Íà ãîëîâíó

Karadelik tünel etkisi civar?nda olusan Alan siddetlerinin merkezden uzakl?ga göre degisimi.

  1.  Atomik (Kuantum) boyutlar?nda olusan dolan?ml? Diferansiyel Elektrik ve Manyetik ak?mlar.
  2.  AY'?n yörünge periyodunda olusan GEL-GIT etkisi ve bir cismi ELIPTIK yörüngede tutan NORMAL ve TEGETSEL kuvvetler.
  3.  Bobinin Manyetik alan çizgilerinin degisimi.
  4.  Dünya, Ay ve Günes için ??? aç?s?n?n degisimi.
  5.  Düzenli iki aç?k sicim ilmeginin etkileserek birlesmesi sonucu olusan düzenli tek sicim ilmegi örnegi.
  6.  Elektronun yörünge etraf?nda dönmesiyle olusan Manyetik momentin ve etraf?ndaki manyetik alan?n olusumu.
  7.  Hareketli yük içeren bir durumda tekillik yüzeyinde olusan normal ve tegetsel kuvvetler (Suhubi, 1995).

Karadelik tünel etkisi civar?nda ?s?k h?z? duvar?na kadar h?zland?r?lan baz? örnek partiküllerin (burada dikkat edilirse, baz? sub-atomik partiküller örnegin nötrino ?s?k h?z?n?n 2 kat?na ve kaon 1.2 kat?na, ?s?k h?z? duvar?na temas etmeden ulasabilmektedir) ?s?k h?z? duvar?n? asmas? durumunda elde edilen enerji degerleri görülmektedir . Buradaki partiküllerin enerji degerleri gerçek ölçülen degerleri olmay?p, fikir yürütmek için ??seçilen baz? karars?z partüllerin yaklas?k enerji degerleridir.

Dikkat edilirse, birlesik alan teorisine göre, tüm kuantumlu partiküller bu durumda, ?s?k h?z? duvar?n?n tamsay? veya kesirli katlar?na ulasabilme durumuna göre de h?zlar?na göre ?s?k h?z?n?n katlar? cinsinden h?zlar?na göre kuantalanabilecegi görülmektedir. Bu durum ise, klasik fizigin al?s?lagelmis göreli yasalar?n? alt üst ettigi gibi; partiküllerin neden sadece spin degerlerinin (yani kendi ekseni etraf?nda dönmesiyle olusan aç?sal momentumun kuantalanabilmesine ragmen, bir tunnel etkisi ile lineer h?zland?r?lmas? s?ras?nda kuantalanamamas?) kuantal? olup da elektrodinamik hareketinini kuantalanamamas? sorununa da tam bir çözüm getirmektedir ki, buna göre tüm partiküller ?s?k h?z? duvar?na yak?n hareket edenler (elektron, proton veya müon gibi) ile ?s?k h?z? duvar?n? asan partiküller (nötrino veya kaon gibi vb) olmak üzere lineer h?za iliskin spin degeri ls1= ± c, ± ½ c, ± ¼ c gibi veya ls2= ± 1.2 c, ± 2c, ± 4c gibi ?s?k h?z?n?n tam veya kesirli katlar? olarak standart modele göre modifiye ettigimizde iki ana grup halinde (L-SU (1) SU (2) ve L-SU (2) SU (3)) kuantalanabilecegini ortaya koyar ve öngörür ..

Kitab?m?z?n daha önceki bölümlerinde tüm temel sub-atomik partiküllerin kararl? ve karars?z olmak üzere iki ana s?n?fa ayr?labilecegini göstermistik. Buna göre, tüm karars?z parçac?klar tunnel etkisine maruz kalacag? için ??mutlaka ?s?k h?z?ndan h?zl? hareket etmek zorundad?rlar ve kuantumlu h?z durumlar? ikinci grup lineer spin degeri (ls2) Ile temsil edilir. Bu durumda, Kararl? partiküllerin h?z? ise, ?s?k h?z? duvar? ile s?n?rland?r?lmaktad?r ve birinci grup lineer spin degeri ile (ls1) Temsil edilirler. Asag?daki tabloda simdiye kadar dedektörlerde gözlemlenebilen ve tan?mlanan baz? temel partiküllere ait kütle, yük spin degeri ile partikülün ulasabilecegi maksimum h?z degerleri tahmini olarak verilmektedir.

Not: Tablodaki baz? degerler deneylerle dogrulansa da, baz? degerleri yaklas?k olarak spin degerine benzeterek vermekteyiz. Buradan yola ç?karak, hangi partiküllerin ?s?k h?z?n? geçebilecegi ve hangilerinin ?s?k h?z? s?n?r degerinde sabit kalmas? gerektigi esas ç?kartmam?z gereken önemli sonuç olmal?d?r.

 Partikül Ad?  Simgesi  Kütle (MeV)  Yük (×e-)  H?z (×c)  Quantum Rengi (Nc)  Grup
 Aç?sal Spin grubu: 1, Lineer spin grubu: ls1 Vektör Ara Bozonlar?
 Foton  +1  1 (kararl?)  L-SU (1) SU (2)
 Elektrozay?f Kuvvet Vektör Ara Bozonlar? Z0  ~ 100.000  +1  1 (karars?z)  L-SU (1) SU (2)
W+  <100.000  +1  +1  1 (karars?z)  L-SU (1) SU (2)
W-  <100.000  -1  -1  1 (karars?z)  L-SU (1) SU (2)
 Gluon As  ~ 0  +1  8 (kararl?)  L-SU (1) SU (2)
 Aç?sal Spin grubu: 0, ± 1,2 Lineer Spin: ls2 Quantum Kütleçekim Bozonlar?
 Higgs Alan? (Mekaniz-mas?) Ara Kütleçekim Bozonlar? H0  D F B  > 300.000> 3.000> 10.000 <2.000 ~ 2.000> 5.000  0,1,20,1,20, ± 1 ± 10, ± 1  ± 4 ± 4 ± 4 ± 3 ± 3 ± 3  1 (karars?z) 1 (karars?z) 1 (karars?z) 1 (karars?z) 1 (karars?z) 1 (karars?z)  L-SU (2) SU (3) ..........
 Aç?sal Spin grubu: 1/2 Lineer Spin grubu: ls2 Quarklar
 Yukar? (I) u  ~ 5  2/3  +3  3 (karars?z)  L-SU (2) SU (3)
 Asag? (I) d  ~ 10  -1/3  +3  3 (karars?z)  L-SU (2) SU (3)
 T?ls?ml? (II) c  ~ 1.600  2/3  +3  3 (karars?z)  L-SU (2) SU (3)
 Acayip (II) s  ~ 180  -1/3  +3  3 (karars?z)  L-SU (2) SU (3)
 Üst (III) t  ~ 180.000  2/3  +3  3 (karars?z)  L-SU (2) SU (3)
 Alt (III) b  ~ 5.000  -1/3  +3  3 (karars?z)  L-SU (2) SU (3)
 Aç?sal Spin grubu: 1/2 Lineer Spin grubu: ls1 Leptonlar (L = 1, B = 0, S = 0)
 ElektronPozitronMüonTau e- e+  ~ 0.5 ~ -0.5 ~ 105.66 ~ 1.800  -1 + 1-1-1  + 1-1 + 1 + 1  1 (kararl?) 1 (karars?z) 1 (kararl?) 1 (kararl?)  L-SU (1) SU (2) L-SU (1) SU (2) L-SU (1) SU (2) L-SU (1) SU (2)
 Aç?sal Spin grubu: 1/2 Lineer Spin grubu: ls2 Leptonlar (L = 1, B = 0, S = 0)
 e-nötrinosu?-nötrinosu  nötrinosu  ~ 0 ~ 0 ~ 0  + 2 + 2 + 2  1 (kararl?) 1 (kararl?) 1 (kararl?)  L-SU (2) SU (3) L-SU (2) SU (3) L-SU (2) SU (3)
 Aç?sal Spin grubu: 1/2 Lineer Spin grubu: ls1 Baryonlar (L = 0, B = 1, S = 0) Proton p ~ 940 +1 +1 1 (kararl?) L-SU (1) SU (2) Aç?sal Spin grubu: 1/2 Lineer Spin grubu: ls2 Baryonlar (L = 0, B = 1, S = 0, -1, -2)
 NötronLambdaSigmaKsiOmega n  ~ 940 ~ 1.100 ~ 1.200 ~ 1.300 ~ 1.700  0, ± 10, -1-1  + 3/2 + 3/2 + 3/2 + 3/2 + 3/2 + 3/2  1 (karars?z) 1 (karars?z) 1 (karars?z) 1 (karars?z1 (karars?z)  L-SU (2) SU (3) L-SU (2) SU (3) L-SU (2) SU (3) L-SU (2) SU (3) L-SU (2) SU (3)
 Aç?sal Spin grubu: 0 Lineer Spin grubu: ls2 Mezonlar (L = 0, B = 0, S = 0, ± 1)
 PionKaon KEta  ~ 140 ~ 500 ~ 500 ~ 540  0, ± 1 ± 1  1.41.21.61.8  1 (karars?z) 1 (karars?z) 1 (karars?z) 1 (karars?z)  L-SU (2) SU (3) L-SU (2) SU (3) L-SU (2) SU (3) L-SU (2) SU (3)
 Aç?sal Spin grubu: 2 Lineer Spin: ls1 Elektromanyetik Kütleçekim Bozonlar?Graviton g ~ 2.76 0 ± 5 1 (kararl?) L-SU (1) SU (3) Aç?sal Spin grubu: 2 Lineer Spin: ls2 Elektromanyetik Kütleçekim Bozonlar?
 Manyeton m  > 500.000  ± 66  ± 5  1 (karars?z)  L-SU (2) SU (3)
               

TABLO: Standart Modelin birlesik alan teorisi dogrultusunda genisletilmesiyle elde edilen (L-SU (1) SU (2) SU (3)) Modeline göre olusturulan, temel sub-atomik partiküllere ait yeni spin ve kütle degerlerinin yaklas?k bir s?n?fland?r?lmas?n? gösteren tablo.

NOT: Partikül h?z ifadelerindeki (-) degerler sanal h?zlar?, yani 5. boyut dogrultusundaki antimaddeyi gösterir. B ve L, partikülün quantum say?lar? ile S, acayiplik degerini gösterir.

Buna göre, kainattaki Galaktik ölçeklerdeki karadelik tekillikleri ile Quantum ölçeklerindeki mini atomik karadelik tekilliklerindeki (mini black holes), Kainattaki en yüksek h?z?n ?s?k h?z? (c) olmas? kural? ve s?n?r? ihlal edilmekte ve Planck ölçegine yak?nlasan mesafelerde hareket eden sub-atomik partiküllerin h?z s?n?r? ?s?k h?z? duvar?n? asarak, tünelin diger taraf?na (5. boyut) ?s?k h?z? duvar?na ugramaks?z?n geçebilmektedirler. Bu durumu daha iyi anlamak için ??asag?daki grafige bakal?m:

Karadelik tünel etkisi civar?nda ?s?k h?z? duvar?na kadar h?zland?r?lan baz? örnek partiküllerin (burada dikkat edilirse, baz? sub-atomik partiküller örnegin nötrino ?s?k h?z?n?n 2 kat?na ve kaon 1.2 kat?na, ?s?k h?z? duvar?na temas etmeden ulasabilmektedir) ?s?k h?z? duvar?n? nas?l asabildikleri temsili olarak sematize edilmektedir. Buradaki partiküllerin h?z degerleri gerçek ölçülen degerleri olmay?p, fikir yürütmek için ??seçilen baz? karars?z partüllerin yaklas?k h?z degerleridir. Gerçek h?z degerlerini hesaplanmak isteyen okuyucu atom alt? partiküllerin göreli durumdaki QED (Quantum Elektro Dinamik) denklemlerini kullanarak bu h?zlar? hesaplayabilir. Tabi bu durumda karars?z partiküllerin h?z degerlerinin hesaplanmas?nda belirsizlik ilkesi isin içine girecektir. Bu da h?z?n veya konumun ayn? atomik yörüngeler içerisinde kestirilemeyecegi anlam?na gelmektedir. Örnegin, elektronun birinci Bohr yörüngesindeki h?z?:  olurken; radial olarak elektronu atom yar?çap?n?n çekirdegine dogru 100 kat? kadar daha yak?n bir mesafeden geçerkenki bir mesafede, eliptik yörüngede alacag? h?z degeri ?s?k h?z?na yaklasarak:  olur. Bu da bize göstermektedir ki, kararl? partiküller eliptik yörüngelerinin odak noktalar?na yaklas?rken h?zlanarak ?s?k h?z?na yaklas?rlar, ama tam ulasamadan örnegin elektron gibi yörünge hareketlerine devam ederlerken; karars?z partiküller ise, odak noktas?ndaki tünele dogru yutulup baska bir partiküle bozunmadan hemen önce ya ?s?k h?z?na ulas?rlar veya bu potansiyel h?z duvar?na degmeden ?s?k h?z?n? geçerek 5. boyuta atlay?p geçerler. Örnegin, bir muon 800 m uzunlugundaki dairesel bir siklotron h?zland?r?c?s?nda ekranda iz b?rak?p kayboldugunda muonun ömrünün  oldugunu gözönüne ald?g?m?zda spiral yörüngesi üzerindeki ortalama h?z?n?n:

Oldugunu kolayl?kla bulabiliriz. Ayr?ca karars?z partikül kütleleri sonuç kein-gordon denkleminden yararlanarak da hesaplanabilir. Yaln?z, partikülün enerjisi biliniyorsa momentumdan h?z? veya kütlesi biliniyor fakat enerjisi bilinmiyorsa momentum ifadesi konarak yine Enerji ifadesinden h?z? hesaplanabilir. Klasik uygulamalarda, siklotron h?zland?r?c?lar?nda seklindeki göreli durumdaki momentumun korunumu kanunundan, partiküllerin çarp?smadan sonraki elde edilen enerji ifadelerinden, kütlesi ve momentum veya enerji degeri bilinen partiküllerin degeri denklemde yerine konarak bilinmeyen X gibi bir partikülün h?z? veya kütlesi hesaplanabilir.

Örnegin, baz? gözlemlenemeyen nötrinolar ve quarklar için ??bu h?z degerini yukar?daki örnek grafikte 1,2c veya 2c seklinde ?s?k h?z?n?n katlar? seklinde ?s?k h?z? s?n?r?n? asarak, bu noktadan sonra Einstein'?n 4-boyutlu genel relativitesindeki ?s?k h?z?n?n kainattaki s?n?r h?z duvar? ilkesi oldugunu ileri sürdügü hipotezini geçersiz k?lmaktad?r. Dolay?s?yla, bu noktadan sonra ?s?k h?z?n?n mutlakl?g?ndan degil de; onun da göreceli ve atomic veya galaktik boyutlardaki birlesik alan hareket yasalar?na göre belirlenebilen ve en önemlisi de; tamsay? ve kesirli katlar? olabilecek sekilde (1,2c; 2c, 3c, 4c, ...) Quantal? olmas? gerektigi sonucuna ulas?l?r. Bu durum ise, görecelik kavram?n?n 5. boyut dogrultusunda, 4-boyutlu bildigimiz uzay-zaman kavramlar?ndan farkl? olarak, anlam?n? yitirecegini ve bildigimiz anlamdaki 5-duyu organ?n?n alg? hislerinin ötesindeki parallel bir evrene aç?lan kap?larla iletisim ve matematiksel baglant?lar? saglayan holografik 5-boyutlu parallel evren dogrultusundaki h?za ve kütle degerlerine bagl? olarak fizik yasalar?n? yeniden gözden geçirmemizi zorunlu k?lmakta; daha çok Quantum mekanigine göreaç?klanabilen belirsizlik ilkesiyle ifade edilebilecegini ve evrende bu noktadan sonra mutlak degere sahip olabilen herhangi bir fiziksel niceligin (?s?k da dahil olmak üzere) olamayacag? anlam?na gelir.

Simdi, yukar?da k?saca anlatt?g?m?z bu durumu matematiksel olarak daha iyi anlamak için ??islemlerimizi bir ad?m daha ileri götürelim ve Birlesik alan teorisinin belki de en önemli bu sonucunu elde etmek üzere, Belirsizlik ilkesini bu maksimum spin h?z denklemleri cinsinden yeniden düzenleyelim ve belirsizlik ilkesinin evren için ??anlam?n? bu maksimum h?z kavram? ekseninde yeniden yorumlayal?m;

Hat?rlarlarsak belirsizlik ilkesinin klasik kuantum mekanigi için ??ifadesi;

idi ki, bu ifade bize kuantum mekaniginin planck ölçegine ulasmadan önceki minimum alt s?n?rlar?n? belirlemektedir. Bu ifadeden anlas?ld?g?na göre, bir partikülün h?z?n? veya konumunu ve / veya kütle degerlerini ayn? anda belirleyemeyiz. Bu ise, ya kütlenin önceden ölçülüp denklemlerde yerine konarak partikülün h?z?n?n belirlenmesini veya tersinin yap?larak h?z?n?n dedektörlerle (Örnegin, CERN'de yap?ld?g? gibi) ölçülerek kütle ve enerji degerinin belirlenmesiyle elde edilebilir. Oysa ki, biz evrendeki h?z ve kütle degerlerine iliskin maksimum s?n?rlar? aramaktay?z ki, bu durumda evrenin ilk baslang?ç anlar?ndaki yüksek enerji seviyesini dedektörlerle tesbit etmenin imkans?z olmas?ndan dolay? (ki bunu test edecek bir dedektörün yaklas?k çap? samanyolu galaksisi kadar olacakt?r) bu durumda, tümdengelimci bir yaklas?mla evrenin matematiksel olarak davran?s?n? belirlemeli ve buna göre maksimum h?z degerini veya kütle degerini belirlemeliyiz.

Simdi herhangi bir partikül için ??evrensel Planck enerji esigi ifadesini yazarsak;

E, burada partikülün joule.sn veya electron.volt (eV) olarak enerji esdegerligini ve v de partikülün yörünge dogrultusundaki titresiminin say?s?n? (frekans?n?) ve ? titresim mesafesini (dalgaboyunu) vermektedir. Simdi bu ifadeyi belirsizlik ilkesine ve arad?g?m?z maksimum h?z spin degeri cinsinden yeniden düzenlersek;

 ve  oldugu hat?rlan?rsa;

 ve  olarak elde edilir ki buradaki v degeri partikülün h?z? olduguna göre ve biz de maksimum h?z? arad?g?m?z için ??bunavmax diyelim. Bu durumda, partikülün tekillik noktas? civar?ndaki tunnel boyunca yapacag? ivmeli h?zlanma hareketindeki radial olarak planck ölçegine ulas?ncaya kadar ki zamana ?t dersek, bu durumda ?s?k h?z?n?n kuantalanm?s katlar? cinsinden yar?çap (r) Denklemini;

Ve sonuç olarak maksimum h?z s?n?r?nda planck enerji esigi;

 olarak yaz?labilir.

Simdi bu ifadeyi, Belirsizlik ilkesi cinsinden yeniden düzenlersek;

olarak yine belirsizlik ilkesini elde ettik ki, bu durumda lsdegeri kuantum düzeydeki planck ölçeginde yer alan partikülün alacag? maksimum h?z? belirleyen, çizgisel h?za bagl? yörünge üzerindeki hareketin spiral çizerek tünelin 5. boyut dogrultusunda diger ucuna kadar ulasacag? (?t) Zaman? içerisindeki, yani partikülün yasama ömrü içindeki aç?sal spin degerini verecektir. Denklemin sag taraf? evrensel durumda planck sabitine esit olmas? dolay?s?yla, planck sabitinin katsay?s?n? 1'e esitlememiz gerekeceginden;

 veya  olarak elde edilir.

Bu durumda, kainattaki 5. boyut dogrultusundaki ulas?labilen maksimum partikül h?z s?n?r?;

olarak bulunur. Peki partiküle ait enerji ifadesinden Belirsizlik ilkesine ve oradan da maksimum h?z denklemine nas?l geçebildik. Bilindigi gibi, bu denklemler partikül fiziginde ayr? ayr? fiziksel durumlar için ??hesaplanmaktad?r. Örnegin, enerji ifadesi bir elektron veya fotonun placnk enerji esigindeki frekans?n? veya dalgaboyunu ölçmek için, belirsizlik ilkesi ise elektronun atom yörüngesindeki konum veya h?z?n? saptamak için ??kullan?l?r. Oysa ki, biz bu iki yap?y? birlestirerek yeni bir s?n?r kosul alt?nda evrensel bir maksimum h?z s?n?r? elde ettik. Bu durum asl?nda kuantum mekaniginin temel ilkelerinin atomalt? düzeylerde esdegerlik ilkesine göre çal?smas?na, yani bir partikülün kütlesini veya enerjisini hesaplamakla; onun h?z?n? veya konumunu eszamanl? olarak belirleyebilmemiz anlam?na gelmesinden kaynaklanmaktad?r. Belirsizlik ilkesinin bu yeni anlam?na göre bu ifade su anlama gelir: Bir partikülün enerjisini biliyorsan?z h?z?n? ve kütlesini ayn? anda hesaplayamazs?n?z, yani momentumunu da bilmeniz gerekir veya momentumunu biliyorsan?z h?z?n? ve konumunu ayn? anda ayn? anda hesaplayamazs?n?z, yani kütlesini de bilmeniz gerekir. Dolay?s?yla, alan denklemlerinde metrik interval tansör bilesenleri yaz?l?rken h?z, zaman veya konum boyutlar? bu sekilde bir ayr?ma gidilerek ayr? ayr? yaz?l?r ve biz bu denklemlerin birinden partikülle ilgili bir degiskeni elde ettigimizde diger denklemin içinde de bu parametrik ifade varsa buradan hareketle diger bilesenleri daha kolay gesaplar?z. Bunun için ??ayr? tansörlerde ortak çarpan olarak geçen bir ifadeye örnegin K2 gibi bir parametrik deger vererek hesaplamalar? kolaylast?r?r?z. Bu durumu daha iyi anlamak için ??ve ayn? zamanda yukar?da elde ettigimiz ?s?k h?z?na ait quantal? h?z spini denklemlerine bir uygulama olmas? için, simdi ?s?k h?z? cinsinden 5-boyutlu metrik tansörü yeniden tan?mlayal?m ve gerçekten yine bu ayn? sonuçlara ulas?p ulasamayacag?m?z? test edelim.

Is?k h?z?na bagl? herhangi bir ivmeli göreli hareket durumunda, Metrik tansör ve ekstra boyuta bagl? egrisel koordinat bilesenleri asag?daki gibi tansör denklemi olarak tan?mlanm?s olsun;

göreli durumda, kütleçekim alan?nda elektromanyetik alan bilesenleri ve fermionlar ile bozonlar?n tümü ?s?k h?z?n?n katlar? seklinde titresecegi için ??ve  seklinde radyal yönde tekillik noktas?na göre h?zlanan bir partikül hareketini varsayd?g?m?z için ??ve yar?çap? da  ?s?k h?z?na bagl? metrik interval cinsinden yeniden diferansiyel formda yazarsak (K, burada f (c) seklinde ?s?k h?z?na bagl? bir metrik interval sabitini göstersin);

0

Bu durumda merkeze yak?nlasan partikül  koordinat noktas?nda göreli olarak söyle bir diferansiyel birim uzakl?kla tan?mlan?rsa, yani  seklinde. Partikül, manyetik monopolün tekillik yüzeyine (küresel membrane manifold yüzeyi) spin yaparak, yani z-ekseni etraf?nda dönerek yak?nlasacag? için ??bu diferansiyel metrik ifadenin çözümü lineer durumda, yar?çap s?f?ra yaklas?rken (  seklinde) partikülün hareketi tünel boyunca (r = 0 noktas?nda, yani Tünelin merkezinde) yok olana kadar sonlu bir yol izleyecegi için ??ve bu durumda ulasacag? bir mutlak maksimum h?z olacag? için;

Bu 5-boyutlu metrik birim uzakl?k için ??Diferansiyel denklemin bir özel çözümü;

seklinde bir ifade olacakt?r. Bu durumda, partikülün birim yerdegistirmesi R, birim zamandaki ?s?k h?z? tur say?s? (?) cinsinden tansörel olarak yaz?l?rsa;

Bu ifade ise z = 0 ve r = 0 s?n?r kosulunda;

olarak partikülün birim zamanda tekillik noktas?na ulasma h?z?n? verecektir ki, K2 1'in yan?nda çok çok büyük kalacag? için, yani diferansiyel denklemin özel çözümü alt?nda inceledigimiz newton mekanigini asan çok yüksek h?zlarda 1'i ihmal edersek;

denklemi elde edilir ki, buradan hareketle basta tan?mlad?g?m?z metrik interval sabitinin asl?nda ?s?k h?z? oldugunu kabul ettigimiz özel kosul alt?nda (  );  seklinde bu denklemi yeniden yazarsak;

denklemi elde edilir ki, bu denkleminde az önce elde ettigimiz maksimum h?z denklemiyle gerçekten de ayn? oldugu görülmektedir. Yani, partikülün tünel dogrultusunda yapacag? spinli spiral hareketin maksimum h?z? yine 2?c'ye esit olmaktad?r.

Örnegin, Higgs alan? için  seklinde bir alan tansörü tan?mlad?g?m?zda, kütlesi  olan Higgs partikülünün  olarak tan?mlanan skaler potansiyel alan?nda hareket ettigini varsayd?g?m?zda, bu durumda metrik diferansiyel uzakl?k ifadesini söyle tan?mlarsak;

silindirik koordinat sistemi bilesenleri olmak üzere, Elektromanyetik bilesenin çözümü bu durumda, ?s?k h?z? cinsinden partikülün h?z?  ve  olmak üzere;

olmak üzere toplam enerji momentum tansörü;

Burada  olmak üzere, yukar?daki tansör denklemin Einstein alan denklemleri çözümü;

sekline indirgenerek son iki denklemi birlikte çözdügümüzde konuma ve h?za bag?ml? kütle ve yük fonksiyonu;

seklinde elde edilir. Bu durumda 5-boyultu metrik diferansiyel uzakl?k ifadesi;

seklinde olacakt?r. Yukar?daki fonksiyondan da görüldügü gibi Higgs alan? içindeki partikülün h?z?n? daha önce Higgs partikülünün kütle degerinin yaklas?k  olarak hesaplanan degerinden yola ç?karak, planck ölçeginine yaklas?l?rken maksimum h?z?n? limit durumda (toplam yük yogunlugu s?f?r, yani elektromanyetik yük yogunlugu içermeyen (Q = 0) vakum uzay? s?n?r kosullar?nda ve kara delik s?n?r teget yüzeyine limit olarak yaklas?lmas? durumunda (  ) Hesaplarsak;

olarak bulunur. Buradan hareketle, bu s?n?r-teget yüzeyde (Q ? 0) Higgs bozonuna ait elektromanyetik alan bilesenleri;  ve klasik elektrodinamikte  oldugundan, Higgs bozonu için;  ve Bohr manyetik momenti özdes olarak  oldugundan bu durumda Higgs bozonunun yaklas?k manyetik yük degerini hesaplarsak;

seklinde degisecektir. Demek ki, buradan anl?yoruz ki, madde tekillik s?n?r-teget yüzeyini geçtiginde ?s?k h?z? s?n?r?n? asmaktad?r ve manyetik yük degerleri kütle ile birlike üssel olarak as?r? bir art?s göstermektedir ki, Higgs bozonuna ait hesaplad?g?m?z manyetik yük degerinin çok büyük ç?kmas? bunun sonucudur.

René Magritte: Gökyüzünden düsen elma tablosu. Sanatç?, bu resimde kütleçekiminin Newton mekanigindeki bir elma ve ay için ??özdes olarak ayn? etkiyi gösterdigini sürrealist (gerçeküstücü) anlamda yorumlamak istemistir (Soldaki resim). Modern Birlesik Alan Kuram?nda ise, art?k kütleçekim merkezine dogru düsmekte olan bir kütle, dogrusal olarak degil de, daha çok helezenik bir yörünge çizer (Sagdaki resim). Dolay?s?yla, doga yasalar?n?n gittikçe küçülen boyutlar?nda fiziksel olaylar?n görünen anlamlar? göreceli olarak degismektedir.

Dikkat edersek, bizim yukar?daki elde ettigimiz standart modelin genisletilmis tablosunda yer alan en yüksek partikül h?z? olan Graviton için elde ettigimiz 5ch?z? idi ki, bu da elde ettigimiz bu belirsizlik ilkesi sonucuyla uyum göstermektedir. Örnegin, kütleçekim potansiyel alan?na iliskin yaz?lan Poissson denklemine;

 veya kütleçekim alan?n?n Dinamik yük durumunda elde edilen ifadesine;

veya 4-boyutlu Kein-Gordon denkleminin kütleçekim alan?nda Graviton titresimlerine iliskin dalga denklemine;

bakt?g?m?zda evrendeki bu maksimum h?z?n yine 2?c degerine yak?nsad?g?n? aç?kça görmekteyiz. Asl?nda, elde ettigimiz bu besinci sonucun Birlesik Alan Teorisinin en önemli sonucu oldugunu söyleyebiliriz.

M. Escher: "Uçusan kelebekler" ve "Yuvalar?ndan ç?kan ar?lar". 5-Boyutlu relativitenin tünel ucunda (Astronomik boyutta TÜNEL-BERZAH MEKANIZMASI veya Atomalt? boyutta HIGGS -KIBBLE MEKANIZMASI) yer alan manyetik monopol tekilliklerinin sanatsal bir betimlemesi. Dikkat edilirse, alttaki resimde yeni olusum halindeki partikülleri temsil eden AKDELIK'lerin mekanizmas? düsüncesine parallel, her bir canl?ga iliskin kendi dalga boyunda 5. boyutun diger tünel ucunda eslik eden bir frekans? ve buna bagl? bir anti kütlesi bulunur. Üstteki resimdeki uçusan kelebeklere bakt?g?m?zda ise, bunu da KARADELIK mekainzmas?na ve parallel evrenin diger ucuna geçmek üzere yutulan partiküllere benzetebiliriz. Bu ise, ruh ve maddenin parçal? bir bütünün iki ayr? holografik görünümü olarak d?s dünyaya yans?r. Dolay?s?yla holografi ilkesine göre, biz maddenin 4-boyutlu enerji halini görürken, 5. boyut maddenin antikütlesi olarak beliren ruhani, yani ?s?nsal hali olarak ayna simetrisinin k?r?lan diger ucunda kalacakt?r. Escher'in bu grafik imajlar? biçimsel olarak madde ve enerjinin limitli olma hali ile sonsuzluga ulasma s?n?rlar? aras?ndaki ince çizgiyi simgeler.

6) - Einstein'?n ünlü enerji ifadesindeki  h?za bag?ml? relativistik kütlenin, bir karadelik merkezindeki birim zamandaki degisimini s?n?rland?r?lm?s bir V kapal? hacmi içinde indüklenen kütle yogunlugu enerjisi cinsinden yazarsak;

,  ve , ,  olmak üzere kütle aktar?m diskine ait özindüksiyon katsay?lar? (L ve M), Kapasite (C) Ve dönme aç?sal h?z?n?  ifade etmek üzere;
 BIRLESIK ALAN |  Web: www.kiyametgercekligi.com |  I. BÖLÜM |  II. BÖLÜM |  TEORININ FIZIKSEL ISPATLARI ve UYGULAMALARI |  VIII. BÖLÜM |  Ve Bu Çal?smada Manevî Ilham Ald?g?m |  Tarihin eski dönemlerinde, Sümerler Evreni su üzerinde yüzen yedi katl? bir disk olarak tasavvur ediyorlard? .. |  Çekirdek Kuvvetleri: Güçlü Çekirdek Kuvveti ve Zay?f Nükleer Kuvvet. |  Atomlar?n kararl?l?g?. |

© um.co.ua - ó÷áîâ³ ìàòåğ³àëè òà ğåôåğàòè