Головна

Quot; Цілинна - 20 "асти? кептіргішіні? ??рилиси ж?не ж?мис істеу ?а?ідаси

  1.  D) «Достасти?» с?зімен
  2.  Gl] Та?ирип 3. В. І. Вернадскійді? біосфера ж?не ноосфера турали ілімі [:].
  3.  А?имди?, арали? ж?не ?оритинди ба?илауди? ориндалуи бойинша ?дістемелік н?с?ау
  4.  Адам ж?не ?о?ам
  5.  Аза?стан Республікасини? Білім ж?не ?илим Міністірлігі
  6.  Асти? кептіру ?рдісіні? інтенсівтілігіне Ауа температурасини? ?сері.

"Цілинна - 20" агрегати ?айталап айналдирилатьш асти?ти аса біікке к?термейті? газди? ?айта айда?иш асти? кептіргіш болипой саналади

(1 - Сурет).

?аза? асти? ?илимі-зерттеу інстітутинда А?мола облисти? асти? ?ндімдері бас?армасини? ?изметкерлерімен бірігіп ж?ргізіген зерттеулері ж?не алин?ан деректер ?издиру камералари кезектесіп жилу-маса алмастиралатип ж?не сал?индат?иш шахталаримен кезектесіп тік орналаспай, ?осарлана ?атар (паралель) орналастиру?а болади Деген т?жиримдама?а келуге, ?рі м?мкіндік берді. М?ндай с?лбада агрегатти? бііктігі 20-35% ?ис?аради, ??ралимни? берік елементтері, асти? кептіргішті жінаєт ж?не пайдалану же?ілдейді.

Сонимен бірге жилу-маса алмастирушини жеку тірекке орналастиру, асти?ти арали? ж?не толи?имен сал?индату камераси ретінде сал?индат?ишти? Кез колагену ??рилимин, они? ішінде жилжимали асти? кептіргіштерді отти?имен, желдеткіш ж?не тасималда?иш жабди?таримен ?оса пайдалану о?ай?а т?седі. М?ндайда асти? кептіруде ізотерміяли? ?рдістерді іске Асир ма?сати?да арали? сал?индат?иш камера?а жилжитил?ан атмосферали? ауани беру м?селесі о?ай шешіледі.

?издиру камерасин асти?ти тазалау ?шін аспіраціяли? ба?ан ретінде ?олдану м?селесі де бірге шешіледі. Тазалау тіімділігі орта есеппен 50% -жететіндікген асти?ти аддин-ала тазартпай-а? ??р?ату?а болади. Кептіру кезінде к?р?а? ?алди?тар алинатинди?тан, Олар жа?си са?талади. Міне осини? барли?и ЗСПЖ-8 асти? кептіргішіні? екі агрегатини? негізінде ?айта айналатин асти?ти аса жо?ари к?термейтін газди? ?айта айналдиратин асти? кептіргішті? ?ндірістік т?тегіні? жобасин жасауга м?мкіндік берді.

1-Сурет "Цілинна - 20" асти? кептіргіші.

1-жедел шана?; 2-?издиру камераси; 3-?издиру камерасини? шана?и; 4-жилу-маса алмастируши; 5-арали? сал?индат?иш шахтаси; 6-толи? сал?индататин шахта; 7-?издиру камерасини? желдеткіші; 8-?издиру камерасьши? тежегіш елементтері; 9-жетексіз тіегіш ?ондир?и; 10,11-?айта айда?иш шахталар мен толи? сал?и?дат?иш шахталарди? ши?аруши механізмдері; 12-су асти?ти? шана?и; 13-?алди?тарди? шана?и; 14,15-?айта айда?иш НЦТ-100 ?уиси (нория); 16-ЦОЛ 9 ціклондари; 17-отти?; 18-??р?ату агентіні? Ауа ?кегіш ?ткізгіші; 19-??р?ату агентіні? пайдалан?ан газин алип кетуші ?ткізгіші; 20-са?ти? ?а?па?.

ЗСПЖ-8-ді? екі агрегатини? негізіндегі "Цілинна - 20" газди? ?айта айда?иш асти? кептіргіші (14) ж?не (15) екі НЦТ-100 ?уиси, ?издиру камераси (20), су асти? шана?и (12), ?алди?тар шана?и (13), СТД-57 (7) ж?не (8) желдеткіштері ж?не ЦОЛ-9 циклони (16) орналас?ан металди екі м?нарадан т?ради. М?нарани? ?асинда жилу-маса алмастир?иш (4) ?ондирилади та они? астинда ЗСПЖ-8-ді? екі агрегати орналастирилади.

Бір агрегати арали? сал?индат?иш (5) шахтаси, екіншісі толи? сал?индат?иш 6 шахтаси ретінде пайдаланилади. ?р агрегатти? астина ?айта айналатин ж?не кептірілген асти?ти алип кететін транспортер орналастирилади.

??р?ату агенті ЗСПЖ-8-ді? отти?инан екі Ауа тасималда?ишти? к?мегімен ?издиру камерасина беріледі.

Агрегат минадай технологаяли? с?лбамен ж?мис істейді. Асти? су асти? шана?инан (12), ?айта айналатин асти? баратин ?уис?а (14) келіп т?седі. ?уис (14) асти? ?оспаларин тіегіш шана??а (3) ж?не Одан ?рі ?издиру камерасина (2) жилжитади, ?из?ан асти? ?уиспен (25) жилу алмастир?иш?а жібереді, Одан асти? ?лестіргіш ??рилми ар?или біркелкі жилитип отирип арали? (5) ж?не толи? (6) сал?индататин шахталар?а барип т?седі.

"Цілинна - 20" асти? кептіргіш бір мезгілде бастап?и ил?алдили?и ?р т?рлі асти?ти кептіруге м?мкіндік береді ж?не бір рет кептіргенде асти?ти белгіленген сапасина келтіре Аладов.

Асти? кептіруге газди? реціркуляціяли? асти? кептіргіштерге температурали? ережелерді д?рис ?оддан?анда д?н уизини? м?лшері мен сапаси толи? са?талади, асти?ти? т?лемдік массаси Артада. Асти?ти? т??имди? ж?не технологіяли? ?асіеттері са?талип ?ана ?оймай к?птеген жа?дайларда жа?сара т?седі. Газди? реціркуляціяли? асти? кептіргіштерді пайдалануди? тіімділігі оларди? ж?мис ережелерін та?дап алу?а байланисти. Ж?мис ережелеріні? ани?тауиши к?рсеткіштеріне кепгіру агентіні? ж?не асти?ти? ?изу температуралари жатади.

?аза?станни? б?рин?и асти? ?илимі-зерттеу інстітутинда, газди? реціркуляціяли? асти? кептіргіштерді? тіімді ж?мис ережелерін негіздеуге ба?иттал?ан зерттеулер ж?ргізілді ж?не негізгі асти? да?илдари ?шін они? ?синистари 19,20-кестелерде келтірілген.

Кептіру процесін ?ар?инди ж?ргізу ма?сатимен асти?ти? шекті ?издиру температурасин пайдалан?ан ж?н. Газди? реціркуляціяли? асти? кептіргіштерде бір мезгілде ?р т?рлі ил?алдили?та?и асти?ти кептіруге болади. М?ндай жа?дайда кептіргіштердегі температура ережесі асти? тобини? е? жо?ар?и ил?алдисина с?йкестендіріледі. Бір ескеретін ж?йт, асти?ти? табі?і ?асіеттерін са?тап ?ана ?оймайди, сонимен бірге кептіру кезінде Олард жа?сартади так.

Кептіру агентіні? температураси кептіру процесінде айтарли?тай ке? к?лемде - +; 10% шамасинда ?згереді. Кептіру агентіні? температураси агрегатти? конструкціяли? ерекшеліктеріне, термоізоляція сапасина, атмосферали? Ауа температурасина байланисти, сонди?тан осиларди ескере отирип, асти?ти? ?издиру температурасин шекті де?гейде ?ста?ан д?рис.

Ил?алдили? не??рлим жо?ари Болсам, со??рлим д?нні? коллоідти б?ліктерімен су Нашар ?сталади ж?не сони? н?тіжесінде ?рбір кг суди? булануина тіісінше аз жилу ж?мсалади. Осидан асти?ти? бастап?и ил?аддили?и асти? кептіргіштерді? ?німділігіне белгілі бір д?режеде ?сер етеді.

Асти? кептіргіштерді? ж?мис н?тіжелерін салистирмали ба?алау ?шін, жоспарли тонна деп аталатин шартти ?німділік бірлігін ?олданади. М??дай бірлік к?шіне ил?али?и 6% -ке 20% -Тінь ??14% -ке дейін т?ме?детіліп кептірілген 1 т ази?-т?ліктік Біда астиш ?абилдан?ан.

?олданилатин ?дебіеттер:

1. Різьбярів В. А., Ліво О. Н., Савченко С. В., Технологія зерносушіння. Підручник. Алмати, Изд. Ату, 2000..

2. Гінзбург А. С., Основи теорії і техніки сушіння харчових продуктів, - М .: Харчова промисловість, 1973.

3. Гінзбург А. С., Технологія сушіння харчових продуктів, - М .: Харчова промисловість, 1976.

4. Рідко В. І., Різьбярів В. А., зерносушіння і зерносушарки, - М .: Колос, 1982, -139с.
 П?НІНІ? О?У-?ДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ |  Кептіру процесіні? аналізі. |  Матеріалди? ішіндегі жилу ж?не ил?ал тасимал. |  Бір д?нді кептіру ( «елементарли» ?абати). |  Ти?из ?оз?алмайтин ?абатта кептіру. |  Д?н кептіру ?рдісіндегі жилу ж?не ил?ал АлМАС. |  Кептіру ?іси?и. |  Та?ирип: Ти?из ?оз?алмайтин ?абатта кептіру. |  Та?ирип: Біологіяли? факторлар |  Та?ирип: Метрологіяли? факторлар |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати