На головну

Тема 1. Введення в теорію комунікацію

  1.  I. ВСТУП
  2.  I. Вступ
  3.  I. Вступ
  4.  I. ВСТУП
  5.  I. ВСТУП
  6.  I. Вступ.
  7.  I. ВСТУП.

Предмет і завдання курсу. Теорія комунікації як теоретична і прикладна дисципліна. Теорія комунікації в контексті інших наук: філософія, антропологія, соціологія, психологія, семіотика, конфліктологія, НЛП, культурологія, міфологія, етнологія, теорія літератури, фольклористика, риторика, поетика, прагматика, герменевтика, паралингвистика, психолінгвістика та ін.

Функції теорії комунікації: (1) гносеологічна функція - пізнання комунікативної реальності (процеси, механізми та закони комунікації в природі і соціумі); (2) методологічна функція - розробка методів наукового пізнання і вивчення комунікативної реальності; (3) прогностична функція - прогнозування перспектив розвитку соціальної комунікації, моделювання комунікаційних процесів в суспільстві з метою визначення їх можливих наслідків, результатів і ефекту; (4) прагматична (практична, інструментальна) - оптимізація комунікації, підвищення її ефективності, організації та регуляції соціальних процесів за допомогою комунікації.

З історії вивчення комунікації. Зовнішні та внутрішні передумови розвитку теорії комунікації. Історичні віхи виникнення комунікації в соціумі. Основні етапи розвитку комунікативної теорії. З історії вивчення комунікації: соціолінгвістичні дослідження (Д. Дідро, Ж. Ж. Руссо, М. В. Ломоносов, А. Мейе, О. Конт, Е. Дюркгейм, Ф. де Соссюр, Е. Д. Поліванов, В. М . Жирмунский, Л. П. Якубинский, Б. А. Ларін, В. В. Виноградов, Н. Я. Марр); соціальний конструктивізм (А. Шюц, П. Бергер, Т. Лукман); етнологія (Г. Гарфінкель); теорія мовної комунікації (Л. Вітгенштейн, Дж. Остін, Дж. Серль, М. М. Бахтін); дискурсивний аналіз (Ч. Філмор, П. Вундерліх, М. Хеллідей, Т. А. Ван Дейк, Ю. М. Караулов, Н. Д. Арутюноав); психолінгвістика мовного впливу (Л. С. Виготський, Н. А. Рубакін, Я. Шафір, С. І. Берштейн, Г. Ласуелл, П. Лазарсфельд, І. Кац, А. Н. Леонтьєв, А. А. Леонтьєв, Ю. А. Шерковін, Т.М.Дрідзе).

Дослідження комунікації в лінгвістичному контексті в Росії. Лінгвокраїнознавство (Е. М. Верещагін, В. Г. Костомаров, Г. Д. Томахін, В. В. Ощепкова і ін.). Етнолінгвістики (А. С. Герд, А. М. Копиленко, Н. І. Толстой і ін.). Лингвокультурология (В. Н. Телія, В. І. Хайруллін, В. В. Воробйов, В. А. Маслова, М. А. Кулинич та ін.). Психолінгвістика і етнопсихолінгвістики (А. А. Леонтьєв, А. А. Залевська, І. Н. Горєлов, К. Ф. Сєдов і ін.). Лінгвосоціопсіхологія (Т.М.Дрідзе). Соціолінгвістики (А. Д. Швейцер, В. І. Карасик, Н. Б. Мечковская, В. П. Конецкая і ін.). Теорія механізмів розуміння (В. З. Дем'янков, Г. І. Богиня, А. А. Залевська, В. В. Знаків і ін.). Національна специфіка мовної картини світу (Б. А. Серебренніков, А. А. Уфімцева, С. А. Арутюнов, Т. В. Булигіна, А. Д. Шмельов, Н. Д. Арутюнова). Мови і національна самосвідомість (Н. Д. Арутюнова, Н. В. Уфімцева, В. Г. Гак). Теорія мовної особистості (Ю. М. Караулов, Г. І. Богиня, Ю. Д. Апресян, М. В. Китайгородська, Н. Н. Розанова, В. І. Шаховський, В. Г. Гак, Г. І. Берестнев). Теорія концепту і концептосфери (Д. С. Лихачов, Є. С. Кубрякова, Ю. С. Степанов, В. П. Нерознак). Мовне спілкування (А. Е. Войскунский, В. В. Богданов, О. Л. Каменська, Е. Ф. Тарасов, О. Я. Гойхман, Т. М. Надеина, Г. Г. Почепцов). Свідомість і комунікація (І. А. Зимова, Б. Гаспаров, В. В. Червоних, В. Я. Шабес). Комунікативна поведінка (І. А. Стернин, Т. Г. Винокур, І. П. Сусов і ін.). Невербальна комунікація (Г. Е. Крейдлін, І. Н. Горєлов, В. Ф. Енгаличев і ін.). Генрістіка і жанроведеніе (В. В. Дементьєв, Н. М. Вахтель і ін.). Етикет і культура спілкування (Н. І. Формановская, Т. А. Ларіна та ін.). Власне міжкультурна комунікація (Н. К. Іконнікова, В. П. Фурманова, І. Е. Клюканов, Т. Н. Астафурова, Н. Л. Шамне, Н. Л. Грейдіна, Г. Д. Гачев, С. Г. Тер-Минасова, А. В. Павловська, О. А. Леонтович, К. М. Шіліхіна і ін.).

Основні закони комунікації: (1) наявність не менше двох учасників комунікаційної взаємодії; (2) закон зворотного зв'язку; (3) знаковий характер; (4) закон мінімального підстави (наявність хоча б одного загального для джерела і приймача підстави у вигляді системи знаків або правил прийому і передачі, кодування і декодування інформації); (5) закон гетерогенності комунікативних систем (комунікація можлива лише при розбіжності (неповного збігу) інформаційних потенціалів коммуникантов, т. К. повний збіг знецінює будь-якої обмін інформацією); (6) кількість інформації, що передається обернено пропорційно до частоти переданих сигналів (чим більш рідкісний сигнал (знак), тим він більш інформативний).

Смуток і комунікація. Смуток «як дослідження комунікації за допомогою всіх типів повідомлень» (Р. О. Якобсон). Основні напрямки семіотики: загальна семіотика, біосеміотікі, етносеміотіка, лінгвосеміотіка. Типологія знаків: знаки-індикатори, іконічні знаки, знаки-символи, власне знаки. Основні семіотичні закономірності: принципи ізоморфізму, опозиції, функціональної семантики. Семиосфера: поняття та структура. Діалог як основа смислопорождающіх процесів (Ю. М. Лотман). Семіотичні моделі комунікації: Ч. Пірс, Ч. Морріс, У. Еко, Ю. Лотман, Р. Барт.

Основні поняття теорії комунікації: Комунікація, комунікативний простір, комунікатор, комунікативна модель, комунікативний дискурс, комунікативна поведінка, комунікативна ситуація, комунікативний статус, комунікативний стереотип, комунікативний сценарій, комунікативна компетенція, комунікативна адекватність. Комунікативний процес: поняття та структура. Комунікативний процес: виробництво інформації, мультиплікація, поширення, прийом, використання інформації. Комунікація як процес і структура. Комунікатор, зміст, аудиторія як складові частини комунікативної ланцюга, вплив кожної ланки на ефективність комунікації.

Методи дослідження комунікації. Загальнонаукові та спеціальні методи. Синтез методів різних наук у вивченні комунікативних процесів (соціологія, лінгвістика, психологія семіотика). Основні етапи процедури емпіричного дослідження.

Комунікатор і методи його вивчення: (1) методи дослідження соціальних аспектів комунікації: вибірковий (анкетне) опитування, метод експертних оцінок, метод спостереження, факторний аналіз, латентно-структурний аналіз; (2) методи дослідження психологічних і міжособистісних аспектів комунікації: тестування, соціометричний метод, кореляційний аналіз; (3) методи дослідження особистості: метод опитування (наприклад, запитальник Ейзенка, опитувальний лист Кудлічка, шестнадцатіфакторний запитальник Каттель і ін.), Проекційні методи (фрустрационное образи, мальовані тести, ТАТ - тематико-апперціпціонние тести та ін.). Психологія споживача: бесіда, спостереження, природний експеримент, методи оцінки вторинних даних про споживача.

Аналіз змісту масової комунікації. Зміст інформації та методика його аналізу. Розвиток індустрії інформації як передумова появи методу аналізу змісту. Методи дослідження змісту і розуміння в комунікації. Контент-аналіз. Мотиваційний аналіз. Семіотичний аналіз. Прагматичний аналіз. Структурний аналіз. Когнітивне картування і оперативне кодування. Наративний аналіз. Рольовий аналіз. Дискурс-аналіз.

Соціологічні дослідження аудиторії СМК. Види соціологічних досліджень аудиторії: кількісні і якісні. Види опитувань аудиторії. Особливості вивчення радіо-, інтернет- та телеаудиторії. Одиниці аналізу кількості аудиторії: рейтинг і частка. Використання методів загальної соціології в соціології комунікацій (анкетування, включене спостереження, кореляційний аналіз і т. П). Особливості адаптації даних методів до масової комунікації як предмету дослідження.

Методи соціологічних досліджень масової комунікації. Якісні методи в соціології комунікацій. Глибинне інтерв'ю і фокус-групи та їх місце в соціології комунікацій. Робота з експертами.

 
 Тема 3. Види і типи комунікації |  Основні моделі комунікації |  Типи соціальної взаємодії |  Тема 7. Комунікативна поведінка |  Тема 8. Комунікатор. комунікативна особистість |  Тема 9. Теорія лідерства. Основні стилі лідерства |  Тема 10. Теорія харизми |  Тема 11. Теорія мас. Особистість і масові комунікації |  Тема 12. Міжособистісна комунікація |  Тема 13. Психологічні основи комунікації |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати