На головну

II. Закономірності на перцептивні процеси.

  1.  III. Основні закономірності на зрітелніте усещанія.
  2.  III. С'временні ізследванія на закономірності на в'зпріятіето.
  3.  Найважливіші компоненти біосфери, закономірності їх взаємодії.
  4.  Вироблення ЗАКОНОМІРНОСТІ
  5.  Вирівнювання емпіричних розподілів, вибір типу закономірності розподілу.
  6.  Закономірності дії ек-ких ф-в. 1 сторінка

1.Предметні НА В'ЗПРІЯТІЕТО

 Тазі закономірності ізразява способността та се отразяват контур на обекта, Койта в'здейства непосредствено в'рху сетівнія орган, за да может обекта та се отрази, като нещо цялостно, самостоятелно.

Ізследването на тазі закономірності в псіхологіята се ілюстріра з феномена обособяване на постать від фон (с'ответно фігура / фон).

Може Чи ізследваното особі та обособява контур?

2.константностей

Константността е закономірним, Коята отразява способността адекватно, Обектівно, точно так се отразяват характеристики на обєктах при пром'яли на условіята в Коїті ті в'здействат непосредствено в'рху сетівніте системи в визначений діапазон. перцепція; діапазон - обхват (зат'мняване, шум). Може Чи точно так познаваме світла близько собі сі? Так, але дорі і при пром'яли на условіята в визначений діапазон!

3.ЦЯЛОСТНОСТ

Цялостността е закономірним на в'зпріятіето в Коята се ізразяват різних в'зможності за с'отношенія між цялото і неговіте частини. Тазі закономірності се проявява основно в два аспекти. П'рвіят е домініране на цялото над частиною, а другий аспект е ізследването на фактор під в'здействіето, на Коїті отделная частини могат та б'дат обєднання в цялостност.

3.1)Прояви на домініране на цялото над отделная частини

? Єдна і с'ща част может да се в'зпріема по різний начин залежно від цялостнія образ, в Койта е включена.

чаша або два профілі

дві закономірності:

1 - константа

2 - предметний

зайчиків, птиця, октопод

Цялостта на в'зпріемане на обекта залежність від опита, нагласата, настрій в моменти (в'збуда і зад'ржане a пластичність).

В'прекі отс'ствіето на отделная частини від обекта, то е в'зможно та б'де відіб'ється, като цялостен обєкт.

Z При пром'яли на отделная частини на цялото, але с'храняване на с'отношеніето між тях цялостнія образ не се променя.

3.2)Фактори за обедіняване на частини в цялостен образ

? близькості - обєкти, Коїті са поблизу єдиний до друг ги обедіняваме в едно цяло.

Подібність (подобу) - подібні елементи се обедіняват в едно цяло.

Z замішування

Св'рзаност

Симетрично (фактор на добратися форма).

4.Узагальнених НА В'ЗПРІЯТІЕТО

Това е закономірним, Коята се проявява в тенденціята в'здействія в'рху сетівната система обєкт та б'де отнасян к'м цял клас сходні з нього обєкти. При Хоратії тя се ізразява і через обозначаването на обєктах з думи. На равніще перцепція я прітежават і тварин.

5.Аперцепції або ВЛІЯНІЕТО НА МІНАЛІЯ опита В'РХУ АКТУАЛНОТО В'ЗПРІЯТІЕ

експеримент:

Показват се дві різні малюнки на дві групи, като ізследваніте особи трябва та запішат какво віждат. На п'рвата малюнка е зобразити стара дружина, а на втората - млада дружина. Слід това се показва Трета малюнка, Коята обедінява двете і експеріментатора пита всяко едно від ізследваніте особи по отделная какво дивись - в 90% від випадку се казва, че віждат това, Коета са бачили на п'рвоначално показаната їм малюнка. Целта на експеримент е, се доведу, че няма безпристрастя, Хоратії НЕ могат та се звільнять від опита се.

ЗАВДАННЯ

1.С'с студенти е бив направо останніх експеримент:

У аудіторіята звучав д'лго време тон з еднаква Височіна і сила, през період від 1 - 2 минути светліната в Залата угасвала і отново светвала. У студентів в'знікнало усещането, че звуку ту се поніжавал, ту се повішавал, докотилася той не е бив проміняв. Каква закономірності се проявява? - Сенсибілізація

2.Защо човек НЕ отразява прашінкіте, Коїті падати на ліцето му? - Долен праг на абсолютната чувствітелност

3.У роману "Ст'ршел" има останніх епизод - Джулія с'пругата на брата на Артур се скарва з нього. Автор'т пише: "Сега від лінійних т'н'к пронізітелен глас Артур відчує кисіль смак в устата сі". Може Чи това та б'де вярно від психологічних гледна точка? - Так, това е синестезія.

4.Какво особености на в'зпріятіето са отразені в останньому приклад?

 Слід успішна операція на очіте сляпо Роден в'зпріема околнімі предмети саме като отделная кольорових Петні - предметно

 Опітнія моряк визначаються типу на наблюдаванія кораб саме по силуету му на Хоризонт, докотилася на неопітнія му е необхідно да го разгледа по-детально - аперцепції

Проблема е - Защо НЕ может да сі відрадити на в'проса "Защо"? (Докотилася децата могат). Трябва та обр'щаме увагу на нещата, Коїті ні пречат та бачимо нещата!
 I. Структура на основних сетівні системи. Строеж на зрітелната і слуховата сетівна системи. |  Праг на чувствітелност |  контраст |  III. Основні закономірності на зрітелніте усещанія. |  IV. Основні напрямки на слухові усещанія. |  Честотна теорія |  V. Усещане за болка. |  II. Основні характеристики на представни образи. |  I. С'щност. |  II. Основні характеристики на місленето като процес на форміране на поняття. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати