Íà ãîëîâíó

FIZIK TERIMLERI SÖZLÜGÜ

  1.  BOYUTLU INDIRGENMIS FIZIKSEL METRIK
  2.  TEORININ FIZIKSEL ISPATLARI ve UYGULAMALARI

Aç?sal Momentum: Bir ya da bir grup parçac?g?n dönme hareket miktar?. (À / 2?) Biriminin (, Planck sabitidir) Tam say? ya da kesirli katlar? cinsinden ölçülür.

Alan: Uzay-Zamanda nerede ölçüldügüne bagl? büyüklük. Örnek olarak hava bas?nc? ve s?cakl?k dag?l?m? verilebilir. Bir alandaki sal?n?mlara "Dalga"Denir.

Alan Denklemleri: Bir alan?n zamana bag?ml?l?g?n? belirleyen yasalar.

Atom: Proton ve Nötronlardan olusan ve bir çekirdegi bulunan ve çekirdek etraf?nda dönen elektronlardan olusan kimyasal elementlerin yap?tas?.

Antropik Ilke: Baska türlü olmas? durumunda, benzer bir durum elde edilemeyecegi için, evreni oldugu gibi kabul etmemizi ileri süren düsünce. Bu ilke, yarat?c?n?n Kâinat?n yarat?l?s?nda en mükemmel modeli seçtigi seklinde de yorumlanabilir.

Belirsizlik Ilkesi: Bir parçac?g?n hem konumu hem de h?z? hakk?nda hiçbir zaman emin olunamayacag?n? ileri süren, Karl Werner Heisenberg (1901-1976) taraf?ndan formüllestirilmis ilke.

Birlesik Kuram: Dört temel kuvvetin ve maddenin hepsini tek bir çat? alt?nda aç?klayan herhangi bir teori. Bu kuram, Vahdaniyyetçi ve tümdengelimli düsünce sistemlerinin (Islam Fizigi de dahil) Evrenin yarat?l?s?n? aç?klamak için ??kulland?klar? pozitivist bir yaklas?md?r.

Bozon: Spini tamsay? olan ve kuvvet alanlar?n?n tas?y?c?s? olan temel bir parçac?k veya sicim.

Büyük Birlesik Kuram: Elektromanyetik, güçlü ve zay?f kuvvetleri birlestiren bir kuram.

Büyük Patlama (Big Bang) Teorisi: Evrenin yaklas?k 15 milyar y?l önce sonsuz yogunluktaki bir tekillik noktas?ndan baslayarak aç?ld?g?n? ve yoktan var edildigini (yarat?l?s?) Öngören teori.

Dalga Fonksiyonu: Kuantum mekanigindeki bir tanecigin, uzay?n her bir noktas?nda bulunma olas?l?g?n? belirleyen bir nicelik.

Döteryum:Bir proton ve bir nötrondan olusan Hidrojenin ag?r bir izotopu H2.

Elektrik Alan?: Elektrik yükünün olusturdugu kuvvet alan?. Elektrik yüklü parçac?klar?n (elektronlar?n) Hareketini belirler.

Elektromanyetik Dalgalar: Maxwell denklemlerine göre birçok ?s?n?m çesidini tan?mlayan manyetik ve elektrik alan kuvvetlerinin herhangi bir düzlemde polarize hareketi.

Elektron: Tüm atomlarda bulunan hafif, negatif elektrik yüklü parçac?k.

Enerji:Durgun kütlesi M, h?z? v olan bir parçac?k için ??hareket ( "kinetik") Enerjisi yaklas?k olarak 1 / 2Mv2'Ye esit, durgun kütle enerjisi de Mc2'Ye esit olarak tan?mlanan nicelik.

Entropi:Bir fiziksel sistemin düzensizlik derecesiyle ilgili temel bir termodinamik nicelik. Is?sal dengenin sürdürülegeldigi her süreçte entropi korunur. Termodinamigin ikinci yasas?na göre, hiçbir fiziksel sistemde ve kimyasal tepkimede toplam entropi asla azalmaz (?S?0).

Esir:Bütün Uzay-Zaman? bos yer b?rakmayacak sekilde dolduran madde d?s? bir ortam.

Fermion: Spinleri kesirli tamsay? (1/2, 3/2, ... gibi) olan tüm madde parçac?klar?na verilen ortak ad.

Görelilik (Genel): 1906-1916 y?llar? aras?nda Albert Einstein taraf?ndan gelistirilen kütleçekim kuram?. Genel göreliligin (Relativite) Esas düsüncesine göre kütleçekim, uzay-zaman sürekliliginin egriliginin bir etkisidir.

Graviton:Kütleçekimi dalgalar?n?n enerji kuantas?.Kütleçekimi kuvvetini tas?r ve spini 2'dir.

Galaksi: 1012 Günes kütlesine kadar kütle içeren, kütleçekim alan? ile birbirine bagl? genis bir y?ld?zlar toplulugudur. Bizim içinde bulundugumuz galaksiye "Samanyolu"Ad? verilir. Galaksiler sekillerine göre genellikle eliptik, sarmal ya da düzensiz olarak s?n?fland?r?l?rlar.

Hidrojen: Kâinatta En hafif olan ve en bol bulunan kimyasal elementtir.Tek elektronu vard?r.

Helyum: Ikinci en hafif ve en bol kimyasal elementtir. Çekirdek etraf?nda iki elektronu vard?r.

Is?k H?z?: c ile gösterilen ve h?z? saniyede 299729 km. olan temel fiziksel sabit. Fotonlar, Nötrinolar ve Gravitonlar gibi parçac?klar ?s?k h?z? ile hareket ederler.

Is?k Konisi: Belirli bir olaydan geçen ?s?k ?s?nlar?n?n olas? yönlerini belirleyen uzay-zamandaki bir yüzey.

Kaluza-Klein Teorisi: Thomas Kaluza ve Oskar Klein taraf?ndan gelistirilen s?k? bir sekilde içine kapanm?s uzay ve zaman?n yeni (extra) Boyutlar?n? anlatan teori.

Koordinatlar: Uzayda bir noktan?n konumunu ya da bir vektörün yönü ve büyüklügünü belirleyen say?lar.

Karadelik: Kütleçekiminin çok kuvvetli olmas? sebebiyle, ?s?k da dahil hiçbir seyin kaçamayacag? bir uzay-zaman bölgesi.

Kuantum Mekanigi: Klasik mekanigin yerine geçmek üzere 1920'lerde gelistirilen temel fiziksel kuram. Kuantum mekaniginde dalgalar ve parçac?klar, ayn? temel nesnenin iki görünümüdür. Verilen bir dalgayla iliskili parçac?k, onun kuantumudur.

Kuantum Kütleçekimi:Kuantum mekanigi ile genel göreliligi birlestiren kuram.

Kuark: Güçlü çekirdek kuvvetine ait temel parçac?k.

Kütleçekim Alan?: Elektromanyetik kütleçekim dalgalar?n? tas?yan kuvvet alan?.

Manyetik Alan: Hareket eden manyetik yüklerin olusturdugu Manyetik kuvveti tas?yan kuvvet alan?.

Manyetik Monopol: Manyetik kuvveti olusturan ve sadece tekillik noktas?nda olan parçac?k.

Maxwell Teorisi: Elektrik, Manyetik ve Kütleçekim alanlar? aras?ndaki iliskiyi belirleyen diferansiyel denklem tak?m?.

Molekül: Kimyasal bir maddenin çesitli atomlardan olusan en küçük birimi.

Nükleer fisyon: Bir çekirdegin, iki veya daha fazla say?da küçük çekirdek olusturmak üzere parçalanarak enerji serbest b?rakt?g? fiziksel süreç.

Nükleer füzyon:Iki çekirdegin çarp?sarak daha büyük ve ag?r bir çekirdek olusturdugu fiziksel süreç.

Planck Ölçegi:Degeri,  (Planck sabiti) = 1,66×10-33 Cm. uzunluga, 22 mikrogram kütleye ve 5,4×10-44 saniyeye esit olan zaman? belirleyen ölçek sistemi. Bu birimlerde ifade edildiginde, ?s?k h?z? c ve Newton kütleçekim sabiti G bire ve Planck sabiti (À) 2?'ye esittir.

Pozitron: Elektronun antiparçac?g?.

Sicim Teorisi: Parçac?klar? uçlar? aç?k yada kapal? halka seklinde sicim parçalar? olarak gösteren teori. Degisik parçac?k türleri bir sicimin farkl? titresim kiplerine kars?l?k gelir.

S?n?r Kosullar?: Fiziksel bir sistemin ilk kosullar? veya uzay-zaman s?n?r?ndaki bir degeri.

Spin: Bir parçac?g?n dönme hareket miktar?n? belirler.Elektronun spini 1/2, Gravitonun 2'dir.

Tekillik:Uzay-zaman?n egriliginin sonsuz oldugu, uzay-zamandaki bir noktad?r.

Termodinamik: Dinamik bir fiziksel sistemdeki enerji, is, ?s? ve entropi aras?ndaki iliskiyi belirleyen temel fiziksel kanunlar bütünü.

Trityum: Hidrojenin karars?z ag?r izotopu H3.

Vektör: Uzayda bir yönü ve boyutu bulunan fiziksel büyüklük.

EK-V

FIZIK TESTI

1) -Asag?dakilerden hangisi Fizigin temel kuramlar?ndan birisi degildir?

a)Klasik Fizik

b) Göreli Fizik

c)Elektrozay?f Kuram?

d) Kuantum Alan Teorisi

e)Kuantum Mekanigi

2) -Asag?dakilerden hangisi Fizigin temel kuvvetlerinden birisi degildir?

a) Güçlü Çekirdek Kuvveti

b) Bas?nç Kuveti

c) Zay?f Nükleer Kuvvet

d) Kütleçekim Kuvveti

e) Elektromanyetik Kuvvet

3) -5-Boyutlu Relativitenin kurucusu olan fizikçiler asag?dakilerden hangisidir?

a)Thomas Kaluza-Oskar Klein

b) Isaac Newton-Galileo Galilei

c) Johannes Kepler-Tyco Brahe

d) Richard Feynman-Werner Heisenberg

e) Albert Einstein-Niels Bohr

4) -Asag?dakilerin hangisinde Birlesik Alan Teorisine dogru giden alt teoriler birlesme s?ras?na göre dogru bir sekilde s?ralanm?st?r?

a)Optik + Manyetizma + Elektrik > Elektromanyetizma + Zay?f etkilesim > Elektrozay?f Kuram? + Kuantum Renk Dinamigi > Standart Model + Kuantum Kütleçekimi + Sicim Teorisi > Birlesik Alan Teorisi

b) Optik + Manyetizma + Elektrik > Elektromanyetizma + Güçlü etkilesim > Elektrogüçlü Kuram? + Kuantum Renk Dinamigi > Standart Model + Kuantum Kütleçekimi + Sicim Teorisi > Birlesik Alan Teorisi

c) Optik + Elektromanyetizma + Elektrik > Elektrozay?f Kuram? + Kuantum Renk Dinamigi > Standart Model + Kuantum Kütleçekimi + Sicim Teorisi > Birlesik Alan Teorisi

d) Optik + Elektrozay?f Kuram? > Standart Model + Zay?f Etkilesim + Sicim Teorisi + Kuantum Kütleçekimi + Kuantum Renk Dinamigi > Birlesik Alan Teorisi

e)Standart Model + Elektromanyetizma + Elektrik > Elektrozay?f Kuram? + Kuantum Renk Dinamigi > Standart Model + Kuantum Kütleçekimi + Elektrozay?f Kuram? + Sicim Teorisi + Güçlü Nükleer Kuvvet > Birlesik Alan Teorisi

5) -Kuantum Mekanigine göre bütün partiküller dogada kuantalanm?s bir sekilde bulunurlar. Is?ma yapan bir partikül ise, çesitli ?s?ma tayflar?nda saç?lmaya ugrayarak atomun yörüngeleri aras?nda elektron al?s-verisine sebep olur. Buna göre, asag?dakilerden hangisi temel seviyedeki bir Hidrojen atomuna ait ?s?ma tayflar?ndan birisi degildir?

a) Balmer b) Paschen c) Brackett d) Jeans e) Lymann

6) -Kuantum Mekaniginin ilerleyen evrelerinde ve Einstein taraf?ndan görelilik teorisinin ortaya at?lmas?yla birlikte atomik partiküllerin hem dalga hem de parçac?k özelligi gösterebilecegi ispatlanm?st?r. Buna göre, asag?dakilerden hangisi ?s?ma yapan bir partikülün Dalga Boyunu gösterir?

a) b) c) d) e)

7) -Dogadaki tüm maddeler atomlardan ve tüm atomlar da farkl? türdeki elementlerden meydana gelmistir. Buna göre, dogada toplam kaç element vard?r?

a)116 b) 124 c) 118 d)104 e) 105

8) -Optik, fizigin ?s?ma yapan cisimlere ait renk analizini ve tayflar?n? inceleyen dal?d?r. Buna göre, bir cismin rengi asag?dakilerden hangisine bagl? degildir?

a) Is?k kaynag?ndan gelen ?s?g?n özelliklerine

b) Cismin yap?s?ndaki moleküllerin elektronlar?n?n hareketine

c) Bu elektronlar?n hangi ?s?g? sogurup, hangisini yans?tacag?na

d) Retinaya çarpan fotonlar?n beyin taraf?ndan nas?l alg?lanacag?na

e)Cismin yap?s?ndaki moleküllerin kimyasal özelliklerine

9) -Maddenin bilinen en küçük yap? taslar? Kuarklard?r. Buna göre, asag?dakilerden hangisi bir Kuark çesidi degildir?

a) Cazibe b) Yabanc? c) Dip d) Komsu e) Üst

10) -Birlesik Alan Teorisi, fizik yasalar?n? tek bir çat? alt?nda toplamaya çal?san kuramlara verilen genel add?r. Birlesik Alan Teorisine göre, bu birlesmeyi saglayan en temel partikül çifti asag?dakilerden hangisidir?

a) Graviton-Manyeton

b)Elektron-Pozitron

c) Lepton-Hadron

d) Gluon-Nükleon

e) Proton-Nötron

11) -Asag?dakilerden hangisi Kuantum Mekaniginin kurucular? aras?nda degildir?

a)Steven Weinberg

b) Karl Werner Heisenberg

c) Ervin Schrödinger

d)Max Planck

e) Richard Feynman

12) -Kuantum Kütleçekimi Teorisi, Planck Ölçeginde yer alan ve çok yogun bir kütleye sahip olan Kuantum Yumurtas?n? meydana getiren Manyetik Monopollerin varl?g?n? öngörür. Buna göre, asag?daki Bilim adamlar? çiftinden hangisi Kuantum Yumurtas? fikrini ilk kez ortaya atm?st?r?

a) Charles Darwin-William Heackel

b) Max Planck-Albert Einstein

c) William Harvey-Marcello Malpighi

d) Isaac Newton-Johannes Kepler

e)Richard Dawkins-Roger Penrose

13) -Fizik kuramlar? iki s?n?fa ayr?labilir: Ayr?st?r?c? (Tümevar?ml?) kuramlar ve Birlestirici (Tümdengelimli) kuramlar. Buna göre, asag?dakilerden hangisi Tümdengelimli bir kuramd?r?

a)Standart Model

b)Birlesik Alan Teorisi

c)Kuantum Mekanigi

d) Genel görelilik

e) Elektromanyetizma

14) -Birlesik Alan Teorisine göre, Uzay-Zaman toplam kaç boyuttan olusur?

a) 18 b)5 c)6 d) 7 e) 11

15) -Asag?dakilerden hangisi bir Kuantum Kütleçekimi modeli olusturmak için ??tan?mlanm?s bir skaler dag?l?m fonksiyonunu ifade edebilir?

a)

b)

c)

d)

e)

16) -Asag?dakilerden hangisi Einstein'?n Kütleçekim Alan Denklemini ifade?

a)

b)

c)

d)

e)

17) -Asag?daki denklemlerden hangisi 5-Boyutlu Schwarzschild Karadelik teoreminin genel ifadesidir?

a)

b)

c)

d)

e)

18) -Asag?daki denklemlerden hangisi atomik yörüngelerde dolasan partiküllerin yörüngelerini belirler?

a)

b)

c)

d)

e)

19) -Asag?daki denklemlerden hangisi Elektromanyetik Kütleçekim Dalga denkleminin genel ifadesidir?

a)

b)

c)

d)

e)

20) -Asag?daki denklemlerden hangisi 5-Boyutlu Einstein-Yang-Mills Alan denklemlerinin, Elektrozay?f Kuram?n? (Elektromanyetizmayla Zay?f Çekirdek Kuvvetinin birlesimi) veren çözümlerinden birisidir?

a)

b)

c)

d)

e)

21) -Asag?daki denklemlerden hangisi Elektrozay?f Kuram?na ait Elektriksel Yörünge denklemini belirler?

a)

b)

c)

d)

e)

22) -Asag?dakilerden hangisi temel kuvvet alanlar?na ait tas?y?c? partikül çiftlerinden birisi degildir?

a) m-, m + b) e-, e + c) g-, g + d) z-, z + e) w-, w +

23) -Karadelikler, evrenin ölümü demek olan K?yametten sorumludurlar. Asag?daki denklemlerde verilen Matematiksel modellerden hangisi karadeliklerdeki madde topaklanmas?na iliskin evrenin sonuyla ilgili bir ipucu verebilir?

a)

b)

c)

d)

e)

24) -Asag?daki denklemlerden hangisi Rayleigh-Jeans teoremini ifade?

a)

b)

c)

d)

e)

25) -Eger evrenin kozmik kütle yogunlugu, kritik kütle yogunlugundan büyükse asag?daki durumlardan hangisi kaç?n?lmaz hale gelir?

a) Evren sürekli genisler

b) Evrendeki madde miktar? h?zl? bir biçimde azal?r ve evren kendi üzerine çöker

c) Evren sabit olarak kal?r

d)Evrendeki toplam madde miktar? degismez

e) Evrendeki toplam madde miktar? artar

26) -Evren yaklas?k 15 milyar y?ld?r sürekli genisleyerek ve bir miktar içeri çekilerek bir kalp at?s?nda oldugu gibi zonklamalar yapan çekimci dalgalarla ayakta durmaktad?r. Buna göre, asag?daki s?n?r kosullar?ndan hangisi evrenin ayakta durma sart?n? saglar?

a)

b)

c)

d)

e)

27) -Evrenin genisleme h?z? degisken bir yap?ya sahip olup pek çok parametreyle birlikte uzak galaksilerin uzaklasma miktar?n?n ?s?k h?z?na yaklas?p yaklasmad?g?yla da ilgilidir. Evrenin yogunlugu ise, içerdigi madde miktar? ve hacmine bagl?d?r. Buna göre, evren 2 kat genislerse yogunlugu yaklas?k olarak ne kadar degisir?

a) 8 kat azal?r

b)4 kat azal?r

c) 2 kat azal?r

d)Degismez

e) 2 kat artar

28) -Asag?dakilerden hangisi Genel Relativiteye iliskin Einstein denklemlerinden birisi degildir?

a)

b)

c)

d)

e)

29) -Asag?dakilerden hangisi genel göreliligin ilkelerinden birisi degildir?

a)Yerçekimi (Kütleçekimi ve ivmeli devinim birbirinden ayr?lamaz

b) Kütle, içinde bulundugumuz uzay-zaman?n egriliginden ç?kar

c) Bütün göreli referans sistemlerine göre, ?s?k h?z? (c) farkl?d?r, sabit degildir ve uzay-zaman?n egriligine bagl?d?r

d) Yerçekimi bir kuvvet degildir, uzay-zaman?n egriliginin bir etkisidir

e) Çok yogun kütleli cisimler, uzay-zaman? as?r? bir sekilde eger

30) -Birlesik Alan Teorisine göre, Kütleçekimi, Elektromanyetizma ve diger temel kuvvet alan? bilesenleri gibi zaman da dalgal? bir yap?dad?r ve harmonik fonksiyonlar?n saglad?g? Laplace denklemini saglar. Buna göre, asag?dakilerden hangisi 2-Boyutlu zaman denklemini ifade eder?

a)

b)

c)

d)

e)

31) -Basit sarkaç hareketine tabi tutulan bir kütlenin, hareket denklemleriyle sinüzoidal sal?n?m yapan bir LC Osilatör devresinin ak?m denklemleri hemen hemen birbirine benzer. Buna göre, Sinüzoidal sal?n?m yapan bir basit sarkac?n sal?n?m frekans? (?) asag?dakilerden hangisine bagl? degildir?

a) Sarkac?n boyu

b) Sarkac?n kütlesi

c)Sarkac?n düsey konumla yapt?g? aç?

d)Sarkac?n maksimum sal?n?m miktar?

e)Sarkac?n yay sabiti

32) -Birlesik Alan Teorisine göre, bir cisim izole edilmis bir kutunun içine yerlestirilip uzay-zamanda yüksek frekansta basit sarkaç hareketine tabi tutulursa asag?daki durumlardan hangisi meydana gelir?

a)Kutudaki cisim parçalan?p enerjiye dönüsür

b)Kutunun atomlar? frekanstan bag?ms?z olarak titresir

c) Kutudaki cismin moleküler yap?s?nda bir degisim meydana gelmez

d) Kutu, 5-Boyutlu uzay-zamanda hareket etmeye baslar ve 5. Boyuta geçerek harekete dik yönde bir Kütleçekim Alan? meydana getirir

e) Kutunun hareketi s?n?r kosullarda Newton Dinamigine yak?nsar

33) -5-Boyutlu Einstein Alan Denklemleri, dogada bulunmas? gereken bir  Manyetik Yükünü öngörür. 5-Boyutlu Einstein Alan Denklemlerine göre, bu manyetik yükün degeri asag?dakilerden hangisidir?

a) b) c) d) e)

34) -Sicim Kuram?, uzay-zaman?n 10-33 Cm kal?nl?g?ndaki iplikçiklerden dokunmus bir ag yap?s?ndan meydana geldigini savunan 11-Boyutlu Tümdengelimli bir Kütleçekim Alan? teorisidir. Asag?dakilerden hangisi bir Sicim kuram? degildir?

a) Heterotik A b)Heterotik C c) I d) 11-A e) 11-B

35) -Elektromanyetik kuvvetler, dogadaki pek çok olay?n gerçeklesmesinde esas etkendir. Asag?dakilerden hangisi elektromanyetik kuvvetlerin gerçeklestirdigi bir olay degildir?

a) DNA Molekülünün kodlanmas?

b)Kelebegin kanat ç?rpmas?

c)Uranyum Atomunun bozunmas?

d) Kaslar?n hareket etmesi

e) Dinamitin patlamas?

36) -Belirsizlik ilkesinin ?s?k h?z? limitinde incelenmesiyle olusturulan s?n?r kosula Baslang?ç Tekilligi Teoremi denir. Asag?dakilerden hangisi, bu teoremin sonuçlar?ndan birisi degildir?

a) Evrenin yoktan yarat?lmas?

b) Evrenin kapal? ve sonlu olmas?

c) Maddenin küçük zaman dilimlerinde yok olmas?

d) Maddeyi olusturan kararl? atomlar?n daha sonradan yarat?lmas?

e) Termodinamigin ikinci yasas?na göre, evrendeki toplam s?cakl?g?n sabit kalmas?

37) -Proton bozunmas?, maddenin temel özelliklerinin kararl?l?g?yla ilgili olup, evrende çok nadir olarak gerçeklesen olaylardan birisidir. Asag?daki Nükleer tepkimelerden hangisi bir proton bozunmas?na ait olabilir?

a)

b)

c)

d)

e)

38) -Asag?dakilerden hangisinde Planck Ölçegi ve Büyük Birlesme Ölçegi dogru olarak verilmistir?

a)

b)

c)

d)

e)

39) -Asag?dakilerden hangisi Birlesik Alan Teorisine göre düzenlenmis Maxwell Denklemlerinden birisi degildir?

a)

b)

c)

d)

e)

40) -Einstein'? Genel Görelilik Teorisini kesfetmeye yönelten fizik kuram? asag?dakilerden hangisidir?

a) Optik

b) Elektromanyetizma

c) Newton Dinamigi

d) Klasik Mekanik

e)Kuantum Mekanigi

41) -Asag?daki Laplasyen ifadelerinden hangisi dogru degildir?

a)

b)

c)

d)

e)

42) -Gradyan?n temel teoremine göre herhangi bir skaler vektör alan?na ait integralin  seklinde hesaplanabilmesi asag?dakilerden hangisiyle aç?klanabilir?

a)Integralin Uç degerlerinin s?n?rl? olmas?yla

b) Integrali al?nan fonksiyonun verilen aral?kta yoldan bag?ms?z olmas?yla

c) Integralin al?nd?g? aral?kta skaler vektör alan?na ait fonksiyonun sürekli olmas?yla

d)Integralin iki katl? yüzey integrali olmas?yla

e)Integralin çizgisel integral olup yola bagl? olmas?yla

43) -Stokes Teoremi, bir yüzey integralini çizgisel integrale dönüstürmekte kullan?l?r. Buna göre, asag?daki ifadelerden hangisi Stokes Teoremini ifade eder?

a)

b)

c)

d)

e)

44) -Diverjans Teoremi, bir hacim integralini yüzey integrale dönüstürmekte kullan?l?r. Buna göre, asag?daki ifadelerden hangisi Diverjans Teoremini ifade eder?

a)

b)

c)

d)

e)

45) -Birlesik Alan Teorisinde tansörler, kütleçekim denklemlerini toplu halde ifade etmek için ??büyük kolayl?k saglar. Metrik Tansör ise, 5-Boyutlu uzay-zamandan 4-Boyutlu uzay-zamana indirgeme yapmakta kullan?lan bir operatördür. Buna göre, metrik tansör ifadesi asag?dakilerden hangisidir?

a) b)

c) d)

e)

46) -Lobachevsky Geometrisi, Eukleides Geometrisindeki dik uzay-zaman?n egrilmesiyle olusturulmus egri bir uzay-zaman geometrisidir. Lobachevsky geometrisine göre, bir üçgenin iç aç?lar?n?n toplam? için ??asag?dakilerden hangisi dogrudur?

a) 1800'Den büyüktür

b) 1800'dir

c) Yüzeyin egriligine bagl? olarak degisir

d) Iç aç?lar aras?ndaki oransal degismezin degerinin çok küçük olmas? sebebiyle 1800'Ye yak?n al?nabilir

e)1800'Den küçüktür

47) -Minkowsky Geometrisi, t?pk? Lobachevsky Geometrisi gibi egri bir uzay-zamana dayan?r. Fakat aradaki fark, Minkowsky Geometrisinin ?s?k h?z?na bagl? olarak egrilmesidir. Minkowsky Geometrisine göre, metrik birim uzakl?k ifadesi asag?dakilerden hangisidir?

a)

b)

c)

d)

e)

48) -5-Boyutlu Kaluza Geometrisi, Thomas Kaluza taraf?ndan 1919 y?l?nda 5. Boyutun kesfedilmesiyle gelistirilmis egri bir geometridir. Buna göre, asag?daki ifadelerden hangisi 5-Boyutlu uzay-zamandaki metrik diferansiyel uzakl?k ifadesini verir?

a)

b)

c)

d)

e)

49) -Lorentz Dönüsümleri, Relativite teorisinin temelini olusturan göreli hareket denklemlerinin temelini olusturur. Buna göre, asag?daki ifadelerden hangisi Lorentz dönüsümlerinden birisi degildir?

a)

b)

c)

d)

e)

50) -Bir A olay?n?n ayn? anda meydana gelen bir B olay?yla iliskisi fizikte I (Degismez Interval) ad? verilen bir büyüklük taraf?ndan belirlenir. Buna göre, asag?daki özelliklerden hangisi degismez intervale ait degildir?

a) A ile B aras?ndaki "t" zaman aral?g? degisebilir  , fakat  Intervali degismez

b) A ile B aras?ndaki "d" uzay uzakl?g? degisirse ,  Intervali de degisir

c)  ise, Interval Zamansald?r

d)  ise, Interval Uzaysald?r

e)  ise, Interval Is?ksald?r

51) -Riemann uzay?na göre, evrenin yap?s?  egrilik sabitine bagl?d?r. Buna göre, asag?daki durumlardan hangisi dogru degildir?

a)  ise, evrenin egriligi Negatiftir, Evren Semer biçimindedir

b)  ise, evrenin egriligi Pozitiftir, Evren Küre biçimindedir

c)  ise, evrenin egriligi S?f?rd?r, Evren Düzdür

d)  olmas? durumunda, Evren Aç?k ve Sonsuz olup sürekli genisleyecektir

e)  olmas? durumunda, Evren Kapal? ve Sonlu olmak zorunda degildir

52) -Konform Dönüsüm (veya Konifold Geçisler), karmas?k bir yap?ya sahip olan yüzey alanlar?n? çok küçük parçalara ay?rarak basit bir yüzey sekline dönüstüren bir matematiksel operatördür. Birlesik Alan Teorisine göre zaman, Hiperbolik bir yap?da olup  seklinde bir dönüsümle Laplace denklemini saglayan Harmonik fonksiyonlara dönüstürülebilir. Buna göre, zaman?n konform dönüsümüne iliskin denklem tak?m? asag?dakilerin hangisinde dogru olarak verilmistir?

a)

b)

c)

d)

e)

53) -Kütleçekim Dalgalar? hangi tip Elektromanyetik Dalga s?n?f?na girer?

a)Eliptik Düzlemsel

b) Eliptik Sinüzoidal

c) Helezonik Sinüzoidal

d) Dairesel Düzlemsel

e)Dairesel Sinüzoidal

54) -Asag?dakilerden hangisi Enerji-Momentum Tansörünün özelliklerinden birisi degildir?

a)  , Antisimetrik Tansör  'Ye bagl?d?r

b) ,  ve  ifadelerinin bir arakesitidir

c)  , Yaln?zca 5. Boyut dogrultusundaki türeve bagl?d?r

d)  , Yaln?zca 4 vektöre bagl?d?r

e)  , Yaln?zca Conform (  ) Uydurma Faktörüne bagl?d?r

55) -Birlesik Alan Teorisine göre, 5-Boyutlu uzay-zamanda yaz?lan toplam kaç alan denklemi vard?r?

a) 15 b) 14 c) 16 d) 11 e) 20

56) -Uydurma Faktörü (  ) 'N?n s?f?r olmas? durumunda 5-Boyutlu alan denklemleri için ??asag?dakilerden hangisi söylenemez?

a)  , S?f?r olur

b)  , S?f?r olur

c) Tüm uzay-zaman yap?s? = 5-Boyutlu zar yap?s? = "WEYL" Tansöründen ibaret olur

d)  , Zar yüzeyinin s?n?r bölgesinin egriliginin bir ölçüsü olarak ifade edilir

e)  , Skaler fonksiyonu boslugun serbest kütleçekim alan?na bagl? olan "WEYL" Tansörünü ifade eder

57) -Asag?dakilerden hangisi silindirsel bilesene "  "Bagl? olmayan, manyetik yük ve ak?m kaynaklar?n? içeren 5-Boyutlu Maxwell denklemlerinden birisi degildir?

a)

b)

c)

d)

e)

58) -?'ya bagl? 5-Boyutlu skaler bir "  "Vektör alan? için ??asag?daki Rotasyonel ve Diverjans ifadelerinden hangisi yanl?st?r?

a)

b)

c)

d)

e)

59) -Silindirsel bilesene "  "Bagl? olmayan, elektriksel ak?m kaynaklar?n? içeren 5-Boyutlu kütleçekim alan tansörü asag?dakilerden hangisidir?

a)

b)

c)

d)

e)

60) -Asag?dakilerden hangisi 5-Boyutlu indirgenmis kütleçekim alan tansörü ifadelerinden birisi degildir?

a)

b)

c)

d)

e)

61) -Asag?dakilerden hangisi 5-Boyutlu indirgenmis kütleçekim alan tansörü matrisinin katsay? bilesenlerinden birisi degildir?

a)  b)  c)  d)  e)

62) -Asag?daki terimlerden hangisi 5-Boyutlu Einstein Alan Denklemlerinde yer almaz?

a)  manyetik yükü

b)  ?s?k h?z?

c)  aç?sal h?z?

d)  potansiyel fonksiyonu

e) potansiyel fonksiyonu

63) -Asag?daki özelliklerden hangisi 5-Boyutlu Kaluza-Klein Kütleçekim Alan Denklemlerinin çözümlerinden birisine ait degildir?

a)  ise, zar?n her iki yüzeyi "WORMHOLE" tipte bir tekillik içerir

b)  ise, zar?n bir ucu Kapal? diger ucu Aç?k olup kapal? uçta "CORNHOLE" tipte bir tekillik içerir

c)  ise, zar?n her iki yüzeyi "HORNHOLE" tipte bir tekillik içerir

d)  ise, "CORNHOLE" tipte bir tekillik içerir

e)  ise, "HORNHOLE" tipte bir tekillik içerir

64) -Asag?daki durumlardan hangisi Elektrik Alan ile Manyetik Alan aras?ndaki polarizasyon aç?s?n?n (  ) Durumuna bagl? olarak kütleçekim alan denklemleri çözüldügünde yanl?s olur?

a)  ise, Kütleçekim alan? Manyetik alana esit olarak kabul edilebilir

b) Herhangi bir  degeri için ??her zaman Manyetik alan Elektrik alandan daha büyüktür

c)  ise, sadece "ELEKTRIK ALAN" olur

d)  ise, sadece "MANYETIK ALAN" olur

e)  ise, Elektrik alan Manyetik alana esit olur

65) -Graviton Teoreminden yararlanarak dünya yüzeyi için ??graviton yogunlugunu hesaplad?g?m?zda  degerini buluruz. Ayn? deger, dünyan?n yar?çap?  ve  al?nd?g?nda ne olur?

a)  b)  c)  d)  e)

66) -Gravitonun Yükü için ??asag?da verilen esitliklerden hangisi dogrudur?

a)  b)  c)  d)  e)

67) -Birlesik Alan Teorisine göre, Gravitonun Spin degeri kaçt?r?

a)  b)  c)  d)  e)

68) -Süpersicim Teorisine göre evrende var olan toplam partikül say?s? kaçt?r?

a) 116 b) 216 c) 12 d)496 e) 36

69) -Atomik partiküller yörünge denklemlerine göre iki gruba ayr?l?rlar: Kararl? ve Karars?z partiküller. Buna göre asag?daki yörünge denklemi ve d?smerkezligi verilen partiküllerden hangisi karars?z bir yörüngeye aittir?

a)  b)  c)

d)  e)

70) -Birlesik Alan Teorisine göre elde edilen yeni kütleçekim denklemlerine göre Kütleçekim alan?, Elektrik alan ve Manyetik alan sabitleri hangisinde dogru olarak verilmistir?

a)  b)  c)

d)  e)

71) -Asag?dakilerden hangisi Birlesik Alan Teorisinin sonuç denklemlerinden birisi degildir?

a)  b)  c)  d)  e)

72) -Kütleçekim dalgalar?, asag?daki k?smî diferansiyel denklem çözümlerinin hangisine uymaktad?r?

a)  b)  c)  d)  e)

73) -Dünyan?n herhangi bir yerinde lavabodan akmakta olan su neden helezonlar çizerek akar?

a)Kütleçekim dalgalar?n?n da helezonik bir yap?da olmas? sebebiyle tüm cisimleri bu sekli almaya zorlayarak çekime ugratt?g? için

b) Su molekülleri aras?ndaki iyonik baglar polarizasyon katsay?s?na bagl? olarak kütleçekimi alan? yönünde kutupland?g? için

c) Su molekülleri aras?ndaki kovalent baglar helezonik bir sekil olusturdugu için

d) Dünyan?n iki kutbu oldugu ve manyetik alanlar bu kutuplar aras?nda yönlendigi için

e)Dünyan?n manyetik alan? suya bu sekli verdigi için

74) -Dünyan?n manyetik alan? için ??asag?dakilerden hangisi dogru degildir?

a)Dünyan?n manyetik alan?, Elektr


 BIRLESIK ALAN |  Web: www.kiyametgercekligi.com |  I. BÖLÜM |  II. BÖLÜM |  TEORININ FIZIKSEL ISPATLARI ve UYGULAMALARI |  VIII. BÖLÜM |  Ve Bu Çal?smada Manevî Ilham Ald?g?m |  Tarihin eski dönemlerinde, Sümerler Evreni su üzerinde yüzen yedi katl? bir disk olarak tasavvur ediyorlard? .. |  Çekirdek Kuvvetleri: Güçlü Çekirdek Kuvveti ve Zay?f Nükleer Kuvvet. |  Atomlar?n kararl?l?g?. |

© um.co.ua - ó÷áîâ³ ìàòåğ³àëè òà ğåôåğàòè