На головну

А) Аналіз екстенсивних факторів.

  1.  I. Аналіз виховних можливостей середовища
  2.  I. Значення і завдання аналізу заготівельної діяльності. Аналіз закупівель сільськогосподарської продукції. Аналіз факторів, що впливають на заготівельний оборот.
  3.  I. ЗНАЧЕННЯ І ЗАВДАННЯ АНАЛІЗУ ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. АНАЛІЗ ВИПУСКУ промислової продукції.
  4.  I. ЗАСТОСУВАННЯ проективної-демонстраційною технікою В глибинний аналіз З
  5.  I. Збільшення факторів виробництва при незмінній технології, т. Е. Використання екстенсивних факторів росту.
  6.  II. Аналіз якості закупівель.
  7.  II. АНАЛІЗ ВИРОБНИЧОЇ ПОТУЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА.

Важливим фактором є раціональне використання робочих кадрів. Забезпеченість трудовими ресурсами характеризується даними, наведеними в таблиці 6, фактична чисельність порівнюється з плановими показниками по групах персоналу та виявляються зміни. Таблиця 6

 категорії працюючих  За планом  фактично  % Вип. плану
 Всього т. Ч. Основна деятельностьв т. Ч.: РабочіеСлужащіеІз них: Руководітеліспеціалісти      98,498,6 98,698,6 99,298,3

Як видно з даних таблиці 6 чисельність персоналу основної діяльності у звітному році знизилася проти плану і склала 98,6%, чисельність робітників теж знизилася, склавши 98,6%. Зниження чисельності спостерігається і по інших категоріях персоналу. Це свідчить про ефективне використання чисельності, т. К. Веде до зростання продуктивності праці. Таким чином при аналізі чисельності порівнюються показники за категоріями працюючих звітного з базисним періодом, знаходяться відхилення і причини відхилення.

Основна категорія - робочі. За характером участі у виробничому процесі робітники поділяються на основні та допоміжні. Якщо питома вага основних робітників зменшується, то це веде до зниження продуктивності праці, т. Е. Скорочення вироблення.

Кваліфікаційний склад кадрів досліджується наступним чином.

Кваліфікаційний рівень працівників багато в чому залежить від їх віку, стажу роботи, освіти і т. Д. Тому ці фактори враховуються при аналізі.

Робочі аналізуються за кваліфікаціями, службовці -по відповідності займаній посаді, фахівці - по атестації.

Аналіз кваліфікаційного складу робочих проводиться на підставі зіставлення середньо зваженого тарифного розряду робочих тієї чи іншої спеціальності із середнім розрядом фактично виконуваних робіт і кількості суміщаються професій.

Перевищення середнього розряду робочих над середнім розрядом виконуваних робіт свідчить про високу кваліфікацію робітників, але, одночасно, стримує підвищення подальшого професійного їх рівня, а зниження розряду - призводить до зниження якості продукції та др. З бажаних наслідків.

Узагальнюючим показником, що характеризує кваліфікаційний склад робітників, є середній тарифний розряд .

 , Де:

 - Середній тарифний розряд;

Х - номер розряду;

R - кількість робітників даного розряду;

R1 - Загальне число робочих.

приклад:

У цеху працює 20 осіб, з них 7 осіб - V розряду, 8 осіб - VI розряду, 5 осіб VП розряду.

Звідси

Слід зазначити, що зміни в складі робочих відбуваються в більшій мірі в результаті руху робочої сили, то необхідно розглянути рух робочої сили на основі динаміки наступних показників: коефіцієнт обороту з прийому робочих (Допр), Коефіцієнт обороту з вибуття робочих (Довиб), Коефіцієнт плинності кадрів (Ктек).

Плинність кадрів в основному спостерігається по робочим, тому розрахунки проводяться за чисельністю робітників.

Також знаходять коефіцієнт сталості складу персоналу (Кпс)

Потім визначають причини плинності кадрів. До них відносяться: відсутність дитсадків, ясел, важкі умови роботи, незадоволеність зарплатою і т. Д.

Аналізуючи динаміку і виконання плану з підвищення кваліфікації працівників підприємства, вивчають і такі показники: відсоток працівників, які навчаються у вищих, середніх спеціальних навчальних закладах, в системі підготовки робочих кадрів на підприємстві,% працівників, зайнятих некваліфікованою працею і т. Д. Виконання і перевиконання плану по підвищенню кваліфікації працівників сприяє зростанню продуктивності праці.

Визначають показники:

· Ступінь використання робочого часу - КВР;

· Ступінь участі працівників в суспільній праці.

 , Де:

Вр - фактична тривалість робочого часу (дні, годину);

Вп - тривалість робочого часу за мінусом вихідних, святкових днів.

Ступінь участі працівників в суспільній праці =

Потім проводиться аналіз використання фонду робочого часу. Аналіз проводиться на основі дослідження балансу робочого часу. Повноту використання трудових ресурсів можна оцінити за кількістю відпрацьованих днів і годин одним робочим за аналізований період часу, навіть за рівнем використання фонду робочого часу. При цьому досліджують втрати робочого часу і причини їх виникнення, намічають заходи щодо їх усунення. Досліджують показники: відпрацьоване кількість людино-днів, людино-годин, в тому числі надурочно. Визначають величину неявок: прогули, хвороби, неявки з дозволу адміністрації. Кожен вид втрат аналізується докладніше, особливо ж, які залежать від підприємства, що буде одним з резервів. Наприклад, резервами використання робочого часу є: прогули, простої, неявки з дозволу адміністрації. Для виявлення резервів необхідно зазначені втрати робочого часу помножити на планову середньогодинну вироблення продукції. Щоб визначити, скільки додатково продукції може бути отримано при роботі понаднормово, необхідно відпрацьовану кількість чол-годину понаднормово помножити на середньогодинну вироблення 1 робітника.

Таким чином, вплив чисельності на продуктивність праці визначається порівнянням двох показників: вироблення на 1 працюючого, вироблення на 1 робітника.

Вплив використання робочого часу визначається вирахуванням з фонду робочого часу вихідних, святкових днів, а також різних неявок. Складається проектований баланс робочого часу, де в порівнянні з аналізованих балансом на 100% виключаються прогули, від 30-50% скорочуються неявки по хворобах (за рахунок раціональної організації праці), до 35% - скорочуються неявки з дозволу адміністрації. Тільки за рахунок цього продуктивність праці може бути підвищена на 10-15%.

Вплив асортименту продукції визначається порівнянням показників: и

 , Де:

П: продуктивність праці.

Б) Вплив інтенсивних факторів.

До інтенсивних факторів відносять: зміна трудомісткості, впровадження нової техніки, удосконалення технології.

При впливі трудомісткості визначають фактичну і прогресивну трудомісткість.

Фактична трудомісткість визначається по фактично сформованим затратам робочого часу на вироблення 1 продукції, прогресивна визначається - на основі досягнень науки і техніки, передової технології. Резерв зростання продуктивності праці за рахунок зниження трудомісткості визначається різницею між фактичною і прогресивної трудомісткістю помноженої на фактичний випуск продукції.

Важливий вплив надає впровадження нової техніки. Вплив техніки на продуктивність праці визначається на основі наступної формули:

 , Де:

П - зростання продуктивності праці,%;

В -% приросту продукції;

Р -% зміни чисельності.

приклад:

В результаті впровадження нової техніки, вдосконалення технології обсяг виробництва збільшився на 25%, чисельність зменшилася на 20%. Зростання продуктивності праці - П:

звідси,

Однак, не завжди впровадження нової техніки дає зниження чисельності, т. Е. Вона може і збільшуватися, в цьому випадку у формулі використовуються зворотні знаки.

Приклад. Обсяг виробництва в результаті нової техніки збільшився на 50%, чисельність збільшилася на 20%, звідси

До інтенсивних факторів відносять: среднечасовую, середньоденну, середньорічну продуктивність праці - узагальнюючі показники продуктивності праці, які при аналізі розглядаються в динаміці.

Середньогодинна - не враховує внутрішньозмінні простої.

Середньоденна - враховує ці простої, не враховує неявки.

Середньорічна - враховує внутрішньозмінні простої та неявки: прогули, хвороби, з дозволу адміністрації.

3. Аналіз продуктивності праці.

При аналізі продуктивності праці проводиться факторний аналіз, який розглядає вплив екстенсивних та інтенсивних факторів.

Взаємозв'язку цих факторів представлені наступною формулою:

 , Де:

В - продуктивність праці 1 працюючого;

Вч - Годинна продуктивність праці 1 робітника;

ПРД - тривалість робочого дня;

Д - число днів, відпрацьованих 1 робітником;

У - питома вага робітників у складі загальної чисельності (виробничого персоналу).

У цій формулі - Вч - Інтенсивний фактор, все решта - екстенсивні.

Використовуючи прийом ланцюгових підстановок на основі цієї формули визначається вплив кожного із зазначених факторів. Потім робиться розрахунок і дані зводяться в таблицю. (Приклад розрахунку дано на сторінках 27, 28).

Результати факторного аналізу:

· Зміна чисельності;

· Зміна середньогодинної вироблення;

· Зміна тривалості робочого дня;

· Зміна числа днів, відпрацьованих 1 робітником;

· Вплив питомої ваги робітників.

Крім того, складається економіко-математична модель по зазначених факторів і завдання вирішується на ЕОМ.

4. Вплив трудових факторів на обсяг продукції, що випускається.

В кінці проведеного аналізу складається таблиця, де використовуючи прийом способу різниць, визначається вплив трудових факторів на обсяг продукції.

Таблиця 7

 показники  план  факт  Відхилення +, -
 Обсяг продукції, що випускається, тис. Руб.Чісленность працюють, чел.Виработка на 1 працюючого, т / руб.  51,84  58,94  + 770-2 + ??7,1

1. Вплив кількісного фактора (чисельності працюючих)

.

2. Вплив якісного фактора (вироблення на 1 працюючого)

.

3. Загальний вплив

.

Т. о. більший вплив на обсяг продукції надав якісний фактор, т. е. вироблення на 1 працюючого.

Про ефективність використання праці судять за такими показниками:

1. За темпами зростання продуктивності праці.

2. За фондоозброєності праці (т. Е. Оснащеності машинами та обладнанням припадає на 1 працюючого).

3. За частки приросту продукції за рахунок продуктивності праці.

4. За економії чисельності.

5. По оплаті праці на 1 руб. продукції.

Питання для самоперевірки.

1. Що таке продуктивність праці і методи її виміру.

2. Методика аналізу чисельності працюючих.

3. Як проводиться аналіз кваліфікаційного складу працюючих.

4. Як визначається середній тарифний розряд.

5. Що розуміється під екстенсивними факторами і методика їх аналізу.

6. Що відноситься до інтенсивних факторів і методика проведення аналізу.

7. Як визначається зростання продуктивності праці при аналізі інтенсивних факторів.

8. У чому сутність факторного аналізу продуктивності праці.

9. Що входить в середньоденну, середньогодинну, середньорічну продуктивність праці.

10. Якими показниками характеризується ефективність використання праці.

 Частина 1 |  Москва - 2004 |  Вступ |  Тема 1. Наукові основи економічного аналізу в умовах ринкової економіки. |  Тема 3. Види економічного аналізу, його інформаційне забезпечення. |  Тема 4. Метод економічного аналізу та спеціальні прийоми аналізу. |  Тема 5. Системність, комплексність проведення аналізу. |  Практичні завдання до модуля №1 |  Тести до модуля № 1 |  Тема 2.1. Аналіз виробництва і реалізації продукції (обсягу продажів). |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати