Головна

Форми обміну науковою інформацією

 1. B) Формирование спор
 2. I. Формирование дисциплины.
 3. I. Формирование дисциплины.
 4. II. Основни характеристики на мисленето като процес на формиране на понятия.
 5. III уровень. Формирование словообразования существительных
 6. III. ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ СВЯЗЕЙ
 7. III. Формирование тоталитарного режима

Закономірності розвитку науки вимагають постійного обміну інформацією - усною чи письмовою. Важливим джерелом інфор мації є наукові доповіді і особисті контакти на конференціях, симпозіумах, семінарах, форумах. Обмін інформацією можна проводити у вигляді таких матеріалів.

Наукова доповідь - літературно оформлена робота, яка грунтується на оригінальному матеріалі. Як правило, доповідь робиться в усній формі в такій послідовності: коротка оглядова частина та визначення завдання дослідження; метод вирішення або нове положення, яке пропонує доповідач, основні результати, їх пояснення і висновки. Обсяг доповіді до 0,75 друкованого аркуша.

Монографія - це надрукована наукова робота теоретичного характеру, в якій всебічно висвітлена певна проблема або окреме вузлове питання. У монографії використовуються оригінальні результати власних досліджень і літературних джерел. Монографія, як правило, висвітлює обширні наукові знання з даного питання. Робота розрахована на наукових працівників, керівників, спеціалістів, які працюють над даною проблемою. Тип викладу тексту пояснювальний з використанням дедуктивних (рух думки від загального положення до конкретних фактів), індуктивних (рух думки від конкретних фактів до загального висновку) або змішаних способів.

Монографія до друку оформлюється за проспектом, затвердженим видавництвом.

Стаття - є основною формою письмової інформації між спеціалістами, які працюють в одній або суміжній галузях науки.

Статті є наукові, науково-технічні, науково-методичні і дискусійні з конкретних досліджень, а також оглядові. Як правило, в перших трьох видах статей публікуються результати закінчених розділів дослідження, проводиться їх обговорення та робляться основні висновки.

В дискусійних статтях містяться спірні наукові положення. Вони публікуються з метою обговорення спірних питань у пресі. Оглядова стаття (аналітична, реферативна, тематична) містить систематизовані наукові відомості з будь-якого питання (теми, проблеми), отримані на основі аналізу першоджерел.

Реферат - це коротка форма викладу змісту першоджерел з теми, яка вивчалася. Він має, як правило, науково-інформаційне призначення.

Науковий звіт є підсумковим документом, в якому викладено фактично виконані дослідження. Він починається із анотації, включає мету дослідження, опис методичних особливостей, результати їх обговорення і висновки. У звіті приводиться список публікацій, перелік наукових доповідей з теми звіту.

Методичні розробки - це праця інструктивно-виробничого характеру, в якій викладені рекомендації з питань проведення певних видів робіт, спрямованих на удосконалення організації, управління виробництвом, персоналом тощо.

Довідник - це літературна робота виробничо-довідкового характеру з певних проблем, де визначаються найбільш важливі поняття, нормативи, моделі, форми, інструкції тощо.

Брошура - літературно оформлена праця науково-виробничого характеру, де всебічно висвітлюється певне питання в науково-популярній формі.

Дисертація є кваліфікаційною науковою роботою в певній галузі науки, яка має внутрішню єдність, актуальність наукових результатів, наукових положень, що висувається автором для публічного захисту. Дисертації не опубліковуються, але ведеться їх сувора бібліографічна реєстрація.

Рецензія - стаття, яка містить розбір і критичну оцінку опублікованої статті або монографії.

Одним із важливих заключних етапів наукової роботи є оформлення наукового документа, в якому викладаються зміст предмета дослідження.

Науковий документ оформляється у відповідності із чітко встановленими вимогами. Залежно від характеру інформації науковий документ може бути первинним або вторинним.

Первинний - це статті, дисертації, монографії, наукові звіти; вторинні - довідники, огляди, реферати, анотація.

Основними структурними елементами кожного наукового документа є аспектація, рубрикація і композиція.

Аспектація наукового документа відображає логіку наукового дослідження, схему його змісту.

Коректно зроблена аспектація дозволяє знайти найкраще композиційне рішення. Композиція - це послідовне розміщення основних частин роботи, що дозволяє зробити правильну рубрикацію наукового документа.

Під рубрикацією розуміють поділ наукового документа на окремі логічно підпорядковані частини (розділи, глави, параграфи), які найкраще відображають логіку побудови конкретного наукового дослідження. Кожна частина наукового документа має короткий, але інформативний заголовок, який відображає її зміст. За наявності математичної і цифрової інформації слід дотримуватись певних правил. Основна вимога щодо ілюстративного матеріалу є його науковість і достовірність.

Питання

 1. Як класифікується наукова іформація?
 2. Чим відрізняються первинні документи від вторинних?
 3. Що містить в собі патентна документація?
 4. Де можна знайти вихідну інформацію що до дослідження конкретного питання?
 5. Що представляє інформаційний пошук, яким він може бути?
 6. Які інститути і організації України здійснюють централізований збір і обробку інформації основних елементів опублікованих документів?
 7. Для чого використовуються, чим відрізняються банк даних, база даних, база знань?
 8. Що включає в себе стадія попередньої підготовки інформації до опрацювання?
 9. Яким вимогам має відповідати процедура інтерпретації даних?
 10. Що дозволяє отримати вивчення наукової літератури?
 11. На які етапи доцільно поділити процес роботи з науковою літературою?
 12. Які властивості характерні науковим фактам?
 13. Яких правил треба дотримуватись при цитуванні літератури?
 14. Які Ви знаєте форми обміну науковою інформацією?

   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   Наступна

Тема 1. Організація науково-дослідної роботи у вищому навчальному закладі | Історичні етапи становлення та розвитку науки | Особливості сучасної науки | Суб'єкти наукової роботи і діяльності у вищому навчальному закладі. | Організація вузівської науки | Види і форми науково-дослідної роботи у вузі | Система управління науково-дослідною роботою | Облік і контроль | Тема 2. Поняття науки та її нормативне регулювання | Поняття науки та її функцій |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати