Головна

ІРИНА САВЧЕНКО

без видимой причины - не знати, з якої причини

без отказа - безвідмовно

без стеснения - не соромлячись

бесполезный труд - марна праця

быть на хорошем счету - мати добру репутацію

в двух словах - двома словами

в доказательство - на доказ

з затруднении - у скрутному становищі

в знак согласия - на знак згоди

вменять в обязаность - ставити в обов'язок

во что бы то ни стало - за всяку ціну

в соответствии (с чем) - відповідно (до чого)

в течение всего года - протягом року, упродовж року

говорить по душам - говорити щиро, відверто

для вида (видимости) - для годиться; про людське око

для приличия - заради пристойності

добрый по характеру - добрий за вдачею; доброї вдачі

за наличные деньги - готівкою

за отсутствием сведений - через брак відомостей

избавиться от опасности - уникнути небезпеки

из-за неосторожности - через необережність

изо дня в день - щоденно (день у день, день при дні)

изымать из обращения - вилучати з обігу

меры по предупреждению - запобіжні заходи

назвать по фамилии - назвати на прізвище

на повестке дня - на порядку денному

не по плечу - не під силу

отстраниться от дел - відійти від справ

по вашему усмотрению - на ваш розсуд

подвергаться опасности - наражатися на небезпеку

по делам службы - у службових справах

по долгу службы - зі службового обов'язку

по истечении срока - після закінчення терміну (строку)

по крайней мере - принаймні

положение дел - стан справ

по настоянию - за вимогою, на вимогу

по небрежности - через недбалість

по определению суда - за ухвалою суду

предварительное рассмотрение - попередній розгляд

прибегать к суровым мерам - вдаватися до суворих заходів

привлекать к ответственности - притягати до відповідальності

прийти в себя - отямитися; опритомніти

прийти к убеждению - переконатися

принимать во внимание - брати до уваги

принять решительные меры - вжити рішучих заходів

ставить в известность - повідомляти

спустя некоторое время - через якийсь час

текущий счет - поточний рахунок

ІРИНА САВЧЕНКО

ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ

(40-60-і роки ХІХ ст.)

Посібник для студентів-філологів


КИЇВ - 2007


УДК


ББК

С 13

Савченко І. Історія української літератури: Навчальний посібник. - К.: НПУ, 2007. - с.

Для студентів-філологів денної і заочної форми навчання філологічних та історико-філологічних факультетів вищих навчальних закладів.

Рецензенти: В. Кузьменко, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української філології Київського славістичного університету;

М. Корпанюк, доктор філологічних наук, професор Переяслав-Хмельницького педагогічного університету імені Г. Сковороди.

Рекомендовано Вченою радою Інституту української філології

НПУ імені М. П. Драгоманова

(протокол № 7 від 23 червня 2007 р.)

© Ірина Савченко, 2007


©


Передмова

Курсу "Історія української літератури (40-60-і рр. ХІХ ст.)" належить одне з найважливіших місць серед предметів, що вивчаються майбутніми вчителями-філологами. Засвоєння історичного руху української літератури, еволюції її стилів та жанрів істотно збагачує загальнокультурний, інтелектуальний та естетичний рівень студентів, формує у них концептуальний погляд на вітчизняне письменство.

Пропонований посібник містить тематику лекційних та практичних занять, списки необхідної навчальної та критичної літератури.

Теми та плани лекційних занять відповідають програмі курсу "Історія української літератури (40-60-і рр. ХІХ ст.)" і включають питання, розгляд яких дозволить студентам скласти якнайповніше уявлення про національний літературний процес середини ХІХ ст. у зв'язку із розвитком європейської естетичної свідомості, сформувати у студентів уміння орієнтуватися у розмаїтті стильових тенденцій, розвивати естетичний смак, уміння поціновувати художній текст за високими естетичними критеріями.

До кожної теми пропонується бібліографія, що повною мірою представляє рівень наукового освоєння того чи іншого питання, найновіші здобутки літературознавчої науки і залишає студентові можливість вибору у опрацюванні наукових праць. Також подається список рекомендованих художніх творів, які є обов'язковими для текстуального вивчення. При цьому враховано вимоги діючої шкільної програми з української літератури.

Плани практичних занять передбачають вироблення у студентів-філологів навичок і прийомів самостійної роботи зі словниками, довідниками, літературознавчими працями, іншими джерелами, уміння здійснювати аналіз літературного твору (цілісний, проблемний, пообразний).

Пропонована тематика практичних занять не є незмінною: залежно від конкретної мети і особливостей творчої роботи зі студентами кожний викладач може змінювати хід занять, а також вибирати твори для аналізу.

Також для полегшення засвоєння курсу до посібника вміщено короткий "Словник понять і термінів", у якому подаються словникові статті, що дають стислу інформацію про жанри та стильові ознаки нової української літератури середини ХІХ століття.

Для з'ясування рівня засвоєння матеріалу студентами у посібнику подаються контрольні та тестові завдання.


ПЛАНИ ЛЕКЦІЙ

 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   Наступна

Д. Наливайко | І. Франко | І. Дзюба | Література | ТЕМА 4. Життєвий і творчий шлях Леоніда Глібова | Література | С.Єфремов | Б. Лепкий | Література | І. Франко |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати