Головна

Одеської національної академії харчових технологій

  1. Бар'єри трансферу технологій
  2. Взаємовідношення ініціатора і реципієнта трансферу технологій
  3. Вуглеводи хлібних виробів як джерело енергії та харчових волокон
  4. Демократизація суспільного життя в роки Національної революції
  5. Державне регулювання трансферу технологій
  6. ДОСЛІДЖЕННЯ АДГЕЗІЇ ХАРЧОВИХ МАС
  7. Застосування в телескопобудуванні досягнень техніки і технологій.

1. Гаврилюк О. В., Румянцев А. П. Економічна інтеграція в сучасному світі. - К.: Наукова думка, 1991. - 400 с.

2. Рубський Б. Конкурентоспроможність української економіки: орієнтири макрополітики в кризових умовах // Економіка України. - 1999. - № 4. - С. 4 - 15.

3. Лукінов І. Інтереси України в розвитку партнерських взаємовідносин з країнами Центральної Азії та Кавказу // Економіка України. - 1995. - № 5. - С. 4 - 14.

4. Розміщення продуктивних сил: Підручник / За ред. В. В. Ковалевського, О. Л. Михайлюк, В. Ф. Семенова. - К.: Т-во «Знання», КОО, 2001. - 260 - 292.

5. Розміщення продуктивних сил України: Підручник / За ред. Є. П. Качана. - К.: ВД «Юридична книга», 2001. - С. 516 - 546.

6. Стеченко Д. М. Розміщення продуктивних сил і регіоналістика: Навч. посібник. - К.: Вікар, 2001. - 288 - 306.

Розробив - Краснієнко Н. В., викладач комісії ЕОТ

Одеського технічного коледжу Одеської національної академії харчових технологій

Рецензент - Котлік С. В. к. Т. Н., доцент

Одеської національної академії харчових технологій


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ та СПОРТУ УКРІНИ
Одеський технічний коледж

Одеської національної академії харчових технологій

  "ЗАТВЕРДЖУЮ" заст. директора з НР ___Уманська В.І. "__"___2011року.
   

з предмету «Основи автоматизованого проектування »

Спеціальність 6.051701 "Харчові технології та інженерія "

Розглянуто на засіданні

циклової комісії ЕОТ

протокол № ___

від "__"___2011року

Голова комісії ЕОТ___Скорнякова О. В.

ЗМІСТ

1. Введення в автоматизоване проектування ...
1.1. Поняття проектування ...
1.2. Принципи системного підходу ...
1.3. Рівні проектування ...
1.4. Стадії проектування ...
1.5. Моделі і їх параметри в САПР ...
1.6. Проектні процедури ... ...
1.7. Життєвий цикл виробів ...
1.8. Структура САПР ...
1.9. Етапи проектування автоматизованих систем ...
2. Технічне забезпечення САПР ...
2.1. Вимоги до технічного забезпечення САПР ...
2.2. Процесори ЕОМ ...
2.3. Пам'ять ЕОМ ...
2.4. Монітори ...
2.5. Периферійні пристрої ...
2.6. Шини комп'ютера ...
2.7. Типи обчислювальних машин і систем ...
2.8. Класифікація обчислювальних систем по співвідношенню потоків команд і даних
3. Математичне забезпечення САПР ...
3.1. Вимоги до математичних моделей і методів у САПР ...
3.2. Вихідні рівняння для формування моделей на макрорівні ...
3.3. Механічні системи ...
3.4. Вибір методу аналізу в часовій області ...
3.5. Алгоритми чисельного інтегрування систем диференціальних рівнянь...
3.6. Методи рішення систем лінійних алгебраїчних рівнянь ...
3.7. Методи рішення систем нелінійних алгебраїчних рівнянь ...
3.8. Аналіз у частотній області ...
3.9. Багатоваріантний аналіз ...
3.10. Математичні моделі для аналізу на мікрорівні ...
3.11. Методи аналізу на мікрорівні ...
3.12. Метод скінченних елементів для аналізу механічної міцності ...
4. Геометричне моделювання і машинна графіка ...
4.1. Типи геометричних моделей ...
4.2. Методи й алгоритми комп'ютерної графіки ...
4.3. Програми комп'ютерної графіки ...
5. Автоматизовані системи в промисловості ...
5.1. Система ERP ...
5.2. Стандарт MRP II ...
5.3. Підсистеми ERP ...
5.4. Логістичні системи ...
5.5. Системи SCM ...
5.6. CRM - системи взаємин із замовниками ...
5.7. Типи САПР в області машинобудування ...
5.8. Основні функції CAD-систем ...
5.9. Основні функції CAЕ-систем ...
5.10. Основні функції CAМ-систем ...
5.11. Прототипування ...
5.12. Огляд машинобудівних САПР ...
6. Методичне й програмне забезпечення автоматизованих систем...
6.1. Типи CASE-систем ...
6.2. Специфікації проектів програмних систем ... ...
6.3. Програмне забезпечення CASE-систем ...
Література ...

 
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   Наступна

Процесори ЕОМ | Пам'ять ЕОМ | Монітори | Периферійні пристрої | Шини комп'ютера | Типи обчислювальних машин і систем | Класифікація обчислювальних систем по співвідношенню потоків команд і даних | Вимоги до математичних моделей і методів у САПР | Вихідні рівняння для формування моделей на макрорівні | Механічні системи |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати