Головна

Інформаційно-освітнє середовище

  1.  Автоволнових процеси в активних середовищах
  2.  активне середовище
  3.  Андрій Лівадний середу виживання
  4.  БЖД та виробниче середовище
  5.  Зовнішня і внутрішня підприємницьке середовище
  6.  Зовнішня і внутрішнє середовище організації.
  7.  ЗОВНІШНЯ І ВНУТРІШНЯ середу ПІДПРИЄМНИЦТВА

Ефективність будь-якого виду навчання залежить від ряду складових:

- Матеріально-технічної бази;

- Навчальних технологій, що використовуються при організації та управлінні пізнавальною діяльністю;

- Ефективності розроблених методичних матеріалів і способів їх доставки.

Успішність і якість сучасного навчання в більшій мірі залежать від ефективної організації, педагогічних умов, якості використовуваних матеріалів, педагогічної майстерності, підготовленості педагогів до роботи в умовах лавиноподібного наростання потоку інформації, можливості оволодіння сучасними методами пошуку, відбору і використання інформації.

Поширення використання мережі Інтернет і локальних мереж в вузах та інших навчальних закладів вимагає розробки і застосування нових програмних продуктів для управління, точніше, напрямки пізнавальною діяльністю. Такими програмними продуктами можуть стати автоматизовані засоби навчання, до яких можна віднести:

- Інформаційно-навчальні сайти;

- Інформаційно-предметні середовища навчання;

- Електронні гіперссилочние і мультимедійні навчальні матеріали;

- Програми управління пошукової та пізнавальною діяльністю того, хто навчається;

- Контрольно-навчальні програми;

- Тренажери;

- Профільні автоматизовані робочі місця;

- Комп'ютерні лабораторні комплекси.

Ефективність і якість навчання багаторазово збільшиться, якщо комплексно об'єднати дані програмні продукти в єдиній оболонці - автоматизованої навчальної середовищі (АОС).

Ці системи являють собою комплекси науково-методичної, навчальної та організаційної підтримки процесу навчання, що проводиться на базі комп'ютерних, або, як їх також називають, інформаційних технологій. З позицій сучасної дидактики введення інформаційного середовища і програмного забезпечення внесло величезну кількість нових можливостей в усі області процесу навчання. Комп'ютерні технології являють собою принципово нові засоби навчання. За рахунок свого швидкодії і великих резервів пам'яті вони дозволяють реалізовувати різні варіанти середовищ для програмованого і проблемного навчання, будувати різні варіанти діалогових режимів навчання.

В рамках автоматизованих навчальних систем на сьогоднішній день вирішується ряд завдань навчання. В першу групу можна віднести завдання перевірки рівня знань, умінь і навичок учнів до і після навчання, їх індивідуальних здібностей, нахилів та мотивацій. Для таких перевірок зазвичай використовують відповідні системи (батареї) психологічних тестів і екзаменаційних питань. До цієї ж групи належать завдання перевірки показників працездатності учнів, що здійснюється шляхом реєстрації таких психофізіологічних показників, як швидкість реакції, рівень уваги і т.д.

Друга група завдань пов'язана з реєстрацією і статичним аналізом показників засвоєння навчального матеріалу: заклад індивідуальних розділів для кожного учня, визначення часу вирішення завдань, визначення загального числа помилок і т.д. До цієї ж групи належить вирішення завдань управління навчальною діяльністю. Наприклад, завдань зі зміни темпу пред'явлення навчального матеріалу або порядку пред'явлення учню нових блоків навчальної інформації в залежності від часу рішення, типу і числа помилок. Таким чином, ця група завдань спрямована на підтримку і реалізацію основних елементів програмованого навчання.

Третя група завдань АОС пов'язана з вирішенням завдань підготовки і пред'явлення навчального матеріалу адаптації матеріалу за рівнями складності, підготовки динамічних ілюстрацій, контрольних завдань, лабораторних робіт самостійних робіт учнів. Як приклад рівня таких занять можна вказати на можливості використання різних інструментів інформаційних технологій. Іншими словами, використання програмних продуктів, що дають можливість формування різних складних лабораторних та інших практичних робіт. Наприклад, таких, як збірка «віртуального» осцилографа з подальшою демонстрацією його можливостей по реєстрації посилення або синхронізації різних сигналів. Аналогічні приклади з області хімії можуть стосуватися моделювання взаємодії складних молекул, поведінки розчинів або газів при зміні умов експерименту.

Технічне забезпечення автоматизованих навчальних систем засновано на локальних комп'ютерних мережах, що включають автоматизовані робочі місця (АРМ) учнів, викладача і лінії зв'язку між ними. Робоче місце учня, крім персонального комп'ютера (ПК), може містити принтер, такі елементи мультимедіа, як динаміки, синтезатори звуків, текстові та графічні редактори. Мета цих всіх технічних і програмних засобів полягає в забезпеченні учнів засобами рішення, довідковим матеріалом і засобами реєстрації відповідей.

Таким чином, автоматизована навчальне середовище об'єднує в себе три основних компоненти, що забезпечують сучасні технології навчання:

- Інформаційне;

- Методичне;

- Програмне забезпечення освітнього процесу.

Такий комплексний підхід дозволяє забезпечити учня педагогічними умовами для успішного освоєння навчального матеріалу, вільним графіком вивчення, а також індивідуальним маршрутом навчання за рахунок використання різної глибини представленого матеріалу. Крім цього, автоматизована середовище забезпечує управління пізнавальною діяльністю, надаючи в залежності від успіхів у роботі учня рекомендації та доступ до різних рівнів інформації.

У свою чергу, програмного забезпечення управління пізнавальною діяльністю необхідно пред'являти такі вимоги:

O при розробці програмного продукту необхідно забезпечити необмежену кількість одночасних підключень (як мінімум 1000);

O необхідно забезпечити можливості різнорівневої інтерактивного навчання і контролю;

O для забезпечення доступу всіх освітніх одиниць, підвищення ефективності навчального процесу необхідно розміщення розроблених програмних середовищ навчання і контролю на загальному сервері, з ранжируванням прав доступу для використання в навчальному процесі та підготовки предметного матеріалу;

O потрібна розробка інструментальних засобів створення і оформлення предметного матеріалу з використанням гіперпосилань, аудіо та відео вставок, мультимедіа технологій;

O побудова програм з використанням технології клієнт-сервер, протоколу HTTP, засобів HTML і CGI дозволить застосовувати в якості клієнтського місця звичайний WWW-браузер;

O зберігання результатів навчання і тестування в базі даних;

O необхідно забезпечити безпеку програм і предметного матеріалу.

Безумовно, основна увага при підготовці різних автоматизованих навчальних середовищ повинна бути приділена різноманітності послуг інтерактивних напрямних впливів з боку керуючої програми, що дозволяє учневі моделювати в інтерактивному режимі власну траєкторію і індивідуальну середу навчання. Єдина інформаційно-освітнє середовище - це те величезне сховище різноманітного матеріалу, в якому будь-який навчається має можливість індивідуальної роботи, вибору і збереження того матеріалу, тих засобів навчання, які особисто йому необхідні.

Електронні інтерактивні навчально-методичні матеріали (посібники, підручники, інше) - це набір взаємопов'язаних HTML-документів, об'єднаних в єдину логічну структуру і включають в себе елементи тексту, статичних і динамічних зображень, аудіо та відеоматеріалів, елементи меню і навігації, а також кошти тестування і самоконтролю.

Сучасні технології навчання і можливості сучасних програмних засобів вимагають нового підходу до складання та оформлення методичного матеріалу, тобто уніфікації структури для полегшення процесу підготовки електронної версії. Це дозволяє полегшити процес навчання, перш за все, для самого учня.

Основою створення і розвитку єдиної інформаційно-освітнього середовища, вдосконалення інформаційних середовищ різних освітніх установ і напрямків для підвищення якості підготовки фахівців, наукових досліджень, міжособистісного і інтеркультурного спілкування є розвиток мережевих інформаційних, мультимедійних та комп'ютерних технологій навчання.

В даний час з'явилися і розвиваються стрімко і інші інформаційні технології. Прорив в галузі освіти багато хто пов'язує с мультимедіа. У буквальний переклад мультимедіа, означає багато середовища.

Відрізняє мультимедіа від будь-якої іншої технології, перш за все, інтеграція в одному програмному продукті різноманітних видів інформації, як традиційних - текст, таблиці, ілюстрації, так і оригінальних: мова, музика, анімація. Важливо, що здійснюється паралельна передача аудіо та візуальної інформації. Ця технологія реалізує новий рівень інтерактивного спілкування людина і комп'ютер, де користувач може переходити від одного місця запису до іншого, організовувати режим питань і відповідей.

В даний час, все більшої популярності набувають гіпер-медіа технології. Вони мають багато спільного з мультимедіа, але відрізняються нелінійної організацією міститься інформації; надають зручні можливості роботи з текстом за рахунок виділення в них ключових об'єктів; таких як слова, фрази, зображення, і організації перехресних посилань між ними; читач за допомогою миші може запросити уточнення термінів і визначень.

Особливе місце серед Ніто займають мережеві технології, Такі технології, які переважно спираються на використання локальних, регіональних і глобальних комп'ютерних мереж.

Вперше мережеві технології прийшли в освіту, коли почалося впровадження електронної пошти, що надає можливість передачі даних на конкретний електронну адресу з дотриманням конфіденційності.

сьогодні електронна пошта широко використовується для зв'язку між викладачами та учнями під час дистанційного навчання.

Однією з перспективних форм організації навчальної діяльності мережевих технологій є телеконференція. Телеконференція дозволяє викладачеві й учневі, віддаленими одна від одної на великі відстані, організовувати навчальний процес схожий з традиційним.

В даний час багато хто вважає, що основною формою організації навчальної діяльності в мережі є навчальний телекомунікаційний проект. Проект являє собою спільну навчально-пізнавальну, творчу або ігрову діяльність учнів, організовану на основі комп'ютерної телекомунікації, має спільну проблему, мету, узгоджені методи, способи діяльності, спрямовані на досягнення загального результату.

Специфічність телекомунікаційних проектів полягає в тому, що вони завжди міжпредметні.

На сьогоднішній день все більшу популярність отримує технологія Інтернет-трансляцій та відеоконференцій. Біля витоків цієї популярності є економічні причини: значне падіння цін на послуги доступу в інтернет роблять ці технології доступнішими. Застосування технологій відеоконференцій та Інтернет-трансляцій в освітньому процесі дозволить:

- Удосконалювати систему підвищення зацікавленості в безперервної багаторівневої підготовки та підвищення підготовленості найбільш обдарованих студентів та школярів через систему Інтернет-трансляцій та розвиток технологій дистанційного і відкритого навчання за різними напрямками галузей знань і, в першу чергу, в сфері використання комп'ютерної техніки, комп'ютерного дизайну і мережевих технологій;

- Розробити систему організаційних заходів і координації програмно-методичних розробок забезпечення комп'ютерних і мережевих технологій навчання через систему WEB-трансляцій;

- Розробити методику і моделі впровадження мережевих технологій навчання та ведення лекційних та семінарських занять в режимі відеоконференцій для всіх форм навчання.

Єдина інформаційно-освітнє середовище дозволить істотно підвищити якісний рівень діяльності системи освіти, забезпечить створення умов професійного і науково-дослідного зростання викладачів, створить сприятливі умови для розширення співпраці провідних вчених і викладачів університету з педагогічними колективами навчальних закладів міста та області різного профілю, активізує науково творчу діяльність студентів і учнів.
 Воронеж 2010 |  ВСТУП |  Цілі, завдання та принципи структурно-функціональних перетворень |  Форми, методи та технології структурно-функціональних перетворень |  Організаційно-економічні та методичні основи структурно-функціональних перетворень |  Закони організації в статиці (структурах) |  Закони організації в динаміці (процесах) |  Загальні принципи формування організаційних структур |  Організаційно-правові форми у вищій школі |  Сутність системного підходу |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати