На головну

Структура випускного кваліфікаційного дипломного проекту (роботи)

  1.  B) соціально-стратификационная структура
  2.  I. Структура сталей.
  3.  I. До-предметна структура імені
  4.  I. ДО-ПРЕДМЕТНА СТРУКТУРА ІМЕНІ 1 сторінка
  5.  I. ДО-ПРЕДМЕТНА СТРУКТУРА ІМЕНІ 2 сторінка
  6.  I. ДО-ПРЕДМЕТНА СТРУКТУРА ІМЕНІ 3 сторінка
  7.  I. ДО-ПРЕДМЕТНА СТРУКТУРА ІМЕНІ 4 сторінка

Порядок написання випускного кваліфікаційного дипломного проекту (роботи) містить певну послідовність:

1. Спочатку готуються:

- Вступ;

- Перша глава і додатки до неї;

- Другий розділ і додатки до неї;

- Третя глава і додатки до неї;

- Висновок.

2. Після цього редагується основна частина роботи, а саме: голови і додатки до них.

3. Уточнюються зміст розділів «Введення» і «Висновок» дипломного проекту (роботи)

4. В подальшому формуються: «Титульний аркуш», «Зміст», «Список використаних джерел» і «Додатки».

5.По завершенню роботи остаточно редагуються: «Вступ», «Висновок», оформляється «Таблично-довідковий матеріал», готується мультимедійна презентація та текст виступу на захист випускного кваліфікаційного дипломного проекту (роботи).

Досліджуваний матеріал слід викладати відповідно до назви дипломного проекту (роботи) і цільової установкою, логічно струнко і послідовно. Необхідно чітко усвідомлювати, що мета роботи полягає не в простому описі поставлених в плані питань, а в аналізі існуючих проблем і обґрунтуванні висновків і пропозицій щодо вирішення цих проблем.

Дипломний проект (робота) повинен розроблятися на конкретних матеріалах діяльності органів влади федерального, регіонального та місцевого рівнів, їх структурних підрозділів. У дипломному проекті (роботі) повинно міститися рішення конкретних управлінських завдань, що сприяють успішному досягненню цілей, які сформулював дипломник

Розробка кожної складової частини структури випускного кваліфікаційного дипломного проекту (роботи) має свої особливості:

1.розділ"Вступ"- Це постановка проблеми в загальному вигляді та її зв'язок з останніми дослідженнями та публікаціями. Він містить ряд обов'язкових елементів. під "У веденні" слід розкрити: актуальність теми; визначити мету і основні завдання роботи; об'єкт; предмет; методи дослідження; проаналізувати джерела та монографії; позначити структурну побудову дипломної роботи. розділ "Вступ" в дипломному проекті (роботі) повинен складати за обсягом 4-5 сторінок. Автору необхідно виділити із загальної проблеми ту частину, яку він досліджує, і показати її актуальність.

1) Актуальність обраної темиопределяет її взаємозв'язок з політичними, соціальними та економічними процесами, що проходять в Російській Федерації, Оренбурзької області, в конкретному муніципальній освіті, недосконалістю законодавства та практики його застосування, необхідністю зміни системи і структури органів державної влади та місцевого самоврядування, пошуку нових механізмів, форм і методів їх роботи, а також ступенем розробленості теми в науковій літературі.

Від обґрунтування актуальності обраної теми слід перейти до формулювання мети дослідження.

2) Мета випускного кваліфікаційного дипломного проекту (роботи) полягає в вивченні проблемної ситуації шляхом її аналізу (оцінки), дослідження, розробки або проектування, вдосконалення (модернізації, підвищення рівня), в новому дослідницькому результаті об'єкта дослідження.

Мета може бути тільки одна.

· наприклад:

«Метою дипломної роботи є вивчення основних напрямків розвитку інституту державної цивільної служби в Російській Федерації.»

3) Завдання визначаються, виходячи з мети дипломної роботи.

Це зазвичай робиться у формі перерахування: (Проаналізувати ..., узагальнити ..., виявити ..., показати ..., вивчити ..., визначити ..., встановити ..., дати характеристику ..., з'ясувати ..., довести .. . і т.д.).

Як правило, одна задача вирішується в рамках конкретного параграфа або розділу дипломної роботи. Рішення кожного завдання повинно бути обов'язково відображено в «Висновку»Випускної кваліфікаційної роботи. Саме ці висновки і пропозиції в розгорнутому вигляді виносяться на захист, складають основний зміст виступу дипломника.

· наприклад:

«- Показати систему і структуру державної служби в Російській Федерації;

- Розкрити правовий статус державних цивільних службовців через їх права, соціальні гарантії, обов'язки, заборони і обмеження;

- Розглянути питання проходження державної цивільної служби через надходження на службу, атестацію та кваліфікаційний іспит;

- Виявити на основі аналізу змін у законодавстві нові підходи в регулюванні інституту державної служби в Російській Федерації ».

4) Об'єкт дослідження - це база переддипломної практики (як правило, державний чи муніципальний орган), її структура і система управління, основні показники діяльності, найважливіші напрямки роботи, аналітичні дані, що характеризують дійсний стан справ, реальні ситуації і тенденції в практиці функціонування об'єкта дослідження, а також суспільні відносини, їх регулювання, явища, закономірності, на які спрямоване дослідження.

· наприклад:

«Об'ектомісследованія є Управління освіти міста Оренбурга, його структура і система управління, основні показники роботи, тенденції, шляхи і перспективи розвитку.»

5) Предмет дослідження - це конкретна проблема, Протиріччя, завдання або питання, що потребують вирішення на основі проведеного дослідження.

· наприклад:

«Предметомісследованія виступає проблема модернізації освіти, інформатизації системи освіти в рамках пріоритетного національного проекту« Освіта »на муніципальному рівні.»

6) Методидослідження - це сукупність цілеспрямованих способів і дій отримання нових знань про управлінських відносинах і системі управління.

· наприклад:

«Під час написання дипломної роботи були використані наступні методологічні підходи і методиісследованія: діалектичний і системний підхід до дослідження, графічний, аналітичний, монографічний, порівняльних оцінок, економічного аналізу, експертних оцінок.»

7) Ступінь вивчення джерел і монографій це неодмінна умова якісного виконання дипломної роботи (проекту).

· наприклад:

«У дипломній роботі використовувалися наукові праці ..., збірники статей, монографій ... і т. Д»

8) Завершує текстову частину розділу "Вступ»опис структуриДипломна робота даної формулюванні:

наприклад: «Структура дипломної роботи включає в себе вступ, три розділи, висновок, список використаних джерел та додатки».

2. Основна частина дипломної роботи - складається з 3-х глав, Кожна з яких содержіт- 3 параграфа.

У них викладається проведений аналіз змісту теми дипломної роботи, розкриваються поставлені завдання, сформульовані у «Вступі».

Зміст основної частини диплома (проекту) має точно відповідати темі випускної кваліфікаційної роботи, заголовкам кожного розділу і параграфа і повного їх розкриття. Необхідно дотримуватися логічну послідовність викладу змісту дипломної роботи від її першого речення в розділі «Вступ» і до останнього - в розділі «Висновок».

Необхідно витримувати структуру дипломної роботи:

Перша глава -розкриває теоретичні и правові основи розглянутої теми дипломного проекту (роботи)

Другий розділ - за своїм змістом є - аналітичної.

У ній дається аналіз матеріалу, що викладається (не менше ніж за останні 3 роки), Виявляються недоліки, проблеми і протиріччя з досліджуваної теми.

третя глава - перспективна.

На основі аналізу, виявлення недоліків, проблем і протиріч, а також узагальнення матеріалу другого розділу дипломної роботи формулюються основні напрямки, тенденції та перспективи розвитку досліджуваної проблеми на сучасному етапі, завдання на майбутнє та способи вирішення зазначених проблем.

Якщо в роботі сформульовані нові положення, автор повинен довести і обгрунтувати їх істинність. Слід звертати особливу увагу на правильність побудови доказів.

3. В розділі«Висновок» дипломного проекту (роботи) на основі сформульованих у «Вступі» цілі і задачпо досліджуваної теми і аналізу теоретичної і практичної частини дипломного проекту (роботи) (що містяться в 2 і 3 розділах) - характеризуються ступінь їх розкриття і формулюються конкретні висновки і пропозиції.

«висновок » не повинно містити переказу змісту роботи. У ньому підводяться підсумки теоретичної і практичної частини.

Висновки повинні логічно випливати з основного змісту дипломного проекту (роботи). Вони не можуть грунтуватися на матеріалах, які не були використані в основній частині дипломного проекту (роботи)

В кінці кожного розділу, а бажано і параграфа, Також слід формулювати висновки по суті викладеного матеріалу (наприклад: останні 2-3 абзаци починаються словами: "Таким чином, ... »). Вони повинні логічно випливати зі змісту глави або параграфа, знаходити в ньому своє обгрунтування і підтвердження.

Висновки в кінці глави будуються на основі висновків за всіма параграфами, з яких вона складається.

розділ«Висновок»дипломної роботи, в свою чергу, повинен узагальнювати висновки по всімїї главам.

Обсяг висновку повинен становити 4-5 сторінок текстудипломного проекту (роботи).

В ході написання роботи слід звернути увагу на мову викладу матеріалу, особливо на лексику і фразеологію, морфологію і синтаксис, орфографію і пунктуацію.

 
 МІНІСТЕРСТВО СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА |  Федеральне Державне Бюджетне Освітнє Установа |  Види діяльності випускників |  Професійні завдання та етапи виконання випускного кваліфікаційного дипломного проекту (роботи). |  Посилання (виноски) на джерела |  побудова таблиць |  оформлення малюнків |  Оформлення списку використаних джерел |  Подання дипломної роботи до захисту |  У мультимедійну презентацію не слід виносити текст виступу або випускного (кваліфікаційного) дипломного проекту (роботи). |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати