Головна

Структура та технічне оформлення курсових та дипломних робіт

  1. B) социально-стратификационная структура
  2. I . Структура сталей.
  3. I. До-предметная структура имени
  4. I. ДО-ПРЕДМЕТНАЯ СТРУКТУРА ИМЕНИ 1 страница
  5. I. ДО-ПРЕДМЕТНАЯ СТРУКТУРА ИМЕНИ 2 страница
  6. I. ДО-ПРЕДМЕТНАЯ СТРУКТУРА ИМЕНИ 3 страница
  7. I. ДО-ПРЕДМЕТНАЯ СТРУКТУРА ИМЕНИ 4 страница

Курсову (дипломну) роботу студенти виконують самостійно, додержуючись рекомендованої структури та вимог до технічного оформлення.

Рекомендується така структура роботи:

1. Титульна сторінка, оформлення якої не потребує особливих пояснень.

2. Зміст курсової (дипломної) роботи, де вказуються заголовки розділів (підрозділів) та сторінки, на яких вони розміщені.

3. Вступ, де розкриваються актуальність та практичне значення теми, мета і основні завдання, предмет і об'єкт дослідження, структура курсової (дипломної) роботи, визначаються джерела інформації.

4. Основна частина, що складається з трьох-п'яти основних розділів, які, у свою чергу, можуть поділятися на два-три підрозділи і за змістом мають відповідати спрямованості теми, підпорядковуватись основній меті та завданням, бути органічно взаємопов'язуваними, мати приблизно однаковий обсяг.

5. Висновки з викладом прогнозу діяльності об'єкта досліджень у перспективі.

6. Список використаної літератури, який розмішують у кінці роботи.

У літературних і наукових джерелах вказують прізвище, ініціали автора, повну назву книги, місце видання, видавництво, рік видання. Для статей, що опубліковані в періодичній пресі, зазначають прізвище, ініціали автора, назву статті, назву журналу чи газети, рік видання, номер журналу чи дату виходу газети.

7. Додатки, до яких слід включати допоміжні матеріали (таблиці проміжних цифрових даних, ілюстрації, схеми допоміжного характеру тощо). Кожний додаток починають з нової сторінки, у правому верхньому куті пишуть слово «Додаток». Додаток повинен мати тематичний заголовок. Якщо в курсовій (дипломній) роботі міститься кілька додатків, їх послідовно нумерують арабськими цифрами (наприклад: «Додаток 1»). Сторінки в додатках нумерують у межах одного додатка. Посилання на додатки в текстовій частині роботи є обов'язковим.

   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   Наступна

Тема 1. Організація науково-дослідної роботи у вищому навчальному закладі | Історичні етапи становлення та розвитку науки | Особливості сучасної науки | Суб'єкти наукової роботи і діяльності у вищому навчальному закладі. | Організація вузівської науки | Види і форми науково-дослідної роботи у вузі | Система управління науково-дослідною роботою | Облік і контроль | Тема 2. Поняття науки та її нормативне регулювання | Поняття науки та її функцій |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати