Ãîëîâíà

DIFERANSIYEL HESAP

  1.  Diferansiyel Hesap
  2.  Elektrik alan kuvvetinin hesaplanmas?nda kullan?lan dogrusal, yüzeysel ve hacimsel yük yogunluklar?.
  3.  NTEGRAL HESAP

X bag?ms?z degiskeni, bilinmeyen y = f (x) fonksiyonu ve bu fonksiyonun  türevleri aras?ndaki bir bag?nt?ya diferansiyel denklem denir. Böyle bir denklem, sembolik olarak;

 veya,

 seklinde gösterilir.

y = f (x) fonksiyonu, tek degiskenli bir fonksiyon ise denkleme adi diferansiyel denklem denir. Birkaç bag?ms?z degiskenli fonksiyonla bu fonksiyonun belirli bir mertebeye kadar k?smî türevleri ve bag?ms?z degiskenler aras?ndaki bir bag?nt?ya k?smî diferansiyel denklem denir.

 ve,

denklemlerinden birincisi adi diferansiyel denkleme, ikincisi ise k?smî türevli denkleme örnektir. Bir diferansiyel denklemi özdes olarak saglayan her y = f (x) fonksiyonuna diferansiyel denklemin çözümü veya integrali denir. Bir diferansiyel denklemi çözmek demek, türevleri ile birlikte diferansiyel denklemde yerlerine konuldugu zaman, denklemi özdes olarak saglayan bütün fonksiyonlar? bulmak demektir. Diferansiyel denklemlerin çözümleri genel, özel ve tekil olmak üzere Üç türlüdür. n. mertebeden bir diferansiyel denklemin genel çözümü, say?ca daha asag? düsürülemeyen n tane keyfi sabit içerir. Özel çözümler, genel çözümlerden bu sabitlere degerler verilerek elde edilebilir.
 BIRLESIK ALAN |  Web: www.kiyametgercekligi.com |  I. BÖLÜM |  II. BÖLÜM |  TEORININ FIZIKSEL ISPATLARI ve UYGULAMALARI |  VIII. BÖLÜM |  Ve Bu Çal?smada Manevî Ilham Ald?g?m |  Tarihin eski dönemlerinde, Sümerler Evreni su üzerinde yüzen yedi katl? bir disk olarak tasavvur ediyorlard? .. |  Çekirdek Kuvvetleri: Güçlü Çekirdek Kuvveti ve Zay?f Nükleer Kuvvet. |  Atomlar?n kararl?l?g?. |

© um.co.ua - ó÷áîâ³ ìàòåğ³àëè òà ğåôåğàòè