На головну

Медіцінали? псіхологтарди? іс ?рекетіні? негізгі аспектілері

  1.  Аза?стан Республікаси а?ша-несіе ??саясатини? негізгі міндеттері
  2.  Айма?тар дамуни? (дамимауини?) негізгі себептері мен міндеттері.
  3.  Денсаули?ти? ж?не ауруша?ди?ти? екологіяли? аспектілері
  4.  Е?бекті ?ор?ау ж?ніндегі негізгі за?ди актілер актілер
  5.  Зіндік ба?илау?а арнал?ан тесттік тапсирмалар, "Медіцінали? психологія" п?нінен тестті с?ра?тар
  6.  Леуметтану таріхини? негізгі ба?иттари. XX ?асир ?леуметтануи.
  7.  Медіцінали? псіхологіяни? даму таріх, теоріяли? м?селелері

Медіцінали? псіхологтарди? ж?миси адамдарди? ?мірлік ж?не к?сібі м?селелерін шешуде псіхологіяли? к?мек к?рсетуді? ?дістерін іздеу жолдари мен ?ндеуге ба?итталади. Медіцінали? псіхологіяни? негізгі ?дістеріне псіходіагностікани, псіхотерапіяни, псіхокоррекціяни, псіхологіяли? Кенес беру мен дамитуши псіхологіяли? ж?мисти жат?изу?а болади.

Таяудан ?ана медіцінали? мекемелерде псіхологтар ж?мис істей Бастаді. Оларди? іс-?рекетіні? негізгі аспектілеріне діагностікали? процесіне ?атисип, псіхологіяли? зерттеулерді? н?тіжелерін ?рт?рлі ауруларди? механізмдерінде, даму барисинда, компенсаціяси мен декомпенсаціясинда псіхологіяли? факторди? ролін ани?тау ?шін ?олдану жатади.

Медіцінали? псіхологти? іс-?рекетіне сотти?-псіхологіяли? сараптау?а експерт ретінде ?атисуи ?те ма?изди болипой табилади.

Сонимен ?атар, денсаули? саласинда е?бек ететін псіхолгтар псіхотерапіяли? жоспарди? міндеттерін шешуде. Б??ан ?рт?рлі терапіяларди ?ткізу, суіцідтік ?рекеттер жаса?ан адамдар мен тренінігтер ?ткізу, шекарали? ?алиптармен ж?мисти? ?рт?рлі варіанттари

?азіргі кезде медіцінали? психологія псіхокоррекці?а ба?иттал?ан. Пісхокоррекціяни ?ткізу ?шін псіхологіяли? н?с?ауларди негіздеу жасалади (мисали, невроздарди, маск?немдікті Емде барисинда). Біра?, псіхокоррекціяли? ж?мисти? тіімділігін арттиру ?шін ол нау?асти? псіхікали? ?алпин тере? зерттеу мен кваліфікаціясина негізделу керек ..
 Леуметтік ж?не псіхологіяли? п?ндер кафедра отирисинда тал?иланди |  Д?рістерді? та?ирипти? атаулари ж?не оларди? мазм?ни |  СО?Ж МАЗМ?НИ |  П?н бойинша С?Ж тапсирмаларин ориндау ж?не таписру графігі |  Глосарій. |  Медіцінали? псіхологіяни? даму таріх, теоріяли? м?селелері |  Д?ріс тезістері. |  Патопсіхологіяни? теоріяли? негізі. |  Псіхікали? жетілмеу |  За?имдал?ан псіхікали? даму |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати