На головну

ББК 74.268.3(4 укр.)Я73

Назва досліджень Об'єм досліджень
скорочений повний
Електрокардіограма + +
Центральний венозний тиск + +
Об'єм циркулюючої крові - +
Гематокрит + +
Загальний білок крові та білкові фракції + +
Холестерин крові, b-ліпопротеїди + +
Цукор крові + +
Амілаза крові та сечі + +
Електроліти крові (Na, К, Са, Mg, СІ) - +
КЛС крові - +
Сечовина + +
Креатинін - +
Білірубін - +
Трансамінази АлАТ, АсАТ - +
Загальний аналіз сечі + +
Загальний аналіз крові + +
Осмотична резистентність еритроцитів - +
Показники коагулограми:   +
тромбоцити час згортання тривалість кровотечі протромбін фібриноген фібриноген В фібриноліз тромбоеластограма + + + + + - - - +

Державний екзамен з методики навчання української мови в початковій школі

ПОЛТАВА-2013

ББК 74.268.3(4 укр.)Я73

УДК 373.5.016:82.09. (075.8)

Державний екзамен з методики навчання української мови в початковій школі: методичні рекомендації для студентів психолого-педагогічного факультету зі спеціальності 6.010100 - "Початкова освіта". Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр // Укладач: кандидат педагогічних наук, доцент С. П. Олійник. - Полтава: ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2013.- 93 с.

Методичні рекомендації укладено за вимогами кредитно-модульної системи.

Матеріал відповідає чотирьом змістовим модулям: "Методика викладання української мови як педагогічна наука. Методика навчання грамоти", "Методика розвитку мовлення", "Методика вивчення мовної теорії", "Методика класного і позакласного читання".

Рецензенти: Л. В. Зімакова - кандидат педагогічних наук, доцент кафедри початкової і дошкільної освіти Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка;

Л. О. Нечаєва - методист Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені М. В. Остроградського.

Редактор: Н. С. Степаненко - кандидат філологічних наук, доцент кафедри філологічних дисциплін Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка.

Затверджено і рекомендовано до друку вченою радою Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка, протокол №5 від 27 грудня 2012 року.

ПЕРЕДМОВА

Якість професійної підготовки майбутніх кадрів передбачає підвищення не тільки теоретичного рівня знань студентів, а й удосконалення практично-методичних умінь, необхідних учителеві для навчання рідної мови в початкових класах, розвиток його професійної самостійності, інтересу до творчої педагогічної діяльності.

Завдання методики української мови як навчального курсу - опанування майбутніми вчителями шкільних програм і підручників з рідної мови, розуміння закономірностей формування знань, умінь і навичок молодших школярів у галузі мови, оволодіння студентами методикою формування в учнів системи початкових уявлень і понять з фонетики, лексики, словотвору, морфології, синтаксису, прийомами ознайомлення школярів з найважливішими нормами української літературної мови та правопису і здійснення на цій основі мовленнєвого розвитку дітей, підвищення їхньої мовленнєвої культури.

На державних екзаменах студенти мають виявити рівень засвоєння теоретичних знань системи сучасної української літературної мови та методики її викладання в 1-4 класах, а також рівень сформованості методичних умінь, необхідних учителеві початкових класів для успішного проведення уроків навчання грамоти, класного та позакласного читання, уроків рідної мови. Студенти мають бути обізнані з вимогами програми 1-4 та змістом навчання, поданого у діючих підручниках: "Буквар", "Читанка", "Рідна мова" для 1, 2, 3, 4 класів.

Випускники мусять мати чітке уявлення про два аспекти вивчення рідної мови: понятійно-лінгвістичний і мовленнєво-діяльнісний, вміти поєднувати завдання кожного з них на уроках, кінцевим результатом яких є глибоке оволодіння дітьми мовою як засобом спілкування, пізнання, грамотного письма.

Кожному майбутньому фахівцю початкової школи не лише потрібно володіти міцними теоретичними знаннями відповідно до вимог програми, а й уміти методично правильно подавати їх учням, знайомити з естетичним та інтелектуальним багатством рідної мови.

В арсеналі знань майбутніх учителів має бути достатня кількість різноманітних прийомів роботи з розвитку зв'язного мовлення молодших школярів, активізації їхньої розумової діяльності, удосконалення творчих здібностей, формування самостійності та пізнавального інтересу.

На державних екзаменах студенти повинні вільно оперувати методами та прийомами навчання, переконливо доводячи свої знання шляхом виконання практичних завдань, зазначених в екзаменаційних білетах.

Випускники мають довести не лише вміння здійснювати навчання, а й здатність досліджувати, аналізувати навчально-виховний процес з метою його вдосконалення.

Відповідно до цих вимог в екзаменаційні білети внесено питання з таких основних розділів дисципліни, як: методика викладання української мови як педагогічна наука; методика навчання грамоти; методика розвитку мовлення; методика класного та позакласного читання; методика вивчення елементів фонетики, словотвору, граматики, орфографії та лексикології.

Питання до екзамену

1. Розкрийте особливості методики навчання української мови в початковій школі, зумовлені специфікою курсу української мови, що його опрацьовують молодші школярі.

2. Схарактеризуйте особливості сучасного звукового аналітико-синтетичного методу навчання грамоти.

3. Проаналізуйте прийоми звукового аналізу.

4. Проаналізуйте прийоми звукового синтезу.

5. Користуючись зошитом для письма з друкованою основою, схарактеризуйте в загальних рисах систему підготовчих графічних вправ.

6. Використовуючи матеріал Букваря, розкрийте структуру і методику уроку на ознайомлення з новою літерою.

7. Використовуючи матеріал Букваря, схарактеризуйте роботу над граматичним ладом дитячого мовлення.

8. Запропонуйте структуру уроку письма на вивчення нової літери.

9. Розробіть конспект уроку вивчення програмового матеріалу, на якому розглядалися б питання культури мовлення.

10. Схарактеризуйте види писемного ділового мовлення та методику навчання цих видів учнів початкової школи.

11. Наведіть приклади вправ, які використовуються для роботи над реченням. Які з них сприяють розвитку зв'язного мовлення школярів?

12. Запропонуйте словниково-логічні вправи, які доцільно використовувати у процесі вивчення елементів лексикології.

13. Схарактеризуйте етапи формування граматичних понять.

14. Розкрийте систему вивчення іменника у початковій школі.

15. Схарактеризуйте методику вивчення займенника у початковій школі.

16. Наведіть приклади усних вправ, які виконують учні 2 класу на уроках читання ще до вивчення на уроках мови теми "Слова-назви ознак предметів".

17. Які методи використовує учитель у процесі опрацювання теми "Змінювання дієслів за часами" (3 клас).

18. Розкрийте методику вивчення прислівника у початковій школі.

19. Схарактеризуйте методику ознайомлення з числівником у початковій школі.

20. Проаналізуйте завдання та етапи вивчення морфемної будови слова.

21. Розкрийте методику вивчення теми "Голосні звуки і позначення їх буквами".

22. Запропонуйте види правописних вправ. Розкрийте методику їх проведення.

23. Наведіть приклади вправ на розвиток артикуляції, які доцільно використовувати у період навчання грамоти.

24. Назвіть види переказів. Запропонуйте план роботи над докладним переказом.

25. Продемонструйте основні етапи роботи над твором на прикладі уроку, присвяченого написанню твору за власними спостереженнями (4 клас).

26. Запропонуйте розробку уроку розвитку зв'язного мовлення, присвяченого написанню переказу.

27. Проаналізуйте особливості читання як одного з видів мовленнєвої діяльності.

28. Розкрийте методику опрацювання казки на уроках читання у початковій школі.

29. Схарактеризуйте методику опрацювання вірша на уроках читання у початковій школі.

30. Проаналізуйте етапи формування читацької самостійності молодших школярів.

1. Розкрийте особливості методики навчання української мови в початковій школі, зумовлені специфікою курсу української мови, що його опрацьовують молодші школярі

Розкриваючи це питання, майбутньому вчителю необхідно з'ясувати мету, зміст і завдання методики вивчення української мови у школі першого ступеня.

Методика викладання української мови - педагогічна наука, об'єктом дослідження якої є сучасна українська літературна мова, а предмет - процес оволодіння українською мовою в умовах навчання дітей у школі. Щоб успішно навчати дітей необхідно:

1. Визначити зміст навчання, який містить програма, підручники з української мови для учнів початкової школи;

2. Наповнити цей зміст конкретним навчальним матеріалом, який широко представлено в букварях, підручниках з української мови, читанках, книгах для позакласного читання;

3. Розробити методичні рекомендації і вказівки, як працювати на уроках з цими матеріалами, які методи і прийоми раціонально використовувати у навчально-виховному процесі. Отже, методика викладання української мови в початковій школі - це педагогічна наука, що визначає теоретичні засади навчання мови учнів 1-4 класів і рекомендує найефективніші методи і прийоми удосконалення мовленнєвого розвитку молодших школярів, формування у них засобами мови і літератури наукового уявлення про мову як знакову систему.

Завдання методики української мови як навчальної дисципліни у педагогічному університеті - озброїти майбутніх учителів знанням шкільних програм і підручників з рідної мови, розумінням закономірностей формування знань, умінь і навичок молодших школярів з мови, забезпечити оволодіння студентами методикою формування в учнів лінгвістичних уявлень і понять, прийомами ознайомлення школярів з найважливішими нормами української мови та правопису і здійснення на цій основі мовленнєвого розвитку дітей.

Методика мови складається з двох частин: теоретичної і практичної.

Теоретична частина з'ясовує мету і завдання викладання мови в школі, визначає наукові засади методики, розглядає історію виникнення і розвитку найефективніших методів, структуру і форму організації навчального процесу, визначає вимоги до підручників з мови та читання.

Практична частина з методики передбачає технологію впровадження конкретних методів, прийомів, засобів навчання в практичну діяльність педагогів.

У початковому етапі навчання мови виділено такі аспекти роботи: "Навчання грамоти ","Мовленнєва діяльність", "Знання про мову, мовні уміння", "Правопис", "Графічні навички письма. Техніка письма", "Культура оформлення письмових робіт".

Відповідно до Державного стандарту початкової загальної освіти українська мова будується за такими трьома змістовими лініями: мовленнєвою, мовною, соціокультурною.

Мовленнєва змістова лінія, яка є основною, передбачає розвиток усного і писемного мовлення учнів, їхнє вміння користуватися мовою як засобом спілкування, пізнання, впливу. З цією метою розвиваються, удосконалюються усні види мовленнєвої діяльності, якими учні певною мірою оволоділи у дошкільному віці (слухання-розуміння; діалогічне. монологічне мовлення), а також формуються, удосконалюються види мовленнєвої діяльності, які пов'язані з писемними мовленням (читання вголос і мовчки, письмо).

Мовна змістова лінія, маючи спрямованість на засвоєння школярами знань про мову, мовні уміння, розробляється з урахуванням того, що в початковому курсі формування в учнів знань про мову, умінь виконувати певні види мовного аналізу має пропедевтичний характер. Цю роботу слід підпорядковувати розвитку в учнів орфоепічних, лексичних, граматичних правописних умінь.

Соціокультурна змістова лінія передбачає розширення уявлень учнів про культуру українського народу, про її особливості в різних регіонах України. Ця робота має органічно поєднуватися з іншими аспектами навчання і реалізуватися за допомогою дібраних текстів, використання тематичних груп слів, стійких виразів, у яких відображаються особливості матеріальної і духовної культури народу, національного характеру. Назва цієї змістової лінії акцентує необхідність приділяти особливу увагу мовним аспектам проблеми: тлумачення значення, особливостям використання слів, фразеологізмів, прислів'їв, приказок; розвитку уміння доречного використання їх у мовленні, у роботі над текстами; написанню творчих робіт з використанням етнографічних елементів змісту тощо. Пронизує змістові лінії діяльнісна лінія.

Методика викладання української мови тісно пов'язана з іншими науками, зокрема з психологією і педагогікою, оскільки у формуванні теоретичних положень керується дидактичними принципами, методами, прийомами, враховує вікові та індивідуальні особливості розвитку психологічних процесів молодших школярів.

Методика викладання мови має тісний зв'язок з мовознавством. Розділи мовознавчої науки (фонетика, графіка, орфографія, лексикологія, морфологія, синтаксис) становлять опору вивчення мови.

Науковим підгрунтям для методики читання є літературознавство. Отже, методика мови будує свої теоретичні положення і функціонує у зв'язку з іншими науками. Вона весь час розвивається, удосконалюється на основі передового педагогічного досвіду вчителів, наукових досліджень учених-методистів, педагогів і психологів.

У своїй роботі вчителі, методисти широко використовують такі методи наукових досліджень:

· цілеспрямоване спостереження за процесом освоєння учнями програмового матеріалу;

· аналіз письмових робіт (класних, домашніх, контрольних);

· вивчення позитивного досвіду вчителів.

Як правило вивчення досвіду складається з трьох етапів:

· спостереження за роботою вчителя або групи вчителів;

· узагальнення набутих спостережень;

· поширення осмисленого досвіду;

· участь учителів у проведенні наукового експерименту.

Експеримент присвячується: пошуку нових методів навчання, відбору матеріалу для вивчення або зміна у його змісті чи розташуванні. Експеримент програмується: висувається наукова гіпотеза, готується необхідний дидактичний матеріал, розробляється програма його впровадження в навчальний процес. Види експерименту: констатувальний, формувальний. Статистична обробка результатів педагогічного експерименту (кількісний і якісний аналіз експериментальних і контрольних даних).1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   Наступна

Методи навчання | Дидактичні засоби навчання | Урок як основна форма навчально-виховного процесу з рідної мови | Структура уроку аналізу учнівських переказів і творів | Форми організації навчальної діяльності учнів на уроці | Нестандартні уроки української мови в початковій школі | Схарактеризуйте особливості сучасного звукового аналітико-синтетичного методу навчання грамоти | Проаналізуйте прийоми звукового синтезу | Користуючись зошитом для письма з друкованою основою, схарактеризуйте в загальних рисах систему підготовчих графічних вправ | Використовуючи матеріал Букваря, схарактеризуйте роботу над граматичним ладом дитячого мовлення |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати