Головна

Shareholders Agreement [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.rpemery.com/online/shareholders-agreement.htm 4 страница

  1. 1 страница
  2. 1 страница
  3. 1 страница
  4. 1 страница
  5. 1 страница
  6. 1 страница
  7. 1 страница

200. Замойский И. Е. Эффективность хозяйственно-правовой работы / Замойский И. Е. - К. : Наукова думка, 1982. - 168 с.

201. Захаров В. А. Создание юридических лиц : правовые вопросы / Захаров В. А. - М. : Издательство Норма, 2002. - 208 с.

202. Заярний О. А. Деякі особливості господарсько-правової відповідальності за порушення організаційно-господарських зобов'язань, що виникають з договорів / О. А. Заярний // Вісник господарського судочинства. - 2009. - № 3. - С. 171-178.

203. Заярний О. А. Оперативно-господарські санкції у механізмі правового регулювання господарських відносин / О. А. Заярний // Вісник господарського судочинства. - 2010. - № 2. - С. 112-120.

204. Здійснення та захист корпоративних прав в Україні (цивільно-правові аспекти) [ ред. В. В. Луць]. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2007. - 318 c.

205. Зезетко В. И. Правовое регулирование предпринимательства в Республике Беларусь / Зезетко В. И. - Минск : Агентство САДИ, 1997. - 88 с.

206. Зельдина Е. Р. Специальный режим хозяйствования: теоретические вопросы и направления модернизации: Монография / Зельдина Е. Р. - Донецк: ООО «Юго-Восток, Лтд», 2007. - 327 с.

207. Зельдина Е. Р. Правовой режим имущества субъектов хозяйствования: некоторые проблемы и пути решения / Е. Р. Зельдина, Е. В. Титова // Экономика и право. - 2007. - № 3 (19). - С. 101-103.

208. Земельний кодекс України: Науково-практичний коментар [заг. ред. В. І. Семчика]. - К. : Видавничий дім «Ін Юре», 2007. - 896 с.

209. Зинченко С. Юридическое лицо и правовой статус органов государственного и муниципального управления (вопросы соотношения) / С. Зинченко, В. Галов // Хозяйство и право. - 2006. - № 10. - С. 102-109.

210. Знаменский Г. Л. Совершенствование хозяйственного законодательства: Цель и средства / Знаменский Г. Л. - К. : Наукова думка, 1980.- 188 с.

211. Знаменский Г. Л. Хозяйственный механизм и право / Г. Л. Знаменский [отв. ред. В. К. Мамутов]. - К. : Наукова думка, 1988. - 158 с.

212. Знаменский Г. Л. Общественный хозяйственный порядок и законодательство / Г. Л. Знаменский // Проблемы становления хозяйственного законодательства Украины. Сб. научных статей и материалов конференции. - Донецк: ИЭПИ АН Украины, 1993. - С. 17-34.

213. Знаменский Г. Л. Хозяйственное законодательство Украины : формирование и перспективы развития / Знаменский Г. Л. - К. : Наукова думка, 1996. - 64 с.

214. Зобов'язальне право: теорія і практика: Навчальний посібник для студентів юридичних вузів і факультетів університетів [ред. О. В. Дзери]. - К. : Юрінком Інтер, 1998. - 912 с.

215. Иоффе О. С. Обязательственное право / Иоффе О. С. - М. : Юридическая литература, 1975. - 880 с.

216. Исаев И. А. Становление хозяйственно-правовой мысли в СССР (20-е годы) / Исаев И. А. - М. : Юридическая литература, 1986. - 173 с.

217. Ісаков М. Г. Правовий статус підприємства як суб'єкта господарювання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.04 «Господарське право; господарсько-процесуальне право» / М. Г. Ісаков; НАН України; Інститут економіко-правових досліджень. - Донецьк, 2006. - 17 с.

218. Кабальский Р. Хозяйственно-договорные обязательства : нарушения и ответственность. - Х. : Фактор, 2008. - 224 с.

219. Камышанский В. Право собственности : пределы и ограничения / Камышанский В. - М. : Юнити, 2000.- 224 с.

220. Кантарович Я. А. Правовые основы хозяйственного строя СССР / Кантарович Я. А. - Л. : Наука и Школа, Гос. уч.-практ. шк.-тип. им. тов. Алексеева, 1925. - 231 с.

221. Кантор Н. Цели и принципы создания юридических лиц публично-правовыми образованиями / Н. Кантор // Хозяйство и право. - 2004. - № 5. - С. 36-43.

222. Кафарський В. В. Інвестиційні договори в Україні: поняття, види, зміст, правове регулювання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право» / В. В. Кафарський; НАН України. Інститут держави і права ім. В. М. Корецького. - К., 2006. - 20 с.

223. Кашинцева О. Ю. Правова охорона знаків для товарів і послуг в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.04 «Господарське право; господарсько-процесуальне право» / О. Ю. Кашинцева; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. - К., 2000. - 19 с.

224. Каштанов О. С. Правовий захист від антиконкурентних дій в економічній конкуренції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.04 «Господарське право; господарсько-процесуальне право» / О. С. Каштанов; НАН України; Інститут економіко-правових досліджень. - Донецьк, 2005. - 16 с.

225. Квасніцька О. О. Правове регулювання державної реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.04 «Господарське право, господарсько-процесуальне право» / О. О. Квасніцька; Національна академія наук України; Інститут економіко-правових досліджень. - Донецьк, 2006. - 19 с.

226. Кибенко Е. Р. Корпоративное право Украины / Кибенко Е. Р. - Х. : Эспада, 2001. - 288 с.

227. Килимник І. І. Особливості правового регулювання договору комерційної концесії (франчайзингу): Монографія / Килимник І. І. - Х. : КП «Друкарня № 13», 2006. - 161 с.

228. Кібенко О. Р. Європейське корпоративне право на етапі фундаментальної реформи : перспективи використання європейського законодавчого досвіду у правовому полі України / Кібенко О. Р. - Х. : Страйд, 2005. - 432 с.

229. Кібенко О. Р. Правовий режим майна приватного підприємства / О. Р. Кібенко // Юридичний радник. - 2005. - № 1. - С. 37-41.

230. Клеандров М. И. Правовые основы потребительской кооперации / Клеандров М. И. - М. : Экономика, 1980. - 64 с.

231. Клеандров М. И. Правовое регулирование внутрихозяйственных отношений / Клеандров М. И. - Тюмень : Издательство Тюменского ун-та, 1991. - 105 с.

232. Клеандров М. И. Право собственности государственных корпораций: некоторые вопросы / М. И. Клеандров // Вещные права: система, содержание, приобретение [сб. научн. Трудов в честь проф. Хальсберга]. - М. : Статут, 2008. - С. 30-38.

233. Клепікова О. В. Правове регулювання перевезень вантажів морським транспортом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.04 «Господарське право, господарсько-процесуальне право» / О. В. Клепікова; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. - К., 2003. - 20 с.

234. Клименко О. М. Особливості правового становища держави як суб'єкта приватного (цивільного) права : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право» / О. М. Клименко; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. - К., 2006. - 22с.

235. Коваль В. Я. Недобросовісна конкуренція: поняття та ознаки / В. Я. Коваль // Вісник господарського судочинства. - 2002. - № 3. - С. 178-185.

236. Коваль И. Ф. Защита деловой репутации субъектов хозяйствования антимонопольными органами Украины: Монография / Коваль И. Ф. - Донецк: Изд-во НОРД-ПРЕСС, ДонНУ, 2006. - 190 с.

237. Коваль И. Ф. Регулирование Хозяйственным кодексом Украины отношений в сфере интеллектуальной собственности / И. Ф. Коваль // Підприємництво, господарство і право. - 2007. - № 9. - С. 3-6.

238. Козлова Н. В. Правосубъектность юридического лица / Козлова Н. В. - М. : Статут, 2005. - 476 с.

239. Кологойда О. В. Правове регулювання фондового ринку України / Кологойда О. В. - К. : Юрінком Інтер, 2008. - 320 с.

240. Комаров С. Ответственность в коммерческом обороте / Комаров С. - М., 1991. - 208 с.

241. Коммерческий кодекс Франции [предисловие, пер. с франц., дополнение, словарь-справочник, комментарии В. Н. Захватаева]. - М. : Волтерс Клувер, 2008. - 1272 с.

242. Конин Н. М. Хозяйственные и иные объединения в отраслях государственного управления / Конин Н. М. - Саратов, 1968. - 112 с.

243. Концепция модернизации хозяйственного законодательства на базе Хозяйственного кодекса Украины (Проект) // Економіка та право. - 2006. - № 2. - С. 5-16.

244. Концепция развития гражданского законодательства Российской Федерации [Вступ. Статья А. Л. Маковского]. - М. : Статут, 2009. - 160 с.

245. Корпоративне право України [заг. ред. В. В. Луця]. - К. : Юрінком Інтер, 2010. - 384 с.

246. Корпоративное право [ред. И. А. Еремичев]. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2005. - 255 с.

247. Корпоративное право [отв. ред. И. С. Шиткина]. - М. : Волтерс Клувер, 2007 - 648 с.

248. Корпоративное право: актуальные проблемы теории и практики [общ. ред. А. В. Белова]. - М. : Изд-во Юрайт, 2009. - 678 с.

249. Корпоративне управління [ред. І. Спасибо-Фатєєва]. - Х. : Право, 1997. - 500 с.

250. Корчак Н. М. Правові питання антимонопольного регулювання підприємницької діяльності в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.04 «Господарське право, господарсько-процесуальне право» / Н. М. Корчак; Київський університет імені Тараса Шевченка. - К., 1996. - 25 с.

251. Костусєв О. О. Конкурентна політика в розвинутих країнах і специфіка пострадянської економіки / О. О. Костусєв // Конкуренція. - 2003. - № 6. - С. 20-29.

252. Кохановська О. В. Теоретичні проблеми інформаційних відносин у цивільному праві: Монографія / Кохановська О. В. - К. : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2006. - 463 с.

253. Кочергина Е. А. Содержание организационно-правовых форм предпринимательских обществ: интересы, функции, правовые средства. Монография / Кочергина Е. А. - Х. : Основа, 2005. - 236 с.

254. Кравець І. М. Правове становище суб'єктів організаційно-господарських повноважень: Монографія / Кравець І. М. - К.: Юрінком Інтер, 2010. - 240 с.

255. Кравець І. Організація господарських систем : постановка проблеми / І. Кравець // Підприємництво, господарство і право. - 2010. - № 4. - С. 48-52.

256. Кравцова Т. М. Адміністративно-правові засади здійснення державної регуляторної політики в сфері господарювання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. юрид. наук : спец. 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» / Т. М. Кравцова; Національний університет внутрішніх справ. - Х., 2004. - 35 с.

257. Кравченко К. В. Правові аспекти компенсації моральної (немайнової) шкоди / К. В. Кравченко // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. - 2002. - № 2. - С. 84-87.

258. Кравченко С. С. Юридична природа прав учасників господарських товариств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес, сімейне право; міжнародне приватне право» / С. С. Кравченко; Національна академія наук України, Інститут держави і права імені В. М. Корецького. - К., 2007. - 18 с.

259. Кравчук В. М. Соціально-правова природа юридичної особи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес, сімейне право; міжнародне приватне право» / В. М. Кравчук; Львівський національний університет імені Івана Франка. - Львів, 2000. - 20 с.

260. Кравчук В. Зміна власника (засновника) приватного підприємства / В. Кравчук // Предпринимательство, хозяйство и право. - 2000. - № 1. - С. 50-53.

261. Кравчук В. Поняття статутного капіталу юридичної особи / В. Кравчук // Право України. - 2006. - № 12. - С. 48.

262. Кравчук В. Розмір статутного капіталу юридичної особи / В. Кравчук // Право України. - 2007. - № 2. - С. 70.

263. Кравчук В. Формування статутного капіталу юридичної особи / В. Кравчук // Право України. - 2007. - № 6. - С. 49.

264. Кравчук В. М. Корпоративне право : Науково-практичний коментар законодавства та судової практики / Кравчук В. М. - К. : Видавництво «Істина», 2008. - 720 с.

265. Кравчук В. М. Припинення корпоративних відносин в господарських товариствах: Монографія / Кравчук В. М. - Львів: Край, 2009. - 464 с.

266. Красько И. Е. Корпоративное право. Избранные статьи / Красько И. Е. - К. : Юстиніан, 2004. - 64 с.

267. Кройтор В. Претензии и иски в практике разрешения хозяйственных споров / Кройтор В. - Х. : Эспада, 2001. - 352 с.

268. Крупка Ю. М. Правове регулювання некомерційної господарської діяльності / Ю. М. Крупка, О. М. Гав'яз. - К. : Атіка, 2008. - 184 с.

269. Крупчан О. О. Щодо моменту переходу майна, прав і обов'язків від юридичних осіб, що припиняються (ліквідовуються) / О. О. Крупчан // Приватне право і підприємництво : зб. наук. праць [Редкол. : Крупчан О. Д. (гол. ред.) та ін.]. - К. : Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва Академії правових наук України, 2008. - Вип. 7. - С. 93-95.

270. Крутовський В. І. Розрахункова дисципліна: відповідальність за її порушення / В. І. Крутовський // Вісник Вищого арбітражного суду України. - 1998. - № 1. - С. 187-189.

271. Кубко Е. Б. Програмно-целевая организация государственного управления (сущность, правовая основа, хозяйственная практика) / Кубко Е. Б. [Отв. ред. В. В. Цветков]. - К. : Наукова думка, 1988. - 232 с.

272. Кузнецова Н. С. Подрядные договоры в инвестиционной деятельности в строительстве / Кузнецова Н. С. - К. : Наукова думка, 1993. - 159 с.

273. Кузнєцова Н. С. Проблеми гармонізації цивільного і підприємницького законодавства України та країн Європи / Н. С. Кузнєцова // Антологія української юридичної думки [редкол. Ю. С. Шемчушенко (голова)]. - Т. 10. - К. : Видавничий Дім «Юридична Україна», 2005. - С. 495-512.

274. Кузьмін Р. І. Антимонопольне регулювання в господарчому праві Японії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.04 «Господарське право, господарсько-процесуальне право» / Р. І. Кузьмін; НАН України. - Донецьк, 1997. - 24 с.

275. Кузьміна С. А. Захист інтересів суб'єктів господарювання від недобросовісної конкуренції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.04 «Господарське право, господарсько-процесуальне право» / С. А. Кузьміна; НАН України; Інститут економіко-правових досліджень. - Донецьк, 2000. - 18 с.

276. Кулагин М. И. Государственно-монополистический капитализм и юридическое лицо / Кулагин М. И. // Кулагин М. И. Избранные труды по акционерному и торговому праву. - М. : Статут, 2004. - С. 18-202.

277. Кулішенко В. С. Захист від неправомірного використання ділової репутації суб'єктів господарювання у конкуренції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.04 «Господарське право, господарсько-процесуальне право» / В. С. Кулішенко; НАН України; Інститут економіко-правових досліджень. - Донецьк, 2003. - 17 с.

278. Курбатов А. Я. Сочетание частных и публичных интересов при правовом регулировании предпринимательской деятельности / Курбатов А. Я. - М., 2001. - 212 с.

279. Курчин О. Г. Договори на розміщення рекламної конструкції та зовнішньої реклами / О. Г. Курчин // Вісник господарського судочинства. - 2010. - № 5. - С. 150-159.

280. Кучеренко І. М. Організаційно-правові форми юридичних осіб приватного права / Кучеренко І. М. - К. : Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2004. - 328 с.

281. Ландэ Д. В. Антимонопольная и конкурентная политика в сети Интернет / Д. В. Ландэ // Конкуренция. - 2003. - № 3. - С. 16-20.

282. Лаптев В. В. Предпринимательское право : понятие и субъекты / Лаптев В. В. - М. : Юристъ, 1997. - 140 с.

283. Лаптев В. В. Проблемы предпринимательской (хозяйственной) правосубъектности / В. В. Лаптев // Государство и право. - 1999. - № 11. - С. 80-89.

284. Лаптев В. В. Субъекты предпринимательского права / Лаптев В. В. - М.: Юристъ, 2003. - 236 с.

285. Лаптев В. В. Некоторые проблемы предпринимательского (хозяйственного) права / В. В. Лаптев // Хозяйство и право. - 2005. - № 5. - С. 102-110.

286. Лещенко Д. С. Правовий статус установ в цивільному праві України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес, сімейне право; міжнародне приватне право» / Д. С. Лещенко; Національна академія внутрішніх справ України при Міністерстві внутрішніх справ України. - Х., 2005. - 21 с.

287. Липницький Д. Нове у відповідальності по Господарському кодексу України / Д. Липницький, Г. Болотова // Підприємництво, господарство і право. - 2004. - № 6. - С. 8-10.

288. Лідовець Р. А. Змішані договори в цивільному праві України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес, сімейне право; міжнародне приватне право» / Р. А. Лідовець; Львівський національний університет імені Івана Франка. - Л., 2005. - 19 с.

289. Літвіна О. Ю. Правове положення благодійних організацій в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес, сімейне право; міжнародне приватне право» / О. Ю. Літвіна; Національна юридична академія імені Ярослава Мудрого. - Х., 2003. - 21 с.

290. Ломака В. С. Відповідальність сторін за порушення строків доставки вантажу залізницею / В. С. Ломака // Вісник господарського судочинства. - 2010. - № 4. - С. 177-183.

291. Лукач І. В. Правове становище холдингових компаній / Лукач І. В. - К. : Юрінком Інтер, 2008. - 240 с.

292. Луць В. В. Контракти у підприємницькій діяльності / Луць В. В. - К. : Юрінком Інтер, 2008. - 576 с.

293. Мавліханова Р. В. Виробничі кооперативи як суб'єкти цивільного права : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес, сімейне право; міжнародне приватне право» / Р. В. Мавліханова; Національний ун-т внутрішніх справ. - Х., 2005. - 19 с.

294. Майданик Р. А. Проблеми довірчих відносин в цивільному праві / Майданик Р. А. - К. : Київський університет, 2002. - 502 с.

295. Макода В. Є. Правова охорона промислових зразків в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес, сімейне право; міжнародне приватне право» / В. Є. Макода; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. - К., 2001. - 20 с.

296. Малеин Н. С. Имущественная отвественность в хозяйственных отношениях / Малеин Н. С. - М. : Наука, 1968. - 206 с.

297. Малюська Д. Проблеми застосування мораторію на задоволення вимог кредиторів / Д. Малюська // Юридичний журнал. - 2004. - № 1. - С. 74-78.

298. Малышев К. И. Исторический очерк конкурсного процесса / Малышев К. И. - СПб. : Типография Товарищества «Общественная польза», 1871. - 455 с.

299. Мамутов В. К. Предприятие и вышестоящий хозяйственный орган/ Мамутов В. К. - М. : Юрид. лит., 1969. - 240 с. (а також видання - Донецк: «Каштан», 2010. - 240 с.).

300. Мамутов В. К. О комплексном изучении правового регулирования хозяйственных отношений / В. К. Мамутов // Правовое регулирование хозяйственных отношений : Сб. статей [ред. В. В. Лаптев]. - М. : Институт государства и права, 1978. - С. 9-30.

301. Мамутов В. К. Экономика и право: Сб. научн. трудов/ Мамутов В. К. - К. : Юринком Интер, 2003. - 544 с.

302. Мамутов В. К. Развитие хозяйственного законодательства и хозяйственной мысли в суверенной Украине / В. К. Мамутов // Хозяйственное законодательство Украины: практика применения и перспективы развития в контексте европейского выбора: Сб. Науч. Тр. [отв. ред. Мамутов В. К.]. - Донецк : ООО «Юго-Восток, Лтд», 2005. - С. 12-36.

303. Мамутов В. К. Обеспечивать разумное госрегулирования экономики и рыночной саморегуляции / В. К. Мамутов // Экономика Украины. - 2006. - № 1. - С. 59-65.

304. Мамутов В. К. Господарче право зарубіжних країн / В. К. Мамутов, О. О. Чувпило. - К. : Ділова Україна, 1996. - 352 с.

305. Мамчур Л. В. Правове регулювання реклами (цивілістичний аспект) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес, сімейне право; міжнародне приватне право» / Л. В. Мамчур; Львівський національний університет імені Івана Франка. - Л., 2006. - 20 с.

306. Марков В. І. Створення та реєстрація суб'єктів підприємництва недержавного сектору економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.04 «Господарське право; господарсько-процесуальне право» / В. І. Марков; Інститут економіко-правових досліджень Національної академії наук України. - Донецьк, 2004. - 22 с.

307. Марчинський В. Г. Правовий статус довірчого товариства як суб'єкта цивільно-правових відносин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес, сімейне право; міжнародне приватне право» / В. Г. Марчинський; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. - К., 2003. - 23 с.

308. Масляєва К. В. Господарсько-правове забезпечення функціонування ринку фінансових послуг в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.04 «Господарське право; господарсько-процесуальне право» / К. В. Масляєва; Національна юридична академія імені Ярослава Мудрого. - Х., 2009. - 20 с.

309. Медведєва Н. П. Правові засади гірничої концесії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.06 «Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право» / Н. П. Медведєва; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. - К., 2008. - 19 с.

310. Мельник А. Вдосконалення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом: окремі проблеми / А. Мельник // Право України. - 2005. - №15. - С. 61-63.

311. Мельник О. М. Цивільно-правова охорона інтелектуальної власності в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. юрид. наук : спец. 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес, сімейне право; міжнародне приватне право» / О. М. Мельник; НАН України; Інститут держави і права імені В. М. Корецького. - К., 2004. - 36 с.

312. Мельник С. Б. Монопольне (домінуюче) становище суб'єкта господарювання на ринку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.04 «Господарське право; арбітражний процес» / С. Б. Мельник; НАН України; Інститут економіко-правових досліджень. - Донецьк, 2001. - 20 с.

313. Мельников В. С. Институт сделки в российском гражданском праве: современные подходы и проблемы / Мельников В. С. - М. : МГИ им. Дашковой Е. Р., 2001. - 274 с.

314. Мельниченко О. І. Про практику застосування судами конкурентного законодавства / О. І. Мельниченко // Вісник господарського судочинства. - 2001. - № 1. - С. 38-51.

315. Мережко А. А. Транснациональное торговое право / Мережко А. А. - К. : Таксон, 2002. - 464 с.

316. Мережко А. Договор в частном праве / Мережко А. - К. : Юстиниан, 2003. - 176 с.

317. Михайлов Н. И. Развитие правового механизма производственно-финансовых комплексов / Н. И. Михайлов // Предпринимательское право в ХХI веке : и правопреемственность и развитие [ред. М. М. Славин]. - М. : МЗ-Пресс, 2002. - С. 42-66.

318. Михальнюк О. В. Цивільно-правове регулювання поруки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес, сімейне право; міжнародне приватне право» / О. В. Михальнюк; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. - К., 2006. - 18 с.

319. Михеева Л. Доверительное управление имуществом / Михеева Л. - М.: Юрист, 1999. - 176 с.

320. Мілаш В. С. Захисні застереження в зовнішньо-економічному договорі: Монографія / Мілаш В. С. - Полтава, 2004. - 180 с.

321. Мілаш В. Принцип свободи підприємницького комерційного договору / В. Мілаш // Право України. - 2005. - № 2. - С. 36-40.

322. Мілаш В. С. Комерційний договір у контексті сучасних ринкових умов. Монографія / Мілаш В. С. - Харків, 2007. - 440 с.

323. Мілаш В. С. Господарське право : [у 2-х част.] / Мілаш В. С. - Х. : Право, 2008. - ч. 1. - 496 с.

324. Мілаш В. С. Теоретико-правові засади господарсько-договірної відповідальності / В. С. Мілаш // Вісник Національної юридичної академії імені Ярослава Мудрого. Серія : Економічна теорія та право. - 2010. - № 1. - С. 203-212.

325. Міньковський С. В. Розпорядження майном боржника як судова процедура банкрутства / С. В. Міньковський // Вісник господарського судочинства. - 2010. - № 1. - С. 187-195.

326. Мічурін Є. О. Обмеження майнових прав фізичних осіб (теоретико-правовий аспект): Монографія / Мічурін Є. О. - Х. : Юр. світ, НДІ Приватного права та підприємництва АПрН України, 2008. - 482 с.

327. Могилевский С. Д. Корпорации в России. Правовой статус и основы деятельности: [учеб. пособие] / С. Д. Могилевский, И. А. Самойлов. - М. : Дело, 2007. - 479 с.

328. Моісєєв Ю. О. Укладання біржових угод на товарній біржі та їх виконання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.04 «Господарське право; господарсько-процесуальне право» / Ю. О. Моїсєєв; НАН України; Інститут економіко-правових досліджень. - Донецьк, 2006. - 17 с.

329. Молотников А. Е. Ответственность в акционерных обществах / Молотников А. Е. - М. : Волтерс Клувер, 2006. - 240 с.

330. Мороз М. В. Правові питання оренди майна державних підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес, сімейне право; міжнародне приватне право» / М. В. Мороз; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. - Х., 2000. - 20 с.

331. Мосейчук Р. О. Відшкодування збитків у сфері господарювання / Р. О. Мосейчук // Хозяйственное законодательство Украины: практика применения и перспективы развития в контексте европейского выбора: Сб. Науч. Тр. [отв. ред. Мамутов В. К.]. - Донецк : ООО «Юго-Восток, Лтд», 2005. - С. 451-453.

332. Мостовенко С. В. Цивільно-правове регулювання договорів у вільних економічних зонах і на територіях із спеціальним режимом інвестиційної діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес, сімейне право; міжнародне приватне право» / С. В. Мостовенко; НАН України Інститут держави і права імені В. М. Корецького. - К., 2005. - 21 с.

333. Музика О. Пеня за порушення строків зарахування виручки в іноземній валюті : хто вправі стягувати? / О. Музика // Юридичний вісник України. - 2004. - № 15 (459). - С. 12-13.

334. Мусієнко В. В. Цивільно-правові аспекти договору оренди державного та комунального майна : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес, сімейне право; міжнародне приватне право» / В. В. Мусієнко; НАН України; Інститут держави і права імені В. М. Корецького. - К., 2003. - 20 с.

335. Назаренко В. Уніфікація правового регулювання договору міжнародної купівлі-продажу товарів / В. Назаренко // Підприємництво, господарство і право. - 2009. - № 5. - С. 57-61.

336. Назарова Ю. Е. Участие правами промышленной собственности в хозяйственных обществах / Назарова Ю. Е. - Х.: Эспада, 2002. - 88 с.

337. Наку А. А. Торгове право Європейського Союзу / А. А. Наку, О. К. Вишняков. - К. : ІМВ КНУ імені Тараса Шевченка, 2003. - 189 с.

338. Нам К. В. Убытки и неустойки как формы договорной ответственности / К. В. Нам // Актуальные проблемы гражданского права: Сб. статей [ред. М. И. Брагинского]. - М. : Статут, 1999.- С. 330-379.

339. Ненюк Н. Пеня у зовнішньоекономічній діяльності : основна характеристика, проблеми застосування та шляхи їх вирішеня / Н. Ненюк // Підприємництво, господарство і право. - 2007. - № 3. - С. 56-59.

340. Нецька Л. С. Правовий статус товариства з обмеженою відповідальністю (цивільно-правовий аспект) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес, сімейне право; міжнародне приватне право» / Л. С. Нецька; Національна академія наук України, Інститут держави і права імені В. М. Корецького. - К., 2001. - 20 с.

341. Нилов К. Н. Государственное регулирование предпринимательской деятельности / Нилов К. Н. - Калининград : Издательство Калининградского государственного университета, 2001. - 142 с.

342. Нікіфоров Г. Підприємництво та правовий захист комерційної таємниці / Нікіфоров Г. - К. : Олан, 2001. - 208 с.

343. Новицкий И. Б. Общее учение об обязательстве / И. Б. Новицкий, Л. А. Лунц. - М. : Государственное издательство юридической литературы, 1950. - 411 с.

344. Носік Ю. В. Права на комерційну таємницю в Україні (цивільно-правовий аспект) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес, сімейне право; міжнародне приватне право»/ Ю. В. Носік; Київський національний університет імені Тараса Шевченка - К., 2006. - 18 с.

345. Оніщук М. Ціна мораторію : дискусії щодо удосконалення процедур банкрутства / М. Оніщук // Юридичний вісник України. - 2007. - № 13 (613). - С. 7.

346. Онуфрієнко О. І. Правове регулювання випуску та обігу емісійних цінних паперів в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.04 «Господарське право; арбітражний процес»/ О. І. Онуфрієнко. - К., 2000. - 18 с.

347. Осетинська Г. А. Цивільно-правовий захист прав споживачів за законодавством України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес, сімейне право; міжнародне приватне право» / Г. А. Осетинська; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. - К., 2006. - 20 с.  7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   Наступна

Київський національний університет імені Тараса Шевченка | Юридичний факультет | Передмова | Форми проведення поточного та підсумкового контролю. | Шкала оцінювання | Тема 1. Основні засади регулювання відносин у сфері господарювання: проблеми правового забезпечення та галузево-правової належності (лекція | Тема 4. Майнова основа господарювання: проблеми правового забезпечення | Приклади тестів | Тематика лекцій та наукових доповідей | Колоквіум |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати