На головну

Загальні вимоги

  1. Вимоги безпеки праці під час експлуатації систем вентиляції, опалення і кондиціювання повітря
  2. Вимоги до бланків документів
  3. Вимоги до вибору місця для будівництва ЗНО.
  4. Вимоги до вибору складу обладнання проектованих ЗНО.
  5. Вимоги до вибору типів маякових споруджень, технічним і житловим будинкам.
  6. Вимоги до виконання контрольної роботи
  7. Вимоги до виробничих приміщень

Дисертацію друкують машинописним способом або за допомогою принтера на одному боці аркуша білого паперу формату А4 (210×297 мм) через два міжрядкових інтервали до тридцяти рядків на сторінці. Мінімальна висота шрифту 1,8 мм. Можна також використати папір форматів у межах від 203×288 до 210×297 мм і подати таблиці й ілюстрації на аркушах формату А3.

Усі примірники дисертації повинні бути ідентичними. У разі використання здобувачем копіювальної техніки ідентичність усіх примірників дисертації необхідно засвідчити спеціалізованою вченою радою.

Обсяг основного тексту дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук має становити 11-13 авторських аркушів (для суспільних і гуманітарних наук 15-17 авторських аркушів). Обсяг основного тексту дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук має становити 4,5- 7 авторських аркушів (для суспільних і гуманітарних наук - 6,5-9 авторських аркушів). Зазначений вище обсяг дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора чи кандидата наук розрахований на використання при їх оформленні звичайних (не портативних) друкарських машинок при друкуванні через 2 інтервали на папері формату А4 або комп'ютерів з використанням шрифтів текстового редактора Word розміру 14 з полуторним міжрядковим інтервалом.

Текст дисертації друкують, залишаючи поля таких розмірів: ліве - не менше 20 мм, праве - не менше 10 мм, верхнє - не менше 20 мм, нижнє - не менше 20 мм.

Шрифт друку повинен бути чітким, стрічка друкарської машинки - чорного кольору середньої жирності. Щільність тексту дисертації- всюди однакова.

Вписувати в текст дисертації окремі іншомовні слова, формули, умовні знаки можна чорнилом, тушшю, пастою тільки чорного кольору, при цьому щільність вписаного тексту повинна бути наближеною до щільності основного тексту.

Друкарські помилки, описки, графічні неточності, які виявилися під час написання дисертації, можна виправляти підчищенням або зафарбуванням білою фарбою та нанесенням на тому ж місці або між рядками виправленого тексту (фрагменту малюнка) машинописним способом. Допускається наявність не більше двох виправлень на одній сторінці.

Роздруковані на ЕОМ програмні документи повинні відповідати формату А4 (мають бути розрізаними), їх включають до загальної нумерації сторінок дисертації і розміщують, як правило, в додатках.

Текст основної частини дисертації поділяють на розділи, підрозділи, пункти та підпункти. Заголовки структурних частин дисертації «ЗМІСТ», «ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ», «ВСТУП», «РОЗДІЛ», «ВИСНОВКИ», «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ», «ДОДАТКИ» друкують великими літерами симетрично до набору. Заголовки підрозділів друкують маленькими літерами (крім першої великої з абзацного відступу. Крапку в кінці заголовка не ставлять. Якщо заголовок складається з двох або більше речень, їх розділяють крапкою. Заголовки пунктів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу в розбивку в підбір до тексту. В кінці заголовка, надрукованого в підбір до тексту, ставиться крапка.

Відстань між заголовком (за винятком заголовка пункту) та текстом повинна дорівнювати 3-4 інтервалам.

Завдання 5.Укладіть зразок наказу про прийняття на роботу за контрактом. Охарактеризуйте обов'язкові реквізити даного документа.

Завдання 6. Розташуйте реквізити розпорядження у послідовності, типовій для цього ділового документа. Наприклад:

1) герб України;

2) назва виду документа (розпорядження);

3) назва органу управління, що видає розпорядження;

4) заголовок;

5) дата або дата й номер;

6) місце видання;

7) підпис відповідальної особи;

8) текст розпорядження.

Завдання 7. Згідно із запропонованим формуляром-зразком укладіть текст вказівки (тема довільна).

Міністерство охорони здоров'я Івано-Франківський національний медичний університет   В К А З І В К А 24.11.08 № м.Івано-Франківськ Про проведення ... І. Констатаційна частина. ІІ. Розпорядча частина: З О Б О В'Я З У Ю (або П Р О П О Н У Ю і т. ін.) 1._______________ 2._______________ 3._______________   Керівник структурного підрозділу (підпис) Розшифрування підпису
 

Завдання 8. Виправити помилки:

в залежності, в значній мірі, визов, больничний, від несподіванки, відчислення, відзив, визов, взамін, два роки назад, даром, до цих пір, жжога, заключення, за останній час, заслуговує уваги, здавати іспит, недостаток, нанести шкоди, не по собі, на днях, надоїдати, переписка, падати в обморок, переключатель, підписатися на газету, рядом, саме головне, співставляти.

Завдання9. Розкрийте значення слів і словосполучень:

резолюція, гриф погодження, регламент, оригінал, адресат, ступінь гласності, нормативно-правовий акт.

Запитання для самоконтролю:

1. Які документи за призначенням належать до організаційних?

2. Хто зазвичай розробляє статут (юридична особа чи служба діловодства)?

3. Які обов'язкові реквізити містить формуляр положення?

4. Назвіть сторони діяльності установ, що їх регламентують інструкції.

5. Які основні вимоги до укладання наказів щодо особового складу?

6. Яка мета створення постанов та вказівок?


Методичні рекомендації

до практичного заняття на тему:

"Довідково-інформаційні документи, специфіка їх оформлення"

(2 години)

Обґрунтування теми: Вільне володіння українською літературною мовою сприяє реалізації творчого потенціалу кожної освіченої людини в усіх сферах її життя, а також духовному вдосконаленню та розвитку національної свідомості.

Мета заняття: Виробити у студентів практичні навики щодо оформлення довідково-інформаційних документів та дотримання етикету ділового мовлення під час укладання ділових паперів.

Питання для обговорення:

1. Призначення довідково-інформаційних документів, їх види. Акт - довідково-інформаційний та обліково-фінансовий документ.

2. Довідки та службові записки. Особливості укладання цих документів.

3. Плани та звіти. Вимоги щодо їх оформлення.

4. Протокол, його реквізити, витяг з протоколу.

5. Види службових листів; телеграма, телефонограма, факс.

6. Оголошення, повідомлення, запрошення. Реквізити, основні вимоги щодо написання та оформлення.

7. Адреса, правила її написання та оформлення.

Вправи та завдання до теми:

Завдання 1. Складіть акт про списання обладнання в хірургічному стоматологічному відділенні. Охарактеризуйте розміщення основних реквізитів при оформленні цього документа.

Завдання 2. Напишіть доповідну записку на ім'я ректора ІФНМУ про необхідність переобладнання навчального стоматологічного кабінету.

Завдання 3. Напишіть пояснювальну записку на ім'я декана вашого факультету про пропущення вами занять з історії медицини.

Завдання4. Укладіть звіт про виконання вами навчальної практики.

Завдання5. Підготуйте текст протоколу зборів вашого колективу (тема довільна).

Завдання6. Змоделюйте згідно з наведеним нижче зразком-схемою протокол засідання екзаменаційної комісії про складання вами вступного іспиту до аспірантури.


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Керівник ______________

__ ______________200 р.

ПРОТОКОЛ № __

засідання комісії з приймання кандидатських іспитів від 29жовтня2009 р.

Голова комісії Бунчук Б.І., д. філол. н., проф. кафедри української літератури,
(прізвище, ініціали, науковий ступінь, вчене звання, посада, шифр і найменування
декан філологічного ф-ту (10.01.01).
спеціальності за переліком спеціальностей наукових працівників)
Члени комісії:  
1. Гуйванюк Н. в., д. філол. н., проф., зав. кафедри сучасної української мови
(прізвище, ініціали, науковий ступінь, вчене звання, посада, шифр і найменування спеціальності за
(10.02.01)
переліком спеціальностей наукових працівників)
2. Скаб М. с., д. філол. н., проф., зав. кафедри історії та культури української мови
(10.02.01)
3. Ткач Л. о., к. філол. н., доцент кафедри сучасної української мови
(10.02.01)
     

Склад комісії затверджено наказом керівника Ткач М. в. від

4 жовтня 2009 р. № 15-асп. §9

СЛУХАЛИ: Приймання кандидатського іспиту з 10.02.01 - Українська мова
  (шифр, найменування спеціальності
   
за переліком спеціальностей наукових працівників)
в аспіранта (здобувача) Волощук Оксани Василівни
     

І. За програмою, затвердженою Міністерством освіти України, вченою радою вищого навчального закладу, наукової установи (потрібне підкреслити), протокол від 01 квітня 2003 р. № 1, поставлено такі запитання:

Основні:

1) Асиміляція, дисиміляція та інші звукові процеси в українській мові. Типи
чергувань. Морфонологія.
2) Складне речення. Принципи класифікації складних речень.
3) Історія форм займенника в українській мові.

Додаткові:

1) Яка різниця між поняттями подовження і подвоєння фонем?
2) Розкрийте поняття закритої і відкритої структури складних речень.
3) Вкажіть різницю між сполучниками і сполучними словами.

II. За додатковою програмою, затвердженою вченою радою вищого навчального закладу, наукової установи, факультету (потрібне підкреслити) протокол від 28.08.2009 р. № 1 поставлено такі запитання:

Основні:

1) Поняття про синтаксичну валентність.
2) Позиційно стійкі словосполучення. Синтаксично-неподільні та семантично- неподільні словосполучення.
3) Питання типології словосполучень.

Додаткові:

1) Як ви розумієте лексичну валентність?
2) Вкажіть на різницю між семантико-синтаксичними єдностями та
  фразеологічними словосполученнями.
3) Класифікація семантично-неподільних словосполучень.

Загальна оцінка:

УХВАЛИЛИ: Вважати, що Волощук О. в. склав (ла)
(прізвище, ініціали)
10.02.01- Українська мова з оцінкою відмінно
(найменування дисципліни) (словами)
       
Голова екзаменаційної комісії Бунчук Б. І.
  (підпис, прізвище, ініціали)    
Члени екзаменаційної комісії 1.   Гуйванюк Н. в.
  2.   Скаб М. с.
  3.   Ткач Л. о.

Завдання 7. Підготуйте витяг з протоколу на довільну тему згідно із запропонованим нижче зразком. Протлумачте основні вимоги до укладання цього документа.

    ВИТЯГ 3 ПРОТОКОЛУ № 3 засідання Вченої Ради Західноукраїнського економіко-правничого університету від 12 грудня 2008 року   1. Обговорення результатів роботи комісії ДІНЗ МОНУ та прийняття заходів щодо усунення виявлених недоліків.   1. УХВАЛИЛИ:   1. Розробити заходи по ліквідації недоліків згідно з результатами перевірки ДІНЗ МОНУ та створити робочу групу у складі:
голови - к. е. н., доц. Бондарчук-Грити А. в.;
Членів комісії: к. е. н., проф. Романіва М. в., к. т. н., доц. Масляка І. м., к. е. н., доц. Гречаника Б. в., к. ю. н., доц. Мацькевича М. м., к. е. н., в. о. проф. Бойчука Р. в., викл. Квасниці С. м.
  2. Увільнити к. ю. н., доц. Тарануху В. п. від виконання обов'язків завідувача кафедри правових дисциплін у зв'язку з низьким рівнем виконання своїх обов'язків, про що свідчать результати перевірки ДІНЗ МОНУ. 3. Оголосити догану к. ю. н., доц. Таранусі В. п. за неналежне виконання обов'язків завідувача кафедри, про що свідчать результати перевірки ДІНЗ МОНУ. 4. Оголосити догану помічнику директора ЕПІЧ, доц. кафедри фінансів, обліку і аудиту Богачу Б. м. за недоліки в організації роботи Економіко-правничого інституту, м. Чернівці.  
Голова Вченої Ради Д. т. н., проф. Бондарчук А. в.  
Секретар Вченої Ради доц. Ковалишин О. м.
     

Завдання 8. Відредагуйте подане оголошення. З'ясуйте, чи використовують оцінну лексику, комбінації шрифтів, малюнки при укладанні оголошення.

Оголошення

До уваги членів Вченої ради університету

21.12.09 р. в конференцзалі університету відбудеться засідання Вченої ради.

Порядок денний:

1. Обговорення результатів роботи комісії ДІНЗ МОНУ та прийняття заходів щодо усунення роботи виявлених недоліків.

Доповідають: Романчук І. м., Максименко О. п., Бондарчук В. п.

2. Про допуск до конкурсу на заміщення посад ПВС.

Доповідає: ректор.

3. Зміни до складу Вченої ради університету.

Доповідає: ректор.

4. Зміни до структури ЗУЕПУ і ЕПІЧ.

Доповідає: ректор.

5. Різне.

Завдання9. Напишіть лист-підтвердження про отримання вами листа із викладеною в ньому пропозицією організувати проведення студентських тематичних семінарів.

Завдання 10. Підготуйте тексти повідомлення та запрошення для проведення студентської науково-практичної конференції "Організація стоматологічної допомоги населенню України".

Завдання 11. Напишіть текст телеграми (тема довільна). Назвіть обов'язкові реквізити і в якій послідовності вони розміщуються в телеграмі.

Завдання 12.Відредагуйте подані зразки адрес:

1. Адреса відправника, індекс

Гнатишин Микола Іванович

М. Івано-Франківськ,

Вул. Симоненка 5, кв.35,

76006

Адреса одержувача, індекс

Юрійчуку Сергію Михайловичу

С. красна,

вул. Незалежності 15,

Надвірнянський район,

Івано-Франківська область

Завдання 13. Виправити помилки:

піднімати питання; підбити підсумки; приймати участь; прийняти заходи; виразити подяку; спеціаліст по рекламі; на протязі двох років; не по плечу; назначити старосту; проректор по науковій роботі; з дня в день; комісія по складанню резолюції; у нього є така привичка; відповідно з постановою; у самий найближчий час; повістка денна; слідуючі члени групи; міроприємства; без задержки; держатися в стороні; говорити по душам; працювати по сумісництву; по багатьох причинах; перевірка по групам; по закінченні першого курсу; відпустка по хворобі; по вині керівництва; по питанню розподілу; по індивідуальному плану; по дорученню замовника.

Запитання для самоконтролю:

1. В чому полягає особливість тексту акта?

2. На які види поділяють довідки?

3. Чим відрізняються доповідна, пояснювальна і службова записки?

4. Які відомості містить звіт?

5. Які реквізити є обов'язковими при укладанні службових планів?

6. Що таке протокол? Коли виникає потреба в укладанні цього документа?

7. Які вимоги до складання тексту витяга з протоколу?

8. Які види службових листів знаєте? Яке основне їх призначення?

9. У чому відмінність між оголошенням, повідомленням, запрошенням?

10. Яких основних правил треба дотримуватися при написанні адреси?


Методичні рекомендації

до практичного заняття на тему:

"Документи з кадрово-контрактових питань"

(2 години)

Обґрунтування теми: Ділова сфера - одна з основних життєво необхідних галузей діяльності людства. Сприяти цьому повинно вміння складати й оформлювати зразки документів з кадрово-контрактових питань.

Мета заняття: Закріпити знання студентів про значення і функції документів у суспільному житті людини; виробляти вміння складати та оформляти документи з кадрово-контрактових питань; виховувати розуміння культури мовного дозвілля.

Питання для обговорення:

1. Документи з кадрово-контрактових питань. Заява про прийом на роботу. Специфіка складання заяви.

2. Автобіографія, резюме, характеристика та їх реквізити.

3. Накази та їх основні види (про прийняття на роботу, про переведення на іншу посаду, про надання відпустки, про звільнення).

4. Контракт, трудова угода (визначення, особливості укладання та оформлення).

Вправи та завдання до теми:

Завдання 1. Напишіть складну заяву про прийом на роботу. Визначте, який це документ за походженням, призначенням, напрямом проходження, способом виготовлення.

Завдання 2. Відредагуйте тексти заяв. Напишіть правильні зразки цих документів. Назвіть особливості розташування обов'язкових реквізитів у заявах.

1.

Декану стоматологічного факультету

Івано-Франківського національного

медичного університету

п. Дорошенку Д. г.

Студента 1-го курсу

Білоуса М. п.

Заява

Прошу звільнити мене із занять 10-11 жовтня 2009 р. у зв'язку з участю у Міжвузівській науково-практичній конференції молодих вчених і студентів «Стан та перспективи розвитку терапевтичної стоматології в Україні», яка відбудеться у м. Чернівці.

08.10.09 р.

Підпис.

2.

Завідувачу

кафедри мовознавства

ІФДМУ

доц. Голоду Р. б.

студентки 1-го курсу

Вакарюк Ольги Василівни

Заява

Прошу дозволити мені брати участь у першому етапі ІХ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика

26 жовтня 2009 року Підпис

Завдання 3. Напишіть автобіографію. Визначте, який це документ за походженням, призначенням, місцем виготовлення, способом виготовлення, стадіями створення.

Завдання 4. Відредагуйте подану автобіографію. Охарактеризуйте головні вимоги під час написання цього документа, які з них порушені у наведеному тексті.  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   Наступна

УКРАЇНСЬКА МОВА | Мова і мовлення в житті суспільства. Функції мови. | Методичні рекомендації | Державний стандарт, основні вимоги до складання й оформлення | Методичні рекомендації | Мовленнєвий етикет лікаря. Займенник | Методичні рекомендації | Перелік питань для підсумкового зрізу знань | Функціональні стилі сучасної української мови. | Адресат (нім. Adressat) - слухач чи читач; особа чи установа, якій надіслано документ. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати