Íà ãîëîâíó

BIRLESIK ALAN TEORISININ

  1.  BIRLESIK ALAN
  2.  BIRLESIK ALAN TEORISININ GENEL SONUÇLARI
  3.  BOYUTLU SICIM TEORISINI BIRLESIK ALAN TEORISINE EKLEMEK
  4.  GENELLESTIRILMIS EINSTEIN-SCHRÖDINGER-KURSUNOGLU BIRLESIK ALAN KURAMI
  5.  KUANTUM KÜTLEÇEKIMI TEORISI: BIRLESIK ALAN TEORISININ ÖNCÜSÜ
  6.  KUANTUM KÜTLEÇEKIMI TEORISININ SONUÇLARI

SONUÇ DENKLEMLERI

STATIK KÜTLEÇEKIMSEL BIRLESIK ALAN DENKLEMLERI

Böylece Elektromanyetizma ve Yerçekimi kanunlar?n? birlestirerek elde ettigimiz alan denklemlerini toplu halde tablo halinde yeniden yazarsak;

 ELEKTRIK ALAN  COULOMB YASASI
 KÜTLEÇEKIM ALANI  YERÇEKIMI YASASI
 MANYETIK ALAN  AMPERÉ YASASI

Dikkat edilirse, her Üç alan denkleminin de,  ile ters orant?l? bir baglant?s? oldugu aç?kça görülür. Dolay?s?yla, her Üç ifadenin de ayn? kaynag?n veya birlesik bir teoremin birer parçalar? gibi durmaktad?r. Kütleçekimsel Gravitonlar?n, Kütleçekimi etkisiyle olusturduklar? bu Simetrik Alan Denklemleri birlesik alan teorisinin diger bir matematiksel ispat?n? göstermektedir. Ayr?ca her Üç ifadenin de ?0 ve ?0'A bagl? olmas?, bu ispat? daha da güçlendirmektedir. Çünkü  (Is?k h?z?) olup, her Üç denklem de Elektromanyetik dalga h?z? olan ?s?k h?z?n? vermektedir. Bu da, kâinattaki her Elektromanyetik veya Kütleçekimsel enerjinin ?s?k h?z?yla gitmesi ilkesiyle çelismemektedir. Dolay?s?yla, Kütleçekimi dalgalar?n?n ve ?s?g?n hareket ettigi bu uzay-zaman egrileri boyunca, boslugun dielektrik ve manyetik geçirgenlikleri ?s?k h?z? bag?nt?s?n? saglamak zorundad?r. Ayr?ca Galaksilerin ve uydular? bulunan Y?ld?z sistemlerinin uzayda dag?lmadan toplu halde bulunmas? ve hareketlerini bu sekilde korumalar? helis biçimli burgaç bir yap?da (çekim alan?nda) hareket ettikleri tezini dogrulamaktad?r.

DINAMIK BIRLESIK ALAN-DALGA DENKLEMLERI

Eger birlesik alan denklemlerini tek bir elektromanyetik dalga yap?s?yla tan?mlayan tek bir denklemle ifade etmek istersek;

(Ğ + kT)  = 0

BIRLESIK ALAN DENKLEMI

olarak ifade edebiliriz. Burada ğ, (x, y, z, t) 4-boyutlu uzay-zamanda birlesik alan dalgas?n?;

ikinci derece diferansiyel denklemine göre belirleyen D'alembert operatörü; k, Einstein kütleçekim alan denklemlerinden gelen tansör sabiti; T, Einstein alan denklemlerinde yer alan enerji-momentum tansörü ve  , Yük, ak?m kaynaklar? gibi kütleçekimi, elektromanyetizma ve çekirdek kuvvetlerine ait diger alan bilesenlerini belirleyen ve 5-boyutlu uzay-zamandaki alan bilesenlerini 4-boyutlu uzay-zamana kodlayan 4×4 = 16 elemanl? vektör matrisidir. Bu matris 4×4 kaynak vektör alan? tansörüne göre degisebilen degisken bir vektör alan? olmal?d?r.

Buna göre,  matrisinin temel kuvvet alanlar?na ait tüm bilesenler (Kütleçekimi, Elektromanyetizma, Zay?f ve Güçlü çekirdek kuvvet alanlar?) için ??geçerli olabilmesi için ??5-boyutlu uzay-zamandan 4-boyutlu uzay-zaman geçis s?ras?nda invariant kalmas? gerekir. Dolay?s?yla, bu kaynak vektör matrisinin tan?mland?g? uzay-zaman bölgesi, Planck ölçeginde yer alan bir ManyetIk Monopol mekanIzmas? (Q) Üzerinden tan?mlanmal?d?r ki, kuantum kütleçekimi modelini tart?st?g?m?z ilk bölümde bu mekanizman?n detayl? bir matematiksel yap?s?n? sicim diyagramlar?yla birlikte vermistik. Bu durumda, tüm temel kuvvet alanlar?na ait tansör bilesenleri su BES dalga denklemiyle belirlenebilir:

BIRINCISI:
 BIRLESIK ALAN |  Web: www.kiyametgercekligi.com |  I. BÖLÜM |  II. BÖLÜM |  TEORININ FIZIKSEL ISPATLARI ve UYGULAMALARI |  VIII. BÖLÜM |  Ve Bu Çal?smada Manevî Ilham Ald?g?m |  Tarihin eski dönemlerinde, Sümerler Evreni su üzerinde yüzen yedi katl? bir disk olarak tasavvur ediyorlard? .. |  Çekirdek Kuvvetleri: Güçlü Çekirdek Kuvveti ve Zay?f Nükleer Kuvvet. |  Atomlar?n kararl?l?g?. |

© um.co.ua - ó÷áîâ³ ìàòåğ³àëè òà ğåôåğàòè