На головну

Продуктивність праці

  1.  I. Виробничі умови праці
  2.  II. Раціональний режим праці
  3.  III. Органи нагляду за станом охорони праці
  4.  III. Створення оптимальних умов праці на робочому місці
  5.  V1: Трудові ресурси підприємства. Нормування і оплата праці
  6.  А. Види ринку праці
  7.  А. Як конкуренція проявляється на ринку праці

Продуктивність праці) (Productivity) - співвідношення між випуском економічної одиниці і використанням факторів виробництва, Які залучені в її виробництво. Продуктивність зазвичай вимірюється в одиницях випуску за людино-годину для виявлення відмінностей між фірмами, галузями або країнами. Збільшення продуктивності відбувається тоді, коли випуск за людино-годину зростає. [28]

програма

Сутність і показники продуктивності праці. Поняття «вироблення», «трудомісткість» продукції. Система показників для вимірювання, планування та обліку продуктивності праці. Резерви і фактори росту продуктивності праці. Класифікація резервів зростання продуктивності праці. Методика розрахунку зростання продуктивності праці за факторами. Співвідношення приросту продуктивності праці і зниження трудомісткості.

[13, с. 99-102; 15, с. 148-162; 26, с. 328-339; 33, с. 297-308]

Питання для самоперевірки

1. Що розуміється під «продуктивністю праці»?

2. Які існують методи вимірювання продуктивності праці? Яка сфера їх застосування, точність і достовірність?

3. Чим відрізняється продуктивність живого праці від продуктивності суспільної (сукупної) праці ?.

4. Який з показників продуктивності праці є основним плановим і облікованим показником для підприємств?

5. Поняття вироблення, її різновиди і способи розрахунку.

6. Перерахуйте резерви зростання продуктивності праці.

7. Які показники характеризують використання робочого часу?

основним показником ефективності використання персоналу підприємства є продуктивність праці.

Продуктивність праці - Результативність корисного, конкретного праці, що визначає ефективність доцільною продуктивності діяльності в даний проміжок часу.

Економічний зміст підвищення продуктивності праці полягає в збільшенні випуску продукції або обсягу виконуваних робіт при одному і тому ж кількості живої праці або, що те ж саме, в зменшенні кількості праці, що витрачається на одиницю продукції. У першому випадку продуктивність праці характеризується виробленням в одиницю часу, у другому випадку - трудомісткістю виготовлення одиниці продукції.

1) вироблення - показує кількість продукції виробленої в одиницю часу одним працівником (робочим):

 або  , (72)

де V - Обсяг реалізації послуг або продукції, виконаних підприємствам за певний період часу, т. Р .; Ч - Середньооблікова чисельність працівників підприємства за цей період, чол .; Т - Витрати робочого часу на виробництво даного обсягу продукції нормо-годину (люд.-год).

2) трудомісткість - Показує витрати праці на одиницю виробленої продукції або виконаної роботи:

 , (73)

де Т - Час, витрачений на виробництво всього обсягу продукції, нормо-годину (люд.-год); V - Обсяг виробленої продукції або виконаних робіт в натуральних або умовно-натуральних одиницях.

Між показниками продуктивності праці існує наступний взаємозв'язок:

 , (74)

де ?t - Зниження трудомісткості продукції в порівнянні з базисним рівнем,%; - Приріст вироблення до базисного рівня,%.

 . (75)

Зміна продуктивності праці за певний період за показниками вироблення або трудомісткості може бути визначена за формулами (76) І (77). Темпи зростання продуктивності праці розраховуються як:

 або  , (76)

де ПТ - Темп зростання продуктивності праці,%; ВПЛ и Вб - Вироблення на одного працівника відповідно в плановому і базисному періодах; Тпл и Тб - Трудомісткість продукції в плановому і базисному періодах, нормо-годину (люд.-год).

Відносний показник продуктивності праці, який визначає динаміку її зростання в процентах в порівнянні з попередніми періодами, розраховується за формулами (77):

 або  . (77)

Відсоток приросту продуктивності праці не збігається з відсотком зниження трудомісткості: перший завжди більше другого. Співвідношення зазначених показників може бути визначено як:

 або  (78)

де ?ПТ - Темп приросту продуктивності праці,%; Т - Відсоток зниження трудомісткості.

Основними факторами підвищення продуктивності праці є: підвищення технічного рівня виробництва; вдосконалення управління і організації виробництва і праці; зміна обсягу і структури виробництва; зниження частки продукції, конкурентоспроможність якої падає і підвищення питомої ваги високорентабельної продукції; інші загальноекономічні фактори.

Приріст продуктивності праці в цілому по підприємству за рахунок впливу різних чинників може бути визначений на основі даних про зміну чисельності працівників (?ПТ),%:

?ПТ = (ЕЧ · 100) / (Чісх - ЕЧ) , (79)

де ЕЧ - Можлива економія (зменшення) в планованому періоді чисельності працівників за всіма чинниками, чол .; Чісх - Чисельність працівників підприємства, розрахована на планований обсяг виробництва по базовій виробленні продукції на 1 працівника, чол., Визначається за формулою (80):

 . (80)

Зміна чисельності працівників під впливом різних факторів розраховується за формулою (81):

, (81)

де t1i, t2i - Базисна і планована трудомісткість виготовлення одиниці i-го виду продукції, годин; Vi - Обсяг i-го виду продукції в натуральному або вартісному вимірі, запланований до випуску, штук; У - Питома вага чисельності основних виробничих робітників в чисельності всіх працюючих, в частках одиниці; Фпол - Корисний фонд робочого часу одного середньооблікового робітника за рік, ч; Кв.н - Середній відсоток виконання норм виробітку основними виробничими робітниками,%.

Загальне зменшення (збільшення) чисельності обчислюється шляхом підсумовування отриманих величин за всіма чинниками:

 , (82)

де ЕЧ - Загальне зменшення (збільшення) чисельності під впливом чинників зростання продуктивності праці, чол .; Еi - Зміна чисельності під впливом i-го фактора, чол .; п - Кількість факторів, що впливають на зміну продуктивності праці в плановому періоді.

Приріст продуктивності праці за рахунок зниження трудомісткості (?ПТ):

?ПТ = (100 · ? t) / (100 - ? t), (83)

де ? t - Відсоток зниження трудомісткості,% дорівнює:

? t = ((t1 - t2) / T1) · 100, (84)

тоді

?ПТ = ((t1 - t2) / T2) · 100, (85)

де t1, t2 - Трудомісткість виготовлення одиниці виробу до і після проведення заходу, ч.

Приріст продуктивності праці (?ПТ) за рахунок поліпшення використання робочого часу:

?ПТ = (Фвр.пл. / Фвр.о) · 100 - 100, (86)

де Фвр.о, Фвр.пл. - Корисний фонд робочого часу 1-го робітника в звітному і плановому періодах відповідно, ч.

Приріст продуктивності праці за рахунок зниження втрат робочого часу:

 , (87)

де П1, П2 - Втрати робочого часу в звітному і планованому періодах,%.

Приріст продуктивності праці за рахунок збільшення обсягу виробництва и зниження чисельності працівників:

?ПТ = (100 · (?V - ?Еч)) / (100- ?Еч), (88)

де ?V - Відсоток приросту обсягу продукції, що випускається і послуг на підприємстві в даний час,%; ?Еч - Відсоток відносного скорочення чисельності працівників підприємства,%.

Можливе скорочення (збільшення) чисельності в планованому періоді за сумарним впливу факторів можна визначити за такою формулою (89):

 , (89)

де ?Еч - Можливе скорочення (збільшення) чисельності в планованому періоді за рахунок усіх факторів,%.

Абсолютне скорочення (збільшення) чисельності за рахунок зростання продуктивності праці визначається за формулою (90):

ЕЧ = (?ПТ · Чісх) / (?ПТ + 100) , (90)

де Чісх - Вихідна чисельність працівників підприємства, чол.

Економія чисельності за рахунок поліпшення використання робочого часу розраховується за формулою (91):

, , (91)

де Фотчпідлога, Фплпідлога - Корисний фонд робочого часу одного робітника в звітному і наступному періоді, днів.

 
 Короткий курс лекцій |  програма |  Сутність підприємництва, його види |  програма |  Основні фонди підприємства |  Виробнича потужність підприємства |  програма |  програма |  програма |  програма |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати