На головну

Вимоги до структури курсової роботи

  1.  B. Роботи натрій-калієвого насоса.
  2.  C) при переведенні результатів підприємства та його фінансового становища в валюту подання звітності.
  3.  I Розділ роботи «Розробка концепції
  4.  I. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ
  5.  I. Загальні вимоги
  6.  I. Загальні вимоги
  7.  I. Основні завдання та напрямки роботи бібліотеки

«Бальнеолікарні ВАТ« Молот »

Кафедра готельного і туристичного бізнесу

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Проректор по навчальній роботі

__________________ Ю. л. Камашева

«__» __________________ 2011 р

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ЩОДО ВИКОНАННЯ КУРСОВИХ РОБІТ

Дисципліна «Географія»

Напрямки бакалаврату: «Сервіс», «Туризм», «Готельне справа»

Казань


Методичні вказівки щодо виконання курсових робіт складено на підставі робочої програми дисципліни «Географія »

(Назва дисципліни)

Методичні вказівки щодо виконання курсових робіт розглянуті і затверджені на засіданні кафедри «Готельного та туристичного бізнесу»

(Назва дисципліни)

Протокол № ________ «______» _____________ 200 р

Зав. кафедрою, к. м н., доц. І. і. Зиганшин __________

Методичні вказівки щодо виконання курсових робіт схвалені Навчально-методичною радою Інституту економіки, управління та права (м Казань)

Протокол № ________ «_______» _____________ 200 р

Методичні вказівки щодо виконання курсових робіт розробив:

викладач

к. м н. доц. Зиганшин І. і. _________


загальні положення

Курсові роботи з дисциплін виконуються студентами протягом усього періоду навчання в інституті.

метою курсових робіт є:

· Систематизація, закріплення і розширення знань, отриманих при вивченні відповідного курсу, застосування їх для вирішення конкретних завдань;

· Розвиток навичок самостійної науково-дослідницької діяльності з підготовки та захисту письмових робіт з елементами наукового дослідження;

· Освоєння методик аналізу предметної області, методів вибору і обгрунтування науково-теоретичних і практичних рішень з урахуванням сучасних вимог;

· Прояв і розвиток творчої ініціативи для отримання результатів, що мають практичну цінність;

· Збір та підготовка матеріалів для подальшого написання дипломної роботи;

· Вдосконалення навичок графічного і текстового оформлення результатів дослідження відповідно до вимог, що пред'являються до оформлення дипломних робіт по напряму «Сервіс» і «туризм».

В процесі роботи над курсовою роботою студент повинен вміти;

· Здійснювати збір, обробку, аналіз і систематизацію науково-теоретичної і практичної інформації по темі дослідження;

· Складати описи проведених досліджень, готувати дані для складання звітів, оглядів і іншої документації;

· Проводити системний аналіз розв'язуваної задачі з використанням сучасної навчальної та наукової літератури (вітчизняної та іноземної);

· Оцінювати (описувати) можливі позитивні наслідки впровадження запропонованих в роботі заходів.

Виходячи з цілей підготовки студентів за напрямом «Сервіс», «Туризм» і «Готельне справа», а також змісту майбутньої дипломної роботи пропонується наступна структура курсової роботи:

Вступ

Теоретична частина

Практична частина

висновок

Список літератури

додатки

Обсяг кожної частини роботи встановлюється виходячи з особливостей кожної теми. В цілому рекомендується, щоб обсяг практичної частини був не менше обсягу теоретичної частини.

Обсяг всієї курсової роботи - 40-45 друкованих сторінок.

Оформлення курсової роботи проводиться відповідно до «Загальними правилами оформлення навчальних робіт», прийнятими в інституті.

Вимоги до структури курсової роботи

Курсова робота повинна відповідати певним вимогам не тільки за змістом, але і за оформленням.

Робота підшивається в наступній послідовності:

- титульна сторінка;

- Зміст (зміст);

- Основна частина курсової роботи (текст);

- Висновок;

- Список використаної літератури;

- Додатки.

Титульна сторінка - Це початковий лист курсової роботи, у верхній частині якого вказують повне найменування навчального закладу: Інститут економіки, управління та права (м Казань); трохи нижче назву факультету та кафедри, в середині листа назву роботи; в нижній правій частині ПІБ виконавця і наукового керівника, і в самій нижній частині аркуша арабськими цифрами без слова «рік» рік оформлення роботи.

Весь текст на титульному аркуші друкується - 14 шрифтом Times New Romans, а назва курсової роботи 18 шрифтом.

Зразок оформлення титульного аркуша наводиться в Додатку 1.

зміст (Зміст або план) - відображає логіку викладу матеріалу, порядок побудови роботи і взаємозв'язок її окремих частин. Це перелік розділів, параграфів або пунктів, складений в тій послідовності, в якій вони дані в роботі, де вказують номер сторінки, на якій міститься початок розділу, параграфа. Зміст докладають після титульного аркуша (на другій сторінці роботи), так як при перевірці і використанні роботи це дає можливість відразу зрозуміти її структуру.

Зразок оформлення наводиться в Додатку 2.

Зміст курсової роботи включає в себе наступні складові частини:

- Вступ;

- Основна частина курсової роботи;

- Висновок;

- Список використаної літератури;

- Додатки.

Вступ (Починається на третій сторінці курсової роботи), де викладаються актуальність і основні положення теми, обраної студентом в якості курсової роботи (проектування), коротка характеристика історії або стану теорії розглянутого питання, ступінь його розробленості, об'єкт и предмет аналізу, мета и завдання для розкриття обраної теми. Автор в короткій формі аналізує використану при написанні курсової роботи інформацію, отриману з літературних та інших джерел, статистичні матеріали. У вступі обґрунтовуються методи, використані для розкриття теми дослідження. Обсяг введення становить, в середньому, 2-3 надруковані сторінки.

Основна частина курсової роботи, Як правило, складається з двох розділів: теоретичної частини та практичного розділу.Кожна частина повинна містити не менше 3 підрозділів (1.1.; 1.2., 1.3 .; 2.1. І т. Д.) В кожному з них.

Теоретична частина - Це один з важливих розділів курсової роботи, повинна являти собою літературний огляд по темі, що вивчається з викладом різних точок зору на предмет (проблему) вивчення, їх аналіз та узагальнення. Розгляд теоретичних питань рекомендується пов'язувати з розбором прикладів з реальної практики туристського бізнесу і в індустрії гостинності в цілому, в частині вирішення конкретних організаційних, правових, економічних, соціальних або психологічних питань (проблемних ситуацій).

В першу чергу студенту необхідно ознайомитися з літературою з даної тематики (даного питання). У пошуку потрібної літератури слід використовувати тематичний каталог бібліотеки. На основі невеликого числа виявлених робіт по темі дослідження з'явиться можливість виявити інші статті і авторів, що займаються даними проблемами або суміжними питаннями, в тому числі і з зарубіжних джерел, а кожна наукова робота містить, як правило, список літератури. Така робота дозволить скласти власну картотеку джерел з обраної теми. Іноді в різноманітних джерелах зустрічаються суперечливі судження різних авторів з досліджуваної проблеми, а це дозволить автору курсової роботи критично розібратися в висунутих наукових положеннях і виробити свою позицію, або прийняти за основу ті теоретичні посилки, які є найбільш правильними. Можна відбирати статті з досліджуваної проблеми з періодичних видань за певний період.

В останні роки випускає дуже багато періодичних видань з проблем готельного бізнесу та туристичної індустрії: газет, журналів, брошур, які полегшують орієнтування в новій інформації з будь-якого питання, що досліджується. Такого роду джерела містять саму «свіжу» інформацію з досліджуваних питань, нові оригінальні підходи до вирішення складних нагальних проблем туристичної індустрії і його основний інфраструктури готельного бізнесу, конкретні шляхи їх вирішення на місцях, в різних регіонах.

Виписки з джерел необхідно постачати певними вказівками (автор, робота, де і коли опублікована, сторінка) - це стане в нагоді при посиланнях на літературу.

Важливим джерелом теоретичних ідей і фактів є нормативні документи, різні постанови, рішення органів влади і управління, виступи видатних діячів індустрії гостинності та туристичного бізнесу в засобах масової інформації - по телебаченню, в пресі, по радіо. Ці документи і виступи дуже часто мають безпосереднє відношення до питань, які вирішуються в готельному і туристичному бізнесі і, отже, повинні бути використані в наукових дослідженнях.

Студентам рекомендується робити копії, вирізки з газет зі статтями й замітками цікавого змісту, які можуть надати допомогу при написанні курсових робіт, які можуть бути додатками до роботи.

Теоретична частина повинна містити також огляд методів дослідження, застосовуваних різними авторами, при дослідженні теми проблеми, близькою до теми курсової роботи. При оформленні курсової роботи необхідно використовувати різні методи дослідження: традиційні (описовий, порівняльний), статистичні, математичні; математичного моделювання та інші. У своїй роботі студенту, необхідно показати які методи були їм відібрані для опису свого об'єкту дослідження, і чому саме ці методи «працюють» краще для досягнення поставленої мети в роботі.

Таким чином, зміст теоретичної частини має показати, наскільки студент володіє знаннями по темі дослідження, наскільки в цілому поповнився його науковий досвід, як це використовується в самостійної наукової роботи.

Оскільки перша частина роботи являє собою літературний огляд, в її кінці обов'язковий авторський аналіз і невеликі висновки (1-2 абзаци), в яких дається оцінка матеріалу, викладеного в цій частині роботи.

Не допускається використання в роботі великої кількості вступних слів, газетних кліше, рекламних слоганів, професійного сленгу, що часто буває при використанні матеріалів з популярних журналів і мережі Інтернет. Крім того, не допускаються скорочення слів, запитання й оклику пропозиції, часто зустрічаються в таких джерелах, як путівники, рекламні буклети і т. П.

Практична частина (розділ). Практичної частини зазвичай відводиться заключний розділ основної частини курсової роботи. Ця частина курсової роботи повинна бути присвячена вирішенню конкретної прикладної задачі, яка повинна бути тісно пов'язана з смисловому змісту з основною темою дослідження, органічно ув'язуватися з усіма попередніми розділами і відповідати меті, зазначеної у вступі. Завдання, які вирішуються студентами старших курсів, можуть бути пов'язані з аналізом процесів характеризують об'єкт дослідження, з розробкою нескладних математичних моделей, прогнозні завдання, завдання з комплексної оцінки об'єкта, завдання по автоматизації обробки інформації, моделювання систем. Автор повинен провести детальний аналіз розв'язуваної проблеми або отриманих результатів на конкретному підприємстві індустрії туризму та гостинності. Змістовний аналіз передбачає порівняння отриманих результатів з існуючим станом справ, передбачається оцінка економічної ефективності вирішеною завдання. Наприклад, яку роль зіграло скасування візового режиму в туристської привабливості тієї чи іншої країни. Або яким чином організована система безпеки туристів в тій чи іншій країні, яка роль засобів розміщення туристів в країні, чи є необхідність удосконалення туристських послуг та інше.

Висновок. Будь-яке наукове дослідження, в тому числі і курсова робота, закінчується лаконічним формулюванням основних положень дослідження. Висновок по роботі є відображення основних результатів, отриманих студентом в роботі. Формулювання загальних висновків в ув'язненні передбачає якісну оцінку проведеної роботи, при цьому за формою тексту і частково за змістом не доцільно використовувати повтор викладеного до цього в роботі матеріалу.

Висновки курсової роботи формулюються по всіх основних розділах, т. Е. Вони можуть бути як теоретичного, так і практичного характеру. Зазвичай в тексті роботи вони займають від 2-4 друкованих сторінок.

Список літератури. Він міститься в роботі безпосередньо після укладення. Загальна кількість літературних джерел, на які в роботі робляться посилання для студентів IV курсу - не менше 20. У список літератури включаються тільки ті джерела, на які є посилання в тексті і якими користувався студент при написанні курсової роботи. Це можуть бути підручники, довідники, журнальні та газетні статті, сайти Інтернету, путівники, законодавчі акти, наукові статті, навчальні посібники, рекламні проспекти, звіти туристичних фірм і т. П.

Додаток. Додаток поміщається в роботі за списком літератури. В додаток виносяться таблиці з даними допоміжного характеру, об'ємні обчислення, виведення формул, заповнені форми первинних документів, розрахунків, таблиць і т. П. На кожному з них в правому верхньому кутку пишеться слово «Додаток» і проставляється порядковий номер без написання значка «№ ». Наприклад: Додаток 1, Додаток 2 і т. Д. Нумеруються додатки в тій послідовності, в якій їх дані використовуються в роботі.

Додаються і використовуються в роботі документи (посадові обов'язки, форми звітів і розрахунків) повинні бути заповнені і оформлені відповідно до вимог, що пред'являються до таких документів. Замість підписів на документах вказуються прізвище, ім'я, по батькові посадових осіб.

Якщо немає необхідності, то курсова робота може не мати додатків

3. Загальні вимоги до курсової роботи з дисципліни: «Географія»

Мета курсової роботи з дисципліни - набуття студентами навичок самостійного дослідження, досвіду роботи з науковою літературою та іншими джерелами інформації, первинної обробки теоретичного, фактичного, статистичного та ілюстративного матеріалу, його аналізу і викладу у вигляді зв'язного тексту, умінь самостійно провести оцінку туристських пам'яток різних регіонів світу, особливостей технології та організації різних видів туризму в конкретній країні.

Для досягнення поставленої мети необхідно виконати кілька завдань:

· Дати характеристику туристично-рекреаційний потенціал окремих країн, їх груп і регіонів;

· Охарактеризувати особливості розвитку туризму в великих регіонах світу і окремих країнах;

· Визначити місце конкретного виду туризму на міжнародному ринку;

· Визначити місце даного виду туризму в структурі туристської галузі країни дослідження;

· Охарактеризувати основні особливості і тенденції міжнародних туристичних потоків і їх основні географічні закономірності функціонування;

· Охарактеризувати основні дестинації даного виду туризму в країні.

Виконання цих завдань передбачає знання основних понять і положень курсу «», а також розуміння того, які умови повинні існувати на території країни, в якості основи, яка визначає можливості розвитку даного виду туризму в конкретній країні. За результатами дослідження повинна бути дана оцінка сучасного стану досліджуваного виду туризму в обраній країні і дано короткий прогноз розвитку цього виду туризму на досліджуваній території.

З даної дисципліни студентам пропонуються приблизні теми.

Тематика курсових робіт з дисципліни «Географія»

1. Географія екскурсійно-пізнавального туризму.

2. Географія пляжного туризму.

3. Географія лікувально-оздоровчого туризму.

4. Географія спортивного туризму.

5. Географія екологічного туризму.

6. Географія релігійного туризму.

7. Географія ділового туризму.

8. Географія освітнього туризму.

9. Географія гастрономічного туризму.

10. Географія тематичного туризму.

11. Географія подієвого туризму.

12. Географія річкових зарубіжних круїзів.

13. Географія морських зарубіжних круїзів.

14. Географія етнографічного туризму.

15. Географія екстремального туризм.

16. Географія агротуризму.

17. Географія дитячого і молодіжного туризму.

18. Географія екзотичного туризму.

19. Географія ностальгічного туризму.

20. Особливості розвитку туризму в Скандинавських країнах.

21. Туристично-рекреаційні ресурси США і регіональні особливості їх використання.

22. Особливості розвитку міжнародного туризму на островах архіпелагу Багамського і Малих Антильських островах.

23. Туристично-рекреаційні райони і основні туристичні центри Куби, Ямайки, Гаїті.

24. Перспективи розвитку міжнародного туризму в Південній Америці.

25. Північно-Східна Азія як формується туристський регіон світу.

26. Рекреаційно-туристичний потенціал і географія активного і пасивного туризму в Японії.

27. Туристично-рекреаційний потенціал, туристично-рекреаційні райони і основні центри туризму в Китаї.

28. Тенденції розвитку міжнародного туризму в країнах Південно-Східної Азії (Таїланді, Малайзії, Сінгапурі, Індонезії)

29. Близький Схід як макрорегіон периферійної зони екстенсивного розвитку.

30. Австралія та Океанія на світовому туристичному ринку.

31. Африканський регіон як потенційний туристичний регіон світу.

32. Круїзні лінії і туристські центри Балтійського узбережжя.

33. Туристично-рекреаційний потенціал, основні туристські райони і центри туризму Великобританії.

34. Західноєвропейський туристський мезорегіон.

35. Туристично-рекреаційний потенціал, географічна структура туристичних потоків, основні центри розвитку туризму Франції.

36. Гірничо-туристські комплекси і курорти Австрії та Швейцарії.

37. Туристично-рекреаційні ресурси, туристські райони і центри розвитку туризму з метою відпочинку і розваг в Іспанії.

38. Туристично-рекреаційний потенціал, туристські райони і центри розвитку туризму в Італії

39. Туристично-рекреаційний потенціал, туристично-рекреаційні райони і центри розвитку туризму в Греції.

40. Особливості розвитку міжнародного туризму на острові Кіпр.

41. Туристично-рекреаційний потенціал, основні туристські райони і центри розвитку туризму в Хорватії і Чорногорії.

42. Особливості розвитку туризму в країнах Центрально-Східної Європи

43. Рекреаційно-туристичний потенціал, основні туристські райони і центри туризму в Чехії, Словаччині, Угорщині, Болгарії, Польщі, Румунії. 18. охороняються туристські ресурси в країнах Центрально-Східної Європи.

44. Розвиток міжнародного туризму в країнах СНД і Балтії.

45. Географічні аспекти формування територіально-господарських утворень, що спеціалізуються на виробництві туристських послуг і задоволенні рекреаційних потреб

Тему курсової роботи призначає викладач (деканат). Повтор теми і подальша заміна (обмін) не допускається.

Вивчення літератури та інших інформаційних джерел, збір і аналіз фактичного матеріалу, написання тексту і оформлення роботи здійснюються студентом самостійно. Матеріал, зібраний для виконання роботи, повинен відповідати темі, відрізнятися конкретністю, викладатися грамотною мовою. При цьому наведені відомості повинні містити інформаційні дані, які можуть бути оформлені у вигляді таблиць або малюнків - схеми, графіка, діаграм, карт і т. П.

  бібліографічний список |  Jack Canfield and Mark Victor Hansen. A 2nd Helping of CHICKEN SOUP FOR THE SOUL
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати