· О. Стороженко;

· А. Свидницький;

· Л. Глібов.

178. У кого з українських письменників 40-60-х рр. ХІХ ст. у його ранній поезії з"являється образ Залізняка - українського "Гарибальдія"?

· С. Руданський;

· О. Стороженко;

· П. Куліш;

· А. Свидницький.

179. У якому з етнографічно-фольклорних нарисів А. Свидницький вперше в українській фольклористиці систематизує народні весняні обряди?

· "Злий дух";

· "Великдень у подолян";

· "Відьми, чарівниці й опирі, чи то ж примхи й примхливі оповідання люду українського".

180. У яких українських періодичних виданнях публікував свої твори А. Свидницький?

· "Черниговский листок";

· "Галичанин";

· "Основа";

· "Вечерниці".

181. У якому році і в якому періодичному виданні був опублікований роман А. Свидницького "Люборацькі"?

· 1863, "Черниговский листок";

· 1862, "Основа";

· 1886, "Основа";

· 1886, "Зоря".

182. Який український письменник був причетний до першої публікації роману А. Свидницького "Люборацькі"?

· П. Куліш;

· І. Франко;

· С. Руданський;

· І. Нечуй-Левицький.

183. Роман А. Свидницького "Люборацькі" має таке авторське жанрове визначення:

· хроніка;

· повість-хроніка;

· сімейна хроніка;

· роман-хроніка.

184. Які ознаки твору "Люборацькі" А. Свидницького дають підстави для його характеристики як роману виховання?

· порушені актуальні проблеми виховання;

· конфлікт має соціально-побутовий характер;

· багатолінійний сюжет;

· герой перебуває у динамічному процесі формування.

185. Яке традиційне жанрове визначення роману А. Свидницького "Люборацькі" побутує в українському літературознавстві?

· роман виховання;

· соціально-психологічний роман;

· сімейна хроніка;

· соціально-психологічна повість.

186. Які композиційні особливості властиві романові А. Свидницького "Люборацькі"?

· причинно-наслідковий сюжет;

· хронологічні зміщення;

· значна кількість описів;

· багатолінійний сюжет;

187. Хто з персонажів роману А. Свидницького "Люборацькі" є втіленням позитивного авторського ідеалу?

· Мася Люборацька;

· Антось Люборацький;

· Тимоха Петропавловський;

· Гервасій Люборацький.

188. Які українські письменники 40-60-х рр. ХІХ ст. починають розробляти антиклерикальну тему?

· Марко Вовчок;

· А. Свидницький;

· О. Стороженко;

· П. Куліш.

189. Яке з оповідань А. Свидницького присвячене проблемі освіти та виховання?

· "Два упрямых";

· "Гаврусь и Катруся";

· "Пачковозы";

· "Жебраки".

190. Про кого з українських поетів 40-60-х рр. ХІХ ст. І. Франко писав: "[У ньому] ... має Україна одного з тих поетів, що за життя писали багато, а за злиднями приватного і публічного життя публікували дуже мало..."?

· А. Свидницький;

· С. Руданський;

· Л. Глібов;

· Ю. Федькович.

191. Який твір 40-60-х рр. ХІХ ст. став першим соціально-психологічним романом в українській літературі?

· "Живая душа" Марко Вовчок;

· "Чорна рада" П. Куліша;

· "Люборацькі" А. Свидницького;

· "Марко Проклятий" О. Стороженка.

192. Про кого з український письменників Б. Лепкий писав: "Не сміхун він, а козак-невмірака, невгнутий лицар українського слова"?

· Л. Глібов;

· О. Стороженко;

· С. Руданський;

· П. Куліш.

193. Хто з українських істориків літератури писав про історичні поеми С. Руданського, що "вони інтересні як документи істориколітературні..."?

· С.Єфремов;

· Д. Чижевський;

· О. Білецький;

· І. Франко;

194. Який навчальний заклад закінчив С. Руданський?

· Харківський університет;

· Петербурзьку військово-медичну академію;

· Київську духовну академію;

· Київський університет імені святого Володимира.

195. Хто підготував до видання і видав посмертну збірку С. Руданського "Співомовки" (1880, Київ)?

· Олена Пчілка;

· М. Драгоманов;

· І. Нечуй-Левицький;

· П. Куліш.

196. На який з трьох періодів творчості С. Руданського припадає переважно перекладацька діяльність?

· Кам"янець-подільський період (1851-1855);

· Петербурзький період (1855-1861);

· Ялтинський період (1861-1873).

197. Як, за І. Франком, називається специфічний жанр епічної поезії, запроваджений в літературу С. Руданським?

· приказка;

· співомовка;

· скаржка;

· небилиця.

198. Як називає С. Руданський свої твори баладного характеру?

· приказки;

· небилиці;

· пісні;

· співи.

199. Як визначає С. Руданський жанрову природу поезії "Повій, вітер, на Вкраїну..."?

· пісня;

· балада;

· романс;

· елегія.

200. Яка з поезій С. Руданського написана у формі монолога-звертання?

· "Студент";

· "Наука";

· "До України";

· "Псалом 136".

201. Яка із названих поезій С. Руданського за жанром є віршем-автопортретом?

· "Наука";

· "Сиротина я безродний";

· "Над колискою";

· "Студент".

202. Який твір 40-60-х рр. ХІХ ст. є авторською варіацією міфу про героя-національного основоположника?

· П. Куліш "Січові гості";

· С. Руданський "Цар Соловей";

· Марко Вовчок "Маруся";

· О. Стороженко "Марко Проклятий".

203. У якому із розроблюваних жанрів С. Руданський, на думку І. Франка, виявив себе "найоригінальнішим і заразом найбільш народним" поетом?

· балади;

· ліро-епічні поеми;

· співомовки;

· пісенна лірика.

204. У якому з епічних творів С. Руданський викладає народну інтерпретацію біблійних сюжетів?

· "Цар Соловей";

· "Байки світовії (Лірникові думи)";

· "Мініх";

· "Хрест на горі".

205. Яка з поезій С. Руданського порушує проблему етичного вибору людини?

· "П"яниця";

· "Студент";

· "Моя смерть";

· "Наука".

206. Яке основне історіографічне джерело використано С. Руданським при написанні історичних поем?

· Літопис Самовидця;

· Літопис Г. Граб"янки;

· Літопис С. Величка;

· Історія русів.

207. У якій з історичних поем С. Руданський порушує тему соборності та державності України: "Тепер би нам підійнятись / З неволі на волю... / І від Дінця і Орелі / По самі Карпати / Могучеє та сильнеє / Царство збудувати!"?

· "Мазепа, гетьман український";

· "Іван Скоропада";

· "Павло Полуботок";

· "Павло Апостол".

208. Яка з балад С. Руданського написана на основі народних переказів про продаж душі дияволові?

· "Два трупи";

· "Хрест на горі";

· "Упир";

· "Розмай".

209. Яку метричну схему використав С. Руданський у поемі "Олег - князь Київський"?

· чотиристопний амфібрахій;

· коломийковий розмір;

· гекзаметр;

· тринадцятискладник.;

·

210. Яка з поем С. Руданського стала відгуком на ідеї панславізму?

· "Іван Скоропада""

· "Байки світовії (Лірникові думи)";

· "Цар Соловей";

· "Павло Полуботок".

211. Хто з українських поетів здійснив переклад Гомерової "Іліади"?

· П. Куліш;

· Л. Глібов;

· С. Руданський;

· Т. Шевченко.

212. Про кого з українських письменників 40-60-х рр. ХІХ ст. С Єфремов писав, що той "стояв якось осторонь од українського руху і як письменник жив здебільшого або в минулому або в фантастичних вигадках кохався..."?

· П. Куліш;

· С. Руданський;

· О. Стороженко;

· Ю. Федькович.

213. З яким українським часописом активно співпрацював О. Стороженко?

· "Вечерниці";

· "Черниговский листок";

· "Галичанин";

· "Основа"

214. Яку назву мала збірка оповідань О. Стороженка?

· "Народні оповідання";

· "Українські оповідання";

· "Оповідання з народних уст";

· "Оповідання Грицька Ключника".

215. Ім"я якого письменника згадується в оповіданнях О. Стороженка "Матусине благословення" та "Ярчук"?

· О. Пушкіна;

· М. Некрасова;

· М. Гоголя;

· Т. Шевченка.

216. Про кого з українських письменників середини ХІХ ст. А. Шамрай писав, що той "єдиний викінчений наш романтик в прозі"?

· Марко Вовчок;

· О. Стороженко;

· П. Куліш;

· Ю. Федькович.

217. Яке з оповідань О. Стороженка має рамкову композицію (обрамлення)?

· "Голка";

· "Два брати";

· "Закоханий чорт";

· "Чортова корчма".

218. Які з оповідань О. Стороженка І Стешенко кваліфікує як анекдоти?

· "Вуси", "Не в добрий час";

· "Гаркуша", "Голка";

· "Мірошник", "Скарб";

· "Два брати", "Чортова корчма".

219. Які з історичних творів О. Стороженка присвячені життю козаків після скасування Запорозької Січі?

· "Кіндрат Бубненко-Швидкий", "Марко Проклятий"; "Гаркуша";

· "Прокіп Іванович", "Дорош", "Мірошник";

· "Межигірський дід", "Голка", "Чортова корчма";

· "Закоханий чорт", "Матусине благословення", "Вуси".

220. Про яку історичну подію, так описану автором: "Крий Боже, що тоді діялось на Україні. Не буду вам і розказувать... В одному Умані козаки вирізали вісімнадцять тисяч жидів та ляхів", йдеться в оповіданні О. Стороженка "Кіндрат Бубненко-Швидкий"?

· національно-визвольна війна під проводом Б. Хмельницького;

· повстання під проводом Остряниці;

· повстання під проводом К. Косинського;

· Коліївщина.

221. Кого персонаж оповідання О. Стороженка "Закоханий чорт" характеризує такими словами: "... Нема найчистішої душі, як у тих гаспидських синів; вони живуть по писанію..."?

· православні ченці;

· гайдамаки;

· козаки-запорожці;

· чумаки.

222. Основою для оповідання "Закоханий чорт" О. Стороженка стали:

· "Вечори на хуторі біля Диканьки" М. Гоголя;

· народні легенди про козаків-характерників;

· народні повір"я про відьом і чортів;

· народні чарівні казки.

223. Типологічна близькість оповідань О. Стороженка "Закоханий чорт", "Чортова корчма" і "Вечорів на хуторі біля Диканьки" М. Гоголя виявляється в таких ознаках:

· демонологічний сюжет;

· використання мотиву про чарування;

· етнографізм;

· поєднання рельності і фантастики.

224. Який період української історії опрацьований О. Стороженком у романі "Марко Проклятий"?

· Коліївщина;

· повстання під проводом К. Косинського;

· початковий період національно-визвольної війни під проводом Б. Хмельницького;

· доба Руїни.

225. Які історичні особи представлені у романі О. Стороженка "Марко Проклятий"?

· Богдан Хмельницький;

· Єремія Вишневецький;

· Максим Кривоніс;

· Іван Богун.

226. Якому із своїх творів О. Стороженко дає таке жанрове визначення: "поэма на малороссийском языке из преданий и поверий запорожской старины"?

· "Прокіп Іванович";

· "Марко Проклятий";

· "Дорош";

· "Кіндрат Бубненко-Швидкий".

227. Яку перодизацію української історії пропонує О. Стороженко у романі "Марко Проклятий"?

· Україна до Люблінсько унії / Україна після Люблінської унії;

· Україна до Переяславської угоди / Україна після Переяславської угоди;

· Україна до Берестейської унії / Україна після Берестейської унії;

· Україна до виступу Івана Мазепи / Україна після виступу Івана Мазепи.

228. Якими, на думку О. Стороженка (роман "Марко Проклятий"), були причини національно-визвольної війни 1648-1654 рр.?

· соціальне гноблення українців польською шляхтою;

· соціальне гноблення українців жидами-орендарями;

· соціальне розшарування козацтва;

· релігійна нетерпимість католиків.

229. Про яку унію йдеться у романі О. Стороженка "Марко Проклятий"?

· Флорентійська;

· Люблінська;

· Берестейська.

230. Хто з персонажів роману О. Стороженка "Марко Проклятий" висловлює авторську позицію стосовно проблеми гріха та спокути: "Чужим словом і чужими грішми не ублагаєш Господа, ті молитви і скарби в нас самих; шукай їх у твоїй душі, коли ж там нема, то вже ні в кого їх не позичиш"?

· Павлюга;

· батько Марка;

· схимник;

· Марко Проклятий.

231. Який біблійний образ є прототипом образу Марка Проклятого (О. Стороженко "Марко Проклятий")?

· Адам;

· Авель;

· Каїн;

· Саул.

232. У якому творі О. Стороженка подається такий опис пекла: "Були пекельні ворота кам"яні, дуже товсті і широкі, і од великого жиру потріскались ... Якраз підо мною стояв залізний стіл, так розпалений, аж побілів, неначе сонце сяє. Кругом того стола сиділа чортяча старшина, а самий найстарший сатана розлігся на високому дзиглику. Побіля старшини товпилися чорти і чортенята..."?

· "Жонатий чорт";

· "Марко Проклятий";

· "Чортова корчма";

· "Закоханий чорт".

233. Про кого з персонажів роману О. Стороженка "Марко Проклятий" автор говорить: "... хижий од рождення і вихований ще в єзуїтських школах у запеклій вражді ік православію, прийнявши латинство, став найлютішим гонителем православного люду"?

· Марко Проклятий;

· Єремія Вишневецький;

· Кривоніс-Вовгур;

· князь Четвертинський.

234. Кому з українських письменників належать слова: "Українська словесність - діло велике - се нове слово між народами"?

· Т. Шевченку;

· Марку Вовчку;

· Г. Квітці-Основ"яненку;

· П. Кулішу.

235. Який твір української прози середини ХІХ ст. має ознаки готичного роману?

· "Кудеяр" М. Костомарова;

· "Чорна рада" П. Куліша;

· "Черниговка" М. Костомарова;

· "Марко Проклятий" О. Стороженка.

236. Про поетичну творчість кого з українських письменників І. Франко писав: "Все тут було: лірика й епіка, слов"янофільство і демократизм, хмельниччина і козаччина перед Хмельницьким, тон народної пісні і манера Шевченка... Не було тільки одного - Шевченкового генія, Шевченкового гарячого чуття..."?

· С. Руданський;

· П. Куліш;

· А. Свидницький;

· Ю. Федькович.

237. Про кого з українських письменників О. Дорошкевич писав: "Химерна його доля - від політичного засланця до співробітника реакційних часописів і автора антиреволюційних віршів і памфлетів..."?

· М. Костомаров;

· П. Куліш;

· Т. Шевченко;

· О. Кониський.

238. До кого із своїх сучасників П. Куліш звернувся такими рядками: "Розійшлись ми різно / Дітьми молодими, / зустрілися пізно / Між людьми чужими. / Вкупі працювати / Брат із братом брався; / Що одна в нас мати, / Ти не догадався"?

· В. Білозерський;

· Т. Шевченко;

· О. Стороженко;

· М. Костомаров.

239. Кому з українських письменників М. Зеров присвятив рядки: "Він боре тупість і муругу лінь, / В Європі хоче ставити курінь, / Над творами культурників п"яніє. / І днів старечих тягота - легка, / І навіть в смертних муках агонії / В повітрі пише ще його рука"?

· Т. Шевченко;

· М. Костомаров;

· І. Нечуй-Левицький;

· П. Куліш.

240. Від яких суспільно-культурних чинників, на думку П. Куліша, залежала подальша доля України?

· церковна реформа;

· реформа державного устрою;

· культуротворчі процеси;

· активізація революційних рухів.

241. У якому творі П. Куліш виклав популярну історію України?

· "История воссоединения Руси";

· "Повесть об украинском народе";

· "Записки о Южной Руси";

· "Мальовнича Гайдамаччина".

242. Яку назву має етнографічно-фольклористична, історіографічна та літературна збірка, упорядкована П. Кулішем?

· "Основа";

· "Записки о Южной Руси";

· "Дні і місяці українського селянина";

· "Листи з хутора".

243. Хто з українських письменників ХІХ ст. став автором першого українського правопису?

· Г. Квітка-Основ"яненко;

· Т. Шевченко;

· П. Куліш;

· І. Нечуй-Левицький.

244. Який із творів Т. Шевченка було опубліковано у ІІ томі "Записок о Южной Руси" П. Куліша?

· "Гайдамаки";

· "Катерина";

· "Наймичка";

· "Марія".

245. У якій історіографічній праці П. Куліш негативно оцінює козацькі та селянські повстання?

· "История воссоединения Руси";

· "Повесть об украинском народе";

· "Мальовнича Гайдамаччина";

· "Крашанка русинам і полякам на Великдень".

246. З ким із українських культурно-наукових діячів співпрацював П. Куліш, перекладаючи Біблію українською мовою?

· О. Потебня;

· І. Пулюй;

· М. Драгоманов;

· П. Житецький.

247. Кого з українських письменників вважають засновником української перекладацької справи?

· І. Котляревський;

· П. Гулак-Артемовський;

· С. Руданський;

· П. Куліш.

248. У якому році був опублікований переклад Біблії українською мовою, здійснений П. Кулішем у співпраці з І. Пулюєм та І. Нечуєм-Левицьким?

· 1888;

· 1897;

· 1903;

· 1905.

249. Збірка П. Куліша "Позичена кобза" є збіркою:

· стилізацій;

· фольклорних записів;

· перекладів творів європейських поетів;

· оригінальних творів.

250. Які нові для української літератури жанри впроваджує у письменницьку практику П. Куліш?

· соціальна повість;

· оповідання-ідилія;

· ліро-епічна поема;

· історичний роман.

251. Який класичний літературний матеріал ліг в основу оповідання П. Куліша "Орися"?

· "Енеїда" Вергілія;

· "Іліада" Гомера;

· "Одіссея" Гомера;

252. У якому з прозових творів П. Куліша найвиразніше виявляється його "теорія культурництва"?

· "Січові гості"

· "Дівоче серце";

· "Орися";

· "Гордовита пара".

253. Яку назву має роман П. Куліша у остаточній редакції?

· "Чорна рада. Хроніка 1663 року";

· "Чорна рада";

· "Чорна рада, або Історія нещасливого 1663 року";

· "Чорна рада, або Нещаслива старосвітчина".

254. Хто з українських істориків літератури назвав "Чорну раду" П. Куліша "першим історичним романом, заснованим на старанному вивченні історії"?

· М. Зеров;

· І. Франко;

· О. Білецький;

· Д. Чижевський.

255. У якому населеному пункті відбувається основна дія у романі П. Куліша "Чорна рада"?

· хутір Хмарище;

· Київ;

· Ніжин;

· Паволоч.

256. Яка соціальна сила України ХVІІ ст., на думку П. Куліша (роман "Чорна рада"), найповніше виражала інтереси національної держави?

· запорозьке козацтво;

· городове козацтво;

· козацька аристократія;

· міщанство.

257. Який персонаж роману "Чорна рада" П. Куліша найповніше втілює авторську ідею хутірства?

· Гвинтовка;

· Черевань;

· Петро Шраменко;

· Шрам.

258. Старий запорожець Пугач у романі "Чорна рада" П. Куліша є втіленням:

· ідеї абсолютної свободи;

· ідеї хутірства;

· ідеї соціальної рівності;

· ідеї індивідуальної моральної чистоти.

259. Хто з персонажів роману П. Куліша "Чорна рада" найповніше втілює авторський ідеал життя?

· Шрам;

· Сомко;

· Божий чоловік;

· Кирило Тур.

260. Що в романі П. Куліша "Чорна рада" є головним засобом організації сюжету?

· образ хутора;

· мотив дороги;

· Чорна рада;

· образ Запорозької Січі.

261. Яка подія в романі П. Куліша "Чорна рада" є кульмінацією розвитку конфлікту?

· зустріч Шрама з Череванем;

· двобій Петра Шраменка і Кирила Тура;

· Чорна рада;

· вбивство Сомка.

262. Приватна інтрига у романі П. Куліша "Чорна рада" пов"язана з образами:

· Шрама і Череваня;

· Кирила Тура і Пугача;

· Петра Шраменка і Лесі Череванівни;

· Петра Шраменка і Кирила Тура.

263. Хто з персонажів роману П. Куліша "Чорна рада" є історичною особою?

· Сомко;

· Шрам;

· Брюховецький;

· Кирило Тур.

264. Хто з персонажів роману П. Куліша "Чорна рада" належить до категорії "люди-ідеї" (за класифікацією С.Єфремова)?

· Сомко;

· Шрам;

· Брюховецький;

· Кирило Тур.

265. До яких образів-персонажів роману П. Куліша "Чорна рада" застосовано принцип романтичного творення?

· Черевань;

· Сомко;

· Кирило Тур;

· Гвинтовка.

266. Хто з персонажів роману П. Куліша "Чорна рада" присвячує своє життя меті: "як би Вкраїну на добру дорогу вивести"?

· Сомко;

· Брюховецький;

· Пугач;

· Шрам.

267. Хто з персонажів роману "Чорна рада" П. Куліш, на думку О. Гончара, показаний як продовжувач політики Б. Хмельницького?

· Сомко;

· Брюховецький;

· Васюта;

· Гвинтовка.

268. Які романтичні тенденції властиві роману П. Куліша "Чорна рада"?

· фантастичні та містичні мотиви;

· зображення звичаїв, поведінки та характерів запорожців;

· мотив фатальності;

· введення "любовного трикутника";

269. Кому з персонажів роману "Чорна рада" автор дає такі характеристики: "безбожний харцизяка", "гадюка", "нечестивий пройдисвіт"?

· Гвинтовка;

· Кирило Тур;

· Пугач;

· Брюховецький.

270. Кого з персонажів роману П. Куліша "Чорна рада" можна віднести до категорії романтичних героїв "байронічного

  26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   Наступна

ІРИНА САВЧЕНКО | Література | Д. Наливайко | І. Франко | І. Дзюба | Література | ТЕМА 4. Життєвий і творчий шлях Леоніда Глібова | Література | С.Єфремов | Б. Лепкий |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати