Головна

Структура і показники виробничої програми підприємства

  1.  B) соціально-стратификационная структура
  2.  C) при переведенні результатів підприємства та його фінансового становища в валюту подання звітності.
  3.  C) вказати функціональну валюту підприємства і метод перекладу, використаний для визначення допоміжної інформації.
  4.  C. Питання 41. Показники стану, руху і використання основних фондів
  5.  Середня ПОКАЗНИКИ В РЯДАХ ДИНАМИКИ
  6.  E. Показники статистики матеріальних оборотних коштів
  7.  I. Структура сталей.

Виробнича програма складається з двох розділів: плану виробництва продукції в натуральному (умовно-натуральному) виразі; плану виробництва у вартісному вираженні.

План виробництва продукції в натуральному вираженнімістить показники випуску продукції певної номенклатури, асортименту та якості виробів у фізичних одиницях. При плануванні однакових за призначенням видів продукції, але мають різні споживчі властивості, застосовуються умовно-натуральні одиниці виміру. Планування виробництва продукції в натуральному вираженні дає можливість узгодити випуск конкретних видів продукції з потребами ринку, виробничими потужностями підприємства, потребою в ресурсах, необхідних для її виробництва. Однак натуральні вимірники не дозволяють визначити загальний обсяг і структуру виробництва на багатопрофільних диверсифікованих підприємствах, розрахувати витрати, дохід і прибуток підприємства від реалізації продукції. Це вимагає розробки плану виробництва продукції у вартісному вираженні.

План виробництва продукції у вартісному вираженнімістить наступні показники: реалізована продукція (РП) (валовий дохід); товарна продукція; валова продукція. Основним вартісним показником цього розділу плану є реалізована продукція (валовий дохід).Реалізованої вважається продукція, оплачена покупцем або збутовою організацією. Її обсяг обчислюється як вартість призначених до доставки за планом і підлягають оплаті замовником готових виробів і напівфабрикатів власного виробництва, запасних частин всіх видів і призначень, товарів народного споживання, виконуваних робіт і послуг, що надаються, які виконуються згідно з господарськими договорами зі споживачами продукції або через власну збутову мережу.

Плановий обсяг реалізованої продукції) в вартісному вираженні розраховується з урахуванням обсягу товарної продукції виду в оптових цінах підприємства, зміни залишків готової продукції на складі підприємства на початок і кінець планованого періоду; зміни залишків готової продукції, відвантаженої, але не оплаченої споживачем на початок і кінець паніруемого періоду.

товарна продукція (ТП) включає вартість: запланованих до випуску готових виробів (прийнятих відділом технічного контролю, укомплектованих і зданих на склад готової продукції підприємства); напівфабрикатів, комплектуючих деталей і складальних одиниць, призначених для реалізації на сторону по кооперованих поставках; капітального ремонту, виконаного власними силами, а також виробів і запасних частин, виготовлених для капітального ремонту, капітального будівництва та власних непромислових господарств підприємства; інструментів і пристосувань для власного виробництва. Виражається вона в оптових цінах підприємства і в порівнянних цінах. Перші використовуються для ув'язки плану виробництва з фінансовим планом; другі - для визначення темпів, динаміки і зміни структури виробництва.

Товарна продукція характеризує обсяг виробленої готової продукції і використовується для розрахунку витрат на виробництво, фінансових результатів, рентабельності та інших показників ефективності виробництва.

Валова продукція включає вартість всієї виробленої продукції і виконаних робіт, в тому числі незавершеного виробництва. Вона оцінюється зазвичай в порівнянних цінах.

Зміна залишків незавершеного виробництва в складі валової продукції планується при значному збільшенні обсягу виробництва в планованому періоді в порівнянні зі звітним, знятті з виробництва окремих видів продукції, створення зачепила при переході на випуск нових виробів зі значною тривалістю виробничого циклу.

На підприємствах, у яких відсутній внутрішньогосподарський оборот і незавершене виробництво (наприклад в харчовій промисловості), за своїм складом валова продукція збігається з товарною. Валову продукцію слід відрізняти від валового обороту, під яким розуміється сума вартості продукції всіх підрозділів.

Більш об'єктивну картину про масштаби виробництва дають показники чистої та умовно чистої продукції.

чиста продукція характеризує новостворену на підприємстві вартість. У неї не входять витрати підприємства на придбання сировини, матеріалів, палива, енергії, а також амортизаційні відрахування, що включаються в собівартість продукції.

До складу чистої продукції включаються витрати на оплату праці з нарахуваннями на заробітну плату і прибуток підприємства.

Плановий обсяг чистої продукції (ПП) розраховується за формулами

ПП = РП - МОЗ - А; ПП = ЗП + Пр,

де МЗ - матеріальні витрати, що включаються в собівартість продукції; А - амортизаційні відрахування на повне відновлення основних фондів; ЗП - заробітна плата з нарахуваннями на неї; Пр - Прибуток від реалізації продукції.

Умовно чиста продукція (УЧП), на відміну від чистої, включає амортизацію.

Показники чистого і умовно чистої продукції служать для аналізу структури виробничої програми, планування фонду оплати праці.

 
 Виробнича програма підприємства |  Сутність організації заробітної плати: поняття, принципи, фактори |  Принципи організації заробітної плати знаходять своє вираження в наступних її основні функції: відтворювальної, стимулюючої, розподільчої і соціальної. |  Стимулююча функція заробітної плати полягає в диференціації рівня оплати праці відповідно до критеріїв продуктивності і ефективності праці. |  Структура організаційно-економічного механізму регулювання заробітної плати та її регулювання на ринку праці |  Державне та договірне регулювання організації заробітної плати |  Лекція ТАРИФНА СИСТЕМА ОПЛАТИ ПРАЦІ |  Бестарифная система організації заробітної плати |  Лекція. ФОРМИ І СИСТЕМИ ОПЛАТИ ПРАЦІ |  Порядок розрахунку оплати праці при різних системах |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати