Íà ãîëîâíó

Komplex düzlemde düzensiz bir titresime sahip, yani bir kuantum dalgalanmas? içeren bir sicim ilmegi örnegi.

  1.  Atomik (Kuantum) boyutlar?nda olusan dolan?ml? Diferansiyel Elektrik ve Manyetik ak?mlar.
  2.  BIR KUANTUM YUMURTASI (MANYETIK MONOPOL) MODELI OLUSTURMAK
  3.  Baz? temel parçac?klara ait Feynman sicim diyagramlar?.
  4.  Diferansiyel membrane (zar) yüzeyi üzerindeki sicim ilmeklerinin olusturdugu düzensiz dalgalanmalar Elektromanyetik kütleçekim dalgalar?n? olusturur.
  5.  Düzenli iki aç?k sicim ilmeginin etkileserek birlesmesi sonucu olusan düzenli tek sicim ilmegi örnegi.
  6.  ELEKTROZAYIF KURAMININ KUANTUM MEKANIKSEL SONUÇLARI
  7.  Hareketli yük içeren bir durumda tekillik yüzeyinde olusan normal ve tegetsel kuvvetler (Suhubi, 1995).

Simdi gelelim as?l konuya, yani düzensiz olarak titresim yapan bir sicim dalgas?n?n yap?s?n? belirlemeye. Asag?daki sekildeki gibi, z-w komplex düzleminde verilen herhangi bir pertürbatif, yani düzensiz olarak titresim yapan bir sicim ilmegine ait metrik uzakl?k ifadesinin; Pertürbatif bir düzensizlik, yani bir kuantum dalgalanmas? içeren bir sicim ilmegi örneginin p-zar yüzeyi üzerinde;  integral denklemine göre degistigini farzedelim.
 BIRLESIK ALAN |  Web: www.kiyametgercekligi.com |  I. BÖLÜM |  II. BÖLÜM |  TEORININ FIZIKSEL ISPATLARI ve UYGULAMALARI |  VIII. BÖLÜM |  Ve Bu Çal?smada Manevî Ilham Ald?g?m |  Tarihin eski dönemlerinde, Sümerler Evreni su üzerinde yüzen yedi katl? bir disk olarak tasavvur ediyorlard? .. |  Çekirdek Kuvvetleri: Güçlü Çekirdek Kuvveti ve Zay?f Nükleer Kuvvet. |  Atomlar?n kararl?l?g?. |

© um.co.ua - ó÷áîâ³ ìàòåğ³àëè òà ğåôåğàòè