На головну

Види і причини конфліктів в міжособистісній взаємодії

  1.  B) Інфляція, суть інфляції, причини виникнення, види.
  2.  I. Причини конфлікту
  3.  I. Причини пожвавлення національного руху
  4.  III. Теорії механізмів виникнення конфліктів
  5.  IV. структура конфліктів
  6.  Quot; залізистих "ПРИЧИНИ гіпертиреоз
  7.  V1: Тема 4. Християнство: основні причини виникнення, особливості, напрямки, сучасний стан

Причини міжособистісних конфліктів класифікують так само, як і конфлікти, за кількома підставами. Так, Н. Гришина виділяє наступні причини конфліктів:

· Пов'язані з утриманням міжособистісної взаємодії;

· Пов'язані з особливостями міжособистісних відносин;

· Пов'язані з особистісними особливостями учасників конфлікту.

Звісно ж досить повної наступна класифікація причин міжособистісних конфліктів:

· По обмеженості ресурсів;

· Різним аспектам взаємозалежності;

· Відмінностей в цілях;

· Відмінностей в уявленнях і цінностях;

· Відмінностей в манері поведінки і життєвому досвіді;

· Незадовільне комунікації;

· Особистісних особливостей учасників зіткнень.

Конфлікти в міжособистісній взаємодії можуть приймати як конструктивний, так і деструктивний характер.

Конфлікти у взаємодії людей, які прийнято називати міжособистісними, відрізняються специфічними особливостями і безліччю видів, що виділяються за різними підставами класифікації згідно з теоретичними позиціями авторів і особливостями підходів.

Міжособистісний конфлікт можна охарактеризувати виходячи з предмета спору, зіткнення; складу учасників; місця, де він відбувається; методів його залагодження.


 Класифікація міжособистісних конфлікті »
 Понаправ-вості  За мотивами  Попослед-наслідком  Пополезнимпредстав-леніямконфлік-туючих  За емоціо-нальнойсіле воздей-наслідком наконфлікту-чих  За обсягом (масштабу) впливу  По довжині-тельностітеченія  за формепроявленія  Поісточнікувознікно-нення
 Гро-ні іліідеологі-етичні  Поклади-но на-правління; реальниеілі иллю-Зірне  Поклади-тільні  Всередині-рольові  Сильні (зачіпаючи-ющие соці-альний ста-тус, честь, престіж.достоінстволічності)  Широкі (Торкаючись-ющие інте-реси біль-ших групплюдей)  Кратковре обмінні  внутрішні  Об'єктив-ні
 Профе-нальні  Отрицатель-но направ-лені; реальниеілі иллю-Зірне  Негативна тільні  Межроле-ші  Слабкі (НЕ затра-гівающіечесть, достоінстволічностіі т. П)  Локальні (не виходячи щие за сферуінтересовконфлікту-чих)  затяжні  зовнішні  Суб'єктивних-ні
 
 Побутові            РазовиеПовторяю-ються  Организо-ванныеНеоргани-зованныеПреднаме-ренныеСпонтанные  
             
             
             
             
             
             

Міжособистісні конфлікти мають свої відмінні риси, які зводяться до наступного.

1. У міжособистісних конфліктах протиборство людей відбувається безпосередньо, тут і зараз, на основі зіткнення їх особистих мотивів. Суперники стикаються віч-на-віч.

2. У міжособистісних конфліктах виявляється весь спектр відомих причин: загальних і приватних, об'єктивних і суб'єктивних.

3. Міжособистісні конфлікти для суб'єктів конфліктної взаємодії є своєрідним «полігоном» перевірки характерів, темпераментів, прояву здібностей, інтелекту, волі та інших індивідуально-психологічних особливостей.

4. Міжособистісні конфлікти відрізняються високою емоційністю і охопленням практично всіх сторін відносин між конфліктуючими суб'єктами.

5. Міжособистісні конфлікти зачіпають інтереси не тільки конфліктуючих, але і тих, з ким вони безпосередньо пов'язані або службовими, або міжособистісними відносинами.

Управління міжособистісними конфліктами можна розглядати в двох аспектах - внутрішньому і зовнішньому. Внутрішній аспект передбачає застосування технологій ефективного спілкування і раціональної поведінки в конфлікті. Зовнішній аспект відображає управлінську діяльність з боку керівника (менеджера) або іншого суб'єкта управління по відношенню до конкретного конфлікту.

У процесі управління міжособистісними конфліктами важливо враховувати їх причини та фактори, а також характер міжособистісних відносин конфликтантов до конфлікту, їх взаємні симпатії і антипатії.

Психологічне вивчення особливостей причин, видів і методів регуляції конфліктів в міжособистісних відносинах базується на таких основних підходах:

- Мотиваційному;

- Когнітивному;

- Діяльнісної;

- Організаційному.
 Уявлення про конфлікт і еволюція поняття |  Конфлікт як предмет дослідження. |  Конфлікт як вид критичних ситуацій |  Джерела, причини і функції конфліктів |  Основні моделі поведінки особистості в конфліктній взаємодії |  Характеристика основних стратегій поведінки |  Двомірна модель Томаса - Кіллмена стратегії поведінки в конфлікті. Раціонально-інтуїтивна модель оволодіння конфліктною ситуацією Дж. Грехем Скотт. |  Раціонально-інтуїтивна модель оволодіння конфліктною ситуацією Дж. Грехем Скотт. |  Типи конфліктних особистостей. |  Поняття технологій ефективного спілкування та їх різновиди. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати