На головну

Тема 5. ФОРМИ ДЕРЖАВИ

  1. B) Формирование спор
  2. I. Формирование дисциплины.
  3. I. Формирование дисциплины.
  4. II. Основни характеристики на мисленето като процес на формиране на понятия.
  5. III уровень. Формирование словообразования существительных
  6. III. ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ СВЯЗЕЙ
  7. III. Формирование тоталитарного режима

1. Заповніть таблицю, зазначивши риси, що характеризують такі республіки, як

Президентська   Парламентська   Змішана
     

2. Наведіть приклади держав, що відрізняються за формою правління.

№ з/п Монархії Республіки
Абсолютні Обмежені Президентські Парламент ські Змішані
         
         
         
         
         

3. Заповніть таблицю, указавши ознаки політичних режимів.

Демократична Антидемократична
   

А. однопартійна система;

Б. політичний плюралізм;

В. переважання однієї форми власності;

Г. економічний плюралізм;

Д. вільний розвиток особистості;

Е. тотальний контроль над усіма сферами життя суспільства;

Ж. культ особи;

З. представницька і безпосередня демократія;

И. ідеологічний плюралізм;

К. нав'язування офіційної державної ідеології

Л. агресивна зовнішня політика.

4. Укажіть ознаки унітарних і федеративних держав.

Унітарна Федеративна
   

А. єдине громадянство;

Б. подвійне громадянство;

В. однорівнева конституційна система;

Г. єдина судова система;

Д. право державних адміністративних одиниць приймати закони;

Е. єдина система законодавства;

Ж. можливість мати автономні утворення;

З. дворівнева система законодавства;

И. відсутність у суб'єктів права на сецесію.

5. Дайте відповідь на поставлені питання:

А. У відповідності з Конституцією Японії імператор є символом держави. Він призначає Прем'єр - міністра за поданням парламенту з числа його членів. Прем'єр - міністр призначає державних міністрів, більшість з яких повинно бути обрано з членів парламенту. Прем'єр - міністр і державні міністри утворюють Кабінет, який здійснює виконавчу владу. Імператор за порадою і схваленням Кабінету може розпустити нижню палату парламенту, яка в свою чергу може виразити вотум недовіри Кабінету. Визначте форму державного правління Японії.

Б. У відповідності з Конституції Бразилії законодавча влада здійснюється Національним конгресом. Виконавча влада - Президентом Республіки, якому допомагають державні міністри, які призначаються і звільняються Президентом. Президент обирається населенням. Багато питань Національний конгрес може вирішувати тільки з санкції Президента. Національний конгрес має право імпічменту щодо Президента. Визначте форму державного правління Бразилії.

В. Проаналізуйте такі дані: "Швеція - держава, яка складається з 24 округів, в яких діють органи місцевого самоврядування, що обираються населенням на три роки. Діяльність цих органів контролюється губернаторами, які представляють центральну владу в округах". Визначте, яку форму державного устрою має Швеція.

Г. Австрія - держава, що складається з 9 земель, кожна з яких має конституцію, парламент, уряд. Визначте форму державного устрою Австрії.

Д. В історії України були такі форми держави:

1.

2.

3.

4.

Кожну форму держави охарактеризуйте. Чи існувала в Україні абсолютна монархія? Свою думку обґрунтуйте.

Е. Визначте, до якої форми державно - правового режиму можна віднести державу, якій притаманні слідуючи ознаки: проповідування і втілення в життя ідеї поділу людей за біологічними і соціальними ознаками, загарбання і перетворення на рабів народів інших країн, вимагання безперечного підкорення індивіда державі, суд вершиться не на основі законів, а згідно з ідеологічними переконаннями, насильство проголошується важливішим чинником розвитку суспільства.

Ж. Яка форма правління притаманна державі, в якій президент обирається всенародно, є главою держави і здійснює виконавчу владу, законодавча влада належить парламентові, уряд підзвітний парламенту, парламент може висловити уряду недовіру, що потягне його відставку. Назвіть сучасну країну з такими ознаками.

З. Суверенне державне утворення з особливою структурою державного механізму, що криє в собі як загальнодержавні( суспільні) організації, систему законодавства, так і аналогічні організації та законодавство окремих суб'єктів держави, яке створилось на добровільних засадах з укладенням відповідної угоди. До якої форми державного устрою належить ця держава, які з пострадянських держав мають таку форму?

И. Визначте форму правління:

а) на чолі халіфата-халіф, який зосередив в своїх руках духовну та світську влади. Спадкоємцем міг бути член сім'ї халіфа або хтось з роду Мухамеда, який не мав фізичних недоліків та досяг повноліття.

б) непомірні податкові вимоги короля Генріха ІІІ (1216-1272рр.) викликали зіткнення королівської влади з баронами. В 1258 р. англійські барони скликали раду -парламент, який прийняв проект перебудови державного управління. З 1295р. в роботі парламенту почали приймати участь представники міст і графств.

в) главою США є президент, який обирається на 5 років загальним голосуванням. Президента наділено повноваженнями глави держави і глави виконавчої влади. Парламент - конгрес США - складається з двох палат (сенат та палата представників). Уряд формується президентом.

г) "Вся державна влада виходить від народу. Вона здійснюється народом шляхом виборів та голосувань, а також через спеціальні органи законодавства, виконавчої влади та правосуддя" (стаття 20, розділ ІІ Основного Закону ФРН від 23 травня 1949р.)

6. Із перерахованих нижче рис укажіть ті, що характеризують парламентську республіку:


1. вибори президента парламентом; 2. вибори президента народом; 3. президент - глава держави; 4. президент має право розпускати парламент; 5. президент не має права розпускати парламент; 6. президент підзвітний парламенту; 7. президент підзвітний виборцям; 8. уряд несе політичну відповідальність перед парламентом А. 1,5,6,8; Б. 1,2,3,7; В. 2,3,5,8; Г. 2,4,6,7.

7. Установіть відповідність між терміном і його значенням.

1. конфедерація; 2. республіка; 3. федерація; 4. імперія. А. держава, в якій державна влада зосереджена в руках однієї особи; Б. союзна держава, що складається з кількох держав або державних утворень; В. держава, в якій державні органи створюються чи формуються на певний строк; Г. союз суверенних держав, об'єднаних для досягнення певної спільної мети; Д. насильно створена складна держава, в якій ступінь залежності складових частин від верховної влади може бути різним.
  А Б В Г Д
         
         
         
         

8. Визначте, форму держав, що описано в наведених інформаціях:

а) кожні п'ять років у країні проводять вибори парламенту - народних зборів. Після чергових виборів народні збори формують уряд на чолі з прем'єр-міністром. Держава поділяється на області, якими керують глави адміністрацій, яких призначає уряд держави;

б) державу очолює королева, усі закони набувають чинності після затвердження парламентом і підписання королевою. Парламент обирають строком на сім років. До парламенту входять представники 12 земель, кожна з яких має власний уряд і законодавство;

в) влада в країні в руках генерала, який очолив державу внаслідок заколоту. Дію конституції зупинено. Крім центральної провінції, до складу держави входять три землі, захоплені внаслідок військової операції. Є обраний парламент, але його влада дуже обмежена.

9. Відновіть фрагменти схеми.

 
 


10. Заповніть вільну колонку таблиці.

Критерії Демократія Тоталітаризм Авторитаризм
Законодавство Розвинена система демократичних законів   Система законів мінімальна
Повноваження глави держави Суворо обмежені законом   Фактично не обмежені
Представницькі органи влади Мають широке коло повноважень   Відсутні або керовані
Принцип розподілу гілок влади Реалізований   Відкидається
Повноваження місцевих органів влади Максимальні   Мінімальні
Партії Багатопартійність   Правляча партія одержавлена
Ідеологія Політичний плюралізм   Панування однієї ідеології
Права та свободи Дозволено все,що не заборонено законом   Дозволено лише тільки, те що дозволено владою
Опозиція   Діє легально   Заборонена


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   Наступна

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ | СУМСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ | Тема 1. ЗАГАЛЬНА ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ЯК ФУНДАМЕНТАЛЬНА ЮРИДИЧНА НАУКА. | Тема 2. ПОХОДЖЕННЯ ДЕРЖАВИ. | Тема3. ПОНЯТТЯ , СУТНІСТЬ, ОЗНАКИ ДЕРЖАВИ. | Наведіть приклади політичних партій, які зараз функціонують в Україні і використовуючи критерії класифікації політичних партій, визначте видову належність цих партій. | Тема 8. ДЕРЖАВНІ ОРГАНИ ВЛАДИ УКРАЇНИ . | Тема 9. ПРАВОВА ДЕРЖАВА ЯК ДОСЯГНЕННЯ СВІТОВОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ | Тема 1. ЗАГАЛЬНЕ ВЧЕННЯ ПРО ДЕМОКРАТІЮ. | Тема 2. ПРАВА, СВОБОДИ І ОБОВ*ЯЗКИ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати