Головна

Запропонуйте види правописних вправ. Розкрийте методику їх проведення

  1. Графік проведення річної інвентаризації ТМЦ
  2. До проведення лабораторної роботи
  3. Етапи проведення спостереження
  4. Етапи та організація проведення атестації в організації
  5. Загальні вимоги до проведення аналізу забезпеченості засобами навігаціонно-гідрографічного обладнання узбережжя.
  6. Задание 1. Освоить методику оценки коммуникативных и организаторских склонностей и выполнить анализ своих склонностей и двух испытуемых
  7. Задание 2. Освоить методику оценки общительности и оценить свою общительность и своего однокурсника

Завдання початкової школи закласти у навчальній підготовці школярів основу грамотного письма. З огляду на це, вчені методисти - частіше вдаються до аналізу стану освоєння учнями орфографії й пунктуації рідної мови, пошуку шляхів поліпшення грамотності молодших школярів.

Дослідження з формування правописних навичок першокласників спираються на ідеї, оцінені як фундаментальні в сучасній психолого-педагогічній науці. Це - теорія свідомого формування орфографічної навички (Д. м. богоявленський, С. ф. жуйков), теорія поетапного формування розумових дій (Л.І. айдарова, П. я. гальперін, А. а. запорожець, Н. ф. тализіна), вимоги системного вивчення орфографії (П. с. жедек, Н. б. бардаш, І. м. лапшина, Л. г. райська, Т. д. трубіцина), взаємозв'язку орфоепічних й орфографічних умінь і навичок (А. а. бондаренко, М. с. вашуленко, Л. м. симоненкова, Н. г. шкуратяна), особливості вироблення правописних умінь у процесі засвоєння грамоти (А. с. зимульдінова, О. ю. прищепа, Н. ф. скрипченко), потреба застосовувати опору на мовленнєвій кінестезії у навчанні грамотності молодших школярів (Л. к. назарова), застосування алгоритму в процесі осмисленого письма за зразком (М. р. львов, Л.І. тимченко, О. н. хорошковська).

Серед орфографічних вправ, які широко застосовуються в початковій школі, необхідно назвати:

1. просте списування, що застосовується як загально тренувальна вправа на перших етапах навчання письма. Просте списування буває двох видів:

а) механічне, яке використовується у процесі освоєння першокласниками написання елементів букв, букв, буквосполучень;

б) осмислене письмо за зразком, що застосовується як засіб вироблення в учнів першого класу правописних навичок.

2. вибіркове списування, при якому учні виписують з тексту за певним завданням учителя лише деякі слова, словосполучення чи речення. Вибіркове списування може ускладнюватись певними завданнями: виписати іменники в дві колонки (форма однини і форма множини); у виписаних однокореневих словах підкреслити корінь тощо.

3. при творчому списуванні учень бере участь у створенні записуваного. Найпоширеніший вид творчого списування - це списування, ускладнене граматико-орфографічними завданнями: списування тексту із зміною форм слів відповідно до змісту речень; списування тексту з вставленням пропущених букв або частини слова; списування речення з вставленням запитань до слів; відновлення деформованого речення або тексту.

4. згідно визначення В. т. горбачука, диктант - це такий прийом організації навчальної діяльності на уроці, в процесі якої учні відтворюють письмово сприйнятий ними на слух ( продиктований частинами ) текст. Терміном диктант позначаємо і продукт цієї діяльності - рідновид письмової роботи, виконаної під диктовку. Він допомагає організувати ритмічну, колективну роботу всього класу над одним текстом, причому дозволяє використовувати для цього тексти з оптимальними для даних умов характеристиками, краще, ніж деякі інші прийоми, забезпечує зворотну інформацію, отже, є засобом і навчання і контролю. (В. т. горбачук Види диктантів і методика їх проведення.-К.: Рад. шк.-1989.-96с.).

Ознаками для поділу загальної категорії диктантів на типи можуть бути:1) мета виконуваної роботи; 2) особливості тексту, який диктуємо; 3) характер відтворення учнями продиктованого тексту - без змін чи із заданими змінами; 4) спосіб ( методика ) проведення диктанту.

Залежно від мети виконуваної роботи диктанти бувають навчальними або контрольними.

Текст, що диктується, може бути зв'язним або складатися з окремих речень, слів, словосполучень.

Залежно від того, як учні записують продиктований їм текст - без змін чи із змінами і якими саме, - диктанти поділяються на чотири групи: текстуальні ( дослівні ), вибіркові, вільні, творчі.

За методикою проведення диктанти підрозділяються на попереджувальні й пояснювальні.

Одним з ефективних засобів закріплення навичок правопису учнів є орфографічний розбір. Він проводиться при списуванні, при різних диктантах, під час граматичного розбору, при виконанні робіт з мови, під час перевірки домашніх завдань з граматики, в зв'язку з аналізом у класі письмових робіт учнів.

Суть орфографічного розбору в тому, що слово аналізується на основі відповідних граматико-орфографічних правил про склад слова, відмінювання слова, його фонетичних особливостей.

   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   Наступна

ББК 74.268.3(4 укр.) Я73 | Принципи навчання української мови | Методи навчання | Дидактичні засоби навчання | Урок як основна форма навчально-виховного процесу з рідної мови | Структура уроку аналізу учнівських переказів і творів | Форми організації навчальної діяльності учнів на уроці | Нестандартні уроки української мови в початковій школі | Схарактеризуйте особливості сучасного звукового аналітико-синтетичного методу навчання грамоти | Проаналізуйте прийоми звукового синтезу |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати