Головна

Аналіз формування виробничої програми

  1.  I. Аналіз виховних можливостей середовища
  2.  I. Значення і завдання аналізу заготівельної діяльності. Аналіз закупівель сільськогосподарської продукції. Аналіз факторів, що впливають на заготівельний оборот.
  3.  I. ЗНАЧЕННЯ І ЗАВДАННЯ АНАЛІЗУ ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. АНАЛІЗ ВИПУСКУ промислової продукції.
  4.  I. ЗАСТОСУВАННЯ проективної-демонстраційною технікою В глибинний аналіз З
  5.  II. Аналіз якості закупівель.
  6.  II. АНАЛІЗ ВИРОБНИЧОЇ ПОТУЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА.
  7.  II. АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ.

і її виконання

Стійке фінансове становище підприємства може бути забезпечено за умови постійного вдосконалення виробництва з метою випуску продукції, яка відповідає попиту споживачів. Забезпечити це відповідність можна тільки на основі планування.

Сутність планування полягає в науковій розробці і реалізації комплексу заходів, які визначають напрямки і темпи розвитку виробництва, що забезпечують його відповідність потребам ринку і на основі цього - збільшення обсягу продажів і прибутку підприємства.

Планування на промисловому підприємстві складається з розробки стратегічних, поточних і оперативних планів. Одним з розділів стратегічного плану є програма діяльності підприємства. У цьому розділі визначається сфера діяльності підприємства, яка може включати виробництво будь-яких товарів, надання послуг або задоволення потреб конкретних груп споживачів.

Основне місце в поточному плані займає виробнича програма (план виробництва і реалізації продукції). Вона визначає можливий обсяг виробництва і продажів продукції в плановому періоді, відповідний по номенклатурі, асортименту та якості вимогам споживачів.

Виробнича програма визначає введення в дію нових виробничих потужностей, потребу в матеріально-сировинних ресурсах, транспорті, чисельність працівників, і т.д. Вона тісно пов'язана з фінансовим планом, планом по витратах виробництва, прибутку і рентабельності.

Промислове підприємство формує виробничу програму на основі державного замовлення, замовлень покупців і виявленого в результаті вивчення ринку споживчого попиту.

Державне замовлення доводиться підприємствам, що виробляють продукцію, що має важливе народногосподарське значення. Його розміщення проводиться на конкурсній основі. Державне замовлення надається тим підприємствам, які забезпечують найбільш ефективне його виконання.

Виробнича програма зазвичай складається з трьох розділів:

1. План виробництва продукції в натуральному вираженні.

2. План виробництва продукції у вартісному вираженні.

3. План реалізації продукції в натуральному і вартісному вираженні.

План виробництва продукції в натуральному вираженні містить завдання за обсягом випуску продукції по номенклатурі, асортименту та якості виробів у фізичних одиницях. Це дає можливість узгодження випуску конкретних видів продукції з потребами ринку, але не дозволяє визначити загальний обсяг і структуру виробництва на багатопрофільних підприємствах, а також розрахувати дохід і прибуток підприємства від реалізації продукції. Тому розробляється план виробництва і реалізації продукції у вартісному вираженні.

2. Аналіз виконання плану виробництва та реалізації продукції

Аналіз виконання плану виробництва та реалізації продукції починають з дослідження даних по валовий, товарної, умовно-чистої, готової і реалізованої продукції.

Валова продукція враховує всю вироблену в даному періоді продукцію: відпущену за межі підприємства, призначену для власного споживання, а також незавершене виробництво.

товарна продукція - це вироблена в даний час продукція без урахування незавершеного виробництва і внутрішньозаводського обороту.

Умовно-чиста продукція - Це умовний показник, який характеризує засоби, витрачені на виробництво без обліку матеріальних витрат і амортизації основних засобів, тобто це додана вартість.

готовапродукція - це продукція, яку здали на склад підприємства.

реалізована продукція - це продукція, відвантажена покупцеві або оплачена ним, в залежності від методу визначення виручки, прийнятого на підприємстві.

Для аналізу обсягу виробленої продукції використовуються вартісні і натуральні показники (тільки при аналізі однорідної продукції).

При аналізі виконання плану випуску продукції виявляють ступінь напруженості плану, вивчають динаміку розвитку виробництва, встановлюють фактори, що впливають на відхилення від плану, виявляють резерви підвищення обсягу продукції, поліпшення її складу і якості.

При аналізі виконання плану виробництва продукції розглядається виконання плану по впровадженню у виробництво нової техніки і нових технологій.

Від обсягу реалізації залежить вся економічне життя підприємства, його прибуток, рентабельність, розрахунки з постачальниками, працівниками, величина фондів споживання і розвитку виробництва. Для оцінки виконання плану по реалізації продукції виробляють порівняння фактично реалізованої продукції з планом і минулим періодом. Зміна обсягу реалізації продукції може бути викликано зміною цін, зміною залишків готової продукції на складі на початок і кінець періоду, зміною платоспроможності покупця і системи розрахунків з ним.

На обсяг реалізації продукції впливають запас товарів, що знаходяться на відповідальному зберіганні у покупця, структура продукції, що випускається, її асортимент, якість і рівень попиту.

 
 Предмет і завдання аналізу господарської діяльності (АХД) |  Роль економічного аналізу в управлінні підприємством |  Інформаційне забезпечення аналізу господарської діяльності і організація аналітичної роботи |  Метод аналізу господарської діяльності |  Методика комплексного аналізу господарської діяльності |  К) характеристика документів, якими найкраще оформляти результати аналізу; |  Система показників аналізу господарської діяльності |  Ефективність господарської діяльності характеризується рядом показників. На кожен такий показник впливає ціла система факторів. |  Прийому середніх величин і графічного способу в АХД |  А також причин і факторів, їх обумовлюють. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати