На головну

Статті та літературні маніфести, 3 сторінка

  1.  1 сторінка
  2.  1 сторінка
  3.  1 сторінка
  4.  1 сторінка
  5.  1 сторінка
  6.  1 сторінка
  7.  1 сторінка

2. Російська література ХХ століття. 1890-1910 / Під. ред. проф. С. а. Венгерова. М., 2000..

3. Соколов А. Г. Історія російської літератури кінця XIX - початку XX століття. Вид. 4-е, доповн. і перераб. / Бібліографія, с. 409-415. М., 2008.

4. Літературні маніфести: Від символізму до «Жовтня» (упор. Бродський Н. Л., Сидоров Н. П.) М., 2001..

5. Російська поезія Срібного віку. 1890-1917. Антологія / Вступ. ст. М. л. Гаспарова. М., 2003.

6. Антологія акмеїзму. Вірші. Маніфести. Статті. Нотатки. Мемуари. М., 2007..

додаткова література

1. Мусатов В. в. Пушкінська традиція в російської поезії першої половини ХХ століття. [А. блок, С. Єсенін, В. маяковский]. М. 1991.

2. Мусатов В. в. Історія російської літератури першої половини XX століття (радянський період). - М .: Вища. шк .; Вид. центр «Академія», 2001

3. Максимов Д. Є. Російські поети початку століття. Л., 2006.

4. Богомолов Н. А. У дзеркалі срібного століття; Російська поезія початку XX століття. М., 1999..

5. Анна Ахматова: Десяті роки. М., 1989.

6. Анна Ахматова: Pro et contra: У 2-х тт. СПб., 2001.

7. Жирмунский В. Творчість Анни Ахматової. Л., 2003.

8. Кормилов С. Поетична творчість А. Ахматової. - М., 2000..

9. Мусатов В. в. «У той час я гостювала на землі ...» Лірика Ганни Ахматової. - М., 2007..

10. Павловський А. Анна Ахматова. Нарис творчості. Л., 2000..

11. Черних В. а. Літопис життя і творчості А. Ахматової: У 3-х ч. М., 1996-2001.

12. Гумільов Н. Дослідження і матеріали. Бібліографія. Спб., 2004.

13. Микола Гумільов у спогадах сучасників. М., 1989.

14. Гумільов Н. С. Рго еt соntra. Особистість і творчість Миколи Гумільова в оцінці російських мислителів і дослідників. Антологія. СПб, 2005.

15. Давідсон А. Муза мандрівок Миколи Гумільова. М., 1999..

16. Лукницкий В. Микола Гумільов. Л., 1999..

17. Михайло Кузмін і російська культура ХХ століття. Л., 1999..

18. Богомолов Н. а. Михайло Кузмін: Статті і матеріали. М., 1999..

19. Богомолов Н. а., Малмстад Дж. Михайло Кузмін: мистецтво, життя, епоха. М., 1995.

20. Аверинцев С. с. Доля і звістка Осипа Мандельштама // Мандельштам О. Твори: В 2-х тт. М., 1990. Т. 1.

21. Мусатов В. в Лірика Осипа Мандельштама. Київ, 2000.

22. Ронен О. Поетика Осипа Мандельштама. / Предисл. М. Гаспарова. СПб., 2002..

Джерела інтернет для самостійної роботи студента

1. Бібліотека Мошкова http://lib.ru/#1 Тут вказівки на інші бібліотеки в мережі

2. Бібліотека Янко Слава http://yanko.lib.ru/

3. Бібліотека Гумер http://www.gumer.info/

4. Бібліотека Олександра Білоусенко http://www.belousenko.com/

5. Бібліотека Артикул: http://ithil.mcst.ru/~igor/

6. Бібліотека. Єдине вікно доступу http://window.edu.ru/window/library

8. Каталог бібліотек Спека http://vakh.online.com.ua/speca/art/literature.html

9. Журнальний зал http://magazines.russ.ru/magazines.html

мультимедійний ресурс

1. Аудіозапис на CD носії: «Срібний вік». Історія російської поезії // Авторський колектив новго під рук. Проф. Мусатова В. В. СПб, 2003.

Контрольні питання і завдання по темі

2. Назвати програмні для акмеїзму статті Н. Гумільова, С. Городецького, М. Кузміна.

3. Які принципи акмеїзму як поетичного напрямку?

4. У чому особливості естетики акмеїзму?

5. Назва напряму ( «акмеїзм»): особливості термінології.

6. У чому своєрідність поетичної творчості Н. с. Гумільова?

7. У чому особливості способу ліричної героїні віршів Ахматової періоду акмеизма?

8. У чому своєрідність показу людини і світу в ранній творчості О. Мандельштама?

Лекція № 11. Футуризм як літературний напрям: Ігор Северянин (І. В. Лотарев), В. (Віктор Володимирович) Хлєбніков, В. маяковский, А. кручених, Д. Бурлюк

Футуризм - одне з авангардних течій російської літератури початку ХХ століття, що склалося в руслі нігілістичного заперечення культури минулого, в протиставленні себе попередній літературі, реалізму і символізму. Протест проти суспільного світоустрою нівелює людську особистість. Російський футуризм в контексті європейського футуризму. Подібність і відмінності. Російський футуризм як національне вираження європейського художнього авангардизму. Література і живопис (В. В. Кандинський, К. С. Малевич, М. З. Шагал, П. П. Філонов, В. Є. Татлін). Проблема синтезу мистецтв.

Естетична теорія футуристів. Утопічний ідеал «природного» людини. Проповідь індивідуалізму і заперечення не тільки буржуазних, а й усіх культурних традицій. Проповідь «вільного» мистецтва. Словесний експериментаторство футуристів. «Самокрученого» слово. Заум.

Жанри футуристичної поезії. Футуристична проза і драматургія. Спроба створення футуристичного театру.

Неоднорідність футуристичного руху і його внутрішня суперечливість. «Егофутурізма» (І. Северянин, К. Олімп, Г. Іванов), «Епатажний» і експериментаторське в творчості І. северянина (І. В. Лотарева), його збірка «Громокипящий кубок».

Салонний «Мезонин поезії» (В. Шершеневич).

«Помірний» футуризм «Центрифуги» (С. Бобров, Б. Пастернак, М. Асєєв).

Кубофутурісти або «будетляне» (група «Гілея»: Д. і Н. Бурлюки, В. Хлєбніков, В. Маяковський, О. Кручених, В. Каменський, Б. Ліфшиц). «Пролог егофутурізма» і «Ляпас суспільному смаку» як громадські та естетичні програми. Програмні виступи кубофутуристов в альманахах і збірниках «Садок суддів» I і II, «Дохла місяць». Відмова від мистецтва, що став «релігією», ідеї мистецтва, що створює нову мову ( «Слово - творчість!»). Поет-кубофутурист як Словотворець і тим самим миротворець: новий принцип побудови світу - від його вже колишнього кінця до новітніх словесним конструкціям. Естетична утопія. Загальна для всіх - опозиційний бунтарство і устремління до перебудови словотворчості. Культ техніки, урбанізація, недовіра до внутрішнього життя особистості як важлива складова ідеології футуристів. Футуристи в роки світової війни.

Джерело в інтернет (додаткові матеріали і тексти)

http://slova.org.ru/n/futurizm/ про поетичне протягом

http://www.futurisma.net/ce/manifesti-futurizma.html маніфести футуризму, визначення поняття, представники течії

http://ru.science.wikia.com/wiki/%D0%A4%D1%83%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC про поетичне протягом

http://sochland.ru/sub3/?id=160 про поетичне протягом

http://slova.org.ru/n/egofuturizm/ егофутурізм

http://slova.org.ru/v/centrifuga/ центрифуга

http://slova.org.ru/v/mezonin/ мезонін поезії

Велимир Хлєбніков (В. В. Хлєбніков - 1885-1922).Гуманістичний характер поезії Хлєбнікова. Хлєбніков і Маяковський. Естетична теорія Хлєбнікова. Нова поетична заумний мову: «скорененіе приголосних». «Поезія самого буття». Мовотворчість поета і його вплив на розвиток російського словесного мистецтва і російського вірша. Жанри поезії Хлєбнікова.

Освоєння природничо, історико-міфологічних, філософсько-естетичних знань і вироблення футуро-утопічною фантастики. Участь в «будетлянського» маніфестальний збірниках. Три етапи творчого шляху і трансформація наскрізний проблематики. Тема часу - провідна в поезії і прозі Хлєбнікова. Демонтаж цивілізації і побудова «речового світу», неіснуючого в сучасності, але реального в майбутньому ( «Журавель», «Лісова діва»). Історія, сучасність, «вічна» космогонія в «сверхповестей» «Діти видри» і «Зангези» ( «спрощення в синтезі»). Поеми 1920-х років. Поема «Ладомир» - програмний твір поета і підсумок його творчого розвитку. Парадокси інтересів, творінь, долі.

Джерело в інтернет (додаткові матеріали і тексти)

Сайт Хлєбніков http://www.hlebnikov.ru/

Бібліографія http://avantgarde.narod.ru/biblio/chl.htm

Сайтhttp: //hlebnikov.lit-info.ru/review/hlebnikov/003/269.htm

або http://hlebnikov.lit-info.ru/hlebnikov/about/tynyanov.htm

Тинянов про Хлєбнікова http://www.ka2.ru/nauka/tinjanov.html

Про нього http://www.litera.ru/stixiya/authors/xlebnikov/articles.html

http://www.silverage.ru/poets/hlebnik/hlebnik_bio.html

http://www.rvb.ru/hlebnikov/

http://hlebnikov.ouc.ru/

В. В. Маяковський (1893-1930).Шлях до футуризму. Перші кроки Маяковського-поета: пошуки методу образотворчої метафори і перевтілення реальності її допомогою. Метафоризація - домінуючий ознака поезії Маяковського. Її еволюція. Відмінність Маяковського від кубофутуристов: «ніде не відриває слово від сенсу» (В. Шкловський). Своєрідність словотворчості Маяковського. «Поезія виділених слів» (Р. Якобсон). Нова форма вірша. Трагічно непримирення світ в поемах «Облако в штанах», «Людина», в трагедії «Володимир Маяковський». Комплекс амбівалентні мотивів. Тема революції у творчості поета.

Громадський шлях поета. Революція 1905 року і її вплив на формування соціальної свідомості Маяковського. Ранні вірші «Ніч», «Ранок» ( «Ляпас суспільному смаку»). Протиріччя поетичної практики і футуристичної теорії. Трагедийно-яка протестує тональність поезії раннього Маяковського. Образ поета-проповідника майбутнього заколоту ( «Володимир Маяковський. Трагедія»).

Поема «Хмара в штанях» як програмний твір поета. Маяковський-сатирик. Маяковський в «Новому Сатириконе». Маяковський і традиції російської демократичної сатири. Мрія про гармонійному суспільстві майбутнього і гармонійному людині. Фантастіко-утопічні форми її втілення. Жанри поезії Маяковського. Романтичний пафос його творчості. Експресіоністські тенденції в його поетиці. Мовне новаторство поета. Зв'язок його з установкою на створення нового демократичного мистецтва.

Джерело в інтернет (додаткові матеріали і тексти)

1. Амелін Григорій. Лекції по філософії літератури. Пам'яті Мераба Мамардашвілі http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/Amelin/Index.php

або: http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/Amelin/06.php

2. суперечка про Маяковського http://www.silverage.ru/stat/bem/bem_mayak.htm А. бем (Руль, 2 липня 1931 No 3220.)

3. Біографія Маяковського http://zzl.lib.ru/catalog/12_m.shtml

4. Вірші Маяковського http://lib.ru/POEZIQ/MAYAKOWSKIJ/

5. Сайт http://www.vmayakovsky.ru/

6. Книги та статті про Маяковського http://v-mayakovsky.com/differ.html

7. Роботи про Маяковського http://www.litera.ru/stixiya/authors/mayakovskij/articles.htmlhttp://www.muzey-factov.ru/tag/mayakovsky

8. http://v-mayakovsky.com/biography.html

9. http://slova.org.ru/mayakovskiy/about/

Література по темі:

Підручники і навчальні посібники

1. Игошева Т. в., Мусатов В. в., Петрова Г. в. Історія російської поезії: «Срібний вік». Лекційне додаток до мультимедійного курсу. Великий Новгород. 2002.

2. Російська література ХХ століття. 1890-1910 / Під. ред. проф. С. а. Венгерова. М., 2000..

3. Соколов А. Г. Історія російської літератури кінця XIX - початку XX століття. Вид. 4-е, доповн. і перераб. / Бібліографія, с. 409-415. М., 2008.

4. Марков В. Історія російського футуризму. СПб., 2000..

5. Мусатов В. в. Пушкінська традиція в російської поезії першої половини ХХ століття. М. РДГУ. 1 998.

6. Літературні маніфести: Від символізму до «Жовтня» (упор. Бродський Н. Л., Сидоров Н. П.) М., 2001..

7. Поезія російського футуризму / Вступ. ст. В. н. Альфонсова. СПб., 2000..

8. Російська поезія Срібного віку. 1890-1917. Антологія / Вступ. ст. М. л. Гаспарова. М., 2003.

9. Російський футуризм: Теорія. Практика. Критика. Спогади. М., 1999..

додаткові джерела

10. Бобринський Е. футуризм. М., 2000.

11. Петрова Е. російський футуризм. СПб, 2000.

12. Альфонсів В. Нам слово потрібно для життя: В поетичному світі Маяковського. Л., 2003.

13. Карабчиевский Ю. Воскресіння Маяковського. М., 2000..

14. Каціс Л. ф. Володимир Маяковський: Поет в інтелектуальному контексті епохи. М., 2000..

15. Петросов К. Творчість В. в. Маяковського. М., 2005.

16. Степанов Н. Велимир Хлєбніков. Життя та творчість. М., 1975

17. Григор'єв В. Граматика ідіостилю: Велимир Хлєбніков. М., 1983

18. Хлєбніков В. Твори. М., 1986

19. Хлєбніков В. Вірші. Поеми. Драми. Проза. М., 1986

20. Дуганов Р. Велимир Хлєбніков. Природа творчості. М., 1990

21. Проблеми текстології російського модернізму / Відп. ред. О. а. Кузнєцова. СПб, 2001.

22. Кондаков І. в. Введення в історію російської культури. М., 2007

23. Гервер Л. л. Музика і музична міфологія у творчості російських поетів (перші десятиліття ХХ століття). М., 2001..

24. Сарабьянов Д. Історія російського мистецтва кінця Х1Х - початку ХХ століття. М., 1993.

25. Сарабьянов Д. Стиль модерн. Витоки. Історія. Проблеми. М., 1989.

26. Пунін Н. Про Татліна. М., 1994.

джерела інтернет для самостійної роботи студента

1. Бібліотека Мошкова http://lib.ru/#1 Тут вказівки на інші бібліотеки в мережі

2. Бібліотека Янко Слава http://yanko.lib.ru/

3. Бібліотека Гумер http://www.gumer.info/

4. Бібліотека Олександра Білоусенко http://www.belousenko.com/

5. Бібліотека Артикул: http://ithil.mcst.ru/~igor/

6. Бібліотека. Єдине вікно доступу http://window.edu.ru/window/library

7. Каталог бібліотек Спека http://vakh.online.com.ua/speca/art/literature.html

8. Журнальний зал http://magazines.russ.ru/magazines.html

мультимедійний ресурс

1. Аудіозапис на CD носії: «Срібний вік». Історія російської поезії // Авторський колектив новго під рук. Проф. Мусатова В. В. СПб, 2003.

Запитання і завдання по темі

1. Які естетичні принципи російського футуризму?

2. У чому відмінність футуристичних угруповань один від одного?

3. Особливості футуристичного експерименту в області мови?

4. Своєрідність творчості В. Хлєбнікова.

5. Які особливості поетики ранніх віршів В. В. Маяковського?

6. У чому ви бачите суперечності поетичної практики і футуристичної теорії.

7. Яким постає образ поета-проповідника майбутнього заколоту в дореволюційних поемах В. В. Маяковського?

Лекція № 11. Реалістичне рух 1890-х - 1910-х років. Нове в реалізмі: Л. н. товстої, А. п. чехів і письменники ХХ століття (М. гіркий, І. а. Бунін, А. і. Купрін, Л. н. андреев, А. М. Ремізов).

Література 90-х - 900-х років. Нові риси реалізму в творчості Л. Толстого і А. Чехова. Толстой і Чехов - виразники етичних і естетичних пошуків часу. Місце і значення в літературному процесі доби Л. Толстого і А. Чехова. Толстой в полеміці про мистецтво ( «Що таке мистецтво?» 1897-1898). Посилення в його творчості інтересу до «вічних» проблем буття. Вплив філософських і творчих пошуків Толстого на літературу XX століття (від «знаньевцев» до пізнього І. Буніна).

Чехов - центральна фігура в літературі 1890-х років. Нові принципи художньої образотворчості: психологизация побутового, передача буттєвого через «дрібниці» побуту, відкриття людяності і героїзму в умінні «нести свій хрест». Синтез епічного, ліричного і драматичного в прозі та драматургії Чехова.

Творчість А. П. Чехова як вираз настрою «перехідного часу» - явище «переходу» від літературної класики до літератури нової епохи. Творчість Чехова як вираз нового морального стану суспільства в епоху духовного і суспільного підйому.

Письменники реалістичних течій 1890-1900-х рр. Нові тенденції розвитку реалізму. Співіснування двох полюсів - традиційного і новаторського. Роль традицій творчості Ф. Достоєвського в духовному житті Росії початку століття. Суб'єктивація літератури, мистецтва, філософії. Складність розмежування полюсів.

Нове підхід до тем села, капіталізму, інтелігенції і своєрідність проблематики (пошук «загальної ідеї», «справжньої правди», морального ідеалу) в оповіданнях і повістях 1890-х років.

Нові проблеми і герої реалістичної і демократичної літератури: посилення інтересу до вічних проблем буття, зміна розуміння відносин особистості і середовища, співвідношення характерів і обставин. Характер змін реалістичного напряму від 90-х - до 10-х років.

(Матеріал даного розділу буде конкретизуватися і уточнюватися у зв'язку з вивченням творчості окремих письменників, зокрема, Горького, Буніна, Андрєєва).

Гл. Успенський - Перший з письменників, виразно сказав про те, що селянин вийшов зі стану милостивої патріархальності і тепер цілком відданий в жорстоку владу шествующей буржуазної цивілізації і що інтелігент, щогодини «Пекша» про його частці, не спромігся його врятувати. Письменники 90-х рр. пішли слідом за Успенським, розширивши поле спостереження за селом «епохи цивілізації» і істотно доповнивши його висновки.

Чехов став на чолі літераторів, руйнували в суспільстві залишки сільських ілюзій (оповідання «Мужики»).

І. а. Бунін. Своєрідність бунинского реалізму. Проблема російського національного характеру в оповіданнях 1910-х років і дилогії "Село" і "Суходіл".

Мотиви «невідворотності» розвитку капіталізму і «жахливість» його впливу на людину були характерні для всієї реалістичної літератури 90-х рр. Показавши в «Павловських нарисах» (1890), що світ кустарів «похитнувся і загрожує падінням», В. Короленко побачив в цьому явищі ознаки загибелі цілого життєвого ладу - побутового, економічного, психологічного.

Зображення важкого існування пролетаря у молодих письменників поєднувалося із зображенням пробудження його соціальної свідомості, а картини страшного побуту і важкого підневільного праці все більше посилювали близький для всіх мотив опору - «далі так жити неможливо». «Молох» Купріна відбив поява стихійного протесту в робочій масі.

Письменники кола «Середовища» і «Знання» (Н. Телеш, І. Бунін, О. Купрін, М. Горький, Л. Андрєєв, І. Шмельов). Значення видавничого товариства «Знання» в мистецькому житті Росії на зламі століть і початку XX століття. Демократичний характер суспільних і моральних ідеалів письменників. Традиції демократичної белетристики 1860-1870-х рр., Їх трансформація в творчості «знаньевцев». Нове розуміння відносин особистості і середовища, характерів і обставин. Посилення уваги до духовного життя людини з народу. Відмінності сприйняття художніх принципів Л. Толстого і А. Чехова «знаньевцев» (О. Купрін, І. Бунін) на різних етапах їх творчого шляху.

Громадський підйом і революція 1905 р Нові суспільно-історичні ідеї у творчості «знаньевцев». Проблема революції, її доль та історичних шляхів Росії. Тема пробудження в людині почуття особистості, звільнення особистості від соціального і духовного гніту.

Еволюція «знаньевцев» після поразки революції 1905 р Криза видавництва «Знання». Поява «неонатуралістіческой» тенденції в творчості письменників (М. Арцибашев). Зміна характеру російської журналістики. Повернення від сатиричної журналістики епохи революції до традицій журналів 1880-х рр. Відновлення цензурних обмежень.

Головний герой літератури «знаньевцев» - пересічна людина і його страшна доля, яка не може не викликати протесту. «Знаньевцев» звертали переважне увагу не на середу, розчиняють в собі людини, а на його опір їй, на зародження і визрівання протесту і бунту, героїзму маси. Герой творів - учасник або свідок революційних подій, вражений побаченим, критично глянув на дійсність. Людина перед обличчям суспільства, історії, революції: його розум і воля, рівень свідомості, здатність або нездатність стати творцем нової дійсності. Мотиви неминучого краху самодержавства і неминучого соціального пробудження народу.

«Настрої» і авторські «ідеї» як конструює принцип сюжетосложения. Своєрідність сюжетосложения, манери і способу оповіді «знаньевцев». Зміна темпу, ритму, обсягу оповідання: заміна неспішної винахідливості «нервовим» краткопісаніем.

Нові історичні умови вимагають перегляду існуючих уявлень про народній масі і натовпі. Знаньевци відмовляються від трактування її як біологічного організму і розглядають виникнення натовпу і її поведінка в соціальному плані. Письменники, які стояли поза знаньевского кола зображували натовп, об'єднану інстинктом руйнування. Але і знаньевци зображували натовп як дикого, розлюченого звіра, наприклад, Л. Андрєєв у п'єсі «Сава». Новаторським у творчості знаньевцев став показ переростання натовпу в цілеспрямоване об'єднання людей, в колектив воль, в починаючу соціально прозрівати масу (Горький).

Кожен знаньевец володів індивідуальною манерою письма. Редактор збірок прагнув представити в них сузір'я різноманітних обдарувань, тому в збірниках «Знання» з'явилися настільки несхожі твори про російсько-японській війні, як «Червоний сміх» Андрєєва і «На війні» В. Вересаєва. Всі разом знаньевци створили своєрідний літопис революційних подій, їх творчість розкривало вражене свідомість представників різних соціальних верств, і Горький хотів, щоб збірники якнайширше відображали нові явища. Ось чому в одному і тому ж збірнику «Знання» (кн. XIV) були опубліковані «Король» С. Юшкевича і «Вороги» Горького.

Постановка і вирішення проблеми «необхідності» і «свободи». Переосмислення проблем трагічного і комічного. Катарсичне процесу узнанія «правди». Переключення уваги з конкретно-земного на ідеально-символічне. Новаторський багатосторонній збірний образ ступила на шлях революції Росії, створений «знаньевцев» (А. А. Блок. «Про peaлістах»).

Література 1910-х рр. «Синтетизм» як відмінна риса реалізму 1910-х років. Синтетизм «імпресіонізму і психологізму всіх типів» в 1890-і роки; синтетізм форм «символічного реалізму» в 1900-і роки; синтетізм різноманітних стилізацій або «реставрація стилю» в 1910-і роки (Г. Тастевен). «Поглиблений», «оновлений» реалізм, органічно поєднує «початку об'єктивності та суб'єктивності» (Ф. Степун). Прихід в літературу письменників-реалістів нового покоління - А. Толстой, М. Пришвін, К. Треньов, С. Сергєєв-Ценський. Викриття в їхній творчості «усілякого кріпацтва» в суспільному і духовному житті. Тяжіння до природної «живий» життя. Неприйняття занепадницького настроїв в житті і в мистецтві. Інтерес до «речового світу» і одночасно - спрямованість до філософських узагальнень.

Жанрово-стильова своєрідність реалістичної прози початку століття. Проблема національного буття в прозі початку століття (А. Толстой, І. Шмельов, О. Серафимович, с. Сергєєв-Ценський).

«Підсумкова» реалізму 1910-х років, Різні типи символізації і стилізації (гри стилями); цитатность; міфологізація і неоміфологізація (укорінення в стародавніх міфах і створення нових); трагедійність як суттєва особливість реалізму «срібного століття». Історична доля реалізму.

Творчість А. і. Купріна. Демократичні і гуманістичні ідеали в ранній прозі. Тема "природного" людини. Проблематика і поетика повісті "Поєдинок". «Поєдинок» з російської казенщиною за самовизначення особистості. Проблема «позитивного» героя в повістях «Олеся», «Поєдинок», «Зірка Соломона», «Жанет». «Вічні цінності»: «проста людина», гармонія природи, мистецтво, любов. «Неоромантична» і «натуралістична» проблематика в оповіданнях письменника. Місце Купріна в «знаньевском» реалізмі.

А. Ремізов і «міф» про себе в автобіографічних текстах. Перші досліди самобутньої творчості ( «Посолонь»). Роль міфології, фольклору, давньоруських повістей, російської класики у виробленні мовної та світоглядної картини світу; інтертекст; «Лад російської мови». Трагедія і трагічне в повістях і в книзі «Завихрена Русь». Ремізов і проблема мови літератури ( «сказ», «орнаментальна проза» та ін.). Синтез «літератури життя» і «літератури літератури» в прозі Ремізова.

"Неореалізм" в російській прозі початку століття. Міфопоетика роману А. Ремізова "Хрестові сестри". Міфологізація національної дійсності в прозі Є. Замятіна 1910-х років ( "Повітове", "На задвірках", "Алатир"). Казки Е. Замятіна.

1908-1917 рр. - «Неореалістичні» тенденції (від натурпозітівізма до крайнього містицизму). Домінанти неореалізму: «звичка» до фактичної точності і «туга» по надчуттєвого світу, «зовнішня» правда речей і виявлення її «внутрішньої» (метафізичної) сутності.

Література по темі

Підручники і навчальні посібники

1. Російська література ХХ століття. 1890-1910 / Під. ред. проф. С. а. Венгерова. М., 2000..

2. Соколов А. Г. Історія російської літератури кінця XIX - початку XX століття. Вид. 4-е, доповн. і перераб. / Бібліографія, с. 409-415. М., 2008.

3. Мусатов В. в. Історія російської літератури першої половини XX століття (радянський період). - М .: Вища. шк .; Вид. центр «Академія», 2001

4. Навчальний посібник on-lain: Історія російської літератури. Література кінця XIX - початку XX століття (1881-1917) в 4-х тт .. Т.4 .: посібник (колектив авторів) http://www.fictionbook.ru/author/kollektiv_avtorov/literatura_konca_xix_nachala_xx_veka/

5. Або: http://lib.rus.ec/b/160883/read

6. Келдиш В. Російський реалізм початку XX століття. М., 2005.

7. Долгополов Л. К. На рубежі століть: Про російській літературі кінця XIX - початку XX століття. Л., 2005.

8. Російська література рубежу століть (1890-ті - початок 1920-х рр.): У 2 кн / Відп. ред. В. а. Келдиш. М., 2000..

9. Російська література ХХ століття. Школи, напрямки, методи творчої роботи / Под ред. С. і. Тимін. СПб,, 2002.

Додаткова література та джерела

10. Смирнова Л. а. Російська література кінця XIX- початку XX ст. М., 2001..

11. Історія російської літератури в 4-х тт. т.4 Література кінця XIX - початку XX століття. Л., 1983.

12. Російська література рубежу століть (1890-ті - початок 1920-х років): У 2 кн. / ИМЛИ РАН. М., 2001..

13. Російська література Срібного віку / За ред. В. в. Агеносова. М., 1997..

14. Російська література і журналістика початку ХХ століття. 1905 - 1917: Більшовицькі і загальнодемократичні видання. М., 1984.

15. Історія російської літератури 19 - початку 20 століття: Бібліографічний покажчик. Загальна частина / За ред. К. д. Муратової. Спб., 2003.

16. Російські письменники. 1800-1917: Бібліографічний словник. Т.1. (А-Г) .- М., 1989; Т.2 (Г-К) .- М., 1992; Т. з (К-М) .- М., 2004.

17. Російські письменники. XX століття. Бібліографічний словник. У 2-х частинах. М., 2000..

18. Горький і російська журналістика початку ХХ століття. ЛН. Т. 95. М., 1988.

19. Афанасьєв В. а. І. Купрін. Критико-біографічний нарис. М., 2006.

20. Михайлов О. м. Купрін. , 2002.

21. Кулешов Ф. і. Творчий шлях А. і. Купріна. Мінськ, 2001.

22. Ремізов Олексій. Дослідження і матеріали. Спб., 2004.

23. Слобін Грета Н. Проза Ремізова. 1900-1921. СПб., 1999..

24. Черніков А. п. Проза І. с. Шмельова: Концепція світу і людини. Калуга, 2005.

25. Сорокіна О. н. Московіана: Життя і творчість Івана Шмельова. М., 1999..

26. Бердяєв Н. А. Російська ідея. Основні проблеми російської думки XIX століття і початку XX століття / Гол. 10 // Мислителі російського зарубіжжя. Бердяєв. Федотов. СПб, 1992; Його ж. Про російських класиків. М., 2003.

Матеріали по темі в інтернет

1. Видавництво «Знання» http://www.fictionbook.ru/author/kollektiv_avtorov/literatura_konca_xix_nachala_xx_veka/read_online.html?page=22

2. Або: http://lib.rus.ec/b/160883/read

3. http://www.studd.ru/lib/2/21/24

4. http://www.fplib.ru/id/russian/20vek

5. http://www.habit.ru/20/94.html

6. Про особливості реалізму http://bse.sci-lib.com/article095839.html

7. http://russlitxx.narod.ru/realizm.html

8. http://www.inolit.ru/17-103-00.html

9. Літературний енциклопедичний словник. М., 2000. http://dic.academic.ru/

10. Клюс Е. Ніцше в Росії. Революція моральної свідомості. // Edith W. Clowes "The Revolution of Moral Consciouness" Nietzsche in Russian Literature, 1890-1914 http://www.nietzsche.ru/around/a5_1.shtml (початок - вся книга)

У цій книзі: про «знаьевцах» http://www.nietzsche.ru/around/a5_6.shtml

11. Купрін відомості та тексти http://www.bibliotekar.ru/rusKuprin/index.htm

12. Купрін тексти http://kuprin.lit-info.ru/

13. Купрін сайт http://www.kuprin.org.ru/

14. Ремізов про нього і тексти http://publ.lib.ru/ARCHIVES/R/REMIZOV_Aleksey_Mihaylovich/_Remizov_A._M..html

15. Ремізов про нього http://www.rvb.ru/remizov/

Запитання і завдання:

1. Які нові риси методу відзначаються в творчості Л. М. Толстого на початку ХХ століття?

2. Як вплинув Чехов на розвиток російського театру нового часу? В чому це виражається?

3. Хто з молодих письменників початку ХХ століття виявляється під впливом традицій Ф. М. Достоєвського, в чому це виражається?

4. Хто з письменників входив в коло «знаньевцев»? Які зміни зазнають погляди письменників кола «Знання»?
 ІСТОРІЯ РОСІЙСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ |  НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛІНИ |  Пояснювальна записка |  Цілі і завдання дисципліни |  Вимоги до рівня освоєння дисципліни |  Методики і технології вивчення дисципліни. Коментарі до застосування |  Типи лекцій з дисципліни |  общепредметних технології |  Обсяг навчальної дисципліни |  Творчість Л. н. андреева |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати