Головна

Загальна характеристика предмета бухгалтерського обліку

  1.  B. Характеристика наявності основних фондів на дату і в середньорічному обчисленні. Баланси основних фондів по повній і залишкової вартості
  2.  I. Загальна обстановка
  3.  I. Загальна характеристика психолого-медико-педагогічної консультації
  4.  I. Загальна частина.
  5.  I. Загальна частина.
  6.  IV. КВАЛІФІКАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОСАДИ
  7.  Kpaткая характеристика розвитку хімічної зброї

Виробництво продукції є основою сучасного господарства. Для його здійснення необхідні стадії постачання, забезпечення, заготівлі ресурсів і формування основного і оборотного капіталів. За виробництвом, результатом якого є перетворення основного і оборотного капіталу під впливом робочої сили в готову продукцію, виконані роботи, надані послуги, повинна слідувати стадія їх продажу, надання. На третій стадії сформований оборотний капітал у вигляді готової продукції, робіт, послуг (товарного капіталу) видозмінюється, перетворюючись в іншу форму оборотного капіталу - грошові кошти (грошова форма капіталу).

У виробництві постійно здійснюється процес видозміни капіталу - його кругообіг. У бухгалтерському обліку відбувається безперервне спостереження за господарськими явищами, окремими фактами господарського життя і відбивається рух активів і зобов'язань організації в процесі її діяльності, тому в ньому знаходять відображення стадії кругообігу капіталу. Результатом виробничого процесу в організації виступає створений новий продукт, що відрізняється від спожитих засобів виробництва більш високою вартістю.

Таким чином, змістом кожного факту господарського життя в бухгалтерському обліку є перехід капіталу з однієї форми в іншу (грошової - у виробничу, виробничої - в товарну, товарної - в грошову і т. Д.).

Предметом бухгалтерського обліку є кругообіг капіталу, що здійснюється у процесі діяльності організації. Капітал організації (промисловий, торговельний) видозмінюється, проходячи окремі етапи (стадії) кругообігу. Такими етапами (стадіями) кругообігу капіталу в організації, що займається виробництвом продукції, робіт, послуг, є наступні:

- Процес забезпечення (постачання) виробничого процесу необхідними ресурсами (сировинними, матеріальними, об'єктами основних засобів), т. Е предметами праці та засобами праці;

- Процес виробництва продукції, робіт, послуг;

- Процес продажу готових виробів, виконаних робіт, наданих послуг.

На етапі забезпечення виробничого процесу купуються як матеріальні ресурси, що становлять предмети праці, так і засоби праці (машини, устаткування, обчислювальна техніка, вимірювальні прилади та пристрої і ін.), Що сприяють виробничому процесу, що призводять до зростання продуктивності праці, що забезпечують його безпеку і комфортні умови.

На етапі виробництва продукції, робіт, послуг з'єднуються предмети праці, засоби праці (в сукупності - засоби виробництва) і робоча сила. Результатом цієї стадії є готова продукція, яка виступає товарною формою кругообігу капіталу.

На етапі продажу готових виробів, виконаних робіт, наданих послуг відбувається видозміна форми оборотного капіталу: з товарної форми він перетворюється в грошову форму капіталу.

Облік кругообігу капіталу, що виступає предметом бухгалтерського обліку, має важливе значення в оцінці роботи організації з нарощування власного капіталу і зростання її ліквідності, платоспроможності, поліпшення фінансового стану.

об'єктами вивчення бухгалтерського обліку, або складовими частинами предмета є:

- Факти господарського життя;

- Активи;

- Зобов'язання;

- Джерела фінансування його діяльності;

- Доходи;

- Витрати;

- Інші об'єкти в разі, якщо це встановлено федеральними стандартами.

Згідно ФЗ №402 «Про бухгалтерський облік»Факт господарського життя - Угода, подія, операція, які надають або здатні вплинути на фінансове становище економічного суб'єкта, фінансовий результат його діяльності та (або) рух грошових коштів.

активи - Це господарські засоби, контроль над якими організація отримала в результаті доконаних фактів господарської діяльності і які повинні принести їй економічні вигоди в майбутньому.

Майбутні економічні вигоди - це потенційна можливість активів прямо або побічно сприяти притоку грошових коштів в організацію. Вважається, що актив принесе в майбутньому економічні вигоди організації, коли він може бути:

а) використаний відокремлено або в поєднанні з іншими активами в процесі виробництва продукції, робіт, послуг, призначених для продажу;

б) обміняний на інший актив;

в) використаний для погашення зобов'язань;

г) розподілений між власниками організації.

Матеріально-речова форма активу та юридичні умови його використання не є критеріями віднесення його до активів.

зобов'язання - Це існуюча на звітну дату заборгованість організації, яка є наслідком доконаних проектів її господарської діяльності та розрахунки за якою, повинні привести до відтоку активів. Зобов'язання може виникнути в силу дії договору чи правової норми, а також звичаїв ділового обороту.

Погашення зобов'язання передбачає зазвичай відтік відповідних активів у вигляді виплати грошових коштів або передачі інших активів (надання послуг).

Погашення зобов'язання може відбуватися також у формі заміни зобов'язання одного виду іншим, перетворення зобов'язання в капітал, зняття вимог з боку кредитора.

 
 РОЗДІЛ 1. ТЕОРІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ |  Поняття про господарський облік |  Види господарського обліку |  Види бухгалтерського обліку |  Функції і принципи бухгалтерського обліку |  Механізм регулювання бухгалтерського обліку в РФ |  Метод бухгалтерського обліку |  Поняття бухгалтерського балансу, його види |  Баланс на 1 березня 20_ р |  Баланс-нетто на 1 вересня 20_ р |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати