Головна

З НАДР ЗЕМЛІ.

  1.  Біосфера як одна з оболонок Землі.
  2.  Біосфера як специфічна геосфера Землі. Структура біосфери.
  3.  ВНУТРІШНЯ БУДОВА ЗЕМЛІ.
  4.  Внутрішня будова Землі. Магнітне поле Землі і палеомагнітні дослідження.
  5.  Внутрішня будова Землі. Основні кордону внутрішніх оболонок і способи їх вивчення (P і S хвилі і їх характеристики).
  6.  Внутрішня будова Землі. Тепловий режим землі.
  7.  Внутрішню будову і склад Землі.

рис.1. Структурна схема (блокова модель) екосистеми.

Функціонування екосистеми забезпечується взаимодейст-Вієм чотирьох основних складових:

1) біотопу;

2) біоценозу;

3) потоку речовини, енергії та інформації, що пронизує

 екосистему;

4) кругообігу речовин усередині екосистеми.

З точки зору теорії систем екосистеми відносяться до типу відкритих, тобто обмінюються із зовнішнім середовищем і речовиною, і енергією, і інформацією.

Поняття екосистеми не обмежується якимись ознаками рангу, розміру, складності або походження. Цінність цього поняття в його універсальності - воно застосовно як до відносно простим штучним екосистемам (акваріум, теплиця, пшеничне поле, жило космічний корабель),

так і до складних природних (озеро, ліс, океан, біосфера). В окремому випадку конкретна екосистема може й не містити одного або більше блоків, що входять в структурну схему (рис.1). Наприклад, розрізняють водні та наземні екосистеми. Всі вони утворюють на поверхні планети густу строкату мозаїку.

П р и м і р и е к о з і з т е м:

1. Природні (природні):

а) мікроекосистеми (Лісова купина, калюжка);

б) мезоекосістеми (Гай, степ, озеро);

в) макроекосистеми (Тайга, океан).

2. Штучні (антропогенні): сільськогосподарське поле,

міський парк, штучне водоймище, місто.

Особливістю штучних екосистем є те, що вони не можуть довго зберігати свій стан без підтримки його людиною, тобто без внесення ззовні значної енергії.

Найбільша і найбільш близька до ідеалу "самозабезпечення" екосистема, відома науці, - це біосфера, яка включає всі живі організми Землі, що знаходяться в постійній взаємодії з фізичним середовищем Землі, в результаті чого ця система, через яку проходить потік речовини, енергії та інформації від Сонця, з космосу і з надр Землі, знаходиться в стані стійкої динамічної рівноваги.

Екосистема - поняття досить широке. Його головне значення для екологічної теорії полягає в тому, що воно підкреслює обов'язкову наявність матеріальних, енергетичних та інформаційних взаємин, взаємозалежностей і причинно-наслідкових зв'язків між окремими блоками, інакше кажучи, об'єднання блоків в функціональне ціле. Екосистема є основною функціональною одиницею екології.

Е К О Л О Г І Ч Е С К И Ї Ф А К Т Про Р И.

Екологічними факторами називаються важливі для життя організму компоненти довкілля, з якими він неминуче стикається.

Екологічні фактори можуть бути необхідні або шкідливі для живих істот, сприяти чи перешкоджати життєдіяльності.

Сукупність екологічних чинників, які обумовлюють зростання, розвиток, виживання і відтворення потомства організмами утворює умови існування.

Екологічні фактори можуть бути класифіковані за різними ознаками.

1. По розташуванню джерела фактора щодо кордону екосистеми прийнято розрізняти зовнішні і внутрішні чинники.

Зовнішні фактори впливають на екосистему, але не мають безпосереднього зворотного дії (сонячна радіація, атмосферний тиск, вітер і т.п.).

внутрішні чинники пов'язані з властивостями самої екосистеми і утворюють її склад (їжа, концентрації речовин, склад повітря, чисельність популяції і т.п.).

За зміною в часі (Динаміці) розрізняють фактори:

- періодичні (Зміна часу доби, пори року, приливно-

відливні явища і т.п.);

- Діючі без суворої періодичності (погодні

явища, повені, урагани, землетруси і т.п.);

- Фактори спрямованої дії, Що змінюються в одному

напрямку (потепління або похолодання клімату,

заболочування територій і т.п.).

2. У відповідності зі структурою екосистеми, Що містить абиотическую і биотическую частини (див. Рис.1), в ній можуть бути виділені два класи факторів, що визначають її стан:

А. Абіотичні чинники;

Б. Біотичні фактори.

Особливий клас складають антропогенні фактори, Що характеризують різні впливу людини на неживу і живу природу.
 Л Е К Ц І Я 1. |  При кожному об'єднанні підмножин в нове безліч виникає, принаймні, одне нова якість або властивість. |  З А Д А Ч І. |  Системний аналіз - це напрям наукового пізнання і соціальної практики, в основі якого лежить дослідження об'єкта як системи. |  С Т Р У К Т У Р А Ї Про Т Р А С Л І Ї К О Л О Г І Ї |  До Про Н Ц Е П Ц І І І П І Д Х О Д И. |  ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ. |  ПРИНЦИПИ І ЗАКОНИ ЕКОЛОГІЇ. |  Цим чинникам. |  Термінальний стабілізовану стан екосистеми називається клімаксом (гр. Klimax - сходи, зріла щабель). |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати