На головну

Методичні рекомендації щодо організації вивчення дисципліни

  1.  I. Формування дисципліни.
  2.  I. Формування дисципліни.
  3.  I. ЦІЛІ ОСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
  4.  II. Поняття про граматичному ладі мови як об'єкт і предмет вивчення граматики.
  5.  II. Розвиток теорії лідерства (керівництва) в організації.
  6.  II. РОЗПОДІЛ ТРУДОМІСТКОСТІ ПО РОЗДІЛАХ, ТЕМАМИ ДИСЦИПЛІНИ І ВИДІВ НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ
  7.  III. Рекомендації до виконання курсової роботи на умовному прикладі

Для повноцінного засвоєння курсу «Математика» студент повинен, перш за все, оволодіти основними поняттями цієї дисципліни. Необхідно засвоїти визначення і поняття, вміти приводити їх точні формулювання, наводити приклади об'єктів, які відповідають цьому визначенню. Крім того, необхідно знати коло фактів, пов'язаних з даним поняттям. Потрібно також знати зв'язку між поняттями, вміти встановлювати співвідношення між класами об'єктів, описуваних різними поняттями. Далі, студент повинен освоїти докази основних тверджень і фактів дисципліни. Частина з цих доказів доцільно обговорювати на практичних заняттях у формі опитування або доповідей.

При заочній формі навчання самостійна робота студента є основним видом діяльності, що дозволяє добре засвоїти досліджуваний предмет і однією з умов досягнення необхідної якості підготовки і професійної перепідготовки фахівців. Вона передбачає самостійне вивчення студентом рекомендованої навчально-методичної літератури, різних довідкових матеріалів, підготовку до лекційних та семінарських занять, вирішення практичних завдань, рішення контрольної роботи.

Практичні і самостійні роботи організовані в вигляді наступних компонент:

1. Вивчення теоретичного матеріалу.

2. Самостійне вивчення методів вирішення завдань з даного розділу з використанням рекомендованої літератури.

3. Рішення задач на і практичних заняттях.

4. Виконання контрольних робіт.

Методичні рекомендації щодо організації самостійної
 роботи студентів

Компонентами самостійної роботи є:

1. Самостійна робота з літературою.

2. Підготовка до практичних занять.

3. Підготовка до виконання аудиторних контрольних робіт.

4. Виконання домашніх контрольних робіт.

5. Підготовка до іспиту.

Проміжним контролем знань студентів протягом навчання є усні та письмові опитування, контрольні роботи, тести по ключових темах читається дисципліни.

1. Рішення задач з використанням математичних методів. Приклади завдань дані в методичному забезпеченні до робочої програми.

2. Складання опорного конспекту. Приклад завдання: складіть опорний конспект на одну сторінку формату А4 по темі «Теорія визначників».

3. Складання тематичного плану. Приклад завдання: Складіть тематичний план, що складається з 10-12 безглагольних пропозиції (3-4 слова в кожному), по темі: «Системи лінійних рівнянь. Метод Гаусса ».

4. тестування. Приклади тестів дані в методичному забезпеченні до робочої програми.

5. Для контролю самостійної роботи використовуються такі прийоми:усні та письмові опитування.

7. Питання для обговорення. Лінійна алгебра - важливий в додатках розділ математики, що вивчає лінійні простори, лінійні відображення, системи лінійних рівнянь та ін. Векторні простори зустрічаються в математиці і її додатках повсюдно. Лінійна алгебра знаходить численні застосування в природничих науках.

Домашня контрольна робота № 1включає в себе шість завдань. У завданнях букву k слід замінити номером студента у списку групи.
 ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНИЙ РОЗДІЛ |  Місце дисципліни в структурі ООП ВПО |  Вимоги до результатів освоєння дисципліни |  Трудомісткість дисципліни і види навчальної роботи |  Тема 1. Системи лінійних рівнянь. Теорія визначників. Алгебра матриць. |  Тема 2. Арифметичні простору |  Тема 3. Комплексні числа. алгебраїчні многочлени |  Тема 4. Введення в математичний аналіз. Межа і неперервність функції |  Тема 5. Диференціальне числення функцій однієї та кількох змінних. |  Тема 6. Інтегральне числення |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати