Головна

Перехід до ринкової економіки зі зміною форм і відносин власності.

  1.  B. ЕПР-кореляції в синаптичних переходах в мозку як можлива основа породження свідомості
  2.  D. АТ називається перехід речовин крізь мембрану, що протікає з витратами хімічної енергії.
  3.  II. Перехід до ринкової економіки
  4.  III. Проблема вибору в національній економіці. Витрати виробництва.
  5.  III.2.10. Ознаки незавершеності демографічного переходу в Росії
  6.  III.2.2. Типи відтворення населення і демографічний перехід
  7.  III.2.3. Типи проходження демографічного переходу

При переході до ринкової економіки в РФ змінилася форма власності. Для більш повного уявлення про власність слід визначити те місце, яке належить їй в системі суспільних відносин.

По-перше, власність - це основа, фундамент всієї системи суспільних відносин. Від характеру затвердилися форм власності залежать і форми розподілу, обміну, споживання. Так, в ринковій економіці переважає приватна власність.

По-друге, від власності залежить положення певних груп, класів, прошарків в суспільстві, можливості їх доступу до використання всіх факторів виробництва.

По-третє, власність є результат історичного розвитку. Її форми змінюються зі зміною способів виробництва. Причому головною рушійною силою цієї зміни є розвиток продуктивних сил.

По-четверте, хоча в межах кожної економічної системи існує якась основна специфічна для неї форма власності, це не виключає існування і інших її форм, як старих, які перейшли із попередньої економічної системи, так і нових, своєрідних паростків переходу до нової системи. Переплетення і взаємодія всіх форм власності надає позитивний вплив на весь хід розвитку суспільства.

По-п'яте, перехід від одних форм власності до інших може йти еволюційним шляхом, на основі конкурентної боротьби за виживання, поступовим витісненням всього того, що відмирає, і посиленням того, що доводить свою життєздатність у відповідних умовах. У той же час мають місце і революційні шляхи зміни форм власності, коли нові форми насильно стверджують своє панування.

Встановлення панування державної власності, ототожнюється з загальнонародним надбанням, мало свої переваги. Воно забезпечувало єдине централізоване управління економікою, величезну концентрацію ресурсів і їх використання для вирішення найбільших господарських завдань.

На розвиток державної власності базувався процес розширеного відтворення. Централізація власності була основою відносного рівності в розподілі матеріальних і духовних благ між членами суспільства.

Безперечна захист власності, зафіксована державними актами і проводиться в життя через юридичні канали, є неодмінною умовою ринкового обміну. Коли власність може бути швидко і гарантовано передана від однієї особи іншій, ресурси швидко переливаються туди, де вони використовуються найбільш ефективно.

Досвід багатьох країн показав, що для створення ефективної ринкової системи, заснованої на конкуренції, необхідно законодавчо закріпити трьох різних об'єктів власності. Це, по-перше, нерухоме майно (нерухомість), по-друге, рухоме майно (рухомість) та, по-третє, інтелектуальна власність.

До нерухомого майна відносяться виробничі і невиробничі приміщення, дороги, транспортні споруди, різні об'єкти інфраструктури.

Один з найважливіших об'єктів нерухомості - це земля. Приватна власність на землю є основою більшості особистих статків в ринковій економіці.

Рухомість включає майно, що допускає його вільне переміщення: машини, обладнання, інструменти, автомобілі, меблі, цінні папери і т.д.

Третім типом є інтелектуальна власність. Вона виступає у вигляді винаходів, програмного забезпечення електронної техніки, рукописів, досягнень в мистецтві та інших продуктів людського інтелекту. Патенти, авторські права, товарні знаки та інші реєструють документи дають право на ці види власності.

Коли всі згадані вище елементи відносин власності законодавчо закріплені, ринкова економіка отримує необхідний простір для ефективного функціонування і розвитку.
 Місце економічної науки в системі знань. |  Методи економічної науки. |  Функції та структура економічної науки. |  Структура економічної науки. |  Загальні проблеми економічного розвитку. Блага і потреби. |  Види потреб. |  Економічні ресурси. |  Моделі економічних систем. |  Ефективність використання ресурсів. Крива виробничих можливостей. |  Види змішаних економічних систем |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати