На головну

Загальні вимоги до СТРУКТУРЕ, ПОДАННЯМ І ОФОРМЛЕННЯ ДИПЛОМНИХ ПРОЕКТІВ ТА РОБІТ

  1.  ArcView GIS. Загальні відомості про систему
  2.  B. Роботи натрій-калієвого насоса.
  3.  C) при переведенні результатів підприємства та його фінансового становища в валюту подання звітності.
  4.  I Розділ роботи «Розробка концепції
  5.  I. Загальні зауваження
  6.  I. Загальні положення
  7.  I. Загальні положення
 
 


Дата введення 01-09-2000

1 Область застосування

Цей стандарт встановлює загальні вимоги до структури, поданням і оформлення дипломних проектів та робіт, виконуваних студентами Вятського державного технічного університету.

2 Загальні положення

2.1 Дипломний проект або дипломна робота є випускний, кваліфікаційної, самостійною роботою студентів у вузі, спрямованої на закріплення, поглиблення і узагальнення знань з навчальних дисциплін, професійної підготовки, оволодіння методами наукових досліджень, формування навичок вирішення творчих завдань в ході наукового дослідження, технічної творчості або проектування з певної теми.

Вибір форми дипломного проекту або дипломної роботи залежить від профілю підготовки студента у вузі.

2.2 Метою виконання дипломного проекту або дипломної роботи є визначення ступеня готовності студента до самостійного вирішення професійних завдань.

2.3 Виконання дипломного проекту або дипломної роботи вирішує завдання систематизації, закріплення, поглиблення і розширення придбаних студентом за час навчання у вузі знань, умінь, навичок за певним комплексу навчальних дисциплін.

2.4 При виконанні дипломного проекту або дипломної роботи студент повинен продемонструвати здібності до таких видів діяльності, як:

- Самостійна оцінка актуальності та соціальної значущості проблеми, пов'язаної з темою дипломного проекту (дипломної роботи);

- Збір і обробка інформації по темі дипломного проекту (дипломної роботи);

- Вивчення і критичний аналіз отриманих матеріалів;

- Самостійна формулювання мети і завдань дипломного проектування;

- Глибоке і всебічне дослідження проблеми, вироблення, технічний розрахунок, опис та професійна аргументація свого варіанту вирішення проблеми;

- Оформлення розв'язання задачі у вигляді пояснювальної записки та графічної частини;

- Формулювання логічно обґрунтованих висновків, пропозицій, рекомендацій щодо впровадження отриманих результатів в практику.

Спеціальні або додаткові вимоги до виконання дипломних проектів і дипломних робіт можуть бути визначені відповідними випускають кафедрами.

3 Порядок виконання дипломного проекту (дипломної роботи)

3.1 До дипломного проектування допускаються студенти, повністю пройшли весь курс навчання відповідно до навчального плану спеціальності (спеціалізації) та успішно склали передбачені планом заліки та іспити, а також виконали курсові проекти і роботи.

3.2 Студент виконує дипломний проект або дипломну роботу за затвердженою темі відповідно до завдання і планом-графіком під керівництвом викладача, який є його керівником. В необхідних випадках, крім керівника, зі спеціальних питань дипломного проекту (дипломної роботи), призначаються консультанти з числа викладачів або провідних фахівців у відповідній галузі діяльності.

3.3 Керівник складає завдання на дипломний проект (роботу), здійснює поточне керівництво. Поточне керівництво дипломним проектом (роботою) включає систематичні консультації з метою надання організаційної та науково-методичної допомоги студенту, контроль за виконанням роботи відповідно до плану-графіка, перевірку змісту і оформлення завершеного проекту (роботи), підготовку відкликання на неї, періодичне інформування кафедри і деканату про виконання графіка роботи студентом-дипломником.

3.4 Виборіутвержденіетеми дипломного проекту (дипломної роботи).

3.4.1 Тематика дипломних проектів (дипломних робіт) повинна характеризуватися соціальною значимістю, визначатися замовленнями підприємств і організацій, відображати реальні потреби в рішенні актуальних проблем, мати практичний характер.

Допускається видавати навчальні теми, а також теми дипломних проектів (дипломних робіт) для підготовки постановки навчального процесу.

3.4.2 Тема дипломного проекту (дипломної роботи) - це предмет (або об'єкт) розробки або досліджень. Найменування теми має коротко і однозначно відображати завдання і зміст дипломного проекту (дипломної роботи), т. Е. Має бути словесною формулою завдання і основного інформаційного змісту роботи, забезпечувати правильну інформаційну класифікацію проекту (роботи), що необхідно при опублікуванні матеріалів, передачі документів проекту (роботи) замовнику, якщо він є, а також для створення фонду дипломних проектів (дипломних робіт) на кафедрах або в бібліотеці університету.

3.4.3 Студент може вибрати тему дипломного проекту (дипломної роботи) з числа запропонованих випускною кафедрою або висунути її самостійно з обґрунтуванням.

3.4.4 Тема дипломного проекту (дипломної роботи) повинна відображати зміст декількох навчальних дисциплін.

3.4.5 Допускається залучення до виконання дипломного проекту (дипломної роботи) на одну тему колективу студентів, проте кожен з них повинен відповідати за конкретну частину, що задовольняє вищезгаданим вимогам.

3.4.6 Тематика дипломних проектів (дипломних робіт), завдання на їх виконання, список студентів-дипломників, керівників і консультантів затверджуються послідовно випускною кафедрою, деканатом, наказом по університету.

3.5 завдань виконання дипломного проекту (дипломної роботи).

3.5.1 Завдання на виконання дипломного проекту (дипломної роботи) є нормативним документом, що встановлює межі і глибину розробки теми, а також термін подання дипломного проекту (дипломної роботи) на рецензію в завершеному вигляді і орієнтовну дату захисту.

3.5.2 Завдання на виконання дипломного проекту (дипломної роботи) виконується на типовому бланку, виконаному на друкарській машинці або принтері, форма якого затверджується випускаючою кафедрою (кафедрами) (приклад бланка - малюнки А.3 і А.4). Завдання на виконання дипломного проекту (дипломної роботи) складається в двох примірниках, підписується студентом і керівником. Один екземпляр завдання видається студенту, інший зберігається на випускає кафедрі.

3.5.3 Завдання включає в себе:

- Назва міністерства;

- Назва навчального закладу;

- Назва випускаючої кафедри;

- Підпис, ініціали та прізвище завідувача кафедрою, дату затвердження;

- Напис: «ЗАВДАННЯ НА Дипломний проект»;

- Прізвище, ім'я, по батькові студента (повністю), номер групи для студентів денного відділення, номер залікової книжки, а для студентів заочного відділення - шифр;

- Тему дипломного проекту (дипломної роботи);

- Вихідні дані до проекту (роботи);

- Перелік які підлягають розробці питань по розділах пояснювальної записки;

- Перелік графічної частини дипломного проекту (дипломної роботи) із зазначенням обов'язкових креслень (найменування і формат);

- Дані про керівника проекту і консультантів по розділах з зазначенням прізвища, імені, по батькові (повністю), звання, ступеня, посади і місця роботи;

- Дату видачі завдання (число, місяць і рік);

- Підпис керівника проекту, ініціали та прізвище;

- Слова «Завдання прийняв до виконання», підпис, ініціали та прізвище студента;

- Календарний графік роботи над проектом на весь період проектування із зазначенням обсягу виконання та трудомісткості окремих етапів по місяцях, дату подання проекту на рецензію, дату захисту;

- Підпис керівника (яка стверджує графік), ініціали та прізвище;

- Підпис студента (згода з графіком), ініціали і прізвище.

3.5.4 Зміна завдання проводиться з дозволу завідувача кафедри за письмовим поданням керівника.

3.5.5 Графік виконання дипломного проекту (дипломної роботи).

Обсяг роботи розбивається на чотири-п'ять частин у відсотках або абсолютному вираженні, і вказуються строки подання керівнику виконаних частин роботи. Дати підбиття підсумків затверджуються випускною кафедрою до початку дипломного проектування. У встановлені терміни керівник на бланку завдання вказує відсоток (або обсяг) виконання роботи, результати виконання графіка повідомляються на кафедру і в деканат.

4 Структура дипломного проекту (дипломної роботи)

4.1 Структурними елементами дипломних проектів (дипломних робіт) є: пояснювальна записка, графічна частина, фотографії, натурні зразки, слайди, програми або інші результати (демонструються на персональному комп'ютері) і інший підготовлений студентом-дипломником матеріал.

Пояснювальна записка включає в себе: обкладинку, титульний лист, завдання, реферат, відомість дипломного проекту (дипломної роботи), зміст, вступ, огляд і аналіз науково-технічної та патентної інформації, завдання дипломного проекту (дипломної роботи), технічне та соціально-економічне обгрунтування теми, завдання дипломного проекту (дипломної роботи), основну частину, організаційно-економічний розділ, розділ безпеки життєдіяльності, висновок, додатки (в тому числі: бібліографічний список, визначення, позначення, скорочення і т. д.). Склад пояснювальної записки може змінюватися випускною кафедрою з урахуванням специфіки теми дипломного проекту (дипломної роботи) і вказується в завданні. У пояснювальну записку вкладаються (НЕ підшиваються) відгук керівника і рецензія.

Обсяг пояснювальної записки рекомендується не більше 150 сторінок, а графічної частини не більше 14 аркушів формату А1 по ГОСТ 2.301.

4.2 Обложкапояснітельнойзапіскідіпломного проекту (дипломної роботи) включає в себе такі відомості (див. Рисунок А.1):

- Назва навчального закладу;

- Назва випускаючої кафедри;

- Найменування теми дипломного проекту (дипломної роботи);

- Назва виду документа: дипломний проект (дипломна робота);

- Рік виконання.

4.3Тітульний лист пояснювальної записки дипломного проекту (дипломної роботи) повинен містити такі відомості (приклад титульного аркуша - рисунок А.2):

- Повне найменування міністерства, вузу, факультету, кафедри;

- Слова "Допускаю до захисту", "Завідувач кафедри" (випускає), підпис, ініціали та прізвище. Підпис завідувача випускаючої кафедри свідчить про затвердження дипломного проекту (дипломної роботи) і допуск студента до рецензії і захисту;

- Назва теми дипломного проекту (дипломної роботи);

- Назва виду документа: "Пояснювальна записка дипломного проекту" ( "Пояснювальна записка дипломної роботи");

- Позначення документа (ТПЖА. ХХХХХХ. ХХХ ПЗ);

- Відомості про виконавця (група, підпис, Ф. і. О. Студента), дату;

- Відомості про керівника (науковий ступінь, вчене звання, підпис, Ф. і. О.), Дату. Підпис керівника свідчить про попереднє допуск дипломного проекту (дипломної роботи) до захисту;

- Відомості про консультантів по розділах дипломного проекту (дипломної роботи) (науковий ступінь, вчене звання, підпис, Ф. і. О.), Дату. Підпис консультанта свідчить про те, що відповідний розділ проекту виконаний відповідно до завдання і в необхідному обсязі;

- Відомості про нормоконтролер (науковий ступінь, вчене звання, підпис, Ф. і. О.), Дату. Підпис нормоконтролер свідчить про відповідність виконаного дипломного проекту (дипломної роботи) стандартам. (Нормоконтроль дипломних проектів (дипломних робіт) здійснюється за розпорядженням ректорату або деканату).

4.4Заданіе на дипломний проект (дипломну роботу) оформляється відповідно до пункту 3.5 цього стандарту.

4.5Реферат - виклад головних положень і основних висновків дипломного проекту (дипломної роботи) (рисунок А.5). Обсяг реферату не повинен перевищувати одну сторінку. Реферат включає в себе:

- Найменування «Реферат» (центрируется);

- Бібліографічний запис (ГОСТ 7.1 та 7.9); виконується з відступами від лівого і правого поля приблизно по 20 мм і вирівнюється по ширині. У неї входять: прізвище та ініціали автора, назву теми проекту (роботи), код ТПЖА, вид роботи, назву організації (ВятГТУ), найменування кафедри, ініціали та прізвище керівника, місце видання (м Кіров), рік видання, обсяг графічної частини , кількість сторінок пояснювальної записки, кількість таблиць в пояснювальній записці, кількість джерел в бібліографічному списку, кількість додатків, кількість аркушів технологічних документів, кількість аркушів специфікацій, кількість аркушів роздруківок програм;

- Перелік від п'яти до п'ятнадцяти ключових слів або словосполучень і (або) дескрипторів з тексту пояснювальної записки. Ключові слова і (або) дескриптори наводяться з нового рядка великими літерами в рядок через коми;

- Текст реферату; складається за таким планом: об'єкт дослідження і розробки; мета роботи; методи проведення роботи; основні результати, висновки, рекомендації і область використання результатів роботи.

Якщо в пояснювальній записці дипломного проекту (дипломної роботи) відсутня будь-яка частина (методи, висновки, область застосування), то в рефераті вона не наводиться, але зберігається послідовність викладу.

Виклад матеріалу в рефераті має бути коротким і точним. Слід вживати синтаксичні конструкції, властиві мові наукових і технічних документів, уникати складних граматичних зворотів.

4.6 Відомість дипломного проекту (дипломної роботи) містить перелік усіх документів, виробів (макетів, моделей, дослідних зразків та ін.) Увійшли до проекту (роботу), заповнюється за ГОСТ 2.106 (див. Малюнки А.6 і А.7) і підписується студентом (автором дипломного проекту (дипломної роботи)), керівником, нормоконтролер (якщо призначений за рішенням деканату або університету) і стверджують.

4.7 Содержаніевключает в себе порядкові номери і назви розділів, підрозділів і додатків із зазначенням їх позначення і заголовків. Зміст розміщується на новій сторінці після відомості дипломного проекту (дипломної роботи). Слово «Зміст» пишеться з великої літери без крапки в кінці і центрується (рисунок А.8).

Найменування структурних елементів «Титульний аркуш», «Завдання», «Реферат», «Відомість дипломного проекту» ( «Відомість дипломної роботи») в утриманні не наводяться.

4.8 Введення не нумеруються. Слово «Введення» пишеться з великої літери без крапки в кінці і центрується. У вступі наводиться актуальність теми проекту (дипломної роботи), призначення і область застосування проектованого об'єкта, ступінь новизни, значимість і кордони розробки, формулюється мета дипломного проекту (дипломної роботи).

4.9 Розділ «Огляд та аналіз науково-технічної і патентної інформації" є першим в пояснювальній записці дипломного проекту (дипломної роботи) і включає в себе не менше двох підрозділів по огляду та аналізу сучасних досягнень по темі дипломного проектування, виявлених в науково-технічній літературі, патентної інформації, науково-дослідних звітах, матеріалах конференцій і т. д.

У розділі наводяться класифікації, порівняння: різних підходів до теми, способів вирішення завдання, засобів і методів досягнення мети, виявлення позитивних і негативних аспектів. Кожен підрозділ повинен закінчуватися висновками або рекомендаціями. Слід уникати простого цитування (копіювання) текстів першоджерел.

Найменування бібліографічних джерел записується в бібліографічний список, а в тексті наводяться тільки посилання на джерела.

4.10 Розділ "Технічне та соціально-економічне обґрунтування теми. Завдання дипломного проекту" є другим в пояснювальній записці дипломного проекту (дипломної роботи) і закінчується формулюваннями задач дипломного проекту (дипломної роботи) на базі аналізу науково-технічної літератури і патентної інформації та завдання на дипломний проект (дипломну роботу). Завдання визначають послідовність роботи студента-дипломника над проектом (роботою) і приблизні результати. Завдання на дипломний проект (дипломну роботу) не повинні копіювати ( «один до одного») завдання.

4.11 0сновний частьделітся на розділи, підрозділи, пункти і підпункти. Кожен елемент основної частини повинен являти собою закінчений в смисловому плані фрагмент дипломного проекту (дипломної роботи). У структурі основної частини має бути виділено не менше двох розділів, а в їх складі не менше двох підрозділів і т. Д. Основна частина починається з третього розділу.

Найменування, зміст і послідовність розміщення розділів в пояснювальній записці виконується відповідно до завдання на дипломний проект (дипломну роботу) і визначається випускною кафедрою в методичних вказівках до дипломного проектування.

4.12 Організаційно-економічний розділ включає в себе подрузі-дели відповідно до завдання на дипломний проект (дипломну роботу). Обсяг, приблизні найменування і зміст підрозділів узгоджуються кафедрами, які проводять консультації з даного розділу, з випускною кафедрою. Конкретні питання даного розділу дипломного проекту (дипломної роботи) формулюються консультантом з цього розділу, а також можуть бути запропоновані керівником проекту (роботи) і узгоджені керівником з консультантом розділу.

4.13 Розділ «Безпека життєдіяльності» включає в себе під-розділи відповідно до завдання на дипломний проект (роботу) з даного розділу. Обсяг, приблизні найменування і зміст підрозділів узгоджуються кафедрами, які проводять консультації з даного розділу, з випускною кафедрою. Конкретні питання даного розділу дипломного проекту (дипломної роботи) формулюються консультантом з цього розділу, а також можуть бути запропоновані керівником проекту (роботи) і узгоджені керівником з консультантом розділу.

Розділи п.4.12 та п.4.13 повинні бути логічно пов'язані з темою дипломного проекту (дипломної роботи). Вимоги до змісту цих розділів з урахуванням специфіки спеціальностей повинні бути детально викладені в методичних вказівках кафедр, які проводять консультації.

4.14 У розділі «Висновок» підводяться основні підсумки дипломного проектування. Структура «Висновку» повинна відповідати «Завданням на дипломний проект» ( «Завданням на дипломну роботу»). У зміст висновку включаються:

- Основні результати у вигляді кількісних і (або) якісних показників, параметрів і характеристик по кожному розділу дипломного проекту (дипломної роботи) і рекомендації по їх використанню;

- Якщо в роботі не отримано кінцевий результат і технічні документи не готові до практичного використання, то наводиться перелік питань для подальшої роботи;

- Даються оцінки повноти рішень поставлених завдань, науково-технічного рівня виконаної роботи в порівнянні з кращими досягненнями в цій галузі, техніко-економічної ефективності впровадження. Якщо визначення техніко-економічної ефективності неможливо, необхідно вказати народногосподарську, наукову, соціальну значущість роботи.

Висновки, що містяться в «Висновку», є основою для складання «Реферату», а також для підготовки до доповіді при захисті дипломного проекту (дипломної роботи). У "Висновках" не допускається повторення змісту введення і основної частини, зокрема висновків, зроблених по розділах і підрозділах.

4.15Оформленіе пріложенійосуществляется відповідно до

ГОСТ 2.105-95, СТП ВятГТУ 2.101-2000.

У додатку оформляється матеріал, що доповнює зміст проекту (дипломної роботи). У додатку або додатках можуть бути:

- Графічні матеріали;

- Таблиці великого формату;

- Тексти програм і / або результати розрахунку на ЕОМ;

- Опису апаратури і приладів;

- Схеми, креслення і т. П .;

- Допоміжні покажчики;

- Авторська довідка і т. Д.

- Перелік прийнятих визначень і термінів;

- Перелік прийнятих позначень та скорочень;

- бібліографічний список.

Останнім додатком є ??бібліографічний список, перед ним перелік позначень і скорочень, перед ним перелік визначень і термінів, перед ним авторська довідка. На всі інші додатки в тексті пояснювальної записки обов'язково даються посилання і вони розташовуються в порядку посилань на них у тексті пояснювальної записки. Кожне наступне додаток оформляється з нової сторінки. Всі додатки мають наскрізну з пояснювальною запискою нумерацію сторінок і повинні бути перераховані в змісті пояснювальної записки (із зазначенням їх позначень і назв).

4.16Вспомогательние указателідіпломного проекту (дипломної роботи) оформлюються у вигляді додатку і можуть включати в себе:

- Список скорочень; оформляється у вигляді алфавітного переліку прийнятих в тексті дипломного проекту (дипломної роботи) скорочень та абревіатур і відповідних їм повних позначень понять;

- Список умовних позначень; оформляється у вигляді переліку використаних в тексті дипломного проекту (дипломної роботи) умовних позначень з відповідною їх розшифровкою;

- Покажчик авторів; оформляється у вигляді алфавітного переліку прізвищ та ініціалів авторів документів, використаних при підготовці тексту дипломного проекту (дипломної роботи) із зазначенням відповідних їм порядкових номерів документів у списку літератури;

- Покажчики таблиць і (або) малюнків; оформляються у вигляді переліку назв таблиць (малюнків), упорядкованих відповідно до їх порядковими номерами, із зазначенням сторінок їх розташування в тексті дипломного проекту (дипломної роботи).

Склад допоміжних покажчиків дипломного проекту (дипломної роботи) визначається керівником або студентом виходячи з особливостей подання її змісту.

4.17 Визначення, позначення і скорочення.

При необхідності в пояснювальній записці вводиться даний структурний елемент у вигляді додатку, в якому зазначаються часто використовувані слова, терміни, виключаючи загальноприйняті і стандартні скорочення, позначення. Перелік визначень починається зі слів: «У цьому проекті застосовуються такі терміни ...». Наприклад, ДП - дипломний проект; ПЗ - пояснювальна записка; ДДП - відомість дипломного проекту і т. Д.

Кожен термін рекомендується записувати з нового рядка і в порядку згадування термінів в тексті пояснювальної записки.

4.18Бібліографіческій спісокоформляется у вигляді останнього додатки відповідно до вимог ГОСТ 7.1, ГОСТ 7.16, ГОСТ 7.34, ГОСТ 7.40, СТП ВятГТУ 101-2000 і повинен відповідати таким основним вимогам:

- Відповідати темі дипломного проекту (дипломної роботи) і повноти відображення всіх аспектів її розгляду;

- Представляти різноманітні види видань: офіційні, нормативні, довідкові, навчальні, наукові, методичні, виробничі та ін .;

- Не повинно бути морально застарілих документів.

Бібліографічний список складається в послідовності посилань на джерела з текстом пояснювальної записки і нумерується арабськими цифрами з крапкою.

5 Вимоги до оформлення пояснювальної записки дипломного проекту (дипломної роботи)

5.1 Вимоги до оформлення тексту дипломного проекту (дипломної роботи) визначаються СТП ВятГТУ 101-2000 «Загальні вимоги до оформлення текстових документів» і ГОСТ 2.105-95 «Загальні вимоги до текстових документів». Додаткові вимоги, які не суперечать зазначеним документам, можуть бути визначені відповідними випускають кафедрами.

5.2 Зміст текстової частини дипломного проекту (дипломної роботи) може бути представлено у вигляді власне тексту, таблиць, ілюстрацій, формул, рівнянь та інших складових. Текст дипломного проекту (дипломної роботи) повинен відповідати основним формальним вимогам, куди входять:

- Чіткість структури;

- Логічність і послідовність;

- Точність наведених відомостей;

- Ясність і лаконічність викладу матеріалу;

- Відповідність викладу нормам російської літературної мови.

5.3 Текст дипломного проекту (дипломної роботи) може бути виконаний рукописним, або машинописним способом, або із застосуванням друкуючих і графічних пристроїв ЕОМ. Його якість має задовольняти вимогу чіткого відтворення засобами репрографії.

5.4 Сторінки тексту дипломного проекту (дипломної роботи), в тому числі і роздруківки ЕОМ, повинні відповідати формату А4 (210х297 мм) відповідно до ГОСТ 2.301-68. При необхідності допускається застосування для деяких листів форматів, більших А4 (наприклад, для великих малюнків, таблиць або графіків, що не поміщаються на менший формат). Такі листи повинні бути вшиті і складені так, щоб основна напис (і номер сторінки) залишалася зверху без розгортання листа.

5.5 Текст основної частини розміщується на одному боці аркуша паперу. Кожен лист дипломного проекту (дипломної роботи) (крім додатків) повинен мати рамку відповідно до ГОСТ 2.106-68 і основний напис згідно ГОСТ 2.104-68 за формами 2 (для заголовного аркуша) і 2а (для наступних аркушів) (див. Малюнки А.8 і А.9). Допускається в основний напис за формою 2а вписувати тільки номер сторінки (і позначення ТПЖА не писали). Відступи тексту від рамки: зліва і справа не менше 5 мм, першого рядка абзацу приблизно 15 мм, зверху і знизу від рамки до тексту не менше 10 мм.

5.6 Сторінки тексту дипломного проекту (дипломної роботи) нумеруються арабськими цифрами (нижче графи «лист» основного напису), з дотриманням наскрізної нумерації по всьому тексту, включаючи додатки. Заголовних листом вважається лист «Зміст», який одночасно є другим листом пояснювальної записки. Титульний лист включається в загальну нумерацію сторінок тексту. Номер сторінки на титульному аркуші не проставляється. Ілюстрації, таблиці і роздруківки з ЕОМ враховуються як сторінки тексту.

5.7 Введення, глави основної частини, висновок, додатки (в тому числі: бібліографічний список, допоміжні покажчики) повинні починатися з нової сторінки і мати заголовок, надрукований з великої літери.

5.8 Підготовлені відповідно до вищезазначених вимог сторінки пояснювальної записки дипломного проекту (дипломної роботи) вкладаються в папку (або в спеціальні обкладинки) і переплітаються.

6 Вимоги до оформлення графічної частини

6.1 Графічна частина дипломного проекту (дипломної роботи) повинна відображати основні її результати, наочно підтверджувати викладений в тексті матеріал і може бути представлена ??у вигляді креслень, схем, малюнків, графіків, діаграм, гістограм, таблиць, карт і ін.

6.2 Графічна частина дипломного проекту (дипломної роботи) виконується на паперових носіях стандартного формату по ГОСТ 2.301 з рамкою і основним написом (рисунок А.10) вручну простим олівцем, чорною тушшю або з використанням графічних пристроїв виведення ЕОМ (графопостроителей). Допускається використання фотоносіїв, що демонструються з використанням технічних засобів.

6.3 Позначення конструкторського документа здійснюється відповідно до п.6.3 СТП ВятГТУ 102-2000 «Загальні вимоги до структури, оформлення та подання курсових проектів і робіт».

6.4 Заполненіеосновнойнадпісіпо ГОСТ 2.104-68 виполняетсяв відповідно до малюнком А.10 вручну шрифтом з урахуванням вимог ГОСТ 2.304 або машинним способом. Товщина ліній - по ГОСТ 2.303:

- Позначення конструкторських документів виконується відповідно до п. 6.3 цього стандарту;

- Позначення документа в додатковій графі розташовується з поворотом на 180 градусів до основного напису (для формату А4 і для форматів більше А4 при розташуванні основного напису вздовж довгої сторони аркуша) і поворотом на 90 градусів (для форматів більше А4 при розташуванні основного напису уздовж короткої сторони листа) (див. рисунок А.10);

- в рядку "Розробник. "Вказується прізвище розробника (студента);

- в рядку "Пров."- Прізвище керівника проекту (роботи);

- в рядку "Т. контр. "- Заповнюється за рішенням кафедри (наприклад, прізвище перевіряючого від кафедри або фахівця в даній області технічну діяльність);

- в рядку "консул. "- Прізвище консультанта (вказується прізвище керівника або особи, яка проводила консультації з даної частини дипломного проекту (дипломної роботи);

- в рядку "Н. контр. "- Прізвище нормоконтролер (якщо рішенням деканату або наказом по університету здійснюється нормоконтроль дипломного проекту (дипломної роботи);

- в рядку "затв. "- Прізвище завідувача структурного підрозділу або стверджує, призначеного випускаючою кафедрою;

- В основному написі креслення найменування виробу повинно відповідати прийнятій термінології та бути по можливості коротким. Його записують в називному відмінку однини. У найменуванні, що складається з декількох слів, на першому місці поміщається іменник, наприклад: "колесо зубчасте". Перенесення не рекомендуються. Напис"Складальне креслення","Креслення загального вигляду","Габаритне креслення"Необов'язкова;

- Літера - це визначення необхідного ступеня опрацювання креслення, яке доцільно обумовити в завданні. Літера проставляється в усіх видах документації, крім робочої (робочі і складальні креслення). На кресленнях загального виду вказуються літери П, Е або Т відповідно до ступеня опрацювання креслення (ГОСТ 2.103-68);

- Простановка маси обов'язкове для робочих креслень. Маса виробу вказується в кілограмах без вказівки одиниці виміру. Допускається вказувати масу в інших одиницях виміру із зазначенням їх, наприклад: 0,2 т;

- кількість листків. Якщо конструкторський документ виконаний на одному аркуші, то графа «Лист» не заповнюється. В іншому випадку заповнюються і графа «Лист», І графа «Листів»;

- В графі організація-розробник вказується кафедра і група. Студенти заочного навчання замість групи вказують номер залікової книжки. Заповнюється в два рядки, наприклад:
 ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ |  ДИПЛОМНИЙ ПРОЕКТ |  АВТОМОБІЛЬНИХ ШИН |  ЗАВДАННЯ НА Дипломний проект |  Р е ф е р а т |  Про Т З У |  РЕЦЕНЗІЯ НА Дипломний проект |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати