На головну

Аналіз ефективності діяльності підприємства.

  1.  Семінар 9. Спілкування як основа педагогічної діяльності. Педагогічна культура (2 години).
  2.  I. Аналіз виховних можливостей середовища
  3.  I. Значення і завдання аналізу заготівельної діяльності. Аналіз закупівель сільськогосподарської продукції. Аналіз факторів, що впливають на заготівельний оборот.
  4.  I. ЗНАЧЕННЯ І ЗАВДАННЯ АНАЛІЗУ ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. АНАЛІЗ ВИПУСКУ промислової продукції.
  5.  I. ЗАСТОСУВАННЯ проективної-демонстраційною технікою В глибинний аналіз З
  6.  II. Аналіз якості закупівель.
  7.  II. АНАЛІЗ ВИРОБНИЧОЇ ПОТУЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА.

I. Аналіз чутливості і прибутковості.

Розмір прибутків і збитків в значній мірі залежить від рівня продажів, який зазвичай є величиною, важко прогнозованою з певною точністю. Для того, щоб знати, який буде потрібно рівень продажів для досягнення прибутковості підприємства, необхідно провести аналіз деяких факторів.

Аналіз прибутковості надає важливу інформацію для будь-якого нового підприємства. Він дозволяє менеджеру визначити кількість одиниць продукції або послуг, яке необхідно продати, для того щоб досягти точки беззбитковості - робота без прибутку і збитку. У доповненні, точка беззбиткової продажу одиниць продукції може бути використана для визначення обсягів виробництва, які повинні бути використані для досягнення точки беззбитковості.

Намалюнку 1 дано графічне зображення аналізу прибутковості проекту по відношенню до витрат (варіант 1).

Аналіз чутливості полягає у визначенні значень ключових параметрів, які можуть поставити під сумнів успіх бізнесу.

Дуже важливо встановити, які зміни могли б вплинути на очікувану прибутковість, наприклад, припустимо 25% - е збільшення ціни на комплектуючі та витратні матеріали, і 20% - е зменшення обсягу виконаних послуг.

Мал. 1. Прибутковість проекту

 Точка беззбитковості, як видно з малюнка, долається в перший місяць проекту через застосовуваної цінової політики підприємства. Буде практикуватися передоплата за послуги 100%, лише в деяких випадках дрібних ремонтів і надання недорогих сервісних послуг оплата буде проводитися за фактом виконання робіт.

Намалюнку 2 представлено графічне зображення аналізу чутливості проекту до наступних факторів: (варіант 2 - припустимо 25% -ве збільшення ціни на закуповувані комплектуючі та витратні матеріали).

Намалюнку 3 дано графічне зображення аналізу чутливості проекту: (варіант 3 - припустимо 25% -не зменшення ціни продажу послуг фірми на всі види сервісного обслуговування).

Мал. 2 Передбачуваний варіант 2

Мал. 3 Передбачуваний варіант 3

II. Розрахунок показників ефективності проекту.

Найбільш загальними коефіцієнтами ефективності проекту є наступні / 12 /:

1. Коефіцієнт ліквідності-коефіцієнт, що характеризує платоспроможність фірми, її потенційну можливість повертати отримані в борг кошти. Чисельно визначається у вигляді співвідношення частин активу і пасиву балансу (1).

 Поточний коефіцієнт =  поточні активи  (1)
 поточні пасиви
 Поточний коефіцієнт на перший місяць =  5805 +1500  = 1,14
 1080 + 1797 + 3520
 Поточний коефіцієнт на кінець року =  = 0,91
 3757 + 9244 + 3058

2. Співвідношення власних і позикових коштів: відношення загальної заборгованості до частки власного капіталу в загальній сумі активів, формула (2).

 Відношення загальної заборгованості до частки власного капіталу в загальній сумі активів =  Поточні пасиви + довгостроковий борг  (2)
 Власний капітал
 Відношення загальної заборгованості до частки власного капіталу в загальній сумі активів (на перший місяць) =  1797 + 3520 + 1080  = 4,26
 Відношення загальної заборгованості до частки власного капіталу в загальній сумі активів (на кінець року) =  3058 + 12244 + 3757  = 4,0

3. Коефіцієнти прибутковості. Це відношення результату до виручці від продажу, виражене у відсотках. Коефіцієнт прибутковості - відношення чистого прибутку підприємства до обсягу реалізації (виручки від продажів) або капіталу підприємства. А саме розрахуємо наступні коефіцієнти: прибуток на загальні активи (3), прибуток на власний капітал (4), витрати по відношенню до доходів (5).

 Прибуток на загальні активи =  Чистий прибуток після виплати податків + витрати на виплату відсотків - податкові пільги на виплату відсотків  (3)
 сума активів
 Прибуток на загальні активи (на перший місяць) =  = 0,51 = 51%
 1500 + 5805
 Прибуток на загальні активи (на кінець року) =  = 0,64 = 64%
 Прибуток на власний капітал =  Чистий прибуток в розпорядженні засновників  (4)
 власний капітал
 Прибуток на власний капітал (на перший місяць) =  = 2,11 = 211%
 1500 + 90 + 176
 Прибуток на власний капітал (на кінець року) =  = 4,40 = 440%
 Витрати по відношенню до доходів =  витрати (до виплати податків)  (5)
 доходи
 Витрати по відношенню до доходів (на перший місяць) =  = 0,23 = 23%
 1500 + 5805
 Витрати по відношенню до доходів (на кінець року) =  = 0,17 = 17%

4. Коефіцієнти оборотності капіталу. Коефіцієнт оборотності - показник, що характеризує швидкість обороту коштів або зобов'язань. Обчислимо такі коефіцієнти: оборот суми активів (6), оборотність запасів (7).

 Оборот суми активів =  продажі  (6)
 Середня сума активів
 Оборот суми активів (за перший квартал) =  5805 + 863  = 1,05
 (5805 + 6302 + 6843): 3
 Оборот суми активів (за четвертий квартал) =  12239 + 1726  = 1,03
 (12239 + 13309 + 14476): 3
 Оборотність запасів =  продажі  (7)
 Середня сума запасів
 Оборотність запасів (за перший квартал) =  5805 + 863  = 23,18
 (90 + 97 + 105 + 176 + 190 + 205): 3
 Оборотність запасів (за четвертий квартал) =  14476 + 1726  = 28,16
 (180 + 194 + 210 + 352 + 380 + 410): 3

Отримані значення розрахунку коефіцієнтів можна прокоментувати таким чином.

Поточний коефіцієнт ліквідності на перший місяць дорівнює 1,14 - що говорить про можливість фірми відповісти за своїми зобов'язаннями перед клієнтами, а поточний коефіцієнт ліквідності на кінець року дорівнює 0,91 - що свідчить про зниження рівня ліквідності, але в зв'язку з цим треба сказати, що це пов'язано зі специфікою діяльності фірми на ринку комп'ютерної техніки, де практикується передоплата за послуги 100%.

Відношення загальної заборгованості до частки власного капіталу в загальній сумі активів на початок року дорівнює 4,26. Що означає, що борги фірми на початок року перевищують власний капітал фірми в 4 рази, що знову ж таки пов'язано з маркетинговою політикою фірми, спрямованої на задоволення потреб клієнтів за рахунок їх коштів, а не за рахунок коштів фірми. Загальна заборгованість по відношенню до частки власного капіталу в загальній сумі активів на кінець року дещо знижується і дорівнює 4,0 що свідчить про деяке накопиченні коштів до кінця року.

Найважливішими фінансовими показниками результатів діяльності для комерційної фірми є коефіцієнти прибутковості. Коефіцієнт прибутку на загальні активи на початок року дорівнює 51%. Це означає, що прибуток на загальні активи на перший місяць складе 51%. Для першого місяця роботи дуже хороший результат фінансової діяльності. Коефіцієнт прибутку на загальні активи до кінця року зросте до 64%, тобто прибуток на загальні активи зросте на 13%, що свідчить про ефективну діяльність фірми.

Прибуток на власний капітал на перший місяць складе 211%, це реально означає, що на кожну вкладену гривню власного капіталу на кінець першого місяця буде отримано 2,11 рублів прибутку. Прибуток на власний капітал на кінець року складе 440%, це реально означає, що на кожну вкладену гривню власного капіталу до кінця року прибуток зросте до 4,4 рублів.

Витрати фірми по відношенню до доходів на перший місяць складуть 23% або 23 копійки з кожної гривні. Витрати фірми по відношенню до доходів до кінця року будуть рівні 17% або 17 копійок з кожної гривні. Розраховані вище коефіцієнти прибутковості доводять вигідність вкладення капіталу в дану фірму.

Коефіцієнти оборотності капіталу. Оборот суми активів за перший квартал дорівнює 1,05. До кінця року, за четвертий квартал, оборот суми активів буде дорівнює 1,03. Що є цілком задовільним результатом.

Що стосується коефіцієнта оборотності запасів, то за перший квартал він складе 23,18, а за четвертий квартал буде дорівнює 28,16. Такі великі значення оборотності запасів планованої маркетинговою політикою фірми і специфікою діяльності компанії в сфері послуг по обслуговуванню оргтехніки.

III. Оцінка ризику проекту.

В даний час на ринку міста Москва відсутня фірма, що надає клієнтові повний комплекс послуг з продажу і післяпродажного обслуговування оргтехніки (продаж техніки - встановлення та налаштування ліцензійного програмного забезпечення, консультації - гарантійний та післягарантійний ремонт). На даний момент існує кілька дрібних і середніх компаній, які займаються продажем оргтехніки і одна компанія займається обслуговуванням і дрібним ремонтом, однак обсяг надаваних послуг з обслуговування, за оцінками експертів, явно недостатній для задоволення ринкових потреб. Як правило, фірми конкуренти не роблять упор на продаж оргтехніки та забувають про подальші проблеми користувачів, що відносяться до програмного забезпечення. Конкуренти використовують рекламу, в основному в друкованих виданнях. Але, як вже було відмічено, комплексним обслуговуванням не займається жодна фірма-конкурент. Завдяки ситуації, що склалася конкурентоспроможний потенціал нашої фірми по відношенню до конкурентів, становить, як оцінюють експерти, щонайменше 2.5 / 1 (на даний момент).

Виходячи з оцінок експертів була проведена оцінка ризику, відповідно до методики, наведеної в / 13 /. Оцінка ймовірності ризику і пріоритет представлені в таблиці.

 вид ризику  Передбачувана ймовірність ризику  пріоритет
 Підвищення цін на комплектуючі  0.3
 недостатній попит  0.2
 Зниження цін конкурентами  0.5
 неплатоспроможність споживачів  0.3
 зростання податків  0.1
 Поява альтернативного продукту  0.3
 Нестабільне якість комплектуючих  0.1
 Недолік оборотних коштів  0.2
 Недостатній рівень зарплати  0.2

Ставлення ваги першого пріоритету до другого f = 3

Ваги груп:

W2 = 2 / K * (f + 1) = 0.25 (де К - № пріоритету = 2)

W1 = (W2 * (K-1) * f + 1-1) /K-1=0.75

Ваги простих ризиків у першій пріоритетною групі рівні 0.75 / 3 = 0.25

У другій групі: 0.25 / 6 = 0.042. Підрахунок балів, отриманих для кожного ризику представлений в таблиці.

Бали за видами ризиків

 вид ризику  імовірність ризику  вага ризику  Бали (ймовірність - вага)
 Підвищення цін на комплектуючі  0.3  0.25  0.075
 недостатній попит  0.2  0.25  0.05
 Зниження цін конкурентами  0.5  0.042  0.021
 неплатоспроможність споживачів  0.3  0.042  0.0126
 зростання податків  0.1  0.042  0.0042
 Поява альтернативного продукту  0.3  0.042  0.0126
 Нестабільне якість комплектуючих  0.1  0.25  0.025
 Недолік оборотних коштів  0.2  0.042  0.0084
 Недостатній рівень зарплати  0.2  0.042  0.0084
 РАЗОМ - -  0.3172

Беручи показник РАЗОМ за 100 балів, знаходимо значення ризиків у балах, а також ранжируємо ризики по балам таблиця:
 Короткий виклад. |  Аналіз ринку. |  Цивілізація для всіх |  Вдалині від столиць |  Національні особливості |  Маркетинг і збут. |  Операції. |  Це штабна структура організації. |  Екологічна і нормативна інформація. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати