Головна

Опис в методології класичного соціологічного дослідження

  1.  A. Велика статистична сукупність, з якої відбирається частина об'єктів для дослідження.
  2.  I. Завдання дослідження
  3.  I. Визначення термінів і предмет дослідження
  4.  II. МЕТОДИ (МЕТОДИКИ) Патопсихологическое дослідження МЕТОДИКИ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ УВАГИ І сенсомоторної реакції
  5.  III. Опис зовнішніх схем баз даних
  6.  III. Програма соціологічного дослідження.
  7.  IV. Аналіз результатів дослідження.

Опис в методології класичного соціологічного дослідження передбачає визначення заходів вираженості досліджуваного властивості в об'єкті дослідження, заходи представленості його в різних соціальних групах об'єкта. Так, наприклад, можна описати рівень соціального самопочуття населення Росії, порівняти його в різних соціально-демографічних групах жителів країни або описати протестний потенціал, міру його вираженості в групах працівників підприємств різних галузей промисловості. Описати соціальне явище або процес як цілісність тут означає описати його структуру, міру представленості окремих структурних елементів досліджуваного цілого. Так, досліджуючи явище соціальної напруженості, що супроводжує процес приватизації промислових підприємств в 1990-х роках, український соціолог Е. І. Суйменко теоретично виділив такі структурні складові:

1) «вертикальна» конфліктність (відносини взаємного протидії між найманими працівниками і роботодавцями);

2) «горизонтальна» конфліктність (відносини конкуренції всередині групи);

3) «протестні» установки людей. Крім того, соціальна напруженість у нього представлена ??і трьома рівнями:

- Державним;

- Регіональним;

- Рівнем окремого підприємства.

Представляючи кожен з виділених елементів у вигляді запобіжного його вираженості (рівень «вертикальної» і «горизонтальної» конфліктності, наявність «протестних» установок і т. Д.), дослідник реалізував функцію опису в своєму ісследованіі1.

Досить часто опис включає виділення типологічних груп досліджуваного об'єкта, визначення рівня їх

представл енности.

Опис соціального явища передбачає виділення двох аспектів його вивчення: синхронического (сьогоднішня ситуація) і діахронічного (порівняння його змін в часі).

У дослідженні соціальної напруженості, про яку ми говорили раніше, поряд з описом ситуації в кінці 1990-х враховувався і діахронічний аспект: зміна протестних установок в період з 1994 по 1998 р

Опис соціального явища або процесу відбувається на мові класичної соціології - мовою наукових понять і математичної статистики в її «простих формах»: прості розподілу ознак, розрахунок індексів, «середніх» значень ознак, характеристик їх розсіювання, опис узагальнених чинників (факторний аналіз).

Математичні дані тут лише засіб доказовості висунутих теоретичних гіпотез: цифри мають сенс тільки в контексті широких теоретичних узагальнень. Як висловився П. Бергер, «соціологія настільки ж зводиться до статистики, скільки філологія зводиться до дієвідміні неправильних дієслів або хімія - до виробництва в колбі поганих запахів» 2.

Опис є необхідною складовою частиною будь-якого соціологічного аналізу тієї чи іншої соціальної проблеми: не можна висувати гіпотези про зв'язки досліджуваного явища з іншими, заздалегідь не описавши його. Разом з тим описові дослідження мають і самостійну цінність, особливо при дослідженні маловивченою проблеми.

Найбільш поширені форми описового дослідження - це масове опитування населення, соціологічна «фотографія» думок, оцінок, форм вербального (словесного) поведінки і т. Д.,

 
 ВСТУП |  Що таке методологія соціологічного дослідження |  Що таке кількісний підхід в соціологічному дослідженні |  З історії становлення кількісного підходу |  Критерії наукового знання |  Дослідне вивчення реальності |  Достовірність наукового знання |  Об'єктивність і предметність наукового знання |  Практична спрямованість наукового знання |  Спрямованість на виявлення законів |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати