На головну

Поняття злочинності. Кількісні та якісні характеристики злочинності.

  1.  A. Поняття дії в класичній механіці
  2.  Event-менеджмент - поняття, основні методи.
  3.  I. Поняття конфлікту
  4.  I. Територіальна і соціальна диференціація мови. Поняття загальнонародного і національної мови. Літературна мова.
  5.  II. БІОЛОГО - ЕКОЛОГІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОКРЕМИХ
  6.  II. Основні характеристики на місленето като процес на форміране на поняття.
  7.  II. Основні характеристики на представни образи.

злочинність - соц.-правове історично мінливе негатив. масове явище, кіт. складається із сукупності скоєних в той чи інший період в гос-ве (регіоні, світі) злочинів, харак-ся кільк. (Станом, динамікою) і якостей. (Структурою, характером злочинності) показниками.

1) кількісні ознаки характеризують стан і динаміку злочинності.

А) стан злочинності - Загальне число злочинів або осіб, які їх вчинили, за певний період часу і на певній території з урахуванням зареєстрованого і латентної злочинності - стан реальної злочинності, відомостей про питому вагу злочинів за ступенем тяжкості, формам провини, видам і групам злочинів, видам мотивації, суб'єктам злочину, місця і способам їх здійснення, числу жертв, масштабами наслідків, географії злочинності та ін. абсолют.і относіт.показателей.

В) Рівень злочинності - Загальне число врахованих, корисливих, насильницьких, необережних злочинів, в абсолютних величинах, рівень злочинності неповнолітніх, жінок, селян, городян і ін. Груп правопорушників або окремих видів злочинів (вбивств, крадіжок, розбоїв і т.д.).

С) коефіцієнт злочинності - Конкурують. узагальнюючий показник заг. кол-ва врахованих злочинів, соотнесенного з чисельністю населення: число злочинів на 100 тис., 10 тис. або 1 тис. населення.

D) інтенсивність злочинності (Від лат. Intensio - напруга, посилення) - складний якісно - кількісне. параметр кримінологічної обстановки в країні, регіоні, районі або населеному пункті, який вказує на рівень злочинних проявів, темпи їх зростання або ступінь їх суспільної небезпеки (тяжкості).

Е) індекс злочинності (Від лат. Index - покажчик, список, реєстр).

F) динаміка злочинності - Зміна злочинності в часі. В часі змінюється як стан (рівень) злочинності (кількісний показник), так і її структура (якісний показник). Часовий інтервал - рік, п'ятиріччя (згладжує динаміку), місяці, дні (можливість виявити всі коливання). Вибір інтервалу залежить від мети і характеру дослідження злочинності.

G) тенденції злочинності розкривають основну спрямованість розвитку злочинності та її окремих видів в минулому, сьогоденні і як прогнозів у можливому майбутньому. Тенденції злочинності розкриваються на основі динаміки рівня злочинності в цілому, а також її (окремих груп і видів, на основі динаміки структурних зрушень всередині самої злочинності. Виявлення загальних і приватних тенденцій в рівні і структурі злочинності має виняткове значення для реалістичної оцінки стану злочинності, її прогнозу на найближче і віддалене майбутнє, розробки стратегії і тактики боротьби з злочинністю, розрахунку сил і засобів для забезпечення правоохоронної діяльності.

2) якісні ознаки розкривають структуру і характер діянь. Структура злочинності вимірюється в питомих вагах або частках різних груп і видів злочинів до їх загальної кількості. Характер злочинності виражається в кач. оцінках: суспільна небезпека, тяжкість, рецидивність та ін. Аналіз кач. ознак за тривалий період допомагає розкрити реальні тенденції та закономірності злочинності.

А) структура злочинності (Злочинців) розкриває співвідношення груп або видів злочинів в загальній сукупності врахованої злочинності, або співвідношення різних категорій осіб, які вчинили злочини, в загальній структурі виявлених правопорушників. Врахована злочинність або виявлені правопорушники беруться за визна. період (рік, квартал, місяць) на визна. території (країна, регіон, місто). Структура злочинності вимірюється в абсолютних (загальних числах) і відносних (відсотках, частках, коефіцієнтах, індексах) показниках, які характеризують злочинність не тільки з якісної, а й з кількісної сторони. Іноді використовується допоміжний коефіцієнт поражаемости злочинністю різних груп і верств населення - відношення питомих ваг злочинців з визна. категорії громадян до всіх громадян даної категорії в структурі населення.

В) характер злочинності - Її особливий якісний показник, тісно пов'язаний зі структурою злочинності, який акцентував увагу на основному змісті видів злочинної поведінки, домінування цих видів в структурі врахованої і реальної злочинності, на розподілі злочинів за групами населення, соціально-економічних сфер і т.д.

 
 Поняття, система і предмет кримінології. |  Кримінологія та інші науки. |  Загальні і спеціальні методи кримінологічних досліджень. |  Історія кримінології. Соціологічні концепції причин злочинності. |  Історія кримінології. Розвиток кримінології в дореволюційний період в Росії. |  Латентна злочинність: поняття, види і методи виявлення. |  Поняття, ознаки та структура особистості злочинця. |  Класифікація і типологія злочинців. |  Механізм формування злочинної поведінки. |  Поняття кримінологічної віктимології. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати