На головну

Анкета дитини

  1. I. МОЯ БИОГРАФИЧЕСКАЯ АНКЕТА
  2. Quot;Будинок дитини" Марії Монтессорі
  3. V Орієнтація на соціальні норми у своєму поводженні з'являється в дитини близько 2 років.
  4. АНКЕТА для студентов
  5. АНКЕТА для СТУДЕНТОВ
  6. Анкета как важнейший инструмент маркетингового опроса

1. Як тебе звати? Назви ім'я, по батькові і прізвище________________________________

2. Скільки тобі років?________________________________________________________

3. Коли ти народився? _______________________________________________________

4. 3 ким разом ти живеш? Назви членів своєї родини. _____________________________

5. Як звуть маму? Ким і де вона працює? _______________________________________

6. Як звуть тата? Ким і де він працює? __________________________________________

7. Де ти живеш? Назви адресу. ______________________________________________

8. Чи відвідуєш ти дитячий садок? _____________________________________________

9. Чи займаєшся ти в якійсь секції чи гуртку? ___________________________________

10. Ким ти хочеш бути \ чому? _________________________________________________

Місце для малюнків дитини

Лекція 9. Наукове дослідження дітей молодшого шкільного віку

План

1. Діагностика рівня розвитку пізнавальних психічних процесів.

2. Методи вивчення особистості молодшого школяра, міжособистісних взаємин учнів.

Література:

5. Альбуханова - Славская К. а. Особенности типологического подхода метода исследования личности // Принцип системности в психологических исследованиях / под ред. Д. н. заваплишной, В. а. Барабанщикова. - М., 1990.

6. Анастази А. Психологическое тестирование / под ред. К. м. Гуревича, В. лубовского. - М.,1982, - Кн. 1,2.

7. Андреева Г. м. Лекции по методике конкретных социальных исследований. - М., 1975.

8. http://osvita.ua

СТРУКТУРА ЛЕКЦІЙНОГО ЗАНЯТТЯ

І. Вступна частина

6. Організація студентів;

7. Повідомлення теми лекції.

8. Актуальність теми, місце лекції курсі предмету.

9. Категорії й поняття

10. Запис теми, плану, бібліографії.

ІІ. Основна частина

3. Викладення матеріалу у текстовій формі.

1. Діагностика рівня розвитку пізнавальних психічних процесів.

2. Методи вивчення особистості молодшого школяра, міжособистісних взаємин учнів.

4. Фіксація на дошці ключових слів.

ІІІ. Заключна частина

3. Відповіді на запитання студентів;

4. Завдання для самостійної роботи.С/Р. Вивчення особливостей особистості молодших школярів.

Хід лекції

1. Діагностика рівня розвитку пізнавальних психічних процесів.

Особливості розвитку й вивчення пізнавальних процесів у молодших школярів

Пізнавальний процес Вікові особливості Методики для діагностики
Відчуття 1. Підвищується тонкість суглобово-мускульних відчуттів, які відіграють важливу роль у вироблені рухових навичок; 2. Продовжує формуватись гострота зорових відчуттів; 3. Зростає гострота звуку (що сприяє успішному вивченню іноземних слів); 4. Поступово розвивається фонематичний слух, зростає його тонкість і точність.  
Сприйняття 1. Характерна мала диференційованість; 2. Невміння управляти своїм сприйняттям.  
Пам'ять 1. Інтенсивно розвиваються всі види пам'яті (короткострокова, довгострокова, операційна), а також процеси пам'яті; 2. Активно формується довільне запам'ятовування; 3. Виникає необхідність освоєння спеціальних цілеспрямованих дій із запам'ятовування - засвоєння мнемотехнічних прийомів.  
Мислення 1. Набуває наочно-образного характеру; 2. Формуються елементи понятійного мислення й розумові операції; 3. Мислення в поняттях потребує допомоги уявлень і на них будується.  
Уява 4. Розвиток відбувається у таких напрямках: 5. Збільшується розмаїтість сюжетів; 6. Перетворюється якості й окремі характеристики предметів і персонажів; 7. Створюються нові образи; 8. З'являється здатність передбачити послідовні моменти перетворення одного стану в інший; 9. З'являється здатність керувати сюжетом.  
Увага 1. Переважає мимовільна увага; 2. Слабкий розподіл уваги; 3. Обсяг уваги 4-6 об'єктів; 4. Невміння швидко переключати увагу; 5. Тісний зв'язок з емоціями й почуттями.  
Мовлення 1. Процес оволодіння рідною мовою, багатством її словника й граматичних форм, необхідних для розуміння кожною людиною інших людей і вміння висловлювати свої думки, бажання, переживання; 2. Розвиток у процесі повсякденного спілкування дитини з дорослими і однолітками; 3. Велика роль слухання, читання, міркування - специфічних форм мовленнєвої діяльності; 4. Особливе значення освоєння письма.  

 

На основі застосування системи методик можна оцінити психологічну готовність дитини до навчання у школі, їх психофізіологічний розвиток під час навчання в початкових класах, с першого по четвертий включно.

До даного комплексу методик належать:

1. Загальна орієнтація дитини в оточуючому середовищі.

2. Відношення дитини до навчання у школі.

3. Увага.

4. Пам'ять.

5. Мова.

6. Художньо-образотворча діяльність.

7. Трудові вміння і навички.

8. Мотивація досягнення успіху.

9. Особистісні якості.

10. Міжособистісні стосунки.

За допомогою цього комплексу можна буде точно визначити в якому відношенні дитина готова чи не готова до навчання у школі, у чому вона більш чи менш просунувся уперед в своєму розвитку. Ці методики дають можливість з'ясувати схильності, здібності, задатки дітей, з перших кроків навчання у школі вести з ним цілеспрямовану психодіагностичну роботу, яка пов'язана з виявленням і розвитком його здібностей.

В даний комплекс включають такі методики, які можна застосовувати для вивчення дітей від 6-7 років до 10-11.

Результати, які отримують за всіма методиками, переведені в єдину, стандартизовану систему оцінок, записуються індивідуальну карту психологічного розвитку молодшого школяра.

В комплекс входить три типи методик:

ü ті, які зазвичай використовують лише при вступу до школи;

ü ті, які застосовуються для діагностики готовності до навчання у школі;

ü ті, які використовуються при оцінюванні рівня психологічного розвитку дітей.

Існує три основні сфери, в яких психологічно розвиваються діти, -

ü пізнавальні процеси;

ü особистість;

ü міжособистісні відносини.

Всі вони повинні оцінюватись, якщо ставиться задача визначити рівень психологічного розвитку.

Кожна методика дозволяє отримати один показник і вимагає від свого проведення від 5 до 10 хвилин. Загальний час, який витрачається на цілісне, різнобічне дослідження дитини складає від 3 до 6 годин в залежності від складу обраних методик і швидкості роботи над ними дітей.

Психодіагностика дітей вирішує наступні завдання:

1. З'ясовується як розвивається дитина.

2. Своєчасно виявляється задатки і здібності.

3. З'ясовуються причини невстигання дитини у навчанні або причини поганого виховання.

4. Написання рекомендацій

Перед тим, як почати діагностику, необхідно наступне:

1. Ознайомитись з текстом методики, уважно розібратись в ній.

2. Прочитати коментар до даної методики, якщо він є.

3. Підготувати необхідні для проведеня методики матеріали.

4. Провести пробне обстеження за допомогою даної методики хоча б на одній дитині і опрацювати результати.

Профілактична робота.

2-й клас

Обґрунтування проблеми дослідження

7-8 років - вік панування почуттів і формування власного виміру почуттів (пізнавальних, моральних, особистісних, естетичних). Цей вимір передбачає:

оцінювання відомого та невідомого;

відокремлення морального від аморального, прекрасного від бридкого;

вироблення навичок спілкування.

У школі відбувається перебудова всієї структури спілкування дитини. Дитина усвідомлює себе в різних ролях. Найголовніша з них - роль учня, яка передбачає виникнення та розвиток ділових відносин за типом: учень-учитель, учень-учень, учень- батьки. Тому у Програмі комплексного підходу до розв'язання проблем шкільного життя дитини для 2-го класу пропонуються шляхи для подальшого вивчення особистісно-соціальної сфери учнів і визначаються наступні етапи діагностичної роботи.

Мета: навчити учнів правильній, гармонійній побудові взаємин з ровесниками та дорослими; сприяти розвитку комунікативних умінь, які носять короткочасний характер; запобігання проявам агресивності, пасивності, байдужності по відношенню до потреб і прохань інших людей; формування громадянської позиції, почуття власної гідності.

Перший етап.

Осмислення питань «Хто я?», «Які вони?»

Мета цього етапу: мотивація дитини до самопізнання та пізнання інших людей, пробудження зацікавленості до внутрішнього світу людини.

Багатофакторний особистісний питальник Р. Кеттелла та Р. Коана.

Самооцінка. Осмислення своєї гідності та гідності інших людей.

Методика Айзенка, яка спрямована на вивчення темпераменту.

Методика А. Липкіної «Три оцінки».

3. Осмислення своїх недоліків. Кольорово-малюнковий тест А. Прохорова та Г. Генінга.

4. Діагностика рівня тривожності.

Тест шкільної тривожності Філліпса.

Опитувальник Дж. Тейлора.

Другий етап

Осмислення свого місця в соціумі: взаємовідносини з батьками, однокласниками, учителями

Мета цього етапу: формування вміння виділяти особистісні якості під час спілкування; розвиток навичок спілкування; формування сприятливої атмосфери у класному колективі.

Діагностика родинних стосунків (методика «Кінетичний малюнок сім'ї»).

Вивчення міжособистісних стосунків.

ü Методика Р. Хілем.

ü Опитувальник для дітей «Наодинці із собою» Л. Маленкової.

ü Опитувальник «Ваш стиль виховання» В. Семиченко.

ü Тест «Казка» Л. Дюсс.

ü Тест «Стосунки між батьками та дітьми» А. Варга, В. Столин.

ü Опитувальник «Обличчя батьківської любові» Н. Клюєвої.

ü Малюнок «Обличчя».

3. Обстеження та формування сприятливої психологічної атмосфери у класному колективі.

ü Метод соціометрії.

ü Багатофакторний особистісний опитувальник Р. Кеттелла та Р. Коана.

4. Створення організаційно-діяльнісних або рольових ігор, що сприяють формуванню класного колективу.

Розвивально-пізнавальні ігри «Лісова школа», «Сусіде, підніми руку», «Потяг», «Гарячий стілець», «Комплімент» та ін.

5. Корекційно-профілактична робота.

Третій етап. Оволодіння «емоційною грамотністю», розвиток уміння осмислювати свої почуття та почуття іншого

Мета цього етапу: вивчити емоційний стан дитини; навчити дітей розпізнавати емоційний стан за допомогою міміки, жестів, голосу, осмислення двоякості почуттів, уміння приймати до уваги почуття іншої людини під час розв'язання конфліктної ситуації.

Методика «Намалюй людину».

Методика «Дім, дерево, людина».

Діагностика тривожності за допомогою запитань і малюнків

Методика О. Запорожця, яка спрямована на зміст моральних мотивів поведінки.

Методика «Зразок і правило» А. Венгера, яка передбачає виявлення вміння подолати відволікаючі фактори.

За допомогою вказаних методик не тільки збагачуються знання про особистість кожної дитини, а й визначаються шляхи корекційно-профілактичної роботи з поліпшення її емоційного стану, попередження тривожності, дезадаптації, порушень у поведінці, які перешкоджають нормальному емоційному самопочуттю дитини та ускладнюють процес спілкування з однолітками.

За підсумками діагностичного обстеження після кожного етапу проводяться батьківські збори. Орієнтовні теми для батьківських зборів: «Емоційна дезадаптація дітей молодшого шкільного віку», «Здібності школярів та шляхи їх розвитку», «Тривожність та її вплив на дитину», «Стилі сімейного виховання та їх вплив на розвиток особистості дитини», «Роль батька та матері у вихованні дитини».

4-й клас

Мета: визначення рівня готовності учнів до переходу в середню школу (школу ІІ ступеня).

Проблема дослідження: наступність у роботі 4-5-х класів на основі вивчення класних колективів та індивідуальних психофізіологічних особливостей учнів.

Обґрунтування проблеми дослідження

Складові готовності учнів 4-х класів до навчання у школі ІІ ступеня:

ü успішне засвоєння програмного матеріалу та сформованість основних компонентів навчальної діяльності;

ü наявність новоутворень молодшого шкільного віку - довільності, рефлексії, мислення через поняття тощо;

ü сформованість уміння вчитися;

ü достатній розвиток пізнавальних здібностей, психічних процесів (сприймання, запам'ятовування та осмислення навчальної інформації);

ü якісно новий тип взаємовідносин із дорослими та однолітками.

Предмет дослідження: психологічна готовність дитини (мотиваційна, емоційна, інтелектуальна, соціальна) до переходу у школу ІІ ступеня.

Об'єкт дослідження: учні 4-х класів.

Методи дослідження: діагностика, спостереження, метод незалежних характеристик, тестування.

Дослідження складається з 11-ти методик, призначених для учнів 4-х класів, включає вербальні та невербальні завдання.

Зміст

Виявлення особистісно-соціальної готовності

Діагностика рівня інтелектуального розвитку (методика Кеттелла). Призначена для вимірювання рівня інтелектуального розвитку, незалежно від впливу чинників довкілля (культури, освіти тощо), так званого чистого інтелекту.

Вивчення рівня сформованості елементарних операцій мислення: аналізу, порівняння, виділення істотних особливостей, абстрагування, класифікації конкретизації (методика Векслера, методика «Кількісні відносини», методика «Складні аналогії», методика «Виділення суттєвих ознак»).

Виключення понять. Дозволяє вивчити рівень процесів узагальнення й абстрагування, здатність виділяти істотні ознаки предметів та явищ.

Аналіз відношень понять. Виявляє вміння встановлювати й узагальнювати відношення між поняттями.

Узагальнення. Виявляє вміння узагальнювати (дитина має дати поняття, що назване двома словами).

Поінформованість (методика Векслера). Досліджує запас відомостей і знань.

Вивчення рівня особливостей пам'яті: короткочасної, слухової, зорової (методика А. Матюшкіна; методика «Оперативна пам'ять», методика «Пам'ять на числа», методика «Пам'ять та образи»); особливо одного з різновидів короткочасної пам'яті, так звана безпосередня пам'ять. Виявляє запам'ятовування відразу після подання матеріалу.

Вивчення рівня креативного (творчого) мислення (методика Ю. Гільбуха). Застосування двох завдань:

а) нетрадиційне дослідження предмета (вербальна методика);

б) «Що це?» (невербальна методика).

Оцінка уваги: стійкості, динамічності та переключення (методика «Коректурна проба», методика «Червоно-чорна таблиця», методика «Розстановка чисел»).

Визначення шкільної мотивації

Вивчення рівнів процесів узагальнення й абстрагування, здатність виділяти істотні ознаки предметів та явищ (методика М. Матюхіної).

Виявлення вміння встановлювати й узагальнювати відношення між поняттями (методика Дусавицького).

Виявлення вміння узагальнювати (методика Ю. Гільбуха).

Вивчення самооцінки

Запас слів. Добір до слів синонімів

Вивчення міжособистісних стосунків у класі. Вивчення ставлення учня до класного колективу, бажання вчитися (методика «Незакінчені речення» Ю. Гільбуха).

Індивідуальні навчально-дослідні завдання з курсу

1. Предмет, завдання і функції шкільної психодіагностики.

2. Психодіагностична діяльність учителя початкових класів.

3. Сучасний стан шкільної психодіагностики.

4. Види шкільної психодіагностики.

5. Принципи психолого-педагогічної діагностики.

6. Характеристика процедури психодіагностичного обстеження.

7. Психологічний діагноз. Види діагнозів за Л. С. Виготським.

8. Критерії психологічного діагнозу.

9. Психологічний прогноз. Розробка рекомендацій.

10. Етичні принципи психодіагностичної роботи вчителя початкових класів.

11. Організація та зміст роботи медико-психолого-педагогічних комісій.

12. Загальна характеристика психодіагностичного методу.

13. Класифікація психодіагностичних методів.

14. Вимоги до психодіагностичного інструментарію та їх користувачів.

15. Загальна характеристика молодшого шкільного віку.

16. Типові проблеми початкової школи.

17. Напрямки психодіагностики в початковій школі.

18. Методики дослідження уваги молодших школярів.

19. Методики дослідження сприйняття.

20. Методики дослідження уваги.

21. Методики дослідження пам'яті.

22. Методики дослідження мислення.

23. Діагностика шкільної зрілості.

24. Проблема дослідження інтелекту дітей.

25. Діагностика розумового розвитку молодших школярів.

26. Діагностика розвитку особистості молодшого школяра.

27. Діагностика самооцінки молодшого школяра.

28. Діагностика емоційно-вольової сфери молодших школярів.

29. Діагностика причин неуспішності молодших школярів.

30. Діагностика здібностей учнів початкових класів.

31. Дослідження міжособистісних стосунків молодших школярів.

32. Проективні методи в шкільній психодіагностиці.

33. Специфічні особливості психологічного обстеження молодших школярів.

34. Принципи організації та зміст корекційно-розвивальної роботи з молодшими школярами.

Питання до заліку з дисципліни «Основи наукових досліджень»

1. Визначте задачі дисципліни «Основи наукових досліджень».

2. Охарактеризуйте предмет і об'єкт дисципліни «Основи наукових досліджень».

3. Дайте визначення поняттю «Наука», «наукові дослідження», «наукознавство», «наукове дослідження». Розкрийте їх зміст.

4. Охарактеризуйте метод і методологію наукових досліджень.

5. Охарактеризуйте рівні психолого-педагогічних досліджень.

6. Розкрийте структуру процесу наукових психолого-педагогічних досліджень.

7. Дайте загальну характеристику етапу підготовки і організації психолого-педагогічного дослідження.

8. Дайте визначення поняттю «реферат», «курсова робота», «дипломна робота», «магістерська робота».

9. Розкрийте структуру курсової роботи в педагогічному коледжі.

10. Дайте визначення і розкрийте метод бесіди, інтерв'ю.

11. Назвіть і розкрийте різновиди інтерв'ю.

12. Дайте визначення і розкрийте метод анкетування, його типи.

13. Охарактеризуйте види анкети за формою, за змістом питань і за функціями питань.

14. Дайте визначення і розкрийте метод спостереження, його види і вимоги до нього.

15. Дайте визначення і розкрийте метод експерименту, його види, особливості.

16. Розкрийте етапи проведення психолого-педагогічного експерименту.

17. Дайте визначення і розкрийте метод тестів.

18. Дайте визначення і розкрийте метод соціометричного опитування.

19. Охарактеризуйте психолого-педагогічний супровід розвитку молодшого школяра.

20. Розкрийте особливості діагностики майбутніх першокласників.

21. Розкрийте особливості вивчення вчителем процесу формування навчальної діяльності учнів.

22. Розкрийте особливості вивчення вчителем особистісних якостей учня.

23. Охарактеризуйте вивчення міжособистісних стосунків учнів.

24. Розкрийте особливості діагностики розвитку уваги учнів.

25. Розкрийте особливості діагностики розвитку мислення.

26. Розкрийте особливості діагностики розвитку мовлення.

27. Охарактеризуйте методи діагностики пам'яті молодшого школяра.

28. Охарактеризуйте методи діагностики уяви молодшого школяра.

29. Охарактеризуйте особливості вивчення навчальної мотивації молодшого школяра.

30. Розкрийте особливості діагностики емоційного стану молодшого школяра.

Література

1. Альбуханова - Славская К. а. Особенности типологического подхода метода исследования личности // Принцип системности в психологических исследованиях / под ред. Д. н. заваплишной, В. а. Барабанщикова. - М., 1990.

2. Анастази А. Психологическое тестирование / под ред. К. м. Гуревича, В. лубовского. - М.,1982, - Кн. 1,2.

3. Андреева Г. м. Лекции по методике конкретных социальных исследований. - М., 1975.

4. Балин В. д. Теория и методология психологического исследования. - Л.,1983.

5. Бурлачук Л. ф. Морозов С. м. словарь-справочник по психодиагностике. - К., 1982.

6. Введение в научное исследование по педагогике / под ред. В. и. Журавлева. - М., 1988.

7. Введение в научное исследование по педагогике/ Ю. к. Бабанский и др. - М., 1988.

8. Гласс Дж. Стенли Дж. Статистические методы в педагогике и психологии. Пер. с англ. М., 1976.

9. Готтсданкер Р. Основы психологического експеримента. - М., 1982.

10. Закс Л. Статистическое оценивание. - М., 1976.

11. Корольчук М. с., Психодіагностика. - К., 2004.

12. Кочетов А. и. Культура педагогического исследования. - Минск, 1996.

13. Маноха І. п. Методи психології // Основи психології: Підручник / за аг. ред. О. в. киричука, В. а. роменця. - К., 1999.

14. Медотика написання курсової роботи в педагогічному училищі. - Дніпропетровськ: ПУ ДНУ, 1990.

15. Мельников В. м. Ямполький Л. т. Введение в экспериментальную психологию личности. - М., 1985.

16. Немов Р. с. Психология: Учеб. для студ. высш. пед. учеб. заведений в 3 т. Кн. 3: Экспериментальная педагогическая психология и психодиагностика. - М., 1995.

17. Основы научных исследований/ В. и. крутов и др. - М., 1989.

18. Основы психологии: Практикум / рд. - сост. Л. д. столяренко. - 3-е изд. - Ростов на Дону, 2002.

19. Пілюшенко В. л., Шкрабак І. в., Славенко Е. І. Наукове дослідження: організація, методологія, інформаційне забезпечення: Навчальний посібник. - К.: Лібра, 2004.

20. Сарджвеладзе Н. и. Метод монологического интервью // вопросы психологи. - 1984. № 2. - С.127-129.

21. Соколова Е. т. Проективные методы исследования личности. - М., 1980.

22. Суходольский Г. в. Основы математической статистики для психологов. - М., 1972.

23. Теория и практика педагогического эксперимента / Под ред.. А. и. пискуновой, Г. в. Воробьева. - М., 1979.

24. Цехмістрова Г. с. Методологія наукових досліджень. Навчальний посібник. - К.: Видав. дім «Слово», 2008. - 280.

25. Чкалов О. н. Основы научных исследований. - К., 1978.

26. Шейко В. м., Кушнаренко Н. м. Організація та методика науково-дослідницької діяльності: Підручник. - К.: Знання-Прес, 2002.

27. Ю. сурмін. Майстерня вченого: Підручник для науковця. - К.: Навч. мето цент освіти в Україні, 2006.

28. Ядов В. а. Социологическое исследование (методология, программа, методы). - М., 1972.

НОТАТКИ

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

IV етап. Практичне застосування одержаних даних. | Наукова робота студента. | Анкетування | Спостереження | Метод опитування. | СУБТЕСТ 2. Просторово-арифметичний диктант | СУБТЕСТ 5. Аналоги | СУБТЕСТ 6. Логопедичний |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати