Головна

Тема 2. Поняття і види реклами

  1.  A. Поняття дії в класичній механіці
  2.  Event-менеджмент - поняття, основні методи.
  3.  I. Поняття конфлікту
  4.  I. Територіальна і соціальна диференціація мови. Поняття загальнонародного і національної мови. Літературна мова.
  5.  II. ПОЛІТИКА: ПОНЯТТЯ І ГРОМАДСЬКИЙ СЕНС
  6.  II. Поняття і види динаміки мови. Екстра-та інтралінгвістичні (внутрішні) умови розвитку мови.
  7.  II. Поняття про граматичному ладі мови як об'єкт і предмет вивчення граматики.

3.1 Система маркетингових комунікацій (СМК) як елемент комплексу маркетингу

3.2 Цілі, основні адресати і структура СМЯ

3.3 Реклама та її комунікаційні характеристики

3.4 Прямий маркетинг

3.5 Паблік рілейшнз

3.6 Стимулювання збуту

2.1 Науковий підхід до рекламного менеджменту неможливий без застосування досягнень та інструментарію багатьох наук. Важливе місце належить тут теорії комунікацій.

Комунікація - соціально обумовлений процес передачі і сприйняття інформації в умовах міжособистісного і масового спілкування через канали з допомогою різних комунікативних засобів.

Реклама є однією з форм людських комунікацій. Суть її - це спроба налагодити канали спілкування рекламодавця з аудиторією. Рекламна комунікація - це соціальна комунікація, Так як поза рамками людського суспільства реклама немислима, звідси випливає і схожість їх функцій:

5. інформаційна;

6. експресивна;

7. прагматична.

Рекламаето специфічна область соціальних масових комунікацій між рекламодавцями і аудиторіями за допомогою рекламних звернень з метою активного впливу на ці аудиторії, яке має сприяти вирішенню маркетингових задач. Основні принципи, що лежать в основі системи управління ринковою діяльністю, дозволяє виділити основні її концепції:

8. концепція вдосконалення виробництва

9. концепція вдосконалення товару

10. концепція інтенсифікації комерційних зусиль

11. концепція маркетингу;

12. концепція соціально - етичного маркетингу

Загострення проблеми збуту в середині 19-го століття стало причиною появи нової «філософії» підприємництва - концепції маркетингу. Основний акцент у всій ринкової діяльності переноситься на ефективне задоволення потреб. Фактор досягнення ефективності даного підходу - комплексний, системний підхід. Основні елементи цього комплексу:

13. ТОВАР

14. ЦІНА

15. СИСТЕМА ЗБУТУ

16.СИСТЕМАМАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ (СМЯ).

Практика доводить, що реклама набуває максимальної ефективність лише будучи частиною системи маркетингових комунікацій. При цьому роль ЗМК постійно зростає.

СМК - єдиний комплекс, який об'єднує учасників, канали і прийоми комунікацій організації, спрямований на підтримку цією організацією взаємин з адресатами комунікацій в рамках досягнення її маркетингових цілей.

2.2 Будучи, одним з найважливіших елементів комплексу маркетингу, СМК в кінцевому рахунку сприяє досягненню загальнофірмових і маркетингових цілей. Досягнення загальнофірмових цілей знаходяться в сфері фінансів. Досягнення маркетингових цілей - в сфері купівельного поведінки. Комунікаційні цілі лежать в сфері психології споживача і покликані формувати певні психологічні установки, які сприяли б досягненню маркетингових комунікацій. Дані цілі носять підлеглий характер по відношенню до общефирменного і маркетинговим цілям.

Цілі маркетингових комунікацій утворюють складну, ієрархічну систему. Головними в ній є цілі: формування попиту і стимулювання збуту.

Підлеглими, розвиваючими основну мету, є:

17. інформування про існування комунікатора, про що випускаються їм товари, їх якість і. Т. Д .;

18. мотивація споживача;

19. генерування, формування й актуалізація потреб споживача;

20. формування сприятливого іміджу фірми;

21. стимулювання акту купівлі;

22. нагадування і фірмі;

23. підтримку доброзичливих відносин і взаєморозуміння усередині організації і з партнерами.

Основними адресами маркетингових комунікацій є:

1. Співробітники даної фірми

2. Дійсні та потенційні споживачі (цільовий ринок).

3. Маркетингові посередники (транспортні та складські організації, рекламні агентства, банки і т. Д.).

4. Контактні аудиторії - організації та особи не беруть безпосередньої участі в ринковій діяльності, що не мають прямих матеріальних інтересів.

5. Постачальники.

6. Вищі органи державного управління (законодавчі та виконавчі).

Система маркетингових комунікацій може бути представлена ??як сукупність засобів СМК, які умовно поділимо на дві групи: основні і синтетичні.

До основних засобів маркетингових комунікацій можуть бути віднесені:

¦ реклама;

¦ прямий маркетинг (в тому числі персональні продажі);

¦ паблік рілейшнз (в тому числі паблісіті);

¦ стимулювання збуту (або сейлз промоушн).

Синтетичними засобами маркетингових комунікацій є:

¦ брендинг;

¦ спонсорство;

¦ участь у виставках і ярмарках;

¦ інтегровані маркетингові комунікації в місцях продажу.

Інтегровані маркетингові комунікації в місцях продажу (ІМКПМ) -комплексне синтетичне засіб маркетингових комунікацій, що включає елементи і прийоми реклами, стимулювання збуту, прямого продажу, PR, а також інших синтетичних комунікаційних засобів (виставки, брендинг) і елементів інших складових комплексу маркетингу (упаковка як елемент товару, прийоми збуту, інструменти цінової політики) .

брендинг(В широкому сенсі) - товарно-знакова політика, або управління іміджем допомогою комплексного використання стратегій і технологій маркетингу і менеджменту.

Займає відокремлену позицію і не може бути включений в названі групи засобів маркетингових комунікацій один з найстаріших інструментів комерційних комунікацій - неформальні вербальні маркетингові комунікації (генеруються комунікатором чутки).

Між рекламою і іншими засобами маркетингових комунікацій немає чіткої межі і всі засоби СМК ефективні тільки при комплексному використанні.

Між СМК і іншими складовими комплексу маркетингу (маркетинг-мікс) також немає чіткої межі. Тому всі без винятку елементи комплексу маркетингу виконують певну комунікаційну роль. Зараз спостерігається процес їх інтеграції, що стало причиною виникнення і широкого практичного застосування концепції інтегрованих маркетингових комунікацій.

2.3Одне з центральних місць в системі маркетингових комунікацій займає реклама.

«Реклама - будь-яка платна форма неособистого представлення і просування ідей або послуг від імені відомого спонсора » (Визначення Американської маркетингової асоціації (АМА).
 Кафедра економіки і управління |  РЕКЛАМНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ |  Тема 1. Категорії і предмет рекламного менеджменту |  III. Критерій сконцентрованості на певному сегменті |  Тема 3. Суб'єкти рекламного ринку |  Стадії організації рекламного процесу |  Тема 4. Характеристика електронних і друкованих засобів масової інформації (ЗМІ) |  Тема 5. Рекламна кампанія |  РОЗДІЛ 4. ФУНКЦІЇ УПРАВЛІННЯ РЕКЛАМНОЙ ДІЯЛЬНІСТЮ |  Визначення ринкового сегменту. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати