Головна

Принципи навчання української мови

  1. А) виховання в процесі трудового навчання.
  2. Адаптації та навчання
  3. Антагонізм у мікроорганізмів. Антибіотики, характеристика, принципи одержання, одиниці виміру. Класифікація за механізмом дії на мікроорганізми.
  4. Асортиментна стратегія та принципи її формування
  5. Б. Особливості диференціації навчання у школах Великобританії
  6. Боротьба за возз»єднання Української держави (червень 1663- вересень 1676 р.) Внутрішня і зовнішня політика гетьманів П. Дорошенка, Д. Многогрішного.
  7. Братства та їх роль у протидії асиміляційним процесам української культури в ХVI - першій половині ХVII ст.

Спираючись на теоретичні основи педагогіки та психології, методика навчання рідної мови використовує загальнодидактичні принципи:

1. Науковості (тлумачення мовних фактів).

2. Доступності (відповідність змісту, форм, способів викладу віковим особливостям дітей).

3. Систематичності і послідовності (таке розташування матеріалу, яке дало б змогу зрозуміти окремі мовні факти і явища в цілісній системі).

4. Наступності («заміна у свідомості учня неповної системи знань більш повною як розвиток Наочності (додаткові дидактичні засоби, зразки правильного мовлення). У часі системи знань і вмінь учнів»).

5. Перспективності (установлення зв'язків між матеріалом, що вивчається, і наступними розділами, накреслення перспективних ліній формування мовних знань і мовленнєвих умінь).

Водночас методика формулює власні, лінгводидактичні принципи.

1. Уваги до матерії мови, до розвитку мовних органів.

2. Розуміння мовних значень - лексичних, граматичних, ролі морфем і синтаксичних одиниць. Утілення принципу розуміння мовних значень значною мірою грунтується на взаємозв'язку мовних рівнів у викладанні мови.

3. Оцінки виразності мовлення передбачає навчання учнів відчувати в мові експресивні засоби - пестливості, доброзичливості; формування уміння сприймати поетичні твори.

4. Розвитку чуття мови, спрямованого на формування в учнів:

-усвідомлення правильності свого і чужого мовлення;

-розуміння учнем ролі слова, словосполучення в оформленні і передачі
думки;

-уміння виділяти логічний наголос, уповільнювати чи пришвидшувати
читання;

-уміння усно й письмово висловлювати свої думки;

-володіння культурою усного і писемного мовлення.

5. Координації усного і писемного мовлення, за яким освоєння усного мовлення передує писемному.

6. Пришвидшення темпу навчання. Засвоєння інших шкільних предметів перебуває в залежності від засвоєння мовних знань.

Ці принципи враховуються при доборі часткових методів і прийомів викладання української мови.  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   Наступна

Дидактичні засоби навчання | Урок як основна форма навчально-виховного процесу з рідної мови | Структура уроку аналізу учнівських переказів і творів | Форми організації навчальної діяльності учнів на уроці | Нестандартні уроки української мови в початковій школі | Схарактеризуйте особливості сучасного звукового аналітико-синтетичного методу навчання грамоти | Проаналізуйте прийоми звукового синтезу | Користуючись зошитом для письма з друкованою основою, схарактеризуйте в загальних рисах систему підготовчих графічних вправ | Використовуючи матеріал Букваря, схарактеризуйте роботу над граматичним ладом дитячого мовлення | Запропонуйте структуру уроку письма на вивчення нової літери |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати