На головну

ЕЛЕКТРОПРИВІД І АВТОМАТИЗАЦІЯ

  1.  Автоматизація ведення Державного кадастру нерухомості
  2.  Автоматизація звуку в складах, словах, пропозиціях і текстах.
  3.  Автоматизація звуку в складах, словах, пропозиціях і текстах.
  4.  Автоматизація звуку в складах, словах, реченнях і текстах.
  5.  Автоматизація звуку в складах, словах, реченнях і текстах.
  6.  Автоматизація звуку в складах, словах, реченнях і текстах.
  7.  Автоматизація звуку в складах, словах, реченнях і текстах.

  1. Зміст плану з праці. Планування зростання продуктивності праці. Баланс робочого часу одного робітника в рік. Визначення потреби підприємства в трудових ресурсах.

Підвищення продуктивності праці проявляється в тому, що частка живої праці в виготовленої продукції зменшується, а частка минулої праці збільшується, при цьому абсолютна величина витрат живої і матеріалізованої праці на одиницю продукції скорочується. Зміна продуктивності праці (індекс Iпт) за певний Період за показниками виробітку (В) або трудомісткості; (Т) може бути визначено за допомогою наступних формул

Iпт = У / Bб або Iпт = Tб / To;

ПТ = (В / Вб) ? 100 або ПТ = (Тб / Те) ? 100

?ПТ = [(По-Вб) / Вб] ? 100 або ?ПТ = [(Тб-Tо) / Tо] ? 100,

де Во і Вб - вироблення продукції відповідно в звітному і базисних періодах у відповідних одиницях виміру;

Раз у Тб - трудомісткість продукції в звітному і базовому періодах, нормо-год або людино-год;

ПТ - темп зростання продуктивності праці,%;

?ПТ - темп приросту продуктивності праці,%.

Планування продуктивності праці по дільницях і цехах;

робочих місць проводиться прямим методом за формулами, перерахованим вище. В цілому по підприємству (фірмі) планування продуктивності праці здійснюється за основними техніко-економічними факторами в наступному порядку:

 * Визначається економія чисельності від розробки і впровадження кожного заходу щодо підвищення продуктивності праці (Еi);

 * Обчислюється сумарна економія чисельності (ЕЧ) під впливом всіх техніко-економічних чинників і заходів (ЕЧ = ?Еi);

 * Розраховується приріст продуктивності праці на підприємстві (в цеху, на ділянці), що досягається під впливом всіх факторів і заходів (?ПТ) за формулою

?ПТ = ЕЧ ??? 100 / (Чр-ЕЧ)

, Де Чр-чисельність промислово-виробничого персоналу, необхідна для виконання річного обсягу виробництва при збереженні виробітку (продуктивності) базисного (минулого) періоду, людина. Рівень продуктивності праці на підприємстві та можливості його підвищення визначаються низкою чинників і резервів зростання. під факторами росту продуктивності праці розуміються причини, що зумовлюють зміни її рівня. під резервами зростання продуктивності праці на підприємстві маються на увазі не використовуються ще реальні можливості економії трудових ресурсів. Фактори зростання продуктивності праці залежать від галузевої приналежності підприємства і ряду інших причин, однак загальноприйнято виділяти такі групи чинників:

У ринкових умовах господарювання все більшого поширення набуває концепція граничної продуктивності праці, Згідно з якою додаткове збільшення чисельності працівників призводить до все меншого зростання граничного продукту. При цьому під граничним продуктом праці розуміється кількість додаткової продукції, яке отримає підприємство, наймаючи одного додаткового працівника.

Помноживши граничний продукт на його ціну, одержимо грошове вираження граничного продукту, або граничний (або додатковий) дохід від прийому на роботу останнього працівника.

У разі коли граничний продукт праці більше граничних витрат на оплату праці, необхідно збільшувати число зайнятих, при цьому загальний прибуток підприємства з ростом числа зайнятих повинна зрости.

Якщо граничний продукт праці менше граничних витрат, на оплату праці, то прибуток починає зменшуватися з останнім; прийнятим працівником. Отже, можна збільшувати прибуток лише зменшуючи число зайнятих.

Таким чином, максимізація прибутку можлива лише при такому рівні зайнятості на підприємстві, коли граничний дохід, що отримується в результаті роботи останнього прийнятого працівника дорівнює граничним витратам на оплату його праці.

норма чисельності (Нч) - це встановлена ??чисельність працівників певного професійно-кваліфікаційного складу, необхідна для виконання конкретних виробничих, управлінських функцій або обсягів робіт. За нормами чисельності визначаються витрати праці за професіями, спеціальностями, групами або видами робіт, окремими функціями, в цілому по підприємству, цеху або його структурному підрозділу.

Чисельність працівників є найважливішим кількісним показником, що характеризує трудові ресурси підприємства. Вона вимірюється такими показниками, як облікова, явочна і середньооблікова чисельність працівників.

Облікова чисельність працівників підприємства - це показник чисельності працівників облікового складу на визначене число чи дату, наприклад на 20 травня. Вона враховує чисельності всіх працівників підприємства, прийнятих на постійну, сезонну і тимчасову роботу відповідно до укладеними трудовими договорами (контрактами).

явочний склад характеризує число працівників спискового; складу, що з'явилися на роботу в даний день, включаючи перебувають у відрядженнях. Це необхідна чисельність робітників для виконання виробничого змінного завдання по випуску продукції.

Середньооблікова чисельність - Чисельність працівників в середньому за певний період (місяць, квартал, з початку року, за рік). Середньооблікова чисельність працівників за місяць визначається шляхом підсумовування чисельності працівників облікового складу за кожний календарний день місяця, включаючи святкові і вихідні дні, і ділення одержаної суми на число календарних днів, місяця.

Визначення потреби в персоналі на підприємстві (фірмі): ведеться окремо по групах промислово-виробничого і непромислового персоналу. Вихідними даними для визначення чисельності працівників є: виробнича програма; норми часу, виробітку та обслуговування; номінальний (реальний) бюджет робочого часу за рік; заходи щодо скорочення витрат праці та т. Д. Основними методами розрахунку кількісної потреби в персоналі є розрахунки по трудомісткості виробничої програми; нормам вироблення; нормам обслуговування; робочих місць.

Норматив чисельності працівників (основних робітників-відрядників) (Нч) по трудомісткості виробничої програми визначається за формулою

Нч = Тпл / (Фн ? Квн),

де Тпл - планова трудомісткість виробничої програми, нормо-год;

Фн - нормативний баланс робочого часу одного робітника в рік, ч;

Квн - коефіцієнт виконання норм часу робітниками. Планова трудомісткість виробничої програми визначається по плановому нормативу трудових витрат на одиницю продукції, помноженому на плановий випуск продукції, Метод розрахунку чисельності персоналу по трудомісткості, виробничої програми є найбільш точним і достовірним, так як вимагає застосування норм праці. Визначення чисельності робітників за нормами виробітку є більш спрощеним і менш точним у зв'язку з ціноутворенням на продукцію (роботи, послуги).

При визначенні чисельності робітників по нормам виробленняможе бути використана формула:

Нч = ОПпл / (Нвир х Квн),

де ОПпл - плановий обсяг продукції (виконуваних робіт) у встановлених одиницях виміру за певний період часу;

Нвир - планова норма виробітку в тих самих одиницях виміру і за той же період часу.

Планування чисельності основних робітників у апаратурних процесах і допоміжних робітників, які виконують роботи, на які є норми обслуговування, Зводиться до визначення загальної кількості об'єктів обслуговування з урахуванням змінності робіт:

Нч = Ко / Але ? З ? КСП,

де Ко - кількість одиниць встановленого обладнання;

С - кількість робочих змін;

КСП - коефіцієнт переведення явочної чисельності робітників до Облікова;

Але - норма обслуговування {кількість одиниць обладнання, що обслуговується одним робочим). У перериваних виробництвах КСП визначається як відношення номінального фонду часу до корисного (ефективного), а безперервних - як відношення календарного фонду часу до корисного (ефективного).

По робочих місць зазвичай визначається чисельність допоміжних працівників, для яких не можуть бути встановлені обсяги робіт, ні норми обслуговування (наприклад, кранівники, стропальники і т. Д.):

Нч = МхСхКсп,

де М - число робочих місць.

Чисельність обслуговуючого персоналу може бути визначена і за укрупненими нормами обслуговування, наприклад, чисельність прибиральників можна визначити за кількістю квадратних метрів площі приміщень, гардеробників - за кількістю обслуговуваних людей і ін.

Чисельність службовців може бути визначена виходячи з аналізу середньогалузевих даних, а при їх відсутності - за розробленими підприємством нормативам. Чисельність керівників можна визначити з урахуванням норм керованості і ряду інших чинників.

Крім чисельності працівників кількісна характеристики трудового потенціалу підприємства та / або його внутрішніх підрозділів може бути представлена ??як фонд ресурсів праці в челвека-днях чи людино-годинах. Такий фонд (ФРТ) можна визначити шляхом множення середньооблікової чисельності працівників (ПСП) на середню тривалість робочого періоду в днях чи годинах (ТРВ):

ФРТ = Чсп ? ТРВ.

Тривалість робочого часу (ТРВ) в плановому періоді може бути визначена на основі бюджету робочого часу за такою формулою:

Трв = (Тк-Тв-Тпрз-Те-Тб-Ту-Тг-Тпр) ? Псм- (ткм + Тп + Тс), де

Тк - кількість календарних днів в році;

Тв - кількість вихідних днів на рік;

Тпрз - кількість святкових днів у році;

То - тривалість чергових і додаткових відпусток, дні;

Тб - невиходи на роботу через хворобу та пологах;

Ту - тривалість навчальних відпусток, дні;

Тг - час на виконання державних і громадських обов'язків, дні;

Тпр - інші неявки, дозволені законом, дні;

ПСМ - тривалість робочої зміни, год;

Ткм - втрати робочого часу в зв'язку зі скороченням тривалості робочого дня годуючим матерям, ч;

Тп - втрати робочого часу в зв'язку зі скороченням тривалості робочого дня підліткам, ч;

Тс - втрати робочого часу в зв'язку зі скороченим робочим днем ??в передсвяткові дні, ч.


40.Планування фонду заробітної плати за категоріями працівників. Поняття і склад основної та додаткової заробітної плати.

  1. Поняття витрат підприємства, їх склад та види. Сутність і значення собівартості продукції, як економічної категорії та її види. Склад і структура витрат, що утворюють собівартість продукції. Класифікація витрат на виробництво і реалізацію продукції: прямі та непрямі, умовно-змінні і умовно-постійні, основні і накладні.

Витрати мають, виражаються, в натуральній і грошовій формах. Планування і облік витрат факторів виробництва в натуральній формі (кількість, маса, об'єм, довжина і т. П.) Мають важливе значення для організації діяльності підприємства. Однак для оцінки результатів цієї діяльності найважливішим є грошовий вимір витрат, оскільки вона виражає вартість продукції (послуг).

Собівартість продукції - це грошова форма витрат на підготовку виробництва, виготовлення та збут продукції.

Відображаючи рівень витрат на виробництво, собівартість продукції комплексно характеризує ступінь використання всіх ресурсів підприємства, а, отже, і рівень техніки, технології та організації виробництва.

Собівартість є базою ціни товару (тарифів на послуги) та одночасно обмежувачем для виробництва (ніхто не випускатиме продукцію, собівартість якої буде вище, ніж ринкова ціна).

Прийнято розрізняти загальні (сукупні) витрати і витрати на одиницю продукції. Загальні витрати - це витрати на весь обсяг продукції за певний період. Їх сума залежить від тривалості періоду і кількості виготовленої продукції. Витрати на одиницю продукції обчислюються як середні за певний період, якщо продукція виготовляється постійно або серіями. В одиничному виробництві витрати на виріб формуються як індивідуальні


42.

43. Кошторис витрат на виробництво і калькуляція, їх практичне застосування. Джерела і чинники зниження собівартості продукції.

44. Поняття і загальна характеристика податків. Основні функції податків: фіскальна, контрольна, розподільча. Принципи оподаткування. Об'єкти і суб'єкти оподаткування. Види податків: податки, що включаються в собівартість і ціну продукції; податки, що сплачуються до бюджету з прибутку; податок на прибуток.

45. Ціна продукції, її сутність, функції, види і склад. Методика розрахунку рівня ціни. Валовий дохід підприємства.

46. Прибуток, її сутність і види. Методика розрахунку. Розподіл і використання прибутку.

47. Рентабельність, її види та методика визначення. Основні шляхи збільшення прибутку і рентабельності.

48. Сутність і функції фінансів підприємства. Структура фінансової служби. Довгострокове фінансування. Кредитування господарської діяльності.

49. Баланс підприємства. Зміст і порядок розробки фінансового плану. Оцінка фінансового становища підприємства

50. Інвестиції та інновації. Економічна сутність інвестицій, їх види і джерела фінансування. Сутність інновацій та їх класифікація. Ефективність використання інновацій. Роль інвестицій у відтворенні основних фондів. Економічна ефективність інвестицій та шляхи її підвищення.

51. Значення, цілі і завдання господарського обліку та звітності. Види господарського обліку. Рахунки бухгалтерського обліку і баланс

52. Значення і завдання аналізу господарської діяльності підприємства. Предмет і метод аналізу господарської діяльності. Основні технічні прийоми економічного аналізу господарської діяльності. Аналіз виробничо-господарської діяльності підприємства та порядок його здійснення. Аудит діяльності підприємства, його зміст, завдання і стадії.

м.Мінськ. Шумська В. Н.

http://uobgtpsm.narod.ru/

ЕЛЕКТРОПРИВІД І АВТОМАТИЗАЦІЯ
 ВСТУП |  теоретичні передумови |  приклади реалізації |  У електросталеплавильного виробництва |  МЕХАНІЗМІВ |  ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ ФІРМИ SIEMENS |  ДВИГАТЕЛЕЙ |  ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ |  ДОДАТОК |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати