Головна

Структура уроку аналізу учнівських переказів і творів

  1. B) социально-стратификационная структура
  2. I . Структура сталей.
  3. I. До-предметная структура имени
  4. I. ДО-ПРЕДМЕТНАЯ СТРУКТУРА ИМЕНИ 1 страница
  5. I. ДО-ПРЕДМЕТНАЯ СТРУКТУРА ИМЕНИ 2 страница
  6. I. ДО-ПРЕДМЕТНАЯ СТРУКТУРА ИМЕНИ 3 страница
  7. I. ДО-ПРЕДМЕТНАЯ СТРУКТУРА ИМЕНИ 4 страница

I. Перевірка домашнього завдання.

II. Мотивація навчальної діяльності учнів, повідомлення мети, завдань уроку.

III. Загальна характеристика результатів перевірених робіт, творчих успіхів окремих учнів. Зачитування та аналіз кращих робіт.

IV. Робота над типовими лексичними, стилістичними, орфографічними та пунктуаційними помилками.

V. Підбиття підсумків.

VI. Завдання додому.

Проблема ефективності уроку була й залишається актуальною для школи. Творча думка вчителів постійно спрямована на вдосконалення відомих і пошуки нових засобів і методичних прийомів навчання, здатних підвищувати продуктивність уроку.

Які ж сучасні вимоги до уроку мови?

1. Урок повинен бути проведений на високому науково-теоретичному і методичному рівнях з дотриманням основних дидактичних принципів.

2. Висока результативність (ефективність) уроку. Чітке визначення мети, підпорядкування їй усіх видів роботи на уроці.

3. Урок повинен не тільки забезпечувати засвоєння певного обсягу знань з граматики, правопису, а й сприяти загальному розвитку учнів: розвивати в них спостережливість, формувати прийоми логічного мислення (вміння аналізувати, зіставляти, порівнювати, синтезувати, встановлювати спільне і відмінне в аналізованих мовних явищах, узагальнювати, класифікувати, доводити, аргументувати),вміння користуватися знаннями, вчити практично володіти мовою як засобом спілкування. Отже, потрібен методично правильний добір різноманітних прийомів навчальної роботи, які забезпечують активізацію розумової діяльності учнів на уроці, розвиток їхніх пізнавальних можливостей.

4. На уроці в учнів треба виховувати вміння самостійно працювати, набувати знання, користуватися книгою як джерелом знань, орієнтуватися в матеріалі під ручника, користуватися довідковим матеріалом.

5. Обов'язковість самостійної творчої роботи на кожному уроці є стимулом розвитку мовлення і мислення молодших школярів.

6. Забезпечення принципу диференційованого навчання, індивідуалізації завдань.

7. Дотримання на кожному уроці принципу міжпредметних зв'язків.

8. Забезпечення гігієнічних вимог до організації уроку.

Урок вважається ефективним тоді, коли вчитель забезпечив продуктивну працю учнів, активну розумову діяльність і розвиток їхніх пізнавальних здібностей, створив належні умови для засвоєння конкретних знань, формування вмінь і навичок.

Основна мета кожного уроку полягає не тільки в запам'ятовуванні учнями нових відомостей з мови, а й у розвитку в них уміння самостійно набувати мовні і мовленнєві знання, практичні вміння й навички.

Класифікацію уроків з мови можна здійснювати і за змістом навчального матеріалу: уроки навчання грамоти, розвитку мовлення, уроки каліграфії, уроки формування орфографічних та пунктуаційних навичок, уроки граматики тощо. Швидкий розвиток науки, зростання обсягів інформації потребує від сучасної школи зміни підходів до використання традиційних форм навчання. Однією з вагомих подій вітчизняної школи є широке використання в педагогічній практиці нестандартних уроків, які сприяють підвищенню якості навчального процесу, формуванню позитивних мотивів учіння, розвитку мовлення та пізнавальних інтересів школярів.  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   Наступна

ББК 74.268.3(4 укр.)Я73 | Принципи навчання української мови | Методи навчання | Дидактичні засоби навчання | Нестандартні уроки української мови в початковій школі | Схарактеризуйте особливості сучасного звукового аналітико-синтетичного методу навчання грамоти | Проаналізуйте прийоми звукового синтезу | Користуючись зошитом для письма з друкованою основою, схарактеризуйте в загальних рисах систему підготовчих графічних вправ | Використовуючи матеріал Букваря, схарактеризуйте роботу над граматичним ладом дитячого мовлення | Запропонуйте структуру уроку письма на вивчення нової літери |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати