Головна

Проаналізуйте прийоми звукового синтезу

  1. Види, форми, прийоми розумової діяльності.
  2. Вихідні прийоми наукового аналізу мовного матеріалу
  3. Закон єдності аналізу й синтезу
  4. Интегральная модель звукового поведения
  5. Канал звукового сопровождения в ТВ
  6. Методи і прийоми виховання учнів у процесі трудового навчання.
  7. Методи та прийоми обгрунтування управлінських рішень

1. Утворити склад (злиття) з таких двох звуків: [н], [а] - на; [з], [о] - зо; [ж], [е] - же; [т'] [у] - тю; [с'], [о] - сьо та ін.

2. Утворити склад з таких трьох звуків і вимовити його злито: [т], [р], [а] - тра; [к], [р], [о] - кро; [к], [н], [и] - кни; [м], [р'], [і] - мрі.

3. Утворити склади (злиття) приголосного [л] з усіма вивченими голосними (ла, ло, лу, ле, ли); утворити склади (злиття) приголосного [т'] з усіма голосними (тя, тьо, тю, тє, ті).

4. До названого складу дібрати подібний, але з м'яким приголосним: на (ня),ло (льо), ту (тю), не (нє), кру (крю), сло (сльо) тощо; до названого складу дібрати подібний з твердим приголосним: лє (ле), зя (за), клю (клу), грі (гри) та ін.

5. Утворити за зразком сполучення звука [а] з різними наступними приголосними, твердими і м'якими (ар, ат, ан, ас, аль, ань, ать).

6. Утворити сполучення звуків, подібні до заданого, але з іншими приголосними: ово (оро, осо, оно, одо, оньо, ольо), ере (ене, есе, еле, еме, еде).

Інтерес учнів до синтетичних вправ значно зростає, якщо в результаті їх утворюються слова. Такі вправи зі словами активізують і збагачують лексичний запас учнів, сприяють зміцненню навичок звукового аналізу. Водночас вони готують дітей до усвідомленого засвоєння прийомів злитого прочитування слів зі збігом приголосних.

Наводимо приклади синтетичних звукових вправ, спрямованих на утворення і злите вимовляння слів.

1) До поданих звуків додати звук [м] і назвати слово, яке утворилося: та-м, со-м, ло-м, грі-м, Кри-м, Кли-м.

2)До поданого сполучення звуків додати на початку звук [к] і назвати утворене слово: к-лас, к-ран, к-ріт, к-луб, к-рик, к-рюк.

3) Додати до слова такий звук, щоб утворилося нове слово: рука-в, коса-р, рано-к, коло-с.

4) Утворити слово зі звуків, переставивши, якщо треба, їх місцями: [с, н, о] (сон); [л', с, і] (ліс); [а, м, к] (мак); [р, с, и] (сир, рис).

5) До поданого складу додати інший, щоб вийшло слово: рі(чка), риб(ка),дру(зі), гру(ша), кві(ти).

У букварний період звукові вправи синтетичного характеру слід органічно поєднувати з буквеними. Частина таких вправ зі словами, поданими в аналітико-синтетичній формі та в колонках, виконується безпосередньо за букварем, а частина розрахована на те, щоб учні виконували різноманітні дії з розрізною азбукою. Усі ці вправи спрямовані на формування й удосконалення навички читання, водночас вони є першими кроками в оволодінні письмом.

Сучасна методика навчання грамоти оперує такими звуковими синтетичними вправами, здійснюваними з опорою на букви:

- Робота з різними складовими таблицями, яка сприяє безпосередньому утворенню (синтезуванню) учнями складів з відомих їм букв. Форма, зміст і повнота цих таблиць можуть бути різними залежно від етапу застосування на уроці та поставленої мети. Використовують складові таблиці як в індивідуальній роботі, так і в колективній, зокрема на етапі закріплення звукового значення вивчених букв.

- Побудова слів з розрізнених складів.

- Читання слів за подібністю. Учням пропонують слова, які за звуковим і буквеним складом мають багато спільного, їх можна Нарощування букв (на позначення голосних і приголосних звуків), складів на початку і в кінці слів: рак - грак; коса - косар - косарка.
Усічення слів (віднімання, як правило, кінцевих букв), що приводить до утворення слова ускладненої графічної структури, яке учні успішно прочитують з опорою на попередні слова: листи - лист, брати - брат.
Цікавими для дітей синтетичними вправами є доступні для них ребуси та анаграми.

- Формуванню в першокласників динамічних за характером синтетичних дій сприяють ігри в буквене та складове лото, ігри-змагання в складанні якнайбільшої кількості слів. Наприклад, із виставлених на набірному полотні букв а, є, о, і; к, л, н, б учні можуть скласти такі слова: клен, лан, лоб, кіно, білка, небо та ін.

У букварний період аналітичні та синтетичні вправи мають застосовуватись у тісному взаємозв'язку. Незважаючи на те що на перший план на цьому етапі навчання грамоти виступають синтетичні дії, що пояснюється першочерговим завданням цього періоду - навчити дітей читати, все-таки на кожному уроці виникає потреба відводити час і на звуковий аналіз слів.

Виконання учнями значної кількості аналітичних і синтетичних вправ протягом періоду навчання грамоти є основою для вироблення в них правильних уявлень про звукову і графічну системи рідної мови в їх взаємозв'язку, сприяє формуванню навички читання, закладає ґрунт для орфографічно правильного письма.

   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   Наступна

ББК 74.268.3(4 укр.)Я73 | Принципи навчання української мови | Методи навчання | Дидактичні засоби навчання | Урок як основна форма навчально-виховного процесу з рідної мови | Структура уроку аналізу учнівських переказів і творів | Форми організації навчальної діяльності учнів на уроці | Нестандартні уроки української мови в початковій школі | Використовуючи матеріал Букваря, схарактеризуйте роботу над граматичним ладом дитячого мовлення | Запропонуйте структуру уроку письма на вивчення нової літери |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати