Íà ãîëîâíó

Tarihin eski dönemlerinde, Sümerler Evreni su üzerinde yüzen yedi katl? bir disk olarak tasavvur ediyorlard? ..

 1.  Aç?s?na bagl? olarak kütlenin y-ekseni yönündeki parametrik sal?n?m Diyagramlar?.
 2.  Diferansiyel membrane (zar) yüzeyi üzerindeki sicim ilmeklerinin olusturdugu düzensiz dalgalanmalar Elektromanyetik kütleçekim dalgalar?n? olusturur.
 3.  Evrenin baslang?c?ndan bugüne kadarki genisleme süreci ile Galaksi ve Y?ld?z sistemlerinin olusumunu gösteren bir grafik.
 4.  GörelIlIk: HENÜZ TAM OLARAK ÇözümlenmemIs BIr Problem
 5.  Konum vektörünün, Manyetik monopol yüzeyi üzerindeki diferansiyel manifold üzerinde tarad?g? yörünge egrisi.
 6.  Parçac?g?n yörüngesi üzerindeki sicim parças? üzerindeki gecikmeli potansiyel vektörleri.
 7.  Riemann'a göre evrenin 3-boyutlu mimarisi.

GERÇEK: Albert Einstein'?n muazzam Üç önemli teorisi vard?: Ilk kuram?, Izafiyet Teorisi (1905) bize E = mc2 denklemini vermistir ki, bu da atom bombas?n?n olusumunu ve y?ld?zlar?n gizeminin aç?klanmas?n? kuramsallast?r?r. Ikinci önemli teoremi, Genel Görelilik Teorisi (1915) bize uzay bükülmelerini, Büyük Patlama (Bing Bang) Teorisinin nedenleri ile Kara Delik'leri vermistir. Fakat, birçok kisi en muazzam teorisinin tamamlanmam?s oldugunun fark?nda degildir; o da üçüncüsü ve en önemlisidir ki, "Her seyin Teorisi", yani fizik olarak ifade edilen Birlesik Alan Teorisi'dir. Asl?nda, Einstein'?n ve 20. yüzy?l?n en önemli Fizik basar?s?n?n Genel Görelilik degil de, Birlesik Alan Teorisi oldugunu çok az kisi bilir veya kimse bilmez. Çünkü, bu teori, 20. yüzy?lda gerçeklestirilen pek çok bilimsel gelismenin ve teknolojik bulusun ç?k?s noktas?n? olusturmustur ve asl?nda bir derece gizlice yürütülen bu teorinin uygulamalar?n?n bilinmemesi için, Genel görelilik kuram? taraf?ndan gölgede b?rak?lm?st?r. Oysa ki, Einstein bu teoriyi olusturmak için ??pek çok deneme yapm?st? ve bunlar?n ilk ikisinde basar?l? olamad?. Fakat, üçüncü deneme sonunda da, basar?l? olamad?. Hayat?n?n son otuz y?l?n? bu denklemin çözümünü bulmakla geçirmisti ki, tüm fizik olaylar?n? aç?klayabilecek çözümü bulmaya belki de ramak kalm?st?. Peki bu teoriyi bu kadar önemli yapan gerçekte neydi? Niçin bu kadar önemliydi ve Einstein niçin 30 y?l?n? bu teoriye harcam?st?? Tüm bunlar tesadüf olamazd?. Çünkü, Yarat?l?stan tutun da, süpernova, atom ve moleküller, muhtemelen DNA, insanlar ve hatta sevgiyi bile aç?klayan bilinç ve beyin fonksiyonlar?n?n tam anlas?lmas? olaylar?na kadar, hemen her sey bu denklemle aç?klanabilecekti. Eger bulunsayd?, Yunanl?lar?n maddenin ve uzay?n en küçük parças?n?n ne olabilecegini arast?rd?klar?ndan bu yana uzay ve madde konusunda 100-150 y?ld?r degil, neredeyse Platon ve Aristo döneminden beridir 2000 y?ld?r yap?lan arast?rmalar?n en muazzam basar?s? olacakt?. Cevaplanmam?s sorular olmas?na kars?n, bugün en önde gelen ve Herseyin Teorisine aday olarak ileri sürülebilecek tek teori, 11 boyutlu Hiper Uzay içinde tan?mlanan Süper Sicim teorisidir ve ilginç ve bilinmeyen bir gerçek daha vard?r ki, Süpersicim teorisinin temeli ve dolay?s?yla günümüz fiziginin altyap?s? hala birlesik alan teorisinin elde edilmesi amac?na hizmet etmektedir. Öyle ki, Süper Sicim teorisi bu sayede bir gün evren hakk?ndaki su en derin meselenin cevab?n?n sunabilecegini öngörür:

"KaInattakI tüm kuvvet alanlar?n? tek bIr denklemle Ifade etmek .."

Bugün biliyoruz ki, tüm evren su dört temel kuvvet ile yönetilmektedir:

- Kütleçekim kuvveti ki, bizim d?s uzaya uçmam?z? ve Günesin (devasa bir hidrojen bombas? gibi) d?sar? dogru patlamas?n? engelleyen ve gökcisimlerini dag?lmadan bir arada tutan kuvvettir.

- Sehirlerimizi ayd?nlatan, lazerlerimizin ve bilgisayarlar?m?z?n enerji kaynag? olan Elektromanyetik kuvvet.

- Atom alt? partikülleri ve çekirdegi bir arada tutan Güçlü çekirdek kuvveti ve

- Y?ld?zlar? ve galaksileri ayd?nlatan ve termonükleer reaksiyonlar? gerçeklestiren Zay?f nükleer kuvvet.

Kütleçekim kuvveti, Einstein'?n Genel Görelilik Teorisi ile aç?klanabilir. Madde, kendini saran uzay? büker ve böylelikle çekimin kuvvetini olusturur. Örnegin, burusturulmus bir kag?d?n üstünde yürüyen bir kar?ncay? düsünün. Kar?ncaya göre, o kag?tta kendisini saga ve sola çeken gizemli bir kuvvet vard?r. Oysa biliriz ki; kar?ncay? çeken bir kuvvet yoktur; o kar?ncay? saga ve sola iten burusmus bir kag?t vard?r sadece. Iste, çekim kuvveti çekmez; dolay?s?yla sadece bos uzay itmektedir. Diger kuvvetler ise, Kuantum Teorisince aç?klanabilmektedir. Kuantum teorisinin pek parlak olmayan bir geçmisi vard?r. 1950'lerde atomun yap?s?n? çözenler taraf?ndan öne sürülen yeni ve tuhaf temel parçac?klar seli içindeyken, J. Robert Oppenheimer (atom bombasn? gelistiren kisi) yasad?g? ç?kmaz? söyle dile getirmistir: "Fizikte Nobel ödülü, bu y?l yeni bir parçac?k kesfetmeyen fizikçiye verilmeli." Her birine garip birer Yunanca isim verilen öylesine çok parçac?k kesfedilmisti ki, Enrico Fermi: "Bu kadar çok parçac?k oldugunu bilseydim, fizikçi olacag?ma botanist olurdum" demistir. Fakat, cevaps?z geçen onlarca seneden sonra, fizikçiler bu kuantum kuvvetini Kuarklar, Leptonlar, Higgs bozonlar?, Yang-Mills parac?klar?, Gluonlar, W-bozonlar?, Gravitonlar ve dahas?n? içeren garip parçac?klardan olusan Standart Model ad? alt?nda toplad?lar. Bilinen tüm fizik olaylar?, prensipte, bu iki teoriyle, görelilik ve kuantum teorisi ile muazzam bir biçimde aç?klanabilmektedir. Iste, tüm dünyadaki en büyük Fizik arast?rma laboratuar? olan CERN (Avrupa Nükleer Arast?rma Organizasyonu) asl?nda tek bir sey için, yani Birlesik alan teorisinin isbat? için ??insa edilmisti. Ayr?ca, dünyan?n en genis tünelinden bir bölüm olan LEP (büyük elektron-pozitron çarp?st?r?c?s?) parçac?k h?zland?r?c?lar?ndan birisi de, bunun için ??yerin 100 m alt?nda insa edilmisti. Bu iki teori, bilinen TÜM fizik bilgisinin dayand?g? iki temel tas?n? temsil ediyor olmas?na ragmen, merak uyand?ran as?l konu, bu iki teorinin neden birbirinden bu kadar farkl? oldugudur. Çünkü birinci teori, çok büyüklerin dünyas?n? tan?mlayan düz yüzeylerin egriligine dayanmaktayd?, yani manevi bir alemle iletisime geçen ve 5. boyuta aç?lan gizli bir kap?ya. Fakat, as?l problemin cevab? ise, bu iki ayr? dünyay? birlestiren büyük bir kuramda yer alan denklemlerin çözümünde yatmaktayd?. Iste bu sebeple, biz de bu çal?smam?zda daha çok teorinin bu boyutuna deginecegiz ve 5 Boyut üzerinden kurgulanan bir Birlesik Alan Teorisinin pesine düsecegiz ..

O y?llarda devam eden bu aray?s, birlesik alan teorisiyle ilgili baska bir gizemli olay?n ortaya ç?kmas?n? saglad? ve uzay?n kapal? üst boyutlar?na aç?lan bir kap? oldugu ilk kez deneysel olarak da isbatland?. Böylece teori, 1930'lu y?llarda Amerikan hükümeti bilim adamlar?ndan gemilerin radarlarda görünmemesini saglayacak bir yöntem gelistirmelerini istemeleri üzerine farkl? bir boyut daha kazanm?s oldu. Söyle ki, Baskanl?g?n? Nikola Tesla'n?n yapt?g? bir grup bilim adam? bu istegi gereklestirmek üzere ise koyuldular ve yaklas?k 10 y?ll?k bir çal?sman?n sonunda proje deneme asamas?na geldi. Deneyde, Amerikan donanmas?nda görevli küçük bir destroyer olan Eldridge adl? gemi kullan?lacakt?. Gemi, jeneratörler, vericiler, güç yükselticileri, modülasyon devreleri ve elektromanyetik alan olusturmaya yarayacak araç gereci içeren tonlarca ekipmanla donat?ld?. 22 Temmuz 1943'te saatler 09: 00'u gösterirken elektromanyetik alan jeneratörleri çal?st?r?ld?. Bir süre sonra, Eldridge'in etraf?n? önce yesil bir duman kaplad?. Gemiyi bu duman?n ard?nda görmek imkans?zlasm?st?. Al?c?lar geminin kuvvetli bir elektromanyetik alanla çevrelendigini göstermekteydi. Duman çekildiginde ise, deneyin istenenden daha basar?l? oldugu anlas?lm?st?. Çünkü Eldridge, sadece radarlardan degil, mürettebat?yla beraber gözden de kaybolmustu! Amerikan hükümeti ve deniz kuvvetleri ise, elbette ki böyle bir deneyin ya da projenin varl?g?n? asla kabul etmedi. Tüm bunlar?n as?ls?z, hayal ürünü iddialar oldugunu savundu. Ancak, diger taraftan da görgü tan?klar?n?n ifadeleri vard?. Zaten, deney hakk?nda bilinenlerin çogu da, bu tan?klar?n ifadelerinden saglanm?st?r. Söyle ki, 1933 y?l?nda Roosevelt, ABD'nin baskan? oldu ve hemen ard?ndan eski dostu ve dünyan?n say?l? bilim adamlar?ndan Nikola Tesla'y? Washington'a davet ederek ondan devlet ad?na baz? projeleri yürütüp yürütemeyecegini sordu. Yan?t olumluydu. Baskan ona Gökkusag? Projesi seklinde bilinen bir projeden söz etti. Tesla, bu proje üzerinde çal?smaya baslad?. 1936'ya gelindiginde Tesla, önemli gelismeler kaydetmis hatta insans?z bir gemiyi gözden kaybedip, sonra da geri getirmeyi basarm?st?. Ancak, yetkililerin deneyin insanl? olarak yap?lmas?nda ?srar etmeleri ve Tesla'n?n da insanlara zarar gelmeden bu deneyin yap?lmas?n?n olanaks?z oldugu noktas?nda baslayan görüs ayr?l?klar? sonunda, Tesla'n?n son asamada projeden ayr?lmas?yla sonuçland?. Bundan sonra, projenin idaresini Dr. John von Neumann devrald?. Donanma, özellikle II. Dünya savas?nda Almanlara kars? bir an önce ezici bir üstünlük saglamak kayg?s?n? tas?yordu. Bu üstünlük saglaman?n ise, görünmezlikten geçtigi düsünülüyordu. Arzu edilen sey ise, gemilerin radarlara görünmemesini saglamakt?. Fakat sonuç beklenenden çok farkl? oldu. Amerikan hükümeti için ??çal?san bilim adamlar? aras?nda dünyan?n en büyük dahilerinden biri olarak gösterilen ve Nazi Almanyas?'ndan kaç?p ABD'ye s?g?nan Albert Einstein da vard?. Philadelphia Deneyi'nde en büyük katk?lardan birinin Einstein taraf?ndan sagland?g? ise, çok az bilinir veya hiç bilinmez. Özellikle, Einstein'?n Birlesik Alan Teorisinin deneyi basar?ya ulast?ran faktör oldugu san?l?yor. Fakat, Einstein bu teorisini 1925-27 tarihleri ??aras?nda Prusya'da yay?mlanan bir bilim dergisine göndermis ancak tamamlayamad?g?n? düsünerek geri çekmisti. Einstein'?n ilerki y?llarda teorisini tamamlad?g?, ancak bunun savas s?ras? ve sonras? hükümetlerce gizlenmis olabilecegi tahmin ediliyor. Halbuki, daha sonraki y?llarda bilim ve teknolojide tüm insanl?k tarihi göz önüne al?nd?g?nda çok k?sa bir süre içerisinde kazan?lan büyük ivme ve pek çok bulusun birden ve ayn? anda gün yüzüne ç?kmas?, bu teorilerin hepsinin tarihin derinliklerine gömülmedigini bir kez daha gösterdi ki, bu sadece aysbergin su yüzeyindeki görünen k?sm?yd?. Iste bu gibi konular?n cevaplar?n? bulacag?n?z bu eserimizde, detaylar?yla küçük bir k?sm?n? ele ald?g?m?z BIRLESIK ALAN TEORISI'ni konu alan bu akademik çal?sma, dogaüstü zannettigimiz paralel evrenlerle baglant?l? 5-boyutlu olaylar?n ve teorilerin sadece bir kurgu olmay?p, bununla birlikte pek çogunda belirli bir gerçeklik pay? oldugunu da göstermeye yöneliktir ..

FIZIK YASALARINA GENEL BIR BAKIS

Newton fiziginin yetersiz oldugu geçtigimiz yüzy?l?n baslar?nda anlas?lm?st?. Bu fizik, "Günlük yasam"Deneyimlerine uygundu, fakat yüksek (Is?k h?z?na yak?n) h?zlarda yanl?s sonuçlar veriyordu. Yerini 1905 y?l?nda Einstein'?n"Özel Görelilik Teorisine"B?rakt?. Yine, Newton mekanigi çok küçük (Atomik) boyutlarda hatal? oluyor ve yerini 1920'lerde Bohr, Schrödinger, Heisenberg ve digerlerinin gelistirdigi"Kuantum Mekanigi"Ald?.

Hem çok h?zl? ve hem de çok küçük cisimler için, hem görelilik ve hem de kuantum ilkelerini birlikte saglayan bir teori gerekiyordu; kuantum alan teorisi denilen bu teori ana hatlar?yla 1930-40'l? y?llarda gelistirilmesine ragmen, bugün dahi tam olarak yeterli degildir. Fizik (Hikmet) yasalar?, bir cisme kuvvet uyguland?g?nda nas?l davranacag?n? ögretir.

Fizik kuramlar?n?n genel bir s?n?fland?rmas?n? su sekilde yapabiliriz:

Bu dogrultuda yapacag?m?z bu çal?sman?n esas amac?, ISLAM MATEMATIGI ve FIZIGININ olusturularak dinî ve aklî ilimlerde Kur'an ekseninde bir bütünlük ve birlestirme saglayarak, Modern Islam Medeniyetine katk?da bulunmakt?r. Bugün fizikte bilinen dört temel kuvvet vard?r:

 1. Güçlü Çekirdek Kuvveti,
 2. Elektromanyetik Kuvvet,
 3. Zay?f Nükleer Kuvvet,
 4. Gravitasyon (Yerçekimi) Kuvveti.

Baslang?çta (yani evrenin ilk yarat?l?s an?nda) tüm bu kuvvetler (ilmî tabirle hepsine birden "câzibe"Kuvvetleri de denir) bir tek ana kudretin içindeydi. Literatürde buna"Birlesik Alanlar Kuvveti"Veya teoremi de deniyor. Bu tek kudret, ALLAH Vahdâniyyeti ve Ehâdiyyeti ilkeleri uyar?nca bitisikken, evrenin genislemesi ile birlikte bir hikmete binâen fazlara ayr?ld?. Fakat ilk zamanlarda, bu kuvvetlerden Elektromanyetizma ve Gravitasyon daha güçlü kuvvet halindeydi. Diger iki kuvvet olan Çekirdek Kuvveti ve Zay?f Nükleer kuvvet daha zay?f haldeydi. Dolay?s?yla bu dört kuvvet genel olarak iki grupta toplanabilir:

1. Çekim Kuvvetleri: Gravitasyon ve Elektromanyetizma,
 BIRLESIK ALAN |  Web: www.kiyametgercekligi.com |  I. BÖLÜM |  II. BÖLÜM |  TEORININ FIZIKSEL ISPATLARI ve UYGULAMALARI |  VIII. BÖLÜM |  Atomlar?n kararl?l?g?. |  Hidrojen atomlar?n?n elektrik alandaki enerji spektrumu çizgileri. |  Ekil: Yitik koni (5. boyut) geometrisi (F.F. Chen, 1974). |  Louis Victor de Broglie (1892-1987). |

© um.co.ua - ó÷áîâ³ ìàòåğ³àëè òà ğåôåğàòè