Головна

Л Е К Ц І Я 2.

Тема: ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ,

ПРИНЦИПИ І ЗАКОНИ ЕКОЛОГІЇ.

План лекції:

1. Поняття екосистеми.

2. Структура екосистеми.

3. Екологічні фактори.

П О Н Я Т І Е Е К О С І С Т Е М И.

Основним фундаментальним поняттям і об'єктом в екології є екосистема. В даний час в науковій літературі сформувалося кілька визначень екосистеми. Наведемо деякі з них.

Екологічна система або екосистема - це простору-ного певна сукупність живих організмів і середовища їх проживання, об'єднаних матеріально-енергетичними та інформаційними взаємодіями.

Будь-яка екосистема складається з двох частин (двох блоків): біотичної і абиотической.

Біотична частина екосистеми (біота) або біоценоз (Від гр. bios - Життя, koinos - Спільнота) утворена сукупністю всього входить до неї живої речовини, т. Е флори, фауни і мікроорганізмів.

Основною функціональною одиницею біоценозу є популяція.

популяція - Це сукупність різновікових особин одного виду, що обмінюються генетичною інформацією, об'єднаних спільними умовами існування, необхідними для підтримки чисельності протягом тривалого часу: спільність ареалу, походження, вільне схрещування і т. Д. Популяція характеризується рядом ознак, носіями яких є саме популяція (група ), але не окремі особини, такими як: щільність, народжуваність, смертність, вікова структура, статева структура, просторова структура, динаміка чисельності і т. Д.

Сукупність популяції різних видів, які функціонують в певному просторі, утворюють біоценоз.

Абиотическая частина екосистеми (екотопів) або біотоп (Від гр. bios - Життя, topos - Місце) - утворена сукупністю всього входить до неї неживого речовини з його властивостями, т. Е неживе органічна і неорганічна речовина грунту, вода, повітря, енергія, інформація.

Таким чином:

 ЕКОСИСТЕМА = БІОТОП + біоценоз

Причому, екосистема є не простою механічною сукупністю біотопу і біоценозу, а біотоп і біоценоз взаємопов'язані в екосистемі, активно впливають один на одного, утворюючи взаємозалежне єдність і перебуваючи при цьому у відносно стійкому стані. Спільнота організмів і фізичне середовище розвиваються і функціонують як єдине ціле, як система.

Більш конкретизоване визначення екосистеми може бути сформульовано так:

Будь-яке єдність, що включає всі організми, що населяють дану область, і взаємодіє з фізичним середовищем таким чином, що зовнішній потік енергії та інформації створює певний видове різноманіття, обмін речовин між біотичної і абиотической частинами всередині системи і певну трофічну структуру (ланцюга харчування), являє собою екологічну систему або екосистему.

Термін "екосистема" був запропонований англійським екологом А. Тенслі в 1935 році, але саме уявлення про екосистему виникло набагато раніше. Як синонім терміна "екосистема" в науковій літературі використовуються терміни:

- біогеоценоз (Для сухопутних екосистем)

(В. Н. Сукачов, 1944 г.);

- биокосное тіло (В. І. Вернадський, 1944 г.);

- холон (А. Костлер, 1969 г.).

С Т Р У К Т У Р А Е К О С І С Т Е М И.

Структурна схема (блокова модель) екосистеми, запропонована російським екологом В. Н. Сукачова, графічно зображена на рис.1.

ПОТІК ВЕЩЕСТВА, ЕНЕРГІЇ ТА ІНФОРМАЦІЇ ВІД СОНЦЯ ТА ІНШИХ КОСМІЧНИХ ДЖЕРЕЛ.

       
 
   
 

 Л Е К Ц І Я 1. |  При кожному об'єднанні підмножин в нове безліч виникає, принаймні, одне нова якість або властивість. |  З А Д А Ч І. |  Системний аналіз - це напрям наукового пізнання і соціальної практики, в основі якого лежить дослідження об'єкта як системи. |  С Т Р У К Т У Р А Ї Про Т Р А С Л І Ї К О Л О Г І Ї |  До Про Н Ц Е П Ц І І І П І Д Х О Д И. |  А. абіотичні фактори відповідно до структури біотопу поділяються на кліматичні, географічні, едафіческіе і гідрологічні. |  ПРИНЦИПИ І ЗАКОНИ ЕКОЛОГІЇ. |  Цим чинникам. |  Термінальний стабілізовану стан екосистеми називається клімаксом (гр. Klimax - сходи, зріла щабель). |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати