Íà ãîëîâíó

Elektronun yörünge etraf?nda dönmesiyle olusan Manyetik momentin ve etraf?ndaki manyetik alan?n olusumu.

  1.  Atom yörüngesinde dolasan iki elektron ve iki gravitonun birbirine uygulad?g? çekim kuvvetleri.
  2.  Atomik (Kuantum) boyutlar?nda olusan dolan?ml? Diferansiyel Elektrik ve Manyetik ak?mlar.
  3.  AY'?n yörünge periyodunda olusan GEL-GIT etkisi ve bir cismi ELIPTIK yörüngede tutan NORMAL ve TEGETSEL kuvvetler.
  4.  BIR PARÇACIGIN YÖRÜNGESI VE UZAY-ZAMANDAKI DURUMU
  5.  Bir vektör alan?nda Laplasyenin tan?m?.
  6.  Birbirini çekisini gösteren elektromanyetik kuvvet alanlar?.
  7.  Bobinin Manyetik alan çizgilerinin degisimi.

Birlesik alan teorisi, zaten QCD (Kuantum kromo dinamik) ve QED (Kuantum elektrodinamik) kuramlar?n? içerdiginden bunlar?n detaylar?na girmeyecegiz. Örnegin,  olarak verilebilecek bir ince yap? sabitiyle tansör denklemlerinin çarp?lmas? bize kuantum elektrodinamigi verecek ve benzer sekilde  seklinde bir güçlü kuvvet yap? sabiti ile çarp?lmas? da basit bir sekilde Kuantum kromo dinamik olarak adland?rd?g?m?z, renkli (Colour) elektrik yüklerini tan?mlayacak ve bu da Kuarklarla tas?nan renkli yük kuvvetini verecektir. Fakat burada dikkat edilmesi gereken bir nokta vard?r ki, red (r), green (g) ve blue (b) olarak bilinen Üç kuark?n kaynak yük olarak kabul edildigini düsünürsek, tansör denklemindeki elektromanyetik yük ve ak?m kaynag? matrisinde;

seklinde almak gluonlarla tas?nan güçlü çekirdek kuvvetini ifade etmemiz için ??yeterli olacakt?r. Asl?nda, güçlü çekirdek kuvvetinin, en temel partikülü manyetik mopoller olmas?na kars?n, fizikte s?kça kars?m?za ç?kan "Asimptotik freedom", Yani"Serbest özgürlük"Derecesi olarak ifade edilen ve sicim diyagramlar?nda ince yap? sabitinin, her partikülün daha temel bir alt partiküle bozunmas?yla sicim diyagram?na eklenen bir ilmekle gösterilen faktörün, tansör denklemlerine de bir katsay? çarpan? olarak eklenmesi sebebiyle fiziksel dünyada çok fazla partikül varm?s gibi görünür ki, bu da doga yasalar?n? basit bir sekilde ifade etmemizi zorlast?r?r. Yani, asl?nda Asimptotik özgürlük bir nevi renormalizasyon islemidir ki, birlesik alan teorisini meydana getiren her bir alt teorem asl?nda, dogada serbest bir halde bulunan bir kuvvetin birlesik alan denklemlerinde Asimptotik özgürlük derecesine bir katk?s? olarak yans?maktad?r ve bütünün parçalar?n? olusturmaktad?r. Partikül say?s? çogald?kça, asimptotik özgürlük derecesi de artacag? için, birlesik alan teorisindeki tansör denklemlerinde bulunan yük ve ak?m kaynaklar?,  seklinde bir seri toplam?yla gösterilebilir ve bu durumda, vektör ara bozonlar? ve kuarklar gibi pek çok ara partikülün, dogada bulunan bu serbest yollar sayesinde birbirine dönüsebilecegi öngörülebilir.
 BIRLESIK ALAN |  Web: www.kiyametgercekligi.com |  I. BÖLÜM |  II. BÖLÜM |  TEORININ FIZIKSEL ISPATLARI ve UYGULAMALARI |  VIII. BÖLÜM |  Ve Bu Çal?smada Manevî Ilham Ald?g?m |  Tarihin eski dönemlerinde, Sümerler Evreni su üzerinde yüzen yedi katl? bir disk olarak tasavvur ediyorlard? .. |  Çekirdek Kuvvetleri: Güçlü Çekirdek Kuvveti ve Zay?f Nükleer Kuvvet. |  Atomlar?n kararl?l?g?. |

© um.co.ua - ó÷áîâ³ ìàòåğ³àëè òà ğåôåğàòè