Íà ãîëîâíó

Courtesy and Copyright of National Geographic).

  1.  A national passion
  2.  Do pupils have to sit national tests and examinations?
  3.  Ethnic and National Minorities
  4.  Exercise 1. Read the following international words. Translate them into Russian.
  5.  Exercise 1. Read the international words and guess their meaning.
  6.  Find in the text as many international words as possible and translate them.


"And olsun EGRI çizilmis yollara (RELATIVISTIK egri (HIPERBOLIK) Uzay-Zaman çizgilerine) sahip olan Göge!"

[Zâriyat, 7]

Gravitonlar?n varl?g?n? ve Kütleçekimi mekanizmas?n? matematiksel olarak ispatlad?ktan sonra simdi Birlesik Alan Teoremine girebiliriz. Herhangi bir V kapal? hacminde bulunan ?Graviton kütleçekim yogunlugunun zamana bagl? degisiminin bir kütleçekim alan? olusturdugunu bir önceki bölümde görmüstük. Iste bu olusan indüklenmis kütleçekim yogunlugu da bir elektrik alan ve bir manyetik alan olusturacakt?r. Çünkü indüklenmis bir elektromanyetik ak? yogunlugu nas?l bir elektrik alan veya indüklenmis bir gerilim (ak?m), bir manyetik alan olusturuyorsa; ayn? sekilde bir karadelik merkezine yak?n bir yerde sürekli artan bir kütle miktar? ve indüklenen kütle de olusturdugu kütleçekimi alan?n?n etraf?nda bir manyetik alan ve bir elektrik alan olusturacakt?r. Yörüngenin helezonik olmas? ve rotasyonelinin al?nabilmesi Maxwell'in Elektromanyetik Alan denklemleriyle de çelismeyecektir ve olusacak bu Birlesik Alan Dalgas? da ayn? ?s?k gibi (V = c = 3×108 m / sn.) h?z?yla ilerleyecek ve yine  ifadesindeki gibi Elektromanyetik Dalga h?z?yla ilerleyecektir. Bu da optik kanunlar?yla da birlesen ve Herseyin Teorisini veren bir sonuca ulasmak anlam?na gelmektedir. Yani su önemli sonuç ç?kmaktad?r: Kütleçekimi dalgalar? da ?s?k ve Elektromanyetik dalgalar gibi ?s?k h?z?nda gitmekte ve Gravitonlar?n sebep oldugu kütleçekimsel yük yogunlugundan kaynaklanmaktad?r. Sonuç olarak sunu söyleyebiliriz:

Degisen bir kütleçekim yogunlugu bir manyetik alan olusturur (Dünyan?n manyetik alan? gibi), degisen bir manyetik alan da bir elektrik alan olusturur. Buldugumuz bu sonuçlar? Maxwell denklemlerine uyarlarsak;
 BIRLESIK ALAN |  Web: www.kiyametgercekligi.com |  I. BÖLÜM |  II. BÖLÜM |  TEORININ FIZIKSEL ISPATLARI ve UYGULAMALARI |  VIII. BÖLÜM |  Ve Bu Çal?smada Manevî Ilham Ald?g?m |  Tarihin eski dönemlerinde, Sümerler Evreni su üzerinde yüzen yedi katl? bir disk olarak tasavvur ediyorlard? .. |  Çekirdek Kuvvetleri: Güçlü Çekirdek Kuvveti ve Zay?f Nükleer Kuvvet. |  Atomlar?n kararl?l?g?. |

© um.co.ua - ó÷áîâ³ ìàòåğ³àëè òà ğåôåğàòè